Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

4.3. Аналіз матеріальних ресурсів

4.3.2. Аналіз забезпеченості виробництва

матеріальними ресурсами


Загальна потреба підприємства в конкретних видах матеріальних ресурсів визначається за формулою:

 (4.58)

де Нз — загальна планова потреба;

Нв — потреба на виробництво продукції;

Не — потреба на експериментально-дослідні роботи;

Нр — потреба на ремонтні роботи;

Нзп — потреби на створення планових (в межах нормативів) запасів;

Нк — запас (залишок) на кінець планового періоду.

Аналіз плану постачання потрібно починати з перевірки його обґрунтованості з урахуванням всіх зазначених у формулі (4.58) складових, причому особливу увагу слід звернути на потреби на виробництво продукції з урахуванням норм витрат за умови використання прогресивної техніки і технології, передових форм організації виробництва і праці.

Необхідно виявити чи для всієї номенклатури матеріалів, сировини тощо є план постачання, чи правильно визначена потреба в матеріальних ресурсах, із яких джерел будуть постачатися ресурси сировини і матеріалів.

Для раціонального забезпечення виконання плану матеріально- технічного забезпечення важливо встановити прямі зв’язки з постачальниками на підставі довгострокових договорів або в окремих випадках — через посередників.

Якість поставок матеріально-технічних ресурсів можна оцінити за такими напрямками: за своєчасністю поставок; за якістю продукції, що поставляється; за витратами (середніми заготівельними цінами). Тому всі договори необхідно згрупувати за зазначеними напрямками.

При організації матеріально-технічного постачання підприємство повинно орієнтуватися на меншу кількість постачальників і більш тривалі зв’язки з ними.

Важливо визначити кількість і питому вагу постачальників за прямими договорами у порівнянні з загальною кількістю постачальників.

Для безперебійної роботи у випадку зриву виконання планових поставок підприємство повинно бути забезпечене певними запасами.

Наявний запас визначається в днях; розрахунок ведеться для всього асортименту виробничих запасів:

  (4.59)

де Nз — наявний (фактичний) запас матеріалів в днях;

Зз — залишок матеріалів на складі;

Вд — величина середньоденних витрат матеріалів на виробництво.

Нормативний запас матеріалів на складі визначається за формулою:

  (4.60)

де Ззн — нормативний запас матеріалів на складі;

Вд — величина середньоденних витрат матеріалів на виробництво;

Др — кількість робочих днів, на які повинен зберігатися запас.

Шляхом зіставлення фактичного запасу матеріалів на складі і нормативного запасу визначається індекс виконання норм запасу:

 (4.61)

Різниця між фактичним запасом і нормативним запасом характеризує величину надлишку (+) або дефіциту (-):

  (4.62)

Наявність понаднормативних надлишків матеріальних ресурсів негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

В процесі аналізу важливо оцінити виконання плану постачання (табл. 4.14) і оборот матеріальних ресурсів (табл. 4.15)


Таблиця 4.14

Виконання плану постачання (m.)


Вид

мате

ріалу

Потреба за планом

Заклю- чені договори

Надійшло від постачальника

Відхилення від плану

(гр.6-гр.5)

В % до плану

Разом

в тому числі на:

вироб

ництво

продук

ції

ремонтно-експлуатаційні

потреби

поповнення

запасів

А

1

2

3

4

5

6

7

8

К

1200

1100

100

-

1200

1200

-

100,0

Л

150

140

10

-

150

140

-10

93,3

м

1900

1700

50

150

1900

1850

-50

97,4

н

400

370

-

30

400

400

-

100,0


Таблиця 4.15

Оборот матеріальних ресурсів за квартал (тис. грн.)


Вид

ресурсів

Залишок (сальдо) на початок звітного періоду

Надійшло за звітний період

Витрачено за звітний період

Залишок (сальдо) на кінець звітного періоду (гр.1+гр.2-гр.З)

разом

в тому числі на виробництво

А

1

2

3

4

5

К

780

11190

11170

11170

800

Л

3

5

5

4

3

М

5

7

10

-

2

Н

120

1500

1450

1400

170

Разом

908

12702

12635

12574

975


Таким чином, як свідчать дані табл. 4.14, за двома позиціями із чотирьох план постачання не виконаний, що негативно вплине на виробничий процес підприємства. Тому завдання відповідних служб виявити причини недопостачання матеріалів і на їх основі розробити заходи про недопущення зривів поставок.

Розглянемо схему оцінки обороту матеріальних ресурсів за певний період.

Таким чином, за звітний період залишки матеріальних ресурсів зросли на 975 - 908 = 67 тис. грн. Сталося це, насамперед, за рахунок ресурсів К і Н.

При аналізі матеріальних ресурсів необхідно оцінити забезпеченість ресурсами не тільки підприємства в цілому, але і окремих цехів, ділянок, робочих місць. Про зриви матеріально-технічного забезпечення окремих підрозділів підприємства можна судити зі щоденних рапортів, в яких, зазвичай, приводяться причини невиконання завдання з виробництва продукції.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити