Економічний аналіз

ЧАСТИНА II.

УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тести для самоконтролю знань


1. Відносну забезпеченість підприємства робочою силою аналізують шляхом порівняння:

а) фактичної чисельності з плановою;

б) фактичної чисельності, перерахованої на відсоток виконання плану з випуску продукції, з плановою чисельністю;

в) фактичної чисельності з плановою, перерахованої на відсоток виконання плану з випуску продукції.


2. Вплив чисельності робітників, тривалості робочого періоду, тривалості робочого дня на фонд робочого часу оцінюється способами:

а) сальдовим;

б) балансовим;

в) абсолютних різниць.


3. Вартісний показник продуктивності праці визначається як відношення:

а) загальних витрат робочого часу до обсягу продукції;

б) обсягу виготовленої продукції до середньооблікової чисельності промислово-виробничого персоналу;

в) обсягу матеріальних ресурсів до кількості робітників;

г) обсягу продукції до вартості основних фондів.


4. Трудомісткість продукції визначається як відношення:

а) обсягу виготовленої продукції до загальних витрат робочого часу на виробництво продукції;

б) витрат робочого часу до вартості основних виробничих фондів;

в) витрат робочого часу до обсягу виготовленої продукції.


5. Економічно обґрунтованим є співвідношення темпів зростання середньої заробітної плати і продуктивності праці (К):

а) К< 1;

б) К> 1;

в) К= 1.


6. Стан основних фондів характеризується коефіцієнтами:

а) оновлення;

б) придатності;

в) вибуття;

г) фондоємності.


7. Відношення обсягу виготовленої продукції до середньої вартості основних виробничих фондів характеризує:

а) фондомісткість;

б) трудомісткість;

в) фондовіддачу;

г) фондоозброєність.


8. Добуток фондовіддачі і фондоозброєності — це:

а) фондоємність;

б) продуктивність праці;

в) вартість основних фондів.


9. Частка від ділення матеріальних витрат на обсяг виготовленої продукції характеризує:

а) матеріаловіддачу;

б) матеріалоємність;

в) питому вагу матеріальних ресурсів у собівартості продукції.


10. Відношення повної собівартості реалізованої продукції до середніх залишків матеріальних запасів характеризує:

а) матеріалоємність;

б) оборотність матеріальних запасів (кількість оборотів);

в) частку матеріальних ресурсів у собівартості продукції.


11. До узагальненого показника, який використовується для оцінки ступеня використання матеріальних ресурсів, відноситься:

а) матеріало віддача;

б) рівень браку та відходів;

в) матеріалоємність;

г) енергомісткість.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити