Економічний аналіз

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства


Згідно з П(С)БОЗ «Звіт про фінансові результати»: прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; збитки — перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Таким чином для визначення фінансових результатів слід послідовно зіставляти доходи і витрати, які здійснені для отримання цих доходів від усіх видів діяльності.

Згідно з П(С)БОЗ узагальненим фінансовим показником, який характеризує діяльність підприємства, є сума прибутку від звичайної діяльності до оподаткування, аналог балансового прибутку до введення міжнародних стандартів.

Одержання загальної суми прибутку пов’язане з різними напрямами діяльності підприємства.

Основна діяльність — результатом якої є прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Прибуток від реалізації отримують шляхом віднімання від чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) витрат, що включаються в повну собівартість реалізованої продукції.

Інвестиційна діяльність — пов’язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, послуг, зв’язаних передусім з основним

капіталом — купівля і продаж основних фондів і нематеріальних активів, продаж і купівля цінних паперів. Щодо основних фондів і нематеріальних активів прибуток визначається відніманням від виручки від реалізації податку на додану вартість, витрат на реалізацію і їх залишкової вартості. Прибуток від реалізації цінних паперів розраховується як різниця між ціною реалізації та ціною придбання їх з врахуванням витрат, пов’язаних з реалізацією (комісійний збір).

Фінансова діяльність — пов’язана з фінансовими інвестиціями (операції з продажу і купівлі власних акцій, випуск облігацій, вкладання коштів у статутні фонди інших підприємств).

В результаті одержують прибутки у вигляді дивідендів на акції, процентів на цінні папери.

Інша діяльність — прибутки і збитки попередніх років, що виявлені у звітному періоді, невідшкодовані збитки від надзвичайних ситуацій (стихійних лих, пожеж, аварій); штрафи, пеня, неустойки за порушення господарських договорів тощо.

В табл. 6.1 наведена послідовність формування фінансових результатів (прибутку) від діяльності підприємства на підставі форми №2 «Звіт про фінансові результати».


Таблиця 6.1

Формування фінансових результатів

Показник

Код рядка

А

1

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2. Податок на додану вартість

015

3. Акцизний збір

020

4. Інші вирахування з доходу

030

5. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) [(р.1-(р.2+р.3+р.4))]

035

6. Собівартість реалізованої продукції

040

7. Валовий прибуток (збиток) (р.5-р.6)

050(055)

8. Інші операційні доходи

060

9. Адміністративні витрати

070

10. Витрати на збут

080

11. Інші операційні витрати

090

12. Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток (збиток) [(р.7+р.8-(р.9+р.10+р.11))]

100(105)

13. Дохід від участі в капіталі

110

14. Інші фінансові доходи

120

15. Інші доходи

130

16. Фінансові витрати

140

17. Витрати від участі в капіталі

150

18. Інші витрати

160

19. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток)

[(р.12+р.13+р.14+р.15) - (р.16+р.17+р.18))]

170(175)

20. Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

21. Фінансовий результат від звичайної діяльності: прибуток (збиток) (р.19-р.20)

190(195)

Надзвичайні:


22. Доходи (витрати)

200(205)

23. Податки з надзвичайного прибутку

210

24. Чистий прибуток (збиток) (р.21+р.22-р.23)

220(225)


Детальний зміст і склад кожної статті форми № 2 містяться в П(С)БОЗ «Звіт про фінансові результати».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити