Бухгалтерський облік у банках

НОРМАТИВНА ЛІТЕРАТУРА

Інструкція про застосування

Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України


Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Правління Національного банку України

від 17 листопада 2004 року № 556,

від 16 червня 2005 року № 222,

від 3 жовтня 2005 року № 359,

від 1 грудня 2005 року № 457,

від 6 березня 2006 року № 76,

від 13 грудня 2006 року № 457,

від 22 червня 2007 року № 229,

від 31 серпня 2007 року № 310

(З 1 січня 2009 року до цієї Інструкції будуть внесені зміни згідно з постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року № 482)


Загальні положення


1. План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі — План рахунків) — це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності.

2. План рахунків розроблено відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та є обов’язковим для використання банками України.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі— Інструкція) встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.

За рахунками Плану рахунків відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.

4. В Інструкції терміни вживаються в такому значенні: дебіторська заборгованість — це сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг тощо;

капітал банку — залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань;

контрактивні рахунки — це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками;

контрпасивні рахунки — це контрарні рахунки, які використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками;

контрарні рахунки — це рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об’єктів обліку, які відображені в інших рахунках;

кредиторська заборгованість — це сума зобов’язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг тощо;

транзитні рахунки — рахунки, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами або договорами.

5. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов’язань.

6. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.

7. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.

8. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов’язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку до Інструкції.

(пункт 8 у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. №457)

9. У Плані рахунків наведені номери та найменування синтетичних рахунків II, III, IV порядків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов’язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків. Першою цифрою номера визначено клас рахунків.

План рахунків складається з дев’яти класів:

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції.

Клас 2. Операції з клієнтами.

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання.

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції.

Клас 5. Капітал банку.

Клас 6. Доходи.

Клас 7. Витрати.

Клас 8. Управлінський облік.

Клас 9. Позабалансові рахунки.

Кожний клас розподілений на:

рахунки II порядку (двозначні — розділ);

рахунки III порядку (тризначні — група);

рахунки IV порядку (чотиризначні — балансовий рахунок).

10. Клас 1 Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операції з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, тощо.

У цьому класі обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.

До міжбанківських операцій належать кредитні та депозитні операції між банками, ведення кореспондентських рахунків, безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов’язаннями одного банку перед іншим та іншими операціями згідно із законодавством України.

У розділі «Банківські метали» обліковуються дорогоцінні метали, які визначені як банківські згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України. Інші дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних металів) обліковуються в групі рахунків класу 3 «Запаси матеріальних цінностей». У цьому розділі не повинні обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.

У розділах «Кошти у Національному банку України» та «Кошти Національного банку України» відображаються активи та зобов’язання банку за операціями з Національним банком України. На кореспондентському рахунка банку в Національному банку України обліковуються також обов’язкові резерви банку.

11. У класі 2 Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за розрахунками, наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами). Рахунки цього класу використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) — суб’єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, фізичними особами.

За рахунками суб’єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

12. За класом 3 Плану рахунків відображаються операції з цінними паперами (окрім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії), обліковуються запаси товарно-матеріальних цінностей, сформовані банківські резерви, субординований борг, розрахунки між філіями одного банку, позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами тощо.

Рахунки 39 розділу «Розрахунки між філіями банку» призначені для здійснення розрахунків між філіями банку. У зведеному балансі банку — юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу.

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

13. У класі 4 відображаються інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії, операції з основними засобами і нематеріальними активами.

14. За рахунками класу 5 відображається капітал банку, який включає статутний капітал, емісійні різниці, загальні резерви та інші фонди, результати минулих років, результати переоцінки.

Рахунки цього класу можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 та 7 під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік. В іншому випадку рахунки класу 5 кореспондують тільки між собою.

15. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 «Доходи» та класу 7 «Витрати» незалежно від порядку їх оподаткування.

Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класу 6 «Доходи» і класу 7 «Витрати» внутрішнього плану рахунків.

Під час формування фінансового результату банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження» або 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження».

16. Рахунки в класі 8 відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 не враховуються під час складання фінансової звітності банку.

17. У класі 9 обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.

Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.

Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9020 «Гарантії, що надані клієнтам» — активний, тому що в разі сплати коштів за наданою гарантією банк дебетуватиме рахунок балансу «Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями» або «Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками».

Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок. Наприклад, рахунок 9110 «Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків»— пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 «Кредити, що отримані від інших банків».

Рахунки розділів 90—95 використовуються для обліку зобов’язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами, такими, як кредитні лінії, дозволений овердрафт, непокриті безвідкличні акредитиви, різні гарантійні зобов’язання, зобов’язання за цінними паперами, спотові, форвардні контракти та договори з купівлі-продажу іноземної валюти й інших фінансових інструментів. Рахунки розділів 90—95 можуть бути активними або пасивними.

Рахунки розділів 96—98 використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.

Рахунки розділу 99 — це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками 90—98. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.

Класи, рахунки та їх призначення

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції

10 Готівкові кошти

100 Банкноти та монети

1001 А1 Банкноти та монети в касі банку

Призначення рахунка: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі банку (філії).

За дебетом рахунка проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси для зарахування на рахунки банку (філії) та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з установ Національного банку України, з філій (банків), відділень банку, з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з банкоматів тощо.

За кредитом рахунка проводяться суми готівки, що видаються клієнтам банку (філій); суми готівки, що відправляються до установ Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до банкоматів, у підзвіт тощо.

1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку

Призначення рахунка: облік готівки в національній та іноземній валюті в операційній касі відділень банку.

За дебетом рахунка проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси відділень банку для зарахування на рахунки відділень та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з установ Національного банку України; з філій (банків), відділень банку; з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з банкомата тощо.

За кредитом рахунка проводяться суми готівки, що видаються клієнтам відділення банку; суми готівки, що відправляються до установ Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до банкоматів, у підзвіт тощо.

1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах

Призначення рахунка: облік готівки в національній та іноземній валюті, яка перебуває в обмінних пунктах банку (філій).

За дебетом рахунка проводяться суми готівки, яка надходить до обмінного пункту.

За кредитом рахунка проводяться суми готівки, яка видається з обмінного пункту або повертається до операційної каси банку (філії, відділення).

1004 А Банкноти та монети в банкоматах

Призначення рахунка: облік готівки в національній та іноземній валюті в банкоматах банку (філії, відділення).

За дебетом рахунка проводяться суми готівки, що надійшла до банкомата.

За кредитом рахунка проводяться суми готівки, яка видається з банкомата або повертається до операційної каси банку (філії, відділення).

1005 А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування

Призначення рахунка: облік інкасованої грошової виручки, яка підлягає зарахуванню на рахунки клієнтів. Рахунок використовується як транзитний. Залишків на рахунка на кінець операційного дня не повинно бути.

За дебетом рахунка проводяться суми інкасованої грошової виручки, яка попередньо (до перерахування готівки) зараховується на рахунки клієнтів, та суми надлишків, що встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.

За кредитом рахунка проводяться суми перерахованої грошової виручки, яка зараховується до операційної каси, та суми нестач, які встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.

1007 А Банкноти та монети в дорозі

Призначення рахунка: облік готівки в національній та іноземній валюті, яка відправлена банком (філією, відділенням).

За дебетом рахунка проводяться суми готівки, яка відправлена банком (філією, відділенням) до установ Національного банку України, до філії (банку), відділення банку, до іншого банку (філії, відділення), до обмінних пунктів, до банкоматів.

За кредитом рахунка проводяться суми готівки, що надійшла за призначенням.

101 Дорожні чеки

1011 А Дорожні чеки в касі банку

Призначення рахунка: облік дорожніх чеків у касі банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).

За дебетом рахунка проводяться суми придбаних дорожніх чеків до часу продажу клієнтам.

За кредитом рахунка проводяться суми дорожніх чеків, які продані, передані до кас філій, відділень, обмінних пунктів банку.

1012 А Дорожні чеки в касі відділень банку

Призначення рахунка: облік дорожніх чеків у касі відділень банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).

За дебетом рахунка проводяться суми дорожніх чеків, які надійшли до каси відділень банку до часу продажу клієнтам.

За кредитом рахунка проводяться суми дорожніх чеків, які продані з каси відділень банку або повернені до операційної каси банку (філії).

1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах

Призначення рахунка: облік суми дорожніх чеків, які перебувають в обмінному пункті.

За дебетом рахунка проводяться суми дорожніх чеків, які надходять до обмінних пунктів.

За кредитом рахунка проводяться суми дорожніх чеків, які видані обмінним пунктом або повернені до операційної каси банку (філії).

1017 А Дорожні чеки в дорозі

Призначення рахунка: облік дорожніх чеків, які відправлені емітентам, філіям, відділенням, обмінним пунктам банку, іншим банкам (філіям, відділенням).

За дебетом рахунка проводяться суми дорожніх чеків, що відправлені.

За кредитом рахунка проводяться суми дорожніх чеків, що надійшли за призначенням.

11 Банківські метали

110 Банківські метали

1101 А Банківські метали в банку

Призначення рахунка: облік банківських металів, що перебувають у касі банку (філії).

За дебетом рахунка відображається вартість банківських металів, що надходять до каси банку (філії).

За кредитом рахунка відображається вартість банківських металів, що вибувають із каси банку (філії).

1102 А Банківські метали у відділенні банку

Призначення рахунка: облік банківських металів, що перебувають у касі відділення банку (філії).

За дебетом рахунка відображається вартість банківських металів, що надходять до каси відділення банку (філії).

За кредитом рахунка відображається вартість банківських металів, що вибувають з каси відділення банку (філії).

1107 А Банківські метали в дорозі

Призначення рахунка: облік банківських металів, що перебувають у дорозі.

За дебетом рахунка відображається вартість банківських металів, що відправлені до філій, відділень банку, іншим банкам (їх філіям, відділенням).

За кредитом рахунка відображається вартість банківських металів, що надійшли за призначенням.

12 Кошти в Національному банку України

120 Кошти на вимогу в Національному банку України

1200 А Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України

Призначення рахунка: облік коштів на кореспондентському рахунка банку, який відкрито в Національному банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, які надходять на користь банку та його клієнтів.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які списуються Національним банком України за дорученням банку — власника рахунка за власними операціями, операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між Національним банком України та банком.

1203 А Кошти обов’язкових резервів банку в Національному банку України

Призначення рахунка: облік обов’язкових резервів банків, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми обов’язкових резервів, що перераховані банком.

За кредитом рахунка проводяться суми, що повертаються Національним банком України за результатами регулювання.

1207 А Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України

Призначення рахунка: облік коштів для проведення розрахунків ліквідатором (після закриття кореспондентського рахунка) та в інших випадках, передбачених законодавством України.

За дебетом рахунка проводяться суми залишку в разі закриття кореспондентського рахунка банку; суми, які надходять на користь банку після закриття кореспондентського рахунка.

За кредитом рахунка проводяться суми за розрахунками банку згідно з рішеннями ліквідатора.

1208 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання.

121 Строкові вклади (депозити) в Національному банку України

1211 А Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо

Призначення рахунка: облік коштів, що надані Національному банку України за операціями репо.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, що надані за операціями репо.

За кредитом рахунка проводяться суми повернених коштів за операціями репо.

1212 А Короткострокові вклади (депозити) в Національному банку України

Призначення рахунка: облік коштів за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).

За кредитом рахунка проводяться суми повернених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).

1215 А Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) в Національному банку України

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами) в Національному банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів).

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 121 доповнено рахунком 1215 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1216 КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) в Національному банку України

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами) в Національному банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів). За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 121 доповнено рахунком 1216 КА згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1218 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) в Національному банку України

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання.

13 Кошти Національного банку України

130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку

Призначення рахунка: облік коштів Національного банку України на кореспондентському рахунка в банку.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять на користь Національного банку України та його клієнтів.

За дебетом рахунка проводяться суми, що списуються банком згідно з дорученням Національного банку України за його власними операціями та за операціями його клієнтів.

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

131 Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1310 П Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунка: облік кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України через постійно діючу лінію рефінансування строком на один робочий день.

За кредитом рахунка проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами.

1311 П Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо

Призначення рахунка: облік коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.

За дебетом рахунка проводяться суми, які повернені Національному банку України за операціями репо.

1312 П Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.

За кредитом рахунка проводяться суми короткострокових кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами.

1313 П Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік короткострокових стабілізаційних кредитів, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих короткострокових стабілізаційних кредитів. За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами.

1315 П Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 131 доповнено рахунком 1315 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1316 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за короткостроковими кредитами, що отримані з дисконтом від Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

1317 П Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

132 Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

1322 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що отримані від Національного банку України, крім визначених у рахунках 1323, 1325.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих довгострокових кредитів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за отриманими довгостроковими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами.

1323 П Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік довгострокових стабілізаційних кредитів, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих довгострокових стабілізаційних кредитів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами.

1324 П Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих довгострокових кредитів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами; суми, перераховані на рахунок простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1325 П Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 132 доповнено рахунком 1325 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1326 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за довгостроковими кредитами, що отримані з дисконтом від Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

1327 П Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України

1332 П Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України

Призначення рахунка: облік коштів за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України на короткострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).

1334 П Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України

Призначення рахунка: облік коштів за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України на довгострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених коштів за довгостроковими вкладами (депозитами).

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1335 П Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 133 доповнено рахунком 1335 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1336 КП Неамортизована дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів).

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 133 доповнено рахунком 1336 КП згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1338 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за отриманими строковими вкладами (депозитами) від Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1400 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1401 А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1402 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1403 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1404 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, що придбані. За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом, у торговому портфелі банку.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

1407 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією, у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортнзованої премії за цінними паперами, що придбані. За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

1408 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків; суми сплачених накопичених відсотків під час купівлі цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків під час їх отримання; суми накопичених відсотків у разі продажу цінних паперів.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1411 А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1412 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1413 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1414 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або переведені до інших портфелів банку.

1415 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом, у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

1418 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків; суми нарахованих відсотків за цінними паперами, що переведені з інших портфелів; суми сплачених накопичених відсотків під час купівлі цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків під час їх отримання; суми накопичених нарахованих відсотків у разі продажу цінних паперів; суми нарахованих відсотків під час переведення до інших портфелів банку; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами.

1419 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих відсотків.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих відсотків; суми нарахованих відсотків, списаних у встановленому порядку.

142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1421 А Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1422 А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1423 А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1424 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що погашені або переведені до іншого портфеля банку.

1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом, у портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

1428 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків; суми нарахованих відсотків за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля; суми сплачених накопичених відсотків під час купівлі цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків під час їх отримання; суми нарахованих відсотків за цінними паперами, що переведені до іншого портфеля банку; суми, перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами.

1429 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих відсотків.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих відсотків; суми нарахованих відсотків, списаних у встановленому порядку.

143 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1430 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або переведені до інших портфелів банку.

1435 АП Переоцінка боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, що обліковуються в портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

1436 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, що придбані з дисконтом, у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

1437 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, що придбані з премією, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

1438 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків; суми нарахованих відсотків за цінними паперами, що переведені з інших портфелів; суми сплачених накопичених відсотків під час купівлі цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків під час їх отримання; суми накопичених нарахованих відсотків у разі продажу цінних паперів або переведення до інших портфелів банку.

144 Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1440 А Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що погашені або переведені до іншого портфеля банку.

1446 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, що придбані з дисконтом, у портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

1447 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, що придбані з премією, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

1448 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, випущеними Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків; суми нарахованих відсотків за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля; суми сплачених накопичених відсотків під час купівлі цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків під час їх отримання; суми нарахованих відсотків за цінними паперами, що переведені до іншого портфеля банку.

149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України

1490 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

1491 КА Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

1492 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на

продаж Призначення рахунка: облік резервів на покриття заборгованості за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

1493 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік резервів на покриття заборгованості за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

15 Кошти в інших банках

150 Кошти на вимогу в інших банках

1500 АП Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках

Призначення рахунка: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках; вкладів (депозитів) на вимогу в інших банках; отриманих кредитів овердрафт.

За дебетом рахунка проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку за власними операціями, за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком-кореспондентом та банком — власником рахунка, у тому числі отримані кредити овердрафт.

1502 А Кошти банків у розрахунках

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного в інших банках, які вимагає банк-контрагент за різними операціями (акредитивами тощо).

За дебетом рахунка проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями, у тому числі за акредитивами тощо.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних акредитивів тощо; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

1507 П Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за отриманими кредитами овердрафт від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

1508 А Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, розміщеними в інших банках. За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за коштами на вимогу, розміщеними в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

1510 А Депозити овернайт, що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік депозитів овернайт, що розміщені банками в інших банках строком на один робочий день.

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених депозитів овернайт.

За кредитом рахунка проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових депозитів; суми коштів, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

1512 А Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік короткострокових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках. За дебетом рахунка проводяться суми розміщених короткострокових вкладів (депозитів).

За кредитом рахунка проводяться суми повернених вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

1513 А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік довгострокових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених довгострокових вкладів (депозитів).

За кредитом рахунка проводяться суми повернених вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1514 А Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу

Призначення рахунка: облік коштів, що розміщені на умовах субординованого боргу.

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених вкладів (депозитів) на умовах субординованого боргу.

За кредитом рахунка проводяться суми повернення субординованого боргу; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1515 А Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів).

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 151 доповнено рахунком 1515 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1516 КА Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів).

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 151 доповнено рахунком 1516 КА згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1517 А Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами); суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за строковими вкладами (депозитами).

1518 А Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

152 Кредити, що надані іншим банкам

1520 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам

Призначення рахунка: облік заборгованості інших банків за фінансовим лізингом.

За дебетом рахунка проводяться суми заборгованості за фінансовим лізингом.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1521 А Кредити овернайт, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік кредитів овернайт, що надані іншим банкам строком на один робочий день.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів овернайт.

За кредитом рахунка проводяться суми погашеної заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки з обліку кредитів у разі зміни початкової дати їх погашення; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за кредитами.

1522 А Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо

Призначення рахунка: облік кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо.

За дебетом рахунка проводяться суми кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли від інших банків за операціями репо.

1523 А Короткострокові кредити, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів, що надані іншим банкам За дебетом рахунка проводяться суми наданих короткострокових кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за кредитами.

1524 А Довгострокові кредити, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що надані іншим банкам. За цим рахунком обліковуються, наприклад, субординовані кредити, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих довгострокових кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за кредитами.

1525 А Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 152 доповнено рахунком 1525 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1526 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані з дисконтом іншим банкам.

За кредитом рахунка проводиться сума дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами, у тому числі кредитами овердрафт, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за кредитами; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за кредитами.

1528 А Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

158 Сумнівна заборгованість інших банків

1580 А Сумнівна заборгованість за коштами на вимогу в інших банках

Призначення рахунка: облік коштів на вимогу в інших банках, що визнані сумнівними.

За дебетом рахунка проводяться суми заборгованості за коштами на вимогу, що визнані сумнівними. За кредитом рахунка проводяться суми погашення сумнівної заборгованості за коштами на вимогу; суми безнадійних боргів, списаних у встановленому порядку.

1581 А Сумнівна заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

Призначення рахунка: облік коштів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які визнані сумнівними.

За дебетом рахунка проводяться суми заборгованості за строковими вкладами (депозитами), що визнані сумнівними.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення сумнівної заборгованості за строковими вкладами (депозитами); суми безнадійних боргів, списаних у встановленому порядку.

1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік кредитів, що надані іншим банкам, які визнані сумнівними.

За дебетом рахунка проводяться суми заборгованості за наданими кредитами, що визнані сумнівними.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами; суми безнадійних боргів, списаних у встановленому порядку.

1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам

Призначення рахунка: облік коштів, виплачених за виконаними гарантіями, що були надані банкам і не забезпечені контргарантією платоспроможного банку.

За дебетом рахунка проводяться суми, виплачені за гарантіями, що надані банкам під час невиконання ними своїх зобов’язань перед третьою стороною.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за виплаченими гарантіями; суми безнадійних боргів, списаних у встановленому порядку.

159 Резерви під заборгованість інших банків

1590 КА Резерви під нестандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів під нестандартну заборгованість для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями з іншими банками.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

1591 КА Резерви під стандартну заборгованість інших банків за кредитними операціями

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів під стандартну заборгованість для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями з іншими банками.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів.

1592 КА Резерви під нестандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів під нестандартну заборгованість для відшкодування можливих втрат за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

1593 КА Резерви під стандартну заборгованість за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів під стандартну заборгованість для відшкодування можливих втрат за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів.

16 Кошти інших банків

160 Кошти на вимогу інших банків

1600 АП Кореспондентські рахунки інших банків

Призначення рахунка: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті іншим банкам; вкладів (депозитів) на вимогу, залучених від інших банків; облік кредитів овердрафт, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, що списуються банком на підставі розпоряджень банків — власників рахунків за власними операціями та за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між банком та банком-кореспондентом; суми наданих кредитів овердрафт.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що надходять на користь банків- кореспондентів та їх клієнтів; суми непогашених кредитів овердрафт, що перераховуються на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за кредитами.

1602 П Кошти в розрахунках інших банків

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках, грошового покриття інших банків за різними операціями (акредитиви тощо).

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих коштів для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунка проводяться суми виконаних акредитивів за дорученням банку-емітента; списання коштів за призначенням.

1607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

1608 П Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

161 Строкові вклади (депозити) інших банків

1610 П Депозити овернайт інших банків

Призначення рахунка: облік депозитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на депозити овернайт.

За дебетом рахунка проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових вкладів (депозитів).

1612 П Короткострокові вклади (депозити) інших банків

Призначення рахунка: облік короткострокових вкладів (депозитів) інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на короткострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених короткострокових вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за неповерненими вкладами (депозитами).

1613 П Довгострокові вклади (депозити) інших банків

Призначення рахунка: облік довгострокових вкладів (депозитів) інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на довгострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених довгострокових вкладів (депозитів); суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за неповерненими вкладами (депозитами).

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1615 П Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за строковими вкладами (депозитами) інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів). За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 161 доповнено рахунком 1615 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1616 КП Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за строковими вкладами (депозитами) інших банків.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів). За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 161 доповнено рахунком 1616 КП згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1617 П Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за строковими вкладами (депозитами) інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за отриманими строковими вкладами (депозитами) інших банків.

За дебетом рахунка проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів).

1618 П Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за строковими вкладами (депозитами) інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

162 Кредити, що отримані від інших банків

1621 П Кредити овернайт, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік кредитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день.

За кредитом рахунка проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від інших банків.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки короткострокових, довгострокових кредитів; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1622 П Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо

Призначення рахунка: облік кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо.

За кредитом рахунка проводяться суми кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо.

1623 П Короткострокові кредити, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів, що отримані від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих короткострокових кредитів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1624 П Довгострокові кредити, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що отримані від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих довгострокових кредитів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за довгостроковими кредитами; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами.

1625 П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами, що отримані від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми премії за кредитами, що отримані від інших банків.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 162 доповнено рахунком 1625 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

1626 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що отримані з дисконтом від інших банків.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від інших банків. За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

1627 П Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за отриманими кредитами. За дебетом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за отриманими кредитами.

1628 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від інших банків.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

17 Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

178 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

1780 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

Призначення рахунка: облік заборгованості за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями, що визнана сумнівною.

За дебетом рахунка проводяться суми сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми списаних безнадійних нарахованих доходів у встановленому порядку.

179 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

1790 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Призначення рахунка: облік дебіторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахування коштів за готівку або суми готівки, що передається.

За кредитом рахунка проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.

1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми виплачених гарантій, що забезпечені контргарантією платоспроможного банку до їх погашення цим банком.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з банками.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з банками.

188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками

1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунка: облік дебіторської заборгованості за операціями з банками, що визнана сумнівною.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, що визнана сумнівною.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми списання безнадійної заборгованості в установленому порядку.

189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

1890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю за операціями з банками.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

Призначення рахунка: облік кредиторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з готівкою.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою.

1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми проданих дорожніх чеків до часу перерахування сум емітентам; кошти банків до настання дати валютування.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з банками.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з банками.

Клас 2. Операції з клієнтами

20 Кредити, що надані суб’єктам господарювання

201 Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

2010 А Кредити, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли від суб’єктів господарювання за операціями репо.

2016 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 201 доповнено рахунком 2016 КА згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2018 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання.

202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

2020 А Кредити, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання до настання строку їх платежу. Векселі, придбані з метою подальшого продажу, обліковуються за рахунками з обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за врахованими векселями суб’єктів господарювання, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту під час придбання векселів.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2027 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за врахованими векселями.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за врахованими векселями; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

2028 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2029 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

2030 А Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Призначення рахунка: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.

За кредитом рахунка проводяться суми, що отримані за операціями факторингу; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2036 КА Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за вимогами, що придбані з дисконтом за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2037 А Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

2038 А Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2039 А Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб’єктами господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2062 А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів, що надані суб’єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2063 А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що надані суб’єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі для здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2065 А Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 206 доповнено рахунком 2065 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2066 КЛ Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами в поточну діяльність, що надані з дисконтом суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2067 А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

2068 А Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2069 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

207 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2071 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік переданих у користування суб’єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди).

За дебетом рахунка відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду). За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).

(групу рахунків 207 доповнено рахунком 2071 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2072 А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2073 А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2074 А Довгострокові кредити, що надані суб’єктам господарювання за участю кредитів Національного банку України

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що надані суб’єктам господарювання, за участю кредитів, що отримані від Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2075 А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2076 КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані з дисконтом суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

208 Іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання

2082 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік короткострокових іпотечних кредитів, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2083 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік довгострокових іпотечних кредитів, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2085 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2086 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом суб’єктам господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2087 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

2088 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2089 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

(розділ 20 доповнено групою рахунків 208 згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

209 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб’єктам господарювання

2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарювання

2093 А Сумнівна заборгованість за операціями факторингу суб’єктів господарювання

2095 А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання

(групу рахунків 209 доповнено рахунком 2095 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2096 А Сумнівна заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунків: за цією групою рахунків обліковується заборгованість за кредитами, що надані суб’єктам господарювання, повернення яких викликає сумнів.

За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості, що визнана сумнівною.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми безнадійних боргів, списані в установленому порядку.

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік коштів, що виплачені банком за гарантіями, виданими суб’єктам господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми, що виплачені за гарантіями, виданими суб’єктам господарювання в разі невиконання ними своїх зобов’язань перед третьою стороною.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми безнадійних боргів, списані в установленому порядку.

21 Кредити, що надані органам державної влади

210 Кредити, що надані органам державної влади

2102 А Короткострокові кредити, що надані органам державної влади

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2103 А Довгострокові кредити, що надані органам державної влади

Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються короткострокові та довгострокові кредити відповідно, що надані органам державної влади.

За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2105 А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані органам державної влади.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 210 доповнено рахунком 2105 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2106 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані з дисконтом органам державної влади.

а кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

а дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

2108 А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади

Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються відповідно суми простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів та прострочених нарахованих доходів за кредитами, що надані органам державної влади.

За дебетом рахунка проводяться відповідно суми простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів за наданими кредитами; суми прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2112 А Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2113 А Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування

Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються короткострокові та довгострокові кредити відповідно, що надані органам місцевого самоврядування.

За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2115 А Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 211 доповнено рахунком 2115 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2116 КА Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що надані з дисконтом органам місцевого самоврядування.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2118 А Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються відповідно суми простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів та прострочених нарахованих доходів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

За дебетом рахунків проводяться відповідно суми простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів за наданими кредитами; суми прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2122 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

2123 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади

Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються короткострокові та довгострокові іпотечні кредити відповідно, що надані органам державної влади.

За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2125 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2126 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом органам державної влади.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2127 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2128 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

2129 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються відповідно суми простроченої заборгованості за наданими іпотечними кредитами; суми нарахованих доходів та прострочених нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади.

За дебетом рахунка проводяться відповідно суми простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів за наданими кредитами; суми прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми заборгованості, що визнана сумнівною, (розділ 21 доповнено групою рахунків 212 згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2132 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

2133 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування

Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються короткострокові та довгострокові іпотечні кредити відповідно, що надані органам місцевого самоврядування.

За дебетом рахунків проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2135 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2136 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом органам місцевого самоврядування.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2137 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2138 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

2139 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Призначення рахунків: за цими рахунками обліковуються відповідно суми простроченої заборгованості за наданими іпотечними кредитами; суми нарахованих доходів та прострочених нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування. За дебетом рахунків проводяться відповідно суми простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів за наданими кредитами; суми прострочених нарахованих доходів за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

(розділ 21 доповнено групою рахунків 213 згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

219 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

2190 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади

2191 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

Призначення рахунків: за цією групою рахунків обліковується заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, повернення яких викликає сумнів.

За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості, що визнана сумнівною.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми безнадійних боргів, списані у встановленому порядку.

2198 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими органам державної влади

2199 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими органам місцевого самоврядування

Призначення рахунків: облік коштів, виплачених банком за гарантіями, виданими органам державної влади або місцевого самоврядування.

За дебетом рахунків проводяться суми, що виплачені за гарантіями, виданими органам державної влади, місцевого самоврядування в разі невиконання ними своїх зобов’язань перед третьою стороною.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості; суми безнадійних боргів, списані в установленому порядку.

22 Кредити, що надані фізичним особам

220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

2202 А Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2203 А Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2205 А Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

(групу рахунків 220 доповнено рахунком 2205 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2206 КА Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами на поточні потреби, що надані з дисконтом фізичним особам.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2207 А Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами;

суми заборгованості, що визнана сумнівною.

2208 А Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

221 Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2211 А Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам

Призначення рахунка: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди).

За дебетом рахунка відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).

(групу рахунків 221 доповнено рахунком 2211 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2212 А Короткострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2213 А Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2215 А Неамортизована премія за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2216 КА Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані з дисконтом фізичним особам.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

2218 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

2220 А Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Призначення рахунка: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам до настання строку їх платежу.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2226 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за врахованими векселями фізичних осіб, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту під час придбання векселів.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2227 А Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за врахованими векселями.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за врахованими векселями; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

2228 А Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2229 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам

2232 А Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік короткострокових іпотечних кредитів, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2233 А Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік довгострокових іпотечних кредитів, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих кредитів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

2235 А Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми премії за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період.

2236 КА Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за іпотечними кредитами, що надані з дисконтом фізичним особам.

За кредитом рахунка проводяться суми дисконту за наданими кредитами.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.

2237 А Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік простроченої заборгованості за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

2238 А Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2239 А Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

(розділ 22 доповнено групою рахунків 223 згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

229 Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам

2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

2292 А Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам за врахованими векселями

Призначення рахунків: за цією групою рахунків обліковується заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам, повернення яких викликає сумнів.

За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості, що визнана сумнівною.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми безнадійних боргів, списані в установленому порядку.

2295 А Сумнівна заборгованість за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам (групу рахунків 229 доповнено рахунком 2295 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам

Призначення рахунка: облік коштів, виплачених банком за гарантіями, виданими фізичним особам. За дебетом рахунка проводяться суми, що виплачені за гарантіями, виданими фізичним особам у разі невиконання ними своїх зобов’язань перед третьою стороною.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; суми безнадійних боргів, списані в установленому порядку.

24 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами та резерви під заборгованість за наданими кредитами і нарахованими доходами

240 Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

2400 КА Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів під нестандартну заборгованість для відшкодування можливих втрат за кредитами, що надані клієнтам.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

2401 КА Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік сформованих резервів під стандартну заборгованість для відшкодування можливих втрат за кредитами, що надані клієнтам.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів.

248 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

2480 А Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Призначення рахунка: облік заборгованості за нарахованими доходами за операціями з клієнтами, що визнана сумнівною.

За дебетом рахунка проводяться суми сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми списаних безнадійних нарахованих доходів у встановленому порядку.

249 Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

2490 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Призначення рахунка: облік резервів під прострочену та сумнівну заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

251 Кошти Державного бюджету України

2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру

Призначення рахунка: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів.

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів.

За дебетом рахунка проводиться перерахування коштів за цільовим призначенням.

2513 П Кошти Державного казначейства України

Призначення рахунка: облік коштів Державного казначейства України.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів Державного бюджету України, що надійшли на рахунки органів Державного казначейства України для подальшого здійснення платежів.

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум згідно з призначенням.

2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами Державного бюджету України.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

2520 П Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік коштів бюджетних установ за загальним фондом державного бюджету.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, що надходять у встановленому порядку бюджетним установам.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, що перераховуються згідно з призначенням.

2523 П Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів клієнтів.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів на визначені цілі.

За дебетом рахунка проводяться суми використання коштів.

2525 П Вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік депозитів, що розміщені бюджетними установами.

За кредитом рахунка проводяться суми розміщених клієнтами вкладів (депозитів).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених вкладів (депозитів).

2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

За кредитом рахунка проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунка проводяться суми списання коштів за призначенням.

2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, що утримуються за рахунок Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за бюджетними коштами.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

2530 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.

За кредитом рахунка проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України.

За дебетом рахунка проводяться суми видатків спеціального фонду Державного бюджету України за дорученнями клієнтів.

2531 П Кошти, що вилучені уповноваженими органами

Призначення рахунка: облік коштів, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення законодавства України або виявлені іншими органами як безхазяйні і перебувають у тимчасовому розпорядженні цих органів.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень коштів, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення законодавства України або виявлені іншими органами як безхазяйні.

За дебетом рахунка проводяться суми списання коштів за дорученням правоохоронних, митних та фінансових органів на підставі постанови про відмову в порушенні кримінальної справи; для повернення коштів власнику, якщо такий виявився у термін, передбачений законодавством; для зарахування коштів до державного бюджету на підставі рішення суду або рішення виконавчого комітету районної, міської ради народних депутатів, винесених за заявою фінансового органу про визнання коштів безхазяйними.

2538 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів

2541 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів

Призначення рахунків: облік коштів місцевих бюджетів і коштів, що перераховані з місцевих бюджетів розпорядникам коштів.

За кредитом рахунків проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, що надходять у встановленому порядку до бюджетних установ.

За дебетом рахунків проводяться суми, що перераховуються на поточні рахунки розпорядників коштів, а також видатки, які здійснюють розпорядники коштів, та повернення помилково зарахованих коштів.

2544 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру

2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру

Призначення рахунків: облік коштів місцевих бюджетів на цільові програми.

За кредитом рахунків проводяться суми місцевих бюджетів на визначені власниками цілі.

За дебетом рахунків проводиться використання коштів або повернення помилково зарахованих коштів.

2546 П Вклади (депозити) місцевих бюджетів

Призначення рахунка: облік вкладів (депозитів), що розміщені бюджетними установами.

За кредитом рахунка проводяться суми розміщених клієнтами вкладів (депозитів).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених вкладів (депозитів).

2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами місцевих бюджетів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться надходження коштів, що призначені для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунка проводяться суми списання коштів за призначенням.

2553 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів

Призначення рахунка: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.

За кредитом рахунка проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

За дебетом рахунка проводяться суми видатків спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів за дорученнями клієнтів.

2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками та інші). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

За кредитом рахунка проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунка проводяться суми списання коштів за призначенням.

2555 П Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів

Призначення рахунка: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.

За кредитом рахунка проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включають

ся до доходів спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів.

За дебетом рахунка проводяться суми видатків спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів за дорученнями клієнтів.

2558 П Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ, що утримуються за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

256 Кошти позабюджетних фондів

2560 П Державні позабюджетні фонди

Призначення рахунка: облік коштів державних позабюджетних фондів, що створюються відповідно до законодавства України, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів, що отримані від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень до фондів, а також суми, що отримані банком від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.

За дебетом рахунка проводяться суми за дорученням фондів, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій і здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.

2561 П Галузеві позабюджетні фонди

2562 П Регіональні позабюджетні фонди

Призначення рахунків: облік коштів позабюджетних фондів, які створюються відповідно до законодавства України.

За кредитом рахунків проводяться суми надходжень до фондів.

За дебетом рахунків проводяться платежі за дорученнями фондів.

2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів

Призначення рахунка: облік коштів позабюджетних фондів для здійснення цільових платежів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що перераховують позабюджетні фонди на визначені ними цілі. За дебетом рахунка проводиться використання коштів.

2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами позабюджетних фондів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат

2570 П Кошти державного бюджету для виплат

Призначення рахунка: облік коштів для проведення готівкових виплат з Державного бюджету України, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсії з Державного бюджету України.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, у тому числі за операціями щодо виплат соціального характеру, що надходять у встановленому порядку від органів Державного казначейства України.

За дебетом рахунка проводяться суми видатків як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій.

2571 П Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою

Призначення рахунка: облік коштів, що перераховуються Державним казначейством України для здійснення цільових виплат готівкою.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що перераховує Державне казначейство України на визначені цілі.

За дебетом рахунка проводиться виплата коштів готівкою.

2572 П Кошти місцевих бюджетів для виплат

Призначення рахунка: облік коштів для проведення виплат з місцевих бюджетів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять у встановленому порядку від органів Державного казначейства України.

За дебетом рахунка проводяться суми видатків як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб.

26 Кошти клієнтів банку

260 Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

2600 АП Кошти на вимогу суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік вкладів (депозитів) на вимогу суб’єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ), у тому числі поточні рахунки суб’єктів господарювання та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт.

На цьому рахунка також обліковуються суми, що перераховуються клієнтами для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком та клієнтом — власником рахунка; надані кредити овердрафт.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості; суми заборгованості за отриманими кредитами овердрафт, що визнана сумнівною.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. № 457)

2601 П Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум, наданих установниками банку-управителю згідно з договорами довірчого управління, та розрахунків за операціями довірчого управління.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довірчих операцій.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахування коштів згідно з договором довірчого управління, у тому числі суми повернення коштів установникам.

2602 П Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, розрахункові чеки, розрахунки за разовими заліками, кошти, отримані як грошове покриття, тощо). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків за акредитивами, розрахунковими чеками та разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України та згідно з Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів, опублікованими Міжнародною торговельною палатою.

За кредитом рахунка проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків. За дебетом рахунка проводяться суми списання коштів за призначенням.

2603 П Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік коштів, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахувань згідно з режимом роботи рахунків.

2604 П Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік коштів на вимогу, цілі використання яких обумовлені окремими законодавчими актами України.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять на рахунки.

За дебетом рахунка проводяться суми витрат і перерахувань згідно з режимом роботи рахунків.

2605 АП Кошти на вимогу суб’єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток

Призначення рахунка: облік коштів на вимогу суб’єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ) для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунка; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів — держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості; суми заборгованості за отриманими кредитами овердрафт, що визнана сумнівною.

2606 П Рахунки платників податку на додану вартість

Призначення рахунка: облік сум податку на додану вартість платників податку на додану вартість.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень податку на додану вартість відповідно до вимог законодавства України.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахувань відповідно до вимог законодавства України.

2607 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання (крім небанківських фінансових установ).

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2608 П Нараховані витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу суб’єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ).

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

261 Строкові кошти суб’єктів господарювання

2610 П Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік короткострокових вкладів (депозитів) суб’єктів господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від суб’єктів господарювання на короткострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених короткострокових вкладів (депозитів).

2611 П Кошти, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо

Призначення рахунка: облік коштів, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від суб’єктів господарювання за операціями репо.

За дебетом рахунка проводяться суми, що перераховуються суб’єктам господарювання за операціями репо.

2615 П Довгострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік довгострокових вкладів (депозитів) суб’єктів господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від суб’єктів господарювання на довгострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених довгострокових вкладів (депозитів).

2616 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за строковими коштами, що отримані від суб’єктів господарювання.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

(групу рахунків 261 доповнено рахунком 2616 КП згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2617 П Неамортизована премія за строковими коштами суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за строковими коштами, що отримані від суб’єктів господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час отримання строкових коштів.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

(групу рахунків 261 доповнено рахунком 2617 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за строковими коштами суб’єктів господарювання.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

262 Кошти на вимогу фізичних осіб

2620 АП Кошти на вимогу фізичних осіб

Призначення рахунка: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості; суми заборгованості за отриманими кредитами овердрафт, що визнана сумнівною.

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб

Призначення рахунка: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, грошове покриття тощо). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.

За дебетом рахунка проводяться суми списання коштів за призначенням.

2625 АП Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток

Призначення рахунка: облік коштів на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів — держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості; суми заборгованості за отриманими кредитами овердрафт, що визнана сумнівною.

2627 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2628 П Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу фізичних осіб.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

263 Строкові кошти фізичних осіб

2630 П Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб

Призначення рахунка: облік короткострокових вкладів (депозитів) фізичних осіб.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від фізичних осіб на короткострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених короткострокових вкладів (депозитів).

2635 П Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб

Призначення рахунка: облік довгострокових вкладів (депозитів) фізичних осіб.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від фізичних осіб на довгострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених довгострокових вкладів (депозитів).

2636 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за строковими коштами, що отримані від фізичних осіб.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

(групу рахунків 263 доповнено рахунком 2636 КП згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2637 П Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за строковими коштами, що отримані від фізичних осіб.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час отримання строкових коштів.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

(групу рахунків 263 доповнено рахунком 2637 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за строковими коштами фізичних осіб.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

264 Кошти виборчих фондів

2640 П Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України

Призначення рахунка: облік коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень для проведення виборчої кампанії кандидата на пост Президента України, передбачені законодавством України.

За дебетом рахунка проводяться суми витрат на проведення виборчої кампанії кандидата на пост Президента України.

2641 П Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією

Призначення рахунка: облік коштів виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень для фінансування виборчої кампанії партії (блоку), передбачені законодавством України.

За дебетом рахунка проводяться суми витрат на фінансування виборчої кампанії партії (блоку).

2642 П Кошти виборчого фонду місцевої організації партії (блоку)

Призначення рахунка: облік коштів виборчого фонду місцевої організації партії (блоку).

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень для фінансування виборчої кампанії місцевої організації партії (блоку), передбачені законодавством України.

За дебетом рахунка проводяться суми витрат на проведення виборчої кампанії місцевої організації партії (блоку).

2643 П Кошти виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі

Призначення рахунка: облік коштів виборчого фонду кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень для фінансування виборчої кампанії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, передбачені законодавством України.

За дебетом рахунка проводяться суми витрат на проведення виборчої кампанії кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, (група рахунків 264 в редакції постанови Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

265 Кошти небанківських фінансових установ

2650 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ

Призначення рахунка: облік вкладів (депозитів) на вимогу небанківських фінансових установ, у тому числі поточні рахунки небанківських фінансових установ та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт. На цьому рахунка також обліковуються суми, що перераховуються клієнтами для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб; суми, що обліковуються до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий в Національному банку України або його територіальних управліннях за місцем створення банку.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком та клієнтом — власником рахунка; надані кредити овердрафт.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості; суми заборгованості за отриманими кредитами овердрафт, що визнана сумнівною.

2651 П Короткострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

Призначення рахунка: облік короткострокових вкладів (депозитів) небанківських фінансових установ.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від небанківських фінансових установ на короткострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених короткострокових вкладів (депозитів).

2652 П Довгострокові вклади (депозити) небанківських фінансових установ

Призначення рахунка: облік довгострокових вкладів (депозитів) небанківських фінансових установ.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від небанківських фінансових установ на довгострокові вклади (депозити).

За дебетом рахунка проводяться суми повернених довгострокових вкладів (депозитів).

2653 П Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за строковими коштами, що отримані від небанківських фінансових установ.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час отримання строкових коштів.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

(групу рахунків 265 доповнено рахунком 2653 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2655 АП Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток

Призначення рахунка: облік коштів на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів — держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки простроченої заборгованості; суми заборгованості за отриманими кредитами овердрафт, що визнана сумнівною.

2656 КП Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за строковими коштами, що отримані від небанківських фінансових установ.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

(групу рахунків 265 доповнено рахунком 2656 КП згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2657 А Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки прострочених та сумнівних нарахованих доходів.

2658 П Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу та залученими строковими коштами небанківських фінансових установ.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

2700 П Короткострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Призначення рахунка: облік короткострокових кредитів, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих короткострокових кредитів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими кредитами.

2701 П Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Призначення рахунка: облік довгострокових кредитів, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих довгострокових кредитів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за довгостроковими кредитами.

2706 КП Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за кредитами, що отримані з дисконтом від міжнародних та інших фінансових організацій.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

2707 П Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.

За кредитом рахунка проводяться суми премії за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

(групу рахунків 270 доповнено рахунком 2707 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457)

2708 П Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів за дорученням клієнтів банку та за рахунок коштів клієнтів банку.

За дебетом рахунка проводяться суми за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів.

2801 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості із виконанням договорів доручень (комісій) клієнтів за операціями з цінними паперами та за рахунок коштів клієнтів банку.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами для клієнтів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами.

2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

Призначення рахунків: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

За дебетом рахунків проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Призначення рахунка: облік сум іншої дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку. За цим рахунком не обліковуються продані активи з відстроченням платежу. Такі кредити обліковуються за відповідними рахунками розділів 20 — 22.

За дебетом рахунка проводяться суми за операціями з клієнтами банку.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2888 А Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Призначення рахунків: облік сум сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

За дебетом рахунків проводяться суми сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами.

За кредитом рахунків проводяться суми погашення сумнівної заборгованості за операціями з клієнтами банку; суми списання безнадійної заборгованості в установленому порядку.

289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

2890 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку

Призначення рахунка: облік сум сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку. Відрахування до резервів здійснюється відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми списання безнадійної заборгованості; суми зменшення резервів.

29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

2900 П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку

Призначення рахунка: облік сум, перерахованих клієнтами, або сум, що підлягають перерахуванню на рахунки клієнтів за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів згідно з договором-дорученням.

За кредитом рахунка проводяться суми, що отримані від клієнтів за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів.

За дебетом рахунка проводяться суми, що перераховані за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів, або суми повернених клієнтам коштів.

2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за операціями клієнтів з цінними паперами, у тому числі за операціями з доміциляції векселів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що отримані банком від або для клієнтів на придбання (продаж) цінних паперів; кошти на здійснення операцій з доміциляції векселів.

За дебетом рахунка проводяться суми, що перераховані за операціями клієнтів з цінними паперами, або суми повернених клієнтам коштів.

2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі

Призначення рахунка: облік сум платежів, які за дорученням клієнтів мають бути перераховані за призначенням отримувачам платежів.

За кредитом рахунка проводяться суми податкових, страхових, комунальних платежів, виручка торговельних та побутових організацій, добровільні внески від населення та організацій, суми держмита, інші платежі, які надалі підлягають зарахуванню на рахунки отримувачів.

За дебетом рахунка проводяться суми, що перераховані за призначенням на відповідні рахунки отримувачів коштів, або суми повернених клієнтам коштів.

2903 П Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками

Призначення рахунка: облік кредиторської заборгованості банку перед клієнтами за недіючими рахунками.

За кредитом рахунка проводяться суми згідно із законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми повернення коштів власникам згідно з їх розпорядженнями та в інших випадках згідно із законодавством України.

2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями

2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень

2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР

2908 П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР

Призначення рахунків: облік сум кредиторської заборгованості за видами операцій з клієнтами банку.

За кредитом рахунків проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

За дебетом рахунків проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

2909 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

Призначення рахунка: облік сум іншої кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку, наприклад, невиплачені перекази для бенефіціарів, які не мають рахунка в банку; суми коштів, що отримані для зарахування на вклади клієнтів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.

292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку

2920 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат Призначення рахунка: облік сум за операціями, здійсненими через банкомат з використанням

платіжних карток.

За дебетом рахунка проводяться суми готівкових коштів, що видані клієнту через банкомат з урахуванням комісійних.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що надходять з відповідних рахунків клієнтів банків на відшкодування виданих сум та оплату послуг, що надані держателям платіжних карток через банкомат.

2924 АП Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Призначення рахунка: облік коштів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги.

За дебетом рахунка проводяться суми перерахувань за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток згідно з інформацією, що надається процесинговим центром, інші операції з використанням платіжних карток.

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

30 Цінні папери та похідні фінансові активи в торговому портфелі банку (назва розділу 30 у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

300 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

3002 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку

3003 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3005 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунків проводяться суми цінних паперів, що придбані.

За кредитом рахунків проводяться суми цінних паперів у разі їх продажу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки до справедливої вартості цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

3008 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік нарахованих дивідендів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів.

301 Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

3010 А Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку

3011 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку

3012 А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

3013 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3014 А Боргові цінні папери нефінансових підприємств у торговому портфелі банку

Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані.

За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

3017 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

3018 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків; суми сплачених накопичених відсотків під час купівлі цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків під час їх отримання; суми нарахованих відсотків у разі продажу цінних паперів.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

304 Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку

3040 А Активи за придбаними опціонними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів за придбаними опціонними контрактами в торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості активів за придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3041 А Активи за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів за форвардними контрактами в торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості активів за форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3042 А Активи за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості активів за ф’ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

(розділ 30 доповнено групою рахунків 304 згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 року № 310)

31 Цінні папери в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

(назва розділу 31 у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. №310)

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у портфелі банку на продаж

3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, у тому числі інвестицій, що не оформлені цінними паперами, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунків проводяться суми цінних паперів та інвестицій, що не оформлені цінними паперами, які придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунків проводяться суми цінних паперів та інвестицій, що не оформлені цінними паперами, у разі їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

3107 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки до справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються в портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми уцінки під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік нарахованих дивідендів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, а також інвестиціями, що не оформлені цінними паперами, у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів.

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж

3110 А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку на продаж

3111 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку на продаж

3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на продаж

3113 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку на продаж

3114 А Боргові цінні папери нефінансових підприємству портфелі банку на продаж

Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або переведені до інших портфелів банку.

3115 АП Переоцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або переведення до інших портфелів банку.

3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж, що придбані з премією.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з інших портфелів банку.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку.

3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків; суми нарахованих відсотків за цінними паперами, що переведені з інших портфелів; суми сплачених накопичених відсотків під час купівлі цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків під час їх отримання; суми нарахованих відсотків у разі продажу або переведення цінних паперів до інших портфелів банку; суми нарахованих відсотків, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих відсотків.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих відсотків; суми нарахованих відсотків, списаних у встановленому порядку.

312 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

3122 А Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу

3123 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

3125 А Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунків: облік інвестицій банку в асоційовані компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення).

За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення).

За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля банку.

3128 А Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунка: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів.

(групу 300 доповнено групою рахунків 312 згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

313 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

3132 А Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу

3133 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу

3135 А Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунків: облік інвестицій банку в дочірні компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення).

За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в дочірні компанії, які придбані або переведені з іншого портфеля банку та утримуються для продажу протягом 12 місяців з дати їх придбання (переведення).

За кредитом рахунків проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля банку.

3138 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу

Призначення рахунка: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів.

(розділ 30 доповнено групою рахунків 313 згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування

3140 А Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості активів за придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3141 А Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості активів за форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3142 А Активи за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості активів за ф’ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

(розділ 31 доповнено групою рахунків 314 згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 року № 310)

319 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

3190 КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності цінних паперів у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

3191 КА Резерв під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік резервів на покриття заборгованості за нарахованими доходами за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

32 Цінні папери в портфелі банку до погашення

321 Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення

3210 А Боргові цінні папери органів державної влади в портфелі банку до погашення

3211 А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в портфелі банку до погашення

3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку до погашення

3213 А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у портфелі банку до погашення

3214 А Боргові цінні папери нефінансових підприємству портфелі банку до погашення

Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунків проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що погашені або переведені до іншого портфеля банку.

3216 КЛ Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунка проводяться суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення, що придбані з премією.

За дебетом рахунка проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі переведення цінних паперів до іншого портфеля банку.

3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків; суми нарахованих відсотків за цінними паперами, що переведені з іншого портфеля; суми сплачених накопичених відсотків під час купівлі цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих відсотків під час їх отримання; суми нарахованих відсотків за цінними паперами, що переведені до іншого портфеля банку; суми нарахованих відсотків, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік прострочених нарахованих доходів за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих відсотків.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих відсотків; суми нарахованих відсотків, списаних у встановленому порядку.

329 Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

3290 КА Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік резервів, створених у зв’язку із зменшенням корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми створених резервів.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

3291 КА Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення

Призначення рахунка: облік резервів, створених на покриття заборгованості за нарахованими доходами за борговими цінними паперами, у портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання

(назва розділу 33 у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

330 Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком 3300 П Короткострокові прості векселі, емітовані банком

Призначення рахунка: облік номінальної вартості короткострокових простих векселів, емітованих банком.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості розміщених короткострокових простих векселів.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості короткострокових простих векселів, що погашаються.

3301 П Акцепти, що надані за короткостроковими переказними векселями

Призначення рахунка: облік акцептів, що надані за короткостроковими переказними векселями.

За кредитом рахунка проводяться суми наданих акцептів.

За дебетом рахунка проводяться суми оплати за наданими акцептами короткострокових переказних векселів.

3305 П Інші короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

Призначення рахунка: облік номінальної вартості інших короткострокових цінних паперів власного боргу, крім депозитних сертифікатів, емітованих банком.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості розміщених короткострокових цінних паперів власного боргу.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості короткострокових цінних паперів власного боргу, що погашаються.

3306 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за короткостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з дисконтом.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час розміщення короткострокових цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3307 П Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за короткостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з премією.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час розміщення короткострокових цінних паперів.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

3308 П Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за короткостроковими цінними паперами власного боргу.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

331 Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

3310 П Довгострокові прості векселі, емітовані банком

Призначення рахунка: облік номінальної вартості довгострокових простих векселів, емітованих банком.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості довгострокових простих векселів.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості довгострокових простих векселів, що погашаються.

3311 П Акцепти, що надані за довгостроковими переказними векселями

Призначення рахунка: облік акцептів, що надані за довгостроковими переказними векселями.

За кредитом рахунка проводяться суми наданих акцептів.

За дебетом рахунка проводяться суми оплати за наданими акцептами довгострокових переказних векселів.

3315 П Інші довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком

Призначення рахунка: облік номінальної вартості інших довгострокових цінних паперів власного боргу, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості розміщених довгострокових цінних паперів власного боргу.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості довгострокових цінних паперів власного боргу, що погашаються.

3316 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за довгостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з дисконтом.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час розміщення довгострокових цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3317 П Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за довгостроковими цінними паперами власного боргу, що розміщені з премією.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час розміщення довгострокових цінних паперів. За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

3318 П Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за довгостроковими цінними паперами власного боргу.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

332 Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3320 П Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

Призначення рахунка: облік залучених депозитів банку, що оформлені короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості розміщених короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.

3326 КП Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з дисконтом.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час розміщення короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3327 П Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з премією.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час розміщення короткострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

3328 П Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

333 Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

3330 П Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

Призначення рахунка: облік залучених депозитів банку, що оформлені довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості розміщених довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.

3336 КП Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з дисконтом.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час розміщення довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3337 П Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, що розміщені з премією.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час розміщення довгострокових ощадних (депозитних) сертифікатів.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення.

3338 П Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

334 Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

3340 П Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком

Призначення рахунка: облік залучених депозитів банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, та облік не отриманих у встановлений строк сум за строковими ощадними (депозитними) сертифікатами.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу.

3346 КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, що розміщені з дисконтом.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу.

За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

3347 П Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, що розміщені з премією.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів на вимогу.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду.

3348 П Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

335 Похідні фінансові зобов’язання в торговому портфелі банку

3350 П Зобов’язання за проданими опціонними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік зобов’язань за проданими опціонними контрактами в торговому портфелі банку.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості зобов’язань за проданими опціонними контрактами під час їх від’ємної переоцінки, а також суми отриманої премії опціону.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3351 П Зобов’язання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік зобов’язань за форвардними контрактами в торговому портфелі банку.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості зобов’язань за форвардними контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3352 П Зобов’язання за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік зобов’язань за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості зобов’язань за ф’ючерсними контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення (розділ 33 доповнено групою рахунків 335 згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 року № 310)

336 Похідні фінансові зобов’язання, що призначені для обліку хеджування

3360 П Зобов’язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік зобов’язань за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості зобов’язань за проданими опціонними контрактами під час їх від’ємної переоцінки, а також суми отриманої премії опціону.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3361 П Зобов’язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік зобов’язань за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості зобов’язань за форвардними контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3362 П Зобов ’язання за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік зобов’язань за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості зобов’язань за ф’ючерсними контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення, (розділ 33 доповнено групою рахунків 336 згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 року № 310)

34 Запаси матеріальних цінностей

340 Запаси матеріальних цінностей

3400 А Запаси матеріальних цінностей на складі

Призначення рахунка: облік запасів матеріальних цінностей на складі, ювілейних і пам’ятних монет карбованцевого номіналу.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості матеріальних цінностей, що надійшли на склад; суми вартості придбаних ювілейних і пам’ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості запасів матеріальних цінностей, що передані зі складу в експлуатацію, під звіт або реалізовані чи списані в разі вибуття; суми вартості реалізованих ювілейних і пам’ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України.

3402 А Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб

Призначення рахунка: облік запасів матеріальних цінностей, що видані в тимчасове користування, для ремонту чи реалізації.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості отриманих підзвітними особами матеріальних цінностей.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості списаних матеріальних цінностей з підзвітної особи.

3403 А Дорогоцінні метали в банку

Призначення рахунка: облік вартості дорогоцінних металів у банку.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаних дорогоцінних металів.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені.

3407 А Дорогоцінні метали в дорозі

Призначення рахунка: облік вартості дорогоцінних металів, що перебувають у дорозі.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що надійшли за призначенням.

3408 А Необоротні активи, утримувані для продажу

Призначення рахунка: облік вартості необоротних активів, утримуваних з метою продажу.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості необоротних активів, щодо яких прийнято рішення про продаж; суми збільшення вартості (дооцінки) необоротних активів у межах попередньої їх уцінки.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості необоротних активів, що вибули з балансу; суми зменшення вартості (уцінки) необоротних активів.

(групу рахунків 340 доповнено рахунком 3408 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

3409 А Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

Призначення рахунка: облік вартості майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави, іпотечного договору та утримується з метою подальшого продажу.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості отриманого у власність майна на підставі договору застави, іпотечного договору; суми збільшення чистої вартості реалізації в межах раніше здійсненої уцінки.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості майна, що реалізовано; суми уцінки до чистої вартості реалізації.

35 Інші активи банку

350 Витрати майбутніх періодів

3500 А Витрати майбутніх періодів

Призначення рахунка: облік витрат банку, здійснених у звітному періоді, що належать до майбутніх звітних періодів. На цьому рахунка обліковується також різниця між відпускною ціною Національного банку України та номінальною вартістю ювілейних монет, які є засобом платежу.

За дебетом рахунка проводяться суми здійснених витрат, що належать до майбутніх звітних періодів. За кредитом рахунка проводяться списання сум, що належать до витрат звітного періоду, (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання активів

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості з придбання активів.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання активів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання активів.

3519 А Дебіторська заборгованість за послуги

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості за послуги.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за послуги.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за послуги.

352 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами

3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток

Призначення рахунка: облік сум авансових платежів за податком на прибуток.

За дебетом рахунка проводяться суми авансових платежів за податком на прибуток.

За кредитом рахунка проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податку на прибуток.

3521 А Відстрочений податковий актив

Призначення рахунка: облік сум податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах.

За дебетом рахунка проводяться суми податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах унаслідок тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, який не включено до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на наступні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді не можна.

За кредитом рахунка відображається зменшення відстроченого податкового активу.

3522 А Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

Призначення рахунка: облік сум авансових платежів за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток. За цим рахунком обліковуються авансові платежі за податком на додану вартість.

За дебетом рахунка проводяться суми авансових платежів за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток.

За кредитом рахунка проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток.

354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3540 А Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.

3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.

3548 А Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження

Призначення рахунка: облік сум авансів, виданих працівникам банку з витрат на відрядження.

За дебетом рахунка проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на відрядження.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами.

3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати

Призначення рахунка: облік сум авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати.

За дебетом рахунка проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами.

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку

Призначення рахунка: облік нестач активів банку та інших нарахувань на працівників банку. За цим рахунком обліковується заборгованість касових працівників у разі виявлення нестач, неплатіжних і фальшивих грошей; заборгованість підзвітних осіб тощо.

За дебетом рахунка проводяться суми виявлених нестач активів банку в підзвіті або нарахувань на працівників банку.

За кредитом рахунка проводяться суми, що відшкодовані працівниками банку або списані відповідно до законодавства України.

3559 А Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

Призначення рахунка: облік дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку та іншими особами за заробітною платою та іншими виплатами.

За дебетом рахунка проводяться суми виплаченої заробітної плати та інших виплат штатним і позаштатним працівникам банку.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками.

357 Інші нараховані доходи

3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів за виконаними банком операціями згідно з умовами договору.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

3578 А Інші нараховані доходи

Призначення рахунка: облік інших нарахованих доходів, що не передбачені іншими рахунками з обліку нарахованих доходів класів 1—3.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунки простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

3579 А Прострочені інші нараховані доходи

Призначення рахунка: облік прострочених інших нарахованих доходів.

За дебетом рахунка проводяться суми прострочених нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми, що перераховані на рахунок сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

358 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями банку

Призначення рахунка: облік дебіторської заборгованості за операціями банку, погашення якої викликає сумнів і яка не обліковується за аналогічними рахунками класів 1 та 2.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, що визнана сумнівною.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення сумнівної заборгованості; списання безнадійної заборгованості в установленому порядку.

3589 А Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами

Призначення рахунка: облік заборгованості за іншими нарахованими доходами, що визнана сумнівною.

За дебетом рахунка проводяться суми сумнівної заборгованості за нарахованими доходами.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів; суми списаних нарахованих доходів у встановленому порядку.

359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

3590 КА Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку

Призначення рахунка: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю за операціями банку.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

3599 КА Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами

Призначення рахунка: облік резервів під прострочену та сумнівну заборгованість за іншими нарахованими доходами.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

36 Інші пасиви банку

360 Доходи майбутніх періодів

3600 П Доходи майбутніх періодів

Призначення рахунка: облік доходів, що отримані у звітному періоді, але які належать до майбутніх звітних періодів.

За кредитом рахунка проводяться суми доходів банків, що отримані у звітному періоді, але належать до майбутніх звітних періодів.

За дебетом рахунка проводяться списання сум, що належать до доходів звітного періоду.

361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку

3610 П Кредиторська заборгованість з придбання активів

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості з придбання активів.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання активів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання активів.

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).

3619 П Кредиторська заборгованість за послуги

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за послуги.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за послуги.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за послуги.

362 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами

3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за податком на прибуток. Порядок обчислення, сплати податку до бюджету регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами України.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за податком на прибуток, що підлягають сплаті згідно з податковим обліком.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податком на прибуток.

3621 П Відстрочені податкові зобов’язання

Призначення рахунка: облік сум податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

За кредитом рахунка проводяться суми податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення відстроченого податкового зобов’язання.

3622 П Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток. За цим рахунком обліковується кредиторська заборгованість за податком на додану вартість.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток, що підлягають сплаті згідно з податковим обліком.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток.

3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

363 Розрахунки з акціонерами (учасниками)

3630 П Внески за незареєстрованим статутним капіталом

Призначення рахунка: облік коштів, що отримані від засновників (акціонерів, учасників) банку за акціями, частками, паями до реєстрації статутного капіталу.

За кредитом рахунка проводяться суми, що отримані банком в оплату акцій (часток, паїв) до реєстрації статутного капіталу.

За дебетом рахунка проводяться суми зареєстрованого статутного капіталу, що перераховані на рахунки класу 5, або суми, повернені акціонерам (учасникам), якщо випуск акцій (часток, паїв) не зареєстровано.

3631 П Кредиторська заборгованість перед акціонерами (учасниками) банку за дивідендами

Призначення рахунка: облік нарахованих банком дивідендів власникам акцій (часток, паїв) після прийняття рішення загальними зборами акціонерів (учасників).

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих дивідендів за акціями (паями, частками).

За дебетом рахунка проводяться суми виплачених акціонерам (учасникам) дивідендів.

364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

3640 П Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.

3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.

3648 П Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження

Призначення рахунка: облік сум, нарахованих працівникам банку на відрядження.

За кредитом рахунка проводяться суми, що нараховані працівникам банку на відрядження.

За дебетом рахунка проводяться суми, що виплачені працівникам банку на відрядження.

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати

Призначення рахунка: облік сум, нарахованих працівникам банку на господарські витрати.

За кредитом рахунка проводяться суми, що нараховані працівникам банку на господарські витрати.

За дебетом рахунка проводяться суми, що виплачені працівникам банку на господарські витрати.

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою

Призначення рахунка: облік нарахованих сум за заробітною платою та іншими виплатами відповідно до законодавства України штатним і позаштатним працівникам банку.

За кредитом рахунка проводяться суми, що нараховані працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами.

За дебетом рахунка проводяться суми, що виплачені працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами.

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб

Призначення рахунка: облік сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників банку, у тому числі прибуткового податку на громадян.

За кредитом рахунка проводиться стягнення сум на користь третіх осіб.

За дебетом рахунка проводиться перерахування чи виплата сум на користь третіх осіб.

3654 П Нараховані відпускні до сплати

Призначення рахунка: облік нарахованих відпускних до сплати згідно із законодавством України.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих відпускних до сплати.

За дебетом рахунка проводяться суми сплачених відпускних.

3658 П Забезпечення оплати відпусток

Призначення рахунка: облік сум, що спрямовуються на створення забезпечення оплати відпусток.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахування забезпечень майбутніх виплат.

За дебетом рахунка проводяться суми використаних забезпечень.

3659 П Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами

Призначення рахунка: облік інших нарахувань працівникам банку та іншим особам, які не обліковуються за іншими рахунками групи № 365.

За кредитом рахунка проводяться суми інших нарахувань працівникам банку та іншим особам. За дебетом рахунка проводяться суми, які сплачені за іншими нарахуваннями працівникам банку та іншим особам.

366 Субординований борг банку

3660 П Субординований борг банку

Призначення рахунка: облік коштів, що залучені на умовах субординованого боргу банку на підставі довгострокового договору.

За кредитом рахунка проводяться суми зарахування субординованого боргу.

За дебетом рахунка проводяться суми повернення субординованого боргу відповідно до діючих договорів або в разі банкрутства чи ліквідації банку після погашення претензій усіх інших кредиторів банку.

3661 П Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу

Призначення рахунка: облік номінальної вартості облігацій, емітованих банком, на умовах субординованого боргу.

За кредитом рахунка проводяться суми номінальної вартості розміщених субординованих облігацій.

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості облігацій, що погашаються.

(групу рахунків 366 доповнено рахунком 3661 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. № 457)

3666 КП Неамортизований дисконт за субординованим боргом

Призначення рахунка: облік неамортизованого дисконту за субординованим боргом.

За дебетом рахунка проводяться суми дисконту під час залучення коштів субординованого боргу. За кредитом рахунка проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період.

(групу рахунків 366 доповнено рахунком 3666 КП згідно з

постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. № 457)

3667 П Неамортизована премія за субординованим боргом

Призначення рахунка: облік неамортизованої премії за субординованим боргом.

За кредитом рахунка проводяться суми премії під час залучення коштів субординованого боргу.

За дебетом рахунка проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду.

(групу рахунків 366 доповнено рахунком 3667 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. № 457)

3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за субординованим боргом.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

367 Інші нараховані витрати

36 70 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за розрахунково-касове обслуговування.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

3678 П Інші нараховані витрати

Призначення рахунка: облік інших нарахованих витрат, що не обліковуються на інших рахунках класів 1—3.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

369 Банківські резерви на покриття ризиків і витрат

3690 П Резерви за виданими зобов’язаннями

Призначення рахунка: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за виданими гарантіями та поручительствами, іншими зобов’язаннями, що обліковуються за позабалансовими рахунками.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

3699 П Резерви за іншими операціями за позабалансовими рахунками

Призначення рахунка: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат від інших операцій, що обліковуються на позабалансових рахунках.

За кредитом рахунка проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку.

37 Клірингові рахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки

370 Клірингові рахунки

3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками

Призначення рахунка: облік взаємних грошових зобов’язань між учасниками платіжної системи за результатами клірингу під час здійснення розрахунків з використанням платіжних карток. Відкривається на балансі розрахункового банку.

За дебетом і кредитом рахунка проводяться суми за результатами клірингу.

371 Дебетові суми до з’ясування

3710 А Дебетові суми до з’ясування

Призначення рахунка: облік сум, які на час здійснення платежу не можуть бути списані з відповідних рахунків через відсутність необхідних реквізитів документів.

За дебетом рахунка зараховуються суми до з’ясування необхідних реквізитів документів.

За кредитом рахунка здійснюється списання сум після з’ясування їх фактичних платників та отримання підтверджень від банку-кореспондента.

372 Кредитові суми до з’ясування

3720 П Кредитові суми до з’ясування

Призначення рахунка: облік сум, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням через відсутність необхідних реквізитів у документах.

За кредитом рахунка проводяться суми до з’ясування отримувачів коштів.

За дебетом рахунка проводяться суми, що списуються після з’ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку-кореспондента або повернення сум платнику, якщо підтвердження не надходить.

373 Транзитні рахунки

3739 АП Транзитний рахунок за іншими розрахунками

Призначення рахунка: облік сум за іншими розрахунками для подальшого зарахування на рахунки банку або рахунки клієнтів.

За дебетом і кредитом рахунка проводяться суми, що надалі шляхом розподілу зараховуються на відповідні рахунки за призначенням.

38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Призначення рахунка: технічний рахунок для відображення позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів. Рахунок використовується для відображення операцій з іноземною валютою та банківськими металами.

За дебетом рахунка відображається вартість іноземної валюти чи банківських металів, що збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію.

За кредитом рахунка відображається вартість іноземної валюти, що збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію.

3801 АП Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів

Призначення рахунка: технічний рахунок для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів, що обліковується за рахунком 3800.

За дебетом рахунка проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію.

За кредитом рахунка проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію.

381 Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками

3810 АП Рахунок виключено

3811 АП Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками

Призначення рахунка: відображення переоцінки фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками, між датою операції і датою розрахунку.

За дебетом і кредитом проводиться результат переоцінки фінансових інструментів, що куплені за умовами спот, до їх справедливої вартості.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

39 Розрахунки між філіями банку

390 Розрахунки між філіями банку

3900 АП Рахунки філій, що відкриті в банку

Призначення рахунка: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валюті між філіями банку. Відкриваються на балансі філії.

За дебетом рахунка проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів.

3901 АП Рахунки, що відкриті для філій банку

Призначення рахунка: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валюті між філіями банку. Відкриваються на балансі банку.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів.

За дебетом рахунка проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів.

3902 А Розрахунки за коштами, що надані філіям банку

Призначення рахунка: облік сум коштів, що надані філіям банку.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, що надані філіям банку.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що повернені філіями банку.

3903 П Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку

Призначення рахунка: облік сум коштів, що отримані від філій банку.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що отримані від філій банку.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, що повернені філіям банку.

3904 А Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за коштами, що надані філіям банку в кореспонденції з відповідними рахунками груп 608, 618, 638 класу 6.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання.

3905 П Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку

Призначення рахунка: облік нарахованих витрат за коштами, що отримані від філій банку в кореспонденції з відповідними рахунками груп 708, 718, 738 класу 7.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих витрат.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

3906 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.

За кредитом рахунка проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку.

3907 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку

Призначення рахунка: облік кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.

За дебетом рахунка проводяться суми з погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку.

392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку

3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

Призначення рахунка: відкриваються на балансі регіональних розрахункових палат банку для обліку дебетових сум, що не були підтверджені протягом робочого дня. Відкриваються для кожної філії банку, якій відкрито рахунок у банку. Залишків за рахунком за станом на звітну дату не повинно бути.

За дебетом рахунка враховуються дебетові суми, за якими не надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу.

За кредитом рахунка здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу.

3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні

Призначення рахунка: відкриваються на балансі розрахункових палат банку для обліку кредитових сум, що не були підтверджені протягом робочого дня. Відкриваються для кожної філії банку, якій відкрито рахунок у банку. Залишків за рахунком за станом на звітну дату не повинно бути.

За кредитом рахунка враховуються суми, за якими не надійшло електронне підтвердження від одержувача коштів.

За дебетом рахунка здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу.

Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції

41 Інвестиції в асоційовані компанії

410 Інвестиції в асоційовані компанії

4102 А Інвестиції в асоційовані банки

4103 А Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи

4105 А Інвестиції в інші асоційовані компанії

Призначення рахунків: облік сум інвестицій банку в асоційовані компанії.

За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії; суми дооцінки в разі збільшення їх балансової вартості.

За кредитом рахунків проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля банку; суми уцінки в разі зменшення їх балансової вартості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

42 Інвестиції в дочірні компанії

420 Інвестиції в дочірні компанії

4202 А Інвестиції в дочірні банки

4203 А Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи

4205 А Інвестиції в інші дочірні компанії

Призначення рахунків: облік сум інвестицій банку в дочірні компанії.

За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в дочірні компанії; суми дооцінки в разі збільшення їх балансової вартості.

За кредитом рахунків проводяться суми повернення інвестицій; суми переведення їх до іншого портфеля банку; суми уцінки в разі зменшення їх балансової вартості.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

4208 А Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії

Призначення рахунка: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих доходів.

(групу рахунків 420 доповнено рахунком 4208 згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

43 Нематеріальні активи

430 Нематеріальні активи

4300 А Нематеріальні активи

Призначення рахунка: облік вартості нематеріальних активів.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаних і створених нематеріальних активів; суми їх дооцінки; суми, пов’язані з поліпшенням нематеріальних активів.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості нематеріальних активів, що вибули з балансу; суми їх уцінки.

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

Призначення рахунка: облік сум накопиченої амортизації нематеріальних активів.

За кредитом рахунка проводиться сума нарахованої амортизації.

За дебетом рахунка проводиться сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, що вибули з балансу.

431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

4310 А Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами

Призначення рахунка: облік вартості капітальних інвестицій з придбання чи створення нематеріальних активів. Цей рахунок використовується до часу введення в дію нематеріальних активів.

За дебетом рахунка проводяться суми з придбання чи створення нематеріальних активів до часу введення їх у дію.

За кредитом рахунка проводяться суми введених у дію нематеріальних активів.

432 Гудвіл, що виник у результаті придбання

4320 П Рахунок виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

4321 А Гудвіл

Призначення рахунка: облік гудвілу, що виникає в покупця в результаті придбання іншої компанії, шляхом об’єднання компаній.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості гудвілу, що виникає в покупця в результаті придбання іншої компанії, шляхом об’єднання компаній.

За кредитом рахунка проводяться суми втрат від зменшення корисності гудвілу.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

44 Основні засоби

440 Основні засоби

4400 А Основні засоби

Призначення рахунка: облік вартості власних та отриманих у фінансовий лізинг (оренду) основних засобів.

За дебетом рахунка проводяться суми придбаних основних засобів; суми їх дооцінки; суми витрат, спрямованих на капітальні інвестиції, що пов’язані з поліпшенням основних засобів.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості основних засобів, що вибули з балансу; суми їх уцінки.

4409 КА Знос основних засобів

Призначення рахунка: облік сум зносу основних засобів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованого зносу.

За дебетом рахунка проводяться суми зносу основних засобів, що вибули з балансу.

441 Інвестиційна нерухомість

4410 А Інвестиційна нерухомість

Призначення рахунка: облік вартості інвестиційної нерухомості.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаної або створеної інвестиційної нерухомості; суми збільшення вартості (дооцінки) інвестиційної нерухомості.

За кредитом рахунка проводяться суми зменшення вартості (уцінки) інвестиційної нерухомості; суми вартості інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу.

4419 КА Знос інвестиційної нерухомості

Призначення рахунка: облік сум зносу інвестиційної нерухомості.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованого зносу.

За дебетом рахунка проводяться суми зносу інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу, (розділ 44 доповнено групою рахунків 441 згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

443 Капітальні інвестиції за основними засобами

4430 А Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами

Призначення рахунка: облік сум капітальних інвестицій за незавершеним будівництвом, придбаними основними засобами, а також засобами, що отримані у фінансовий лізинг (оренду) і потребують поліпшення та не введені в експлуатацію.

За дебетом рахунка проводяться суми витрат на придбання, будівництво; суми додаткових вкладень за основними засобами, що потребують поліпшення.

За кредитом рахунка проводяться суми витрат у разі введення в експлуатацію основних засобів.

4431 А Обладнання, що потребує монтажу

Призначення рахунка: облік вартості придбаного банком обладнання, що потребує монтажу.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаного обладнання, що потребує монтажу, переданого в монтаж.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості обладнання, введеного в експлуатацію у встановленому порядку.

45 Інші необоротні матеріальні активи

450 Інші необоротні матеріальні активи

4500 А Інші необоротні матеріальні активи

Призначення рахунка: облік вартості інших необоротних матеріальних активів.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаних інших необоротних матеріальних активів.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості інших необоротних матеріальних активів, що вибули.

4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

Призначення рахунка: облік сум нарахованого зносу інших необоротних матеріальних активів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованого зносу інших необоротних матеріальних активів.

За дебетом рахунка проводяться суми зносу інших необоротних матеріальних активів у разі їх вибуття.

453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

4530 А Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)

Призначення рахунка: облік сум капітальних інвестицій за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду).

За дебетом рахунка проводяться суми витрат на створення та поліпшення об’єкта оперативного лізингу (оренди) до часу його завершення.

За кредитом рахунка проводяться суми завершених капітальних інвестицій у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Клас 5. Капітал банку

50 Статутний капітал та інші фонди банку

500 Статутний капітал банку

5000 П Зареєстрований статутний капітал банку

Призначення рахунка: облік зареєстрованого статутного капіталу банку. Облік акцій ведеться за номінальною вартістю.

За кредитом рахунка проводяться суми збільшення статутного капіталу після реєстрації змін згідно з законодавством України.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення зареєстрованого статутного капіталу; суми несплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу.

5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку

Призначення рахунка: облік сум зареєстрованого, але несплаченого статутного капіталу.

За дебетом рахунка проводяться суми зареєстрованого, але несплаченого статутного капіталу в кореспонденції з рахунком 5000.

За кредитом рахунка проводяться суми сплаченого статутного капіталу; суми не сплаченого у встановлений строк зареєстрованого капіталу.

5002 КП Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

Призначення рахунка: облік вартості викуплених банком акцій (часток, паїв). Акції обліковуються за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю та вартістю викупу списується в межах кредитових залишків спочатку з рахунка 5010, а потім — з рахунка 5022.

За дебетом рахунка проводяться суми викуплених акцій (часток, паїв).

За кредитом рахунка проводяться суми проданих та анульованих акцій (часток, паїв).

5003 П Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

Призначення рахунка: облік суми дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу до часу його реєстрації.

За кредитом рахунка проводяться суми дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу.

За дебетом рахунка перераховуються суми дивідендів у разі збільшення статутного капіталу на рахунки 5000 та 5010; у разі відмови в реєстрації сплачуються за рішенням загальних зборів банку акціонерам (учасникам) або зараховуються на рахунок 5022.

501 Емісійні різниці

5010 П Емісійні різниці

Призначення рахунка: облік різниці між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення. Під час подальшого викупу власних акцій різниця між номінальною вартістю та ціною викупу акцій списується з цього самого рахунка в межах залишку.

За кредитом рахунка проводяться суми позитивної різниці в разі первинного та подальшого розміщення акцій.

За дебетом рахунка проводяться суми списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у межах залишку під час викупу власних акцій.

502 Загальні резерви та фонди банку

5020 П Загальні резерви

Призначення рахунка: облік загальних резервів, що створені за рішенням акціонерів (учасників) під різні ризики.

За кредитом рахунка проводяться суми прибутку, що спрямовані на формування резервів.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення резервів.

5021 П Резервні фонди

Призначення рахунка: облік резервних фондів банку. Фонди створюються згідно із законодавством України. Резервні фонди банку утворюються за рахунок прибутку. Кошти резервних фондів призначені для покриття можливих збитків та інших витрат. Відрахування в резервні фонди здійснюється в розмірах, передбачених законодавством України.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень у резервні фонди.

За дебетом рахунка проводяться суми на покриття збитків та інших витрат, передбачених законодавством України.

5022 П Інші фонди банку

Призначення рахунка: облік інших фондів банку, що створені за рахунок прибутку.

За кредитом рахунка проводяться суми надходжень в інші фонди банку.

За дебетом рахунка проводяться суми на покриття збитків звітного та/або минулих років; суми відрахувань до загальних і резервних фондів; суми списань емісійних різниць у разі недостатності коштів на рахунка 5010; суми сплати дивідендів за привілейованими акціями та інші суми відповідно до законодавства України.

503 Результати минулих років

5030 П Нерозподілені прибутки минулих років

Призначення рахунка: облік прибутків минулих років до їх розподілу.

За кредитом рахунка відображаються суми підтверджених прибутків минулих років; перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття.

За дебетом рахунка відображаються суми розподіленого прибутку згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) відповідно до законодавства України.

5031 А Непокриті збитки минулих років

Призначення рахунка: облік сум підтверджених збитків минулих років до їх покриття.

За дебетом рахунка відображається облік підтверджених сум непокритих збитків минулих років.

За кредитом рахунка відображаються суми покриття збитків минулих років.

504 Результати звітного року, що очікують затвердження

5040 П Прибуток звітного року, що очікує затвердження

Призначення рахунка: облік прибутку звітного року до його затвердження загальними зборами акціонерів (учасників).

За кредитом рахунка проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року.

За дебетом рахунка проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року; суми розподілу прибутку за рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) згідно із законодавством України; суми підтвердженого нерозподіленого прибутку на рахунок 5030 до його розподілу загальними зборами акціонерів (учасників).

5041 А Збиток звітного року, що очікує затвердження

Призначення рахунка: облік збитку звітного року до його затвердження загальними зборами акціонерів (учасників).

За дебетом рахунка проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року.

За кредитом рахунка проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року; суми покриття збитку; суми збитків, підтверджених загальними зборами акціонерів (учасників), на рахунок 5031 до їх покриття.

51 Результати переоцінки

510 Результати переоцінки

5100 П Результати переоцінки основних засобів

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки основних засобів.

За кредитом рахунка проводяться суми дооцінки основних засобів і відновлення їх корисності; суми визнаних відстрочених податків за результатами уцінки основних засобів.

За дебетом рахунка проводяться суми уцінки основних засобів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об’єктів основних засобів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об’єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття; суми визнаних відстрочених податків за результатами дооцінки основних засобів.

5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки нематеріальних активів.

За кредитом рахунка проводяться суми дооцінки нематеріальних активів і відновлення їх корисності.

За дебетом рахунка проводяться суми уцінки нематеріальних активів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об’єктів нематеріальних активів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об’єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття.

5102 АП Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки до справедливої вартості цінних паперів, що обліковуються у портфелі банку на продаж до часу їх реалізації.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних дооцінок у разі реалізації цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми збільшення вартості цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання зменшення корисності цінних паперів або їх реалізації.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановами Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. № 556, від 03.10.2005 р. № 359)

5103 П Результати переоцінки інвестицій в асоційовані компанії

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки інвестицій в асоційовані компанії до часу реалізації інвестицій.

За кредитом рахунка проводяться суми збільшення вартості інвестицій в асоційовані компанії на частку інвестора в сумі зміни величини власного капіталу об’єкта інвестування.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення вартості інвестицій в асоційовані компанії на частку інвестора в сумі зміни величини власного капіталу об’єкта інвестування; суми дооцінки в разі реалізації інвестицій.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 03.10.2005 р. № 359)

5104 АП Результати переоцінки за операціями хеджування

Призначення рахунка: облік результатів переоцінки інструментів хеджування.

За кредитом рахунка проводяться суми збільшення вартості інструменту хеджування.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення вартості інструменту хеджування.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

52 Приписний капітал філії іноземного банку

520 Приписний капітал філії іноземного банку

5200 П Приписний капітал філії іноземного банку

Призначення рахунка: облік приписного капіталу філії іноземного банку.

За кредитом рахунка проводяться суми грошових коштів, наданих іноземним банком філії для її акредитації; суми збільшення приписного капіталу.

За дебетом рахунка проводяться суми зменшення приписного капіталу.

(клас 5 доповнено розділом 52 згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

Клас 6. Доходи

Доходи банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 6 «Доходи» наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

за умови перевищення доходів над витратами — на рахунок 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

за умови перевищення витрат над доходами— на рахунок 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження».

За кредитом рахунків проводяться суми нарахованих, отриманих доходів, що належать до звітного періоду. За дебетом рахунків проводяться суми зменшення доходів, що виникають за операціями; суми, що списуються під час формування результату роботи за звітний рік.

60 Відсоткові доходи

600 Відсоткові доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України

6000 П Відсоткові доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України

6002 П Відсоткові доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо

6003 АП Відсоткові доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

601 Відсоткові доходи за коштами, що розміщені в інших банках

6010 П Відсоткові доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках

6011 П Відсоткові доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках

6012 АП Відсоткові доходи за короткостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

6013 АП Відсоткові доходи за довгостроковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

6014 П Відсоткові доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам

6015 П Відсоткові доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо

6016 АП Відсоткові доходи за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що надані іншим банкам

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

6017 АП Відсоткові доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

6018 П Відсоткові доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам

602 Відсоткові доходи за кредитами, що надані суб’єктам господарювання

6020 П Відсоткові доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання

6021 П Відсоткові доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб’єктам господарювання

6022 П Відсоткові доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання

6023 П Відсоткові доходи за операціями з факторингу із суб’єктами господарювання

6026 АП Відсоткові доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

6027 АП Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

6028 П Відсоткові доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання

6029 АП Відсоткові доходи за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання.

(групу рахунків 602 доповнено рахунком 6029 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457,

рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

603 Відсоткові доходи за кредитами, що надані органам державної влади

6030 АП Відсоткові доходи за кредитами, що надані органам державної влади

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

6031 АП Відсоткові доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

6032 АП Відсоткові доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади

(групу рахунків 603 доповнено рахунком 6032 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457, рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

6033 АП Відсоткові доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування

(групу рахунків 603 доповнено рахунком 6033 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457, рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

604 Відсоткові доходи за кредитами, що надані фізичним особам

6040 П Відсоткові доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам

6042 АП Відсоткові доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

6043 АП Відсоткові доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

6044 П Відсоткові доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам

6045 П Відсоткові доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам

6046 АП Відсоткові доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам

(групу рахунків 604 доповнено рахунком 6046 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 01.12.2005 р. № 457, рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

605 Відсоткові доходи за цінними паперами

6050 АП Відсоткові доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6051 АП Відсоткові доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6052 АП Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж

6053 АП Відсоткові доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення

6054 АП Відсоткові доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж

6055 АП Відсоткові доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення

6056 АП Відсоткові доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

6057 АП Відсоткові доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку

608 Відсоткові доходи за операціями з філіями банку

6080 П Відсоткові доходи за операціями з філіями банку

609 Інші відсоткові доходи

6099 П Інші відсоткові доходи

61 Комісійні доходи

610 Комісійні доходи за операціями з банками

6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6101 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6106 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6108 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6109 П Інші комісійні доходи за операціями з банками

611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6111 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6116 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6118 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6119 П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

618 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями банку

62 Результат від торговельних операцій

620 Результат від торговельних операцій

6203 АП Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами

6209 АП Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами

63 Інші операційні доходи

630 Дохід у вигляді дивідендів

6300 П Дохід у вигляді дивідендів

631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії

6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії

638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

6380 П Інші операційні доходи за операціями з філіями банку

639 Інші операційні доходи

6391 АП Результат переоцінки об’єкта хеджування

(групу рахунків 639 доповнено рахунком 6391 АП згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

6392 АП Результат переоцінки інструменту хеджування

(групу рахунків 639 доповнено рахунком 6392 АП згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

6393 АП Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж

6394 П Доходи від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

(групу рахунків 639 доповнено рахунком 6394 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

6395 П Доходи від оперативного лізингу (оренди)

6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру

6397 П Штрафи, пені, що отримані банком

6399 П Інші операційні доходи

64 Інші доходи

649 Інші доходи

6490 II Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів

6499 П Інші доходи

67 Повернення списаних активів

671 Повернення списаних активів

6710 П Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками

6711 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків

6712 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам

6713 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж

6714 П Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

6715 П Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку

6717 П Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років

68 Розділ рахунків виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

Клас 7. Витрати

Витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 7 «Витрати» наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

за умови перевищення доходів над витратами — на рахунок 5040 «Прибуток звітного року, що очікує затвердження»;

за умови перевищення витрат над доходами— на рахунок 5041 «Збиток звітного року, що очікує затвердження».

За дебетом рахунків проводяться суми витрат, які належать до звітного періоду.

За кредитом рахунків проводяться суми зменшення витрат і суми витрат, що списуються під час формування результату роботи за звітний рік.

70 Відсоткові витрати

700 Відсоткові витрати за коштами, що отримані від Національного банку України

7000 А Відсоткові витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України

7002 А Відсоткові витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо

7003 АП Відсоткові витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

7004 АП Відсоткові витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

7005 АП Відсоткові витрати за короткостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

7006 АП Відсоткові витрати за довгостроковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

701 Відсоткові витрати за коштами, що отримані від інших банків

7010 А Відсоткові витрати за коштами на вимогу інших банків

7011 А Відсоткові витрати за депозитами овернайт інших банків

7012 АП Відсоткові витрати за короткостроковими вкладами (депозитами) інших банків

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

7013 АП Відсоткові витрати за довгостроковими вкладами (депозитами) інших банків

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

7014 А Відсоткові витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків

7015 А Відсоткові витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо

7016 АП Відсоткові витрати за кредитами овердрафт та короткостроковими кредитами, що отримані від інших банків

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

7017 АП Відсоткові витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від інших банків

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

702 Відсоткові витрати за операціями із суб’єктами господарювання

7020 А Відсоткові витрати за коштами на вимогу суб’єктів господарювання

7021 АП Відсоткові витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання

7028 А Відсоткові витрати за фінансовим лізингом (орендою)

703 Відсоткові витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

7030 А Відсоткові витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України

704 Відсоткові витрати за операціями з фізичними особами

7040 А Відсоткові витрати за коштами на вимогу фізичних осіб

7041 АП Відсоткові витрати за строковими коштами фізичних осіб

705 Відсоткові витрати за цінними паперами власного боргу

7050 АП Відсоткові витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

7051 АП Відсоткові витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів

7052 АП Відсоткові витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

7053 АП Відсоткові витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами власного боргу, емітованими банком

7054 АП Відсоткові витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком

706 Відсоткові витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

7060 АП Відсоткові витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

7061 АП Відсоткові витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

707 Відсоткові витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами

7070 А Відсоткові витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ

7071 АП Відсоткові витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ

708 Відсоткові витрати за операціями з філіями банку

7080 А Відсоткові витрати за операціями з філіями банку

709 Інші відсоткові витрати

7096 А Відсоткові витрати за субординованим боргом

7099 А Інші відсоткові витрати

71 Комісійні витрати

710 Комісійні витрати

7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7109 А Інші комісійні витрати

718 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7180 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку

73 Інші операційні витрати

731 Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії

7310 А Втрати від інвестицій в асоційовані компанії

7311 А Втрати від інвестицій у дочірні компанії

738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

7380 А Інші операційні витрати за операціями з філіями банку

739 Інші операційні витрати

7391 А Витрати на інкасацію та перевезення цінностей

7392 А Витрати на аудит

7394 А Витрати від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

(групу рахунків 739 доповнено рахунком 7394 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 22.06.2007 р. № 229)

7395 А Витрати на оперативний лізинг (оренду)

7396 А Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру

7397 А Штрафи, пені, що сплачені банком

7399 А Інші операційні витрати

74 Загальні адміністративні витрати

740 Витрати на утримання персоналу

7400 А Основна і додаткова заробітна плата

7401 А Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування

7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати

7404 А Витрати на підготовку кадрів

7405 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників

7409 А Інші витрати на утримання персоналу

741 Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

7410 А Податок на додану вартість

7411 А Податок на землю

7418 А Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

7419 А Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток

742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів

7420 А Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів

7421 А Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. № 222)

7423 А Амортизація

743 Інші експлуатаційні та господарські витрати

7430 А Витрати на комунальні послуги

7431 А Господарські витрати

7432 А Витрати на охорону

7433 А Інші експлуатаційні витрати

744 Витрати на телекомунікації

7440 А Витрати на СЕП

7441 А Витрати на інші системи банківського зв’язку

7442 А Поштово-телефонні витрати

745 Інші адміністративні витрати

7452 А Витрати на відрядження

7454 А Представницькі витрати

7455 А Витрати на маркетинг і рекламу

7456 А Спонсорство та доброчинність

7457 А Інші адміністративні витрати

749 Інші витрати

7490 А Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів

7491 АП Втрати від уцінки запасів на продаж

7499 А Інші витрати

77 Відрахування в резерви

770 Відрахування в резерви

7700 АП Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками

7701 АП Відрахування в резерви під заборгованість інших банків

7702 АП Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам

7703 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

7704 АП Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

7705 АП Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку

7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат 772 Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами 7720 АП Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами

78 Розділ рахунків виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 06.03.2006 р. № 76)

79 Податок на прибуток

790 Податок на прибуток

7900 АП Податок на прибуток

Клас 8. Управлінський облік

Клас 9. Позабалансові рахунки

90 Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій

900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам

9000 А Гарантії, що надані банкам

Призначення рахунка: облік усіх видів гарантій і поручительств, що надані банкам. За цим рахунком здійснюється облік як простих гарантій, так і гарантій, для яких отримані контргарантії, що обліковуються за рахунками 9015 або 9036.

За дебетом рахунка проводяться суми гарантій і поручительств, що надані банкам.

За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних гарантій і поручительств після закінчення строку їх дії; суми гарантій і поручительств, що визнані сумнівними; суми виплачених гарантій і поручительств.

9001 А Підтверджені акредитиви

Призначення рахунка: облік підтверджених банком акредитивів та наданих рамбурсних зобов’язань. Цей рахунок не використовується банком, що відкрив акредитив (банком-емітентом).

За дебетом рахунка проводяться суми підтверджених акредитивів та наданих рамбурсних зобов’язань.

За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних акредитивів після закінчення строку їх дії, суми виплачених акредитивів та виконаних рамбурсних зобов’язань.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановами

Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. № 222, від 13.12.2006 р. № 457)

9002 А Акцепти, що надані банкам

Призначення рахунка: рахунок відкривається в банку, який акцептує платіжний документ на користь іншого банку.

За дебетом рахунка проводяться суми акцептованих документів.

За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних акцептів після закінчення строку їх дії; сумнівних акцептів, які переносяться на рахунок 9090; або виплачених зобов’язань за акцептами.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. № 457)

9003 А Авалі, що надані банкам

Призначення рахунка: облік авалів, що надані банкам.

За дебетом рахунка проводяться суми наданих авалів.

За кредитом рахунка проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов’язання за наданим авалем.

901 Гарантії, що отримані від банків

9010 П Прості гарантії, що отримані від банків

Призначення рахунка: облік простих гарантій і поручительств, що отримані від банків, для яких не існує пов’язаної гарантії або поручительства, виданих іншому контрагенту.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих гарантій і поручительств.

За дебетом рахунка проводяться суми використаних гарантій і поручительств; суми невикористаних гарантій після закінчення строку їх дії.

9015 П Контргарантії, що отримані від банків

Призначення рахунка: облік гарантій, що отримані від банків, для яких існує пов’язана гарантія, видана іншому контрагенту і яка обліковується за рахунками 9000 або 9020.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих контргарантій.

За дебетом рахунка проводяться суми використаних контргарантій, суми невикористаних контргарантій після закінчення строку їх дії.

902 Гарантії, що надані клієнтам

9020 А Гарантії, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік наданих клієнтам (крім банків) гарантій і поручительств. Гарантії, що надані банкам як забезпечення кредитів, отриманих клієнтами, позичальниками цих банків, проводяться як гарантії, що надані клієнтам. За цим рахунком здійснюється облік як простих гарантій, так і гарантій, для яких існує відповідна отримана контргарантія, що обліковується за рахунком 9015 або 9036.

За дебетом рахунка проводяться суми гарантій, що надані клієнтам.

За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх дії; суми гарантій, що стали сумнівними і які переносяться на рахунок 9091; суми використаних гарантій, (рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. № 222)

9023 А Авалі, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік авалів, що надані клієнтам (крім банків).

За дебетом рахунка проводяться суми наданих авалів.

За кредитом рахунка проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов’язання за наданим авалем.

903 Гарантії, що отримані від клієнтів

9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України

9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України

Призначення рахунків: облік простих гарантій і поручительств, що отримані від Уряду України або клієнтів. Для цих гарантій і поручительств немає гарантії, що видана іншому контрагенту.

За кредитом рахунків проводяться суми отриманих гарантій і поручительств.

За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх строку дії; суми використаних гарантій і поручительств.

9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів

Призначення рахунка: облік контргарантій і поручительств, що отримані від клієнтів. Для цих гарантій і поручительств існує пов’язана гарантія, що видана іншому контрагенту та яка обліковується за рахунком 9000 або 9020.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих контргарантій і поручительств.

За дебетом рахунка проводяться суми використаних контргарантій і поручительств; суми невикористаних гарантій після закінчення строку їх дії.

909 Сумнівні гарантії та поручительства

9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам

9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам

Призначення рахунків: облік наданих банком гарантій, за якими існує реальна ймовірність їх виконання.

За дебетом рахунків проводяться суми гарантійних зобов’язань, що стали сумнівними.

За кредитом рахунків проводяться суми виконаних гарантійних зобов’язань; суми сумнівних гарантійних зобов’язань після закінчення строку їх дії.

91 Зобов’язання з кредитування, що надані та отримані

910 Зобов’язання з кредитування, що надані банкам

9100 А Зобов’язання з кредитування, що надані банкам

Призначення рахунка: облік кредитних ліній та інших зобов’язань перед банками.

За дебетом рахунка проводяться суми зобов’язань з кредитування.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних зобов’язань (використана частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов’язань після закінчення строку дії кредитного договору.

911 Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків

9110 П Зобов’язання з кредитування, що отримані від банків

Призначення рахунка: облік усіх видів зобов’язань з кредитування, що отримані від банків.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих зобов’язань з кредитування.

За дебетом рахунка проводяться суми виконаних (використана

частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов’язань після закінчення строку їх дії.

9111 П Зобов’язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

Призначення рахунка: облік усіх видів зобов’язань з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих зобов’язань з кредитування.

За дебетом рахунка проводяться суми виконаних зобов’язань (використана частина кредитів, яка переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов’язань після закінчення строку їх дії.

912 Зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам

9122 А Непокриті акредитиви

Призначення рахунка: облік непокритих безвідкличних акредитивів у банку-емітенті. Цей рахунок також використовується в разі акцепту банком-емітентом або за його дорученням платіжних документів за акредитивом.

За дебетом рахунка проводяться суми відкритих непокритих акредитивів; суми акцептів щодо акредитивів.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних акредитивів; суми сплачених зобов’язань за ними.

9129 А Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам

Призначення рахунка: облік зобов’язань з кредитування клієнтів.

За дебетом рахунка проводяться суми виданих зобов’язань.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних зобов’язань; суми невикористаних зобов’язань після закінчення строку дії кредитного договору.

92 Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

920 Валюта та банківські метали до отримання

(назва групи рахунків 920 у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. №310)

9200 А Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот

Призначення рахунка: облік сум купленої національної, іноземної валюти та банківських металів, розрахунки за якими відстрочуються з часу укладення договору на строк не більший, ніж звичайний для валютного ринку (як правило, не більше двох операційних днів).

За дебетом рахунка проводяться суми купленої, але неотриманої валюти та вартість банківських металів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманої валюти та банківських металів; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. №310)

9201 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. №310)

9202 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення форвардного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9203 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9204 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9205 А Рахунок виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9206 А Валюта та банківські метали до отримання за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф’ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9207 А Валюта та банківські метали до отримання за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф’ючерсного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

921 Валюта та банківські метали до відправлення

(назва групи рахунків 921 у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9210 П Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот

Призначення рахунка: облік проданої національної, іноземної валюти та банківських металів між датою укладення договору і датою здійснення поставки за операціями спот.

За кредитом рахунка проводяться суми проданої, але невідправленої валюти та банківських металів.

За дебетом рахунка проводяться суми поставленої валюти та банківських металів.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9211 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9212 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення форвардного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9213 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9214 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення опціонного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9215 П Рахунок виключено

(згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9216 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення ф’ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9217 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення ф’ючерсного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

929 Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

9290 А Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

Призначення рахунка: облік купленої валюти та банківських металів, отримання яких викликає сумнів.

За дебетом рахунка проводиться сума вартості купленої валюти та банківських металів, що визнані сумнівними до отримання.

За кредитом рахунка проводиться сума вартості валюти та банківських металів у разі їх отримання або списання.

93 Вимоги та зобов’язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

930 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу

9300 А Вимоги за андеррайтингом цінних паперів

Призначення рахунка: облік зобов’язань емітентів цінних паперів з андеррайтингу, тобто прав вимоги на отримання обумовленої суми цінних паперів після закінчення їх випуску. На цьому рахунка обліковується вартість цінних паперів до отримання з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються тільки письмові зобов’язання.

За дебетом рахунка проводиться вартість цінних паперів до отримання.

За кредитом рахунка проводиться вартість отриманих цінних паперів; суми зменшення зобов’язань після реєстрації емісії.

931 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу

9310 П Зобов’язання за андеррайтингом цінних паперів

Призначення рахунка: облік вартості цінних паперів за договорами андеррайтингу, що мають бути розміщені банком-емітентом. На цьому рахунка обліковується вартість цінних паперів з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються тільки письмові зобов’язання.

За кредитом рахунка проводиться вартість цінних паперів, що розміщені банком.

За дебетом рахунка проводиться вартість відправлених цінних паперів після закінчення емісії. 935 Активи до отримання

9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами

Призначення рахунка: облік сум куплених або розміщених активів (цінних паперів, депозитів тощо), розрахунки за якими відстрочуються з часу укладення договору на строк не більший, ніж звичайний для відповідного ринку.

За дебетом рахунка проводяться суми куплених або розміщених активів.

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих активів; суми заборгованості, що визнана сумнівною.

9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення форвардного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9353 А Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9354 А Активи до отримання за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення опціонного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9356 А Активи до отримання за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення ф’ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(групу рахунків 935 доповнено рахунком 9356 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9357 А Активи до отримання за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до отримання між датою укладення ф’ючерсного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунка проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

(групу рахунків 935 доповнено рахунком 9357 А згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

936 Активи до відправлення

9360 П Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами

Призначення рахунка: облік сум проданих активів до відправлення (наприклад, продаж цінних паперів тощо) або залучених депозитів від дати укладення договору на строк не більший, ніж звичайний для відповідного ринку.

За кредитом рахунка проводяться суми проданих активів до відправлення; суми залучених депозитів, розрахунки за якими відстрочуються.

За дебетом рахунка проводяться суми відправлених активів або суми залучених депозитів.

9361 П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9362 П Активи до відправлення за форвардними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення форвардного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9363 П Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення опціонного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9364 П Активи до відправлення за опціонними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення опціонного контракту в торговому портфелі та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(рахунок у редакції постанови Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9366 П Активи до відправлення за ф’ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення ф’ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(групу рахунків 936 доповнено рахунком 9366 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

9367 П Активи до відправлення за ф’ючерсними контрактами в торговому портфелі банку

Призначення рахунка: облік активів до відправлення між датою укладення ф’ючерсного контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення.

За кредитом рахунка проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунка проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту.

(групу рахунків 936 доповнено рахунком 9367 П згідно з постановою Правління Національного банку України від 31.08.2007 р. № 310)

939 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну

9390 А Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів валютного обміну

Призначення рахунка: облік куплених фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну, отримання яких викликає сумнів.

За дебетом рахунка проводиться сума вартості куплених фінансових інструментів, що визнані безнадійними щодо отримання.

За кредитом рахунка проводиться сума вартості куплених фінансових інструментів під час їх отримання або списання.

95 Інші зобов’язання і вимоги

950 Отримана застава

9500 А Отримана застава

Призначення рахунка: облік отриманих застав усіх видів, крім застави за складськими свідоцтвами та іпотеки.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості заставленого майна.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості заставленого майна під час повернення кредитів; суми пошкодження та знецінення заставленого майна; суми реалізації заставленого майна тощо.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. № 556)

9503 А Застава за складськими свідоцтвами

Призначення рахунка: облік застави, оформленої складськими свідоцтвами.

За дебетом рахунка проводяться суми отриманої застави.

За кредитом рахунка проводяться суми списаної застави після закінчення строку або отримання заставодержателем платежу (від реалізації застави).

951 Надана застава

9510 П Надана застава

Призначення рахунка: облік активів, наданих заставодавцем у заставу.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості активів, наданих у заставу.

За дебетом рахунка проводяться суми списання наданих у заставу активів після повернення кредиту або в разі реалізації заставленого майна.

952 Іпотека

9520 А Земельні ділянки

9521 А Нерухоме майно житлового призначення

9523 А Інші об’єкти нерухомого майна

Призначення рахунків: облік іпотеки як забезпечення виконання зобов’язання боржника.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості предмета іпотеки для забезпечення виконання зобов’язання боржника.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості предмета іпотеки в разі припинення основного зобов’язання, реалізації предмета іпотеки відповідно до законодавства України, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним, знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), за умови невідновлення її іпотекодавцем, наявності інших підстав, передбачених законодавством України.

96 Списана заборгованість та кошти до повернення

960 Не сплачені в строк доходи

9600 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

9601 А Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Призначення рахунків: облік списаних за рахунок спеціальних резервів сум нарахованих, але не отриманих доходів.

За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих, але неотриманих доходів, що списані за рахунок спеціального резерву.

За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку.

9602 А Нараховані та неотримані доходи за операціями з банками

9603 А Нараховані та неотримані доходи за операціями з клієнтами

Призначення рахунків: облік нарахованих доходів, визнання яких за балансовими рахунками припинено, або списаних (за рахунок спеціальних резервів чи методом прямого списання).

За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих доходів до часу їх сплати або списаних у встановленому порядку.

За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку.

9604 А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками

9605 А Списана методом прямого списання заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами

Призначення рахунків: облік списаних методом прямого списання сум нарахованих, але неотриманих доходів.

За дебетом рахунків обліковуються суми нарахованих, але не отриманих доходів, що були раніше списані методом прямого списання.

За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку.

961 Списана у збиток заборгованість за активами

9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках

Призначення рахунка: облік сум заборгованості за коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках (вклади (депозити) на вимогу) та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.

За дебетом рахунка проводяться суми заборгованості за коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках (вклади (депозити) на вимогу) та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли як погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

9611 А Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями

Призначення рахунків: облік сум заборгованості за кредитними операціями банків, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.

За дебетом рахунка проводяться суми заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

9613 А Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами

Призначення рахунка: облік сум заборгованості за операціями з цінними паперами, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.

За дебетом рахунка проводяться суми заборгованості за операціями з цінними паперами, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

9615 А Списана у збиток дебіторська заборгованість

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.

За кредитом рахунка проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

9617 А Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами

9618 А Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами

Призначення рахунків: облік сум заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.

За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.

За кредитом рахунків проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку.

962 Кошти до повернення

9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

Призначення рахунка: облік валютних коштів підприємств та організацій.

За дебетом рахунка проводяться суми валютних коштів підприємств та організацій.

За кредитом рахунка проводяться суми повернених коштів.

9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії

Призначення рахунка: облік валютних коштів фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії та кореспондентських рахунках банків, які здійснювали розрахунки через Зовнішекономбанк Росії.

За дебетом рахунка проводяться суми валютних коштів фізичних осіб.

За кредитом рахунка проводяться суми повернених коштів.

97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні

9702 А Цінні папери на зберіганні

Призначення рахунка: облік цінних паперів клієнтів на зберіганні.

За дебетом рахунка проводяться суми цінних паперів, переданих банку на зберігання, за їх номінальною вартістю.

За кредитом рахунка проводяться суми цінних паперів, повернених клієнтам банку згідно з договором про зберігання.

9703 А Інші активи на зберіганні

Призначення рахунка: облік інших активів клієнтів на зберіганні.

За дебетом рахунка проводяться суми інших активів, переданих банку на зберігання, за їх номінальною вартістю.

За кредитом рахунка проводяться суми інших активів, повернених клієнтам банку згідно з договором про зберігання.

9704 А Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)

Призначення рахунка: облік цінних паперів клієнтів, що придбані банком згідно з договором доручення на купівлю.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості цінних паперів, що придбані банком або передані банку для продажу.

За кредитом рахунка проводяться суми цінних паперів, що реалізовані банком згідно з договором доручення на продаж або передані клієнтам відповідно до договору доручення на купівлю.

971 Документи з приватизації— житлові чеки

9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків

Призначення рахунка: облік емісії приватизаційних житлових чеків.

За дебетом рахунка проводиться сума емісії.

За кредитом рахунка проводиться списання емісії після її зарахування на позабалансовий рахунок 9711 ВАТ «Ощадбанк».

9711 А Житлові чеки в установах ВАТ «Ощадбанк»

Призначення рахунка: облік житлових чеків з приватизації в установах ВАТ «Ощадбанк».

За дебетом рахунка проводяться суми, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ВАТ «Ощадбанк», суми індексації номінальної вартості приватизаційних житлових чеків.

За кредитом рахунка проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування суми житлових чеків з депозитного рахунка на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника.

9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації

9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли від приватизації Державного житлового фонду під час розрахунків житловими чеками.

За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, які надійшли на оплату приватизованого житла.

За кредитом рахунків проводиться списання вартості житлових чеків після перевірки тотожності залишків з даними Державного фонду приватизації.

9715 А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за житловими чеками

Призначення рахунка: облік операцій за житловими чеками установ ВАТ «Ощадбанк» за придбані об’єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ВАТ «Ощадбанк».

За дебетом рахунка проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за житловими чеками, надані філіями ВАТ «Ощадбанк».

За кредитом рахунка проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за житловими чеками, які підлягають відсиланню безпосередньо установі банку отримувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації) з проміжним відображенням за рахунком 9770.

9717 А Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

Призначення рахунка: облік сум житлових чеків громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.

За дебетом рахунка проводяться суми житлових чеків, що надійшли на рахунки фінансових посередників.

За кредитом рахунка проводяться суми житлових чеків, що перераховані за придбані об’єкти приватизації.

9718 А Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації

Призначення рахунка: облік сум житлових чеків, що акумульовані для приватизації майна державних підприємств.

За дебетом рахунка проводяться суми житлових чеків, що надійшли для приватизації майна державних підприємств.

За кредитом рахунка проводяться суми житлових чеків, що перераховані на оплату приватизованого майна державних підприємств.

972 Документи з приватизації—майнові сертифікати

9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів

Призначення рахунка: облік емісії приватизаційних майнових сертифікатів.

За дебетом рахунка проводиться сума емісії.

За кредитом рахунка проводиться списання емісії в разі перерахування її установам ВАТ «Ощадбанк».

9721 А Майнові сертифікати в установах ВАТ «Ощадбанк»

Призначення рахунка: облік майнових сертифікатів.

За дебетом рахунка проводяться суми майнових сертифікатів, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ВАТ «Ощадбанк»; суми індексації номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів.

За кредитом рахунка проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування сертифікатів з депозитного рахунка на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника.

9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли від приватизації державних підприємств під час розрахунків майновими сертифікатами.

За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості майнових сертифікатів, що надійшли на оплату приватизованого майна.

За кредитом рахунків проводиться списання сум майнових сертифікатів після перевірки тотожності залишків з даними Фонду державного майна.

9725 А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за майновими сертифікатами

Призначення рахунка: облік операцій за майновими сертифікатами установ ВАТ «Ощадбанк» за придбані об’єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ВАТ «Ощадбанк».

За дебетом рахунка проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за майновими сертифікатами, що надані установами ВАТ «Ощадбанк».

За кредитом рахунка проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за майновими сертифікатами, що підлягають відсиланню безпосередньо установі банку одержувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації).

9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів

Призначення рахунка: облік бланків приватизаційних майнових сертифікатів. Рахунок відкривається на балансі ВАТ «Ощадбанк».

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості бланків майнових сертифікатів, що надійшли.

За кредитом рахунка проводяться суми виданих громадянам приватизаційних майнових сертифікатів, а також суми недостач бланків майнових сертифікатів.

9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, що акумульовані на рахунках фінансових посередників для приватизації майна

Призначення рахунка: облік сум майнових сертифікатів громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.

За дебетом рахунка проводяться суми майнових сертифікатів, що надійшли на рахунки фінансових посередників.

За кредитом рахунка проводяться суми майнових сертифікатів, що перераховані за придбані об’єкти приватизації.

9728 А Майнові сертифікати, що акумульовані для розрахунків за приватизоване житло

Призначення рахунка: облік сум майнових сертифікатів, що акумульовані для приватизації державного житлового фонду.

За дебетом рахунка проводяться суми майнових сертифікатів, що надійшли для приватизації житла.

За кредитом рахунка проводяться суми майнових сертифікатів, що перераховані на оплату приватизованого житла.

973 Документи з приватизації— земельні бони

9731 А Земельні бони в установах ВАТ «Ощадбанк»

Призначення рахунка: облік земельних бонів.

За дебетом рахунка проводяться суми земельних бонів, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ВАТ «Ощадбанк»; суми індексації номінальної вартості земельних бонів.

За кредитом рахунка проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування земельних бонів з депозитного рахунка на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника.

9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли від продажу об’єктів приватизації до фондів приватизації під час розрахунків земельними бонами.

За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості земельних бонів, що надійшли на оплату приватизованого майна.

За кредитом рахунків проводиться списання земельних бонів після перевірки тотожності залишків з даними Фонду державного майна.

9735 А Розрахунки установ ВАТ «Ощадбанк» за земельними бонами

Призначення рахунка: облік операцій із земельними бонами установ ВАТ «Ощадбанк» за придбані об’єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ВАТ «Ощадбанк».

За дебетом рахунка проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за земельними бонами, що надані установами ВАТ «Ощадбанк».

За кредитом рахунка проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за земельними бонами, що підлягають відсиланню безпосередньо установі банку одержувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації).

9737 А Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників

Призначення рахунка: облік сум земельних бонів громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.

За дебетом рахунка проводяться суми земельних бонів, що надійшли на рахунки фінансових посередників.

За кредитом рахунка проводяться суми земельних бонів, що перераховані за придбані об’єкти приватизації.

974 Інші розрахунки

9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно

9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно

9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно

Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли до фондів приватизації від приватизації майна державних підприємств під час розрахунків житловими чеками.

За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що надійшли на оплату приватизованого майна.

За кредитом рахунків проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації.

9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло

9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло

9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло

Призначення рахунків: облік коштів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду під час розрахунків майновими сертифікатами.

За дебетом рахунків проводиться сума номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду.

За кредитом рахунків проводиться сума приватизаційних майнових сертифікатів, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації.

9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації

Призначення рахунка: облік приватизаційних документів (майнових і компенсаційних сертифікатів, житлових чеків), що прийняті від фізичних осіб в обмін на сертифікати, акції інвестиційних компаній згідно з укладеними договорами.

975 Документи з приватизації— компенсаційні сертифікати

9751 А Бланки компенсаційних сертифікатів

Призначення рахунка: облік бланків сертифікатів, що перебувають у вільному обігу.

За дебетом рахунка проводиться сума номінальної вартості бланків сертифікатів, що вийшли після затвердження проспекту емісії Міністерством фінансів і Фондом державного майна України та передавання примірників часткового сертифіката до установ ВАТ «Ощадбанк».

За кредитом рахунка проводяться операції з видачі сертифікатів.

9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку

Призначення рахунка: облік за номінальною вартістю компенсаційних сертифікатів, що обертаються на ринку.

За дебетом рахунка проводяться суми придбаних банком компенсаційних сертифікатів і компенсаційних сертифікатів, що належать клієнтам.

За кредитом рахунка проводяться суми проданих або перерахованих компенсаційних сертифікатів.

9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі

Призначення рахунка: облік компенсаційних сертифікатів, що пропонуються на продаж.

За дебетом рахунка проводяться суми компенсаційних сертифікатів, що надійшли на продаж, як у формі записів на рахунках, так і в паперовій формі.

За кредитом рахунка проводиться сума номінальної вартості проданих компенсаційних сертифікатів або тих, що не взяли участь у торгах на біржі.

9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків

Призначення рахунка: облік компенсаційних сертифікатів, що зберігаються в установах банків.

За дебетом рахунка проводяться компенсаційні сертифікати в паперовій формі, що отримані банком від клієнтів.

За кредитом рахунка списуються компенсаційні сертифікати згідно з розпорядженнями Національного банку України.

9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації

9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим

9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць

Призначення рахунків: облік компенсаційних сертифікатів, що обмінені на акції приватизованих підприємств.

За дебетом рахунків обліковується вартість компенсаційних сертифікатів, що обмінені на акції приватизованих підприємств.

За кредитом рахунків проводиться списання компенсаційних сертифікатів після перевірки тотожності з даними Фонду державного майна.

976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ «Ощадбанк»

9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ВАТ «Ощадбанк»

Призначення рахунка: облік нарахованої суми компенсації грошових заощаджень за вкладами населення. Рахунок відкривається на балансі установ ВАТ «Ощадбанк».

977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі

9770 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, що відправлені

Призначення рахунка: облік коштів, цінностей і документів з приватизації, що відправлені безпосередньо банкам — отримувачам коштів до отримання підтвердження від них.

За дебетом рахунка проводиться сума вартості коштів, цінностей і документів за придбаними об’єктами приватизації, що відправлені за призначенням.

За кредитом рахунка проводиться списання коштів, цінностей і документів за придбаними об’єктами приватизації після отримання підтвердження про їх одержання.

9771 А Бланки з приватизації в дорозі

Призначення рахунка: облік бланків документів з приватизації, що перебувають у дорозі.

За дебетом рахунка обліковуються бланки документів з приватизації, що перебувають у дорозі.

За кредитом рахунка списуються бланки документів після отримання підтвердження від банку про надходження документів.

978 Активні рахунки довірчого управління

9780 А Готівкові кошти за операціями довірчого управління

Призначення рахунка: облік готівки в національній та іноземній валюті, отриманої за договорами довірчого управління від установників — фізичних осіб.

За дебетом рахунка проводяться суми надходження готівкових коштів від установників.

За кредитом рахунка проводяться суми готівки, що зарахована на поточний рахунок управителя; суми готівки, що повернена установникам.

9781 А Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум, наданих установниками банку-управителю згідно з договорами довірчого управління, та розрахунків за операціями довірчого управління.

За дебетом рахунка проводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довірчих операцій.

За кредитом рахунка проводяться суми перерахування коштів згідно з договором довірчого управління, у тому числі суми повернення коштів установникам.

9782 А Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з управління коштами та активами установників за договорами довірчого управління.

За дебетом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками під час здійснення операцій довірчого управління.

За кредитом рахунка проводяться суми погашення заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління.

9783 А Цінні папери в довірчому управлінні

Призначення рахунка: облік вартості цінних паперів, що придбані або отримані управителем згідно з договорами про довірче управління. Номінальна вартість цінних паперів у документарній формі, що придбані (отримані) за операціями довірчого управління, обліковується за рахунком 9702.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаних (отриманих) цінних паперів, а також суми переоцінки цінних паперів у зв’язку із зміною їх справедливої (ринкової) вартості.

За кредитом рахунка проводяться суми цінних паперів, що погашені, продані управителем відповідно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки цінних паперів у зв’язку із зміною їх справедливої (ринкової) вартості.

9784 А Банківські метали в довірчому управлінні

Призначення рахунка: облік банківських металів, що придбані або отримані управителем згідно з договорами про довірче управління.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості придбаних (отриманих) банківських металів, а також суми переоцінки у зв’язку із зміною офіційних (облікових) курсів банківських металів.

За кредитом рахунка проводяться суми банківських металів, що продані управителем відповідно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки у зв’язку із зміною офіційних (облікових) курсів банківських металів.

9786 А Інші активи в довірчому управлінні

Призначення рахунка: облік інших активів, переданих установниками в довірче управління або придбаних управителем згідно з договором про довірче управління.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості інших активів, що надійшли в довірче управління або були куплені управителем.

За кредитом рахунка проводиться сума вартості реалізованих активів під час довірчого управління або повернених клієнтам активів після закінчення дії договору про довірче управління.

9787 А Витрати за операціями довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум витрат за операціями довірчого управління та результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні.

За дебетом рахунка проводяться суми витрат за операціями довірчого управління, а також зменшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки.

За кредитом рахунка проводяться суми витрат, що відшкодовуються відповідно до умов договору про довірче управління.

9788 А Нараховані доходи за об’єктами довірчого управління

Призначення рахунка: облік нарахованих доходів за активами, що придбані управителем або передані установником згідно з договорами про довірче управління. Доходи обліковуються в тому періоді, до якого вони належать.

За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих доходів.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; доходи, що не отримані; суми заборгованості, за якими визнані витрати.

979 Пасивні рахунки довірчого управління

9790 П Фонди банківського управління

Призначення рахунка: облік коштів, цінних паперів, інших активів, що належать установникам та об’єднані управителем з метою довірчого управління.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з договором, а також кошти за операціями із збільшення частки установників.

За дебетом рахунка проводяться суми, що повертаються установникам відповідно до умов договору про довірче управління.

9791 П Рахунки установників

Призначення рахунка: облік вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуальним договором про довірче управління.

За кредитом рахунка проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуальним договором, а також суми коштів, що належать установникам за результатами операцій довірчого управління.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості цінностей, що повертаються установникам відповідно до умов договору про довірче управління.

9792 П Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління.

За кредитом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління.

За дебетом рахунка проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління.

9797 П Доходи від операцій довірчого управління

Призначення рахунка: облік сум доходів за операціями довірчого управління та результатів

переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні.

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів за операціями довірчого управління; суми збільшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки.

За дебетом рахунка проводяться суми доходів, що належать установникам; суми винагороди управителю; відшкодування витрат за операціями довірчого управління відповідно до умов договору.

98 Облік інших засобів, цінностей та документів 980 Документи за розрахунковими операціями

9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями

Призначення рахунка: облік банком платіжних документів за номіналом (документів за факторинговими операціями, що передані клієнтом банку).

За дебетом рахунка проводяться суми номінальної вартості платіжних документів, що підлягають оплаті.

За кредитом рахунка списуються суми, що сплачені боржником за платіжними документами або в разі списання заборгованості.

9802 А Акредитиви до виконання

Призначення рахунка: облік акредитивів до виконання.

За дебетом рахунка проводяться суми акредитивів до виконання.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних або невикористаних акредитивів.

(рахунок із змінами, внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. №457)

9803 А Розрахункові документи клієнтів, що обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів

Призначення рахунка: облік несплачених платіжних доручень клієнтів, що здійснюється відповідно до укладених цивільно-правових договорів.

За дебетом рахунка проводяться суми несплачених платіжних доручень клієнтів.

За кредитом рахунка проводяться суми, що сплачені згідно з платіжними дорученнями клієнтів, або суми повернених клієнтам платіжних доручень.

9804 А Розрахункові документи, що не сплачені в строк з вини банку

Призначення рахунка: облік розрахункових документів, що не сплачені своєчасно в строк з вини банку.

За дебетом рахунка проводяться суми не сплачених у строк розрахункових документів з вини банку.

За кредитом рахунка проводяться суми списання сплачених або повернених розрахункових документів.

9805 А Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями

Призначення рахунка: облік сум векселів, якими оформлена прострочена заборгованість за кредитами.

За дебетом рахунка проводиться сума векселів, якими оформлена прострочена заборгованість за кредитами.

За кредитом рахунка проводиться списання сум векселів у разі настання терміну платежу за векселем.

9809 А Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів

Призначення рахунка: облік документів про обмеження права клієнта щодо розпорядження коштами, що зберігаються на його рахунках, та інших документів за розрахунками. Наприклад, постанови державного виконавця про зупинення видаткових операцій за рахунком клієнта, постанови державного виконавця про арешт коштів за рахунком клієнта тощо. На цьому рахунка документи враховуються за умовною оцінкою — 1 гривня.

За дебетом рахунка проводяться документи, що надійшли.

За кредитом рахунка проводяться списані документи в разі їх виконання.

981 Інші цінності і документи

9810 А Нерозібрані посилки з цінностями

Призначення рахунка: облік нерозібраних посилок з цінностями (цінними бланками тощо), які не зараховані за призначенням у день їх отримання.

За дебетом рахунка проводяться суми цінностей, зазначені на посилках, що надійшли.

За кредитом рахунка проводяться суми цінностей, що зараховані за призначенням, після розбирання посилок.

9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів

Призначення рахунка: облік отриманих свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів.

За дебетом рахунка проводяться суми отриманих дозволів.

За кредитом рахунка проводяться суми виконаних або відкликаних свідоцтв, що анульовані.

9812 А Погашені цінності

Призначення рахунка: облік оплачених облігацій, що виграли і вийшли в тиражі погашення; сертифікатів, лотерейних білетів та інших погашених цінностей, що обліковуються в банку до їх знищення. Облік здійснюється за номінальною вартістю або в умовній оцінці (1 гривня).

За дебетом рахунка проводяться суми погашених цінностей.

За кредитом рахунка проводяться суми відправлених або знищених паперів.

9819 А Інші цінності і документи

Призначення рахунка: облік цінностей і документів, які не враховуються на інших позабалансових рахунках, наприклад, дорожні чеки, що отримані від емітентів на консигнацію; цінностей і документів, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні балансові та позабалансові рахунки (наприклад, платіжні картки та конверти з ПІН-кодами, дублікати ключів, отримані на зберігання від іншої установи банку разом з копіями опису і супровідного листа; у банку-надавача зазначені документи про здавання дублікатів ключів на зберігання разом з копіями опису і супровідного листа обліковуються за позабалансовим рахунком 9898), а також цінностей і документів, списаних з інших рахунків, але не виданих за призначеннями. На цьому рахунка цінності і документи враховуються за номінальною вартістю або за умовною оцінкою — 1 гривня.

За дебетом рахунка проводяться суми прийнятих цінностей і документів.

За кредитом рахунка проводяться суми списання виданих і відправлених за призначенням цінностей і документів.

982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку

Бланки цінних паперів і бланки суворого обліку обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці — 1 гривня.

9820 А Бланки цінних паперів

Призначення рахунка: облік бланків цінних паперів, до яких належать акції, облігації внутрішніх республіканських та місцевих позик, казначейські зобов’язання, ощадні (депозитні) сертифікати, приватизаційні папери, інші бланки цінних паперів, передбачені законодавством України.

За дебетом рахунка проводяться суми отриманих бланків цінних паперів.

За кредитом рахунка проводяться суми бланків цінних паперів, виданих клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам, знищених, зіпсованих і дефектних бланків тощо.

9821 А Бланки суворого обліку

Призначення рахунка: облік бланків суворого обліку, до яких належать документи, що обслуговують грошовий обіг, — ощадні книжки, чеки грошові, розрахункові, доручення на видачу коштів тощо; трудові книжки, вкладиші до них, заготовки платіжних карток тощо.

За дебетом рахунка проводяться суми отриманих бланків суворого обліку.

За кредитом рахунка проводяться суми бланків, виданих клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам, знищених, зіпсованих і дефектних бланків тощо.

983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо

9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо

Призначення рахунка: облік цінностей, прийнятих на інкасо від клієнтів або банків. Цінності обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці.

За дебетом рахунка проводяться суми прийнятих на інкасо цінностей.

За кредитом рахунка списуються відправлені або повернені цінності.

9831 А Документи і цінності, відправлені на інкасо

Призначення рахунка: облік відправлених цінностей і документів, що були прийняті на інкасо.

За дебетом рахунка проводяться цінності і документи, відправлені на інкасо.

За кредитом рахунка проводяться суми відправлених на інкасо цінностей та документів після отримання інкасованої суми або після повернення їх через відмову банку-платника.

984 Операції за основними засобами

9840 А Основні засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг (оренду)

Призначення рахунка: облік лізингоодержувачем прийнятих в оперативний лізинг основних засобів.

За дебетом рахунка проводяться суми вартості основних засобів, прийнятих в оперативний лізинг.

За кредитом рахунка проводяться суми списання вартості основних засобів, повернених лізингодавцю.

985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі

Призначення рахунка: облік коштів на будівництво, переданих генеральним забудовникам у порядку пайової участі.

За дебетом рахунка проводяться суми, перераховані на рахунки генеральних забудовників згідно з укладеними з ними договорами.

За кредитом рахунка проводяться суми, що списуються згідно з актами або іншими документами, які підтверджують передавання банку сплаченої ним частки в будівлях, уведених в експлуатацію, і суми, повернені генеральними забудовниками.

989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі

9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті

9891 А Бланки цінних паперів в дорозі

9892 А Бланки суворого обліку в підзвіті

9893 А Бланки суворого обліку в дорозі

9898 А Інші цінності та документи в підзвіті

9899 А Інші цінності та документи в дорозі

Призначення рахунків: облік бланків і цінностей у дорозі та виданих під звіт.

За дебетом рахунків проводяться суми бланків і цінностей в дорозі або виданих під звіт.

За кредитом рахунків проводяться суми списаних бланків і цінностей після отримання підтвердження про їх одержання або на основі звітів.

99 Контррахунки та позабалансова позиція банку

990 Контррахунки для рахунків розділів 90—95

991 Контррахунки для рахунків розділів 96—98

992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами

9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами


Головний бухгалтер - директор Департаменту

бухгалтерського обліку В. І. Ричаківська1 За номером рахунка йде ознака синтетичного рахунка: А — активний, П — пасивний, АП — активно-пасивний, КА — контрактивний, КП — контрпасивний.

Додаток

до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

банків України


Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку

1. Усі номери рахунків аналітичного обліку, що відкриваються банками, мають формуватися за такою схемою:

АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,

де АААА — номер балансового (позабалансового) рахунка (4 символи);

К — ключовий (контрольний) розряд (1 символ);

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ — інформація щодо аналітичного рахунка (до 9 символів).

Довжина номера рахунка не є фіксованою. Максимальна довжина номера рахунка становить 14 символів, мінімальна — 5 символів.

Сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ визначається банком самостійно. До складу цього сегмента можуть включатися код контрагента, порядковий номер рахунка, номер філії, код валюти тощо.

До розрахунку ключового розряду входять сегменти АААА, ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ номера рахунка та коду банку.

2. Наводимо такі приклади обчислення ключового розряду в номері рахунка:

Приклад 1.

Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к728011234 для банку, код банку 300001 (або 30000 — без ключового (контрольного) розряду) здійснюється таким чином:

запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді:

множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищих;

отримані цифри додаємо:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4+1+3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 + 2 + 9 + 8 = 62;

додаємо кількість символів рахунка (у цьому прикладі — 14):

62 + 14 = 76;

останній розряд отриманої суми завжди множимо на 7:

6 х 7 = 42;

останній розряд отриманої суми 2 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунка 1211к728011234;


аналітичний рахунок має номер 12112728011234.

Приклад 2.

Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к7281 для того самого банку здійснюється таким чином:

запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд у такому вигляді:

множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищі;

отримані цифри додаємо:

3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4+1+3 + 0 + 7 + 6 + 6+1+0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34;

додаємо кількість символів рахунка (у цьому прикладі — 9):

34 + 9 = 43;

останній розряд отриманої суми 3 завжди множимо на 7:

3 x 7 = 21;

останній розряд отриманої суми 1 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунка 1211к7281;

аналітичний рахунок має номер 121117281.

(Інструкцію доповнено додатком згідно з постановою Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. № 457)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити