Економічний аналіз

ПЕРЕДМОВА


Перехід до ринкових відносин вимагає не стільки вдосконалення, скільки істотних змін, глибокої трансформації та інтенсивної адаптації до нових умов, форм, методів і принципів управління, а також глибокої перебудови стилю, способів роботи керівників всіх рангів.

Провідну роль в управлінні виробництвом відіграє процес прийняття управлінських рішень.

Прийняття рішень — це вибір курсу дій із великої кількості можливих альтернатив.

Внаслідок збільшення числа можливих альтернатив і необхідності діяти, зазвичай, в умовах невизначеності значно ускладнився процес прийняття управлінських рішень.

Звідси, природно, бажання керівництва всіх ланок управління отримати максимальний обсяг інформації для обґрунтування вибраного рішення. Лише в такому випадку особа, що приймає рішення, впевнена в ефективності своїх дій.

Інформаційною базою для обґрунтування і прийняття управлінських рішень є результати економічного аналізу. Тому в сучасних умовах дуже важливо поєднати швидке одержання інформації з сучасними методами її аналізу, щоб мінімізувати ризик прийнятих управлінських рішень.

Основна мета пропонованого навчального посібника — це, з одного боку, ознайомити читачів з основами теорії і практики економічного аналізу, і, з іншого боку, формувати у керівників всіх рангів і спеціалістів економічного профілю (економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів тощо) аналітичне, творче мислення, що врешті-решт забезпечить ефективну діяльність підприємства.

Глибоке вивчення теорії і практики економічного аналізу можливе лише за умови ґрунтовних знань таких дисциплін, як «Економічна теорія», «Статистика», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Бухгалтерський облік», «Організація і планування», «Маркетинг» та інших суміжних дисциплін.

Зміст курсу викладений у трьох частинах. У першій частині розглядаються основи теорії економічного аналізу. Особлива увага приділена методології курсу.

У другій частині поданий управлінський аналіз і наведена методика аналізу показників виробництва і реалізації продукції, використання виробничих ресурсів, собівартості продукції.

У третій частині — «Фінансовий аналіз» увага акцентована на аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства.

У другій і третій частинах навчального посібника на прикладах наведена методика проведення аналізу основних техніко-економічних і фінансових показників.

Для кращого засвоєння методика розрахунку аналітичних показників подана у спрощеній і доступній формі та ілюструється прикладами.

Пропонований навчальний посібник не претендує на вичерпне викладення курсу «Економічний аналіз». Увага переважно сконцентрована на основні теоретичні і методологічні положення дисципліни, засвоєння яких дозволить стати фахівцем у проведенні аналітичної роботи.

Для більш поглибленого вивчення окремих положень, видів та напрямків економічного аналізу варто опиратися на фундаментальніші підручники, журнальні статті, монографії тощо.

Автор сподівається, що навчальний посібник буде корисним студентам, магістрам, аспірантам, спеціалістам, керівникам державних і комерційних підприємств, банків тощо.

Автор висловлює щиру подяку рецензентам: доктору економічних наук, професору О. О. Прутській, доктору економічних наук, професору А. Г. Мазуру, доктору економічних наук, професору О. В. Морозу, за критичні зауваження та цінні рекомендації, які сприяли підвищенню теоретико-методологічного рівня навчального посібника.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити