Економічний аналіз

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.5. Маржинальний аналіз


В зарубіжних країнах для оптимізації прибутку і аналізу витрат використовується система «директ костінг», яку також називають «системою управління собівартістю» або «системою управління підприємством».

Система «директ костінг» є атрибутом ринкової економіки. Головна увага в цій системі приділяється дослідженню поведінки витрат ресурсів в залежності від зміни обсягів виробництва, що дозволяє гнучко і оперативно приймати рішення для нормалізації фінансового стану підприємства.

Найбільш важливі аналітичні можливості системи «директ костінг»: оптимізація прибутку і асортименту виготовленої продукції, визначення ціни на нову продукцію; розрахунки варіантів зміни виробничої потужності підприємства тощо. Розподіл витрат на постійні і змінні є першою особливістю системи «директ костінг»; другою особливістю є об’єднання управлінського і фінансового аналізу.

Маржинальний дохід являє собою різницю між виручкою від реалізації і змінними витратами або суму постійних витрат і прибутку, тобто:

   МД = Р-ЗВ;  (6.1)

   МД = П + ПВ,  (6.2)

де МД — маржинальний дохід;

Р — виручка від реалізації;

ЗВ — змінні витрати;

ПВ — постійні витрати;

П — прибуток.

Із формули (6.2) випливає:

  П = МД- ПВ.  (6.3)


Для визначення суми прибутку замість маржинального доходу використовується добуток виручки від реалізації і питомої ваги маржинального доходу в ній:

  (6.4)

Тоді:

  (6.5)


Таблиця 6.5

Аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції


Вид

(група)

продукції

Кількість реалізованої продукції, шт.

Середня ціна реалізації, тис. грн.

Середня собівартість одиниці продукції, тис. грн.

Сума прибутку (+), збитку (-) від реалізації продукції, тис. грн.

Відхилення від фактичного значення прибутку планового рівня (або рівня попереднього періоду), тис. грн.

за планом (попередній період), q 0

фактична, q1

за планом (попередній період), р0

фактична, р1

за планом (попередній період), Z 0

фактична, Z1

за планом (попередній період), гр.1(гр.3-гр.5)

фактично,

гр.2(гр.4-гр.6)

разом

(гр.8-гр.7)

у тому числі під впливом змін:

обсягу і структури продукції (гр.2-гр.1)

(гр.З-гр.5)

ціни

(гр.4-гр.3)гр.2

собівартості

продукції

-(гр.6-гр.5)гр.2

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

К

10

12

1,50

1,55

1,40

1,35

+1,00

+2,40

+ 1,40

+0,20

+0,60

+0,60

Л

12

15

1,00

1,10

0,90

0,85

+1,20

+3,75

+2,55

+0,30

+1,50

+0,75

М

8

10

0,80

0,80

0,75

0,73

+0,40

+0,70

+0,30

+0,10

-

+0,20

Н

15

16

1,80

1,90

1,75

2,00

+0,75

-1,60

-2,35

+0,05

+1,60

-4,00

Разом

-

-

-

-

-

-

+3,35

+5,25

+1,90

+0,65

+3,70

-2,45


де d мд — питома вага маржинального доходу у виручці від реалізації.

Остання формула використовується тоді, коли необхідно проаналізувати прибуток від реалізації декількох видів продукції.

При аналізі прибутку від реалізації одного виду продукції можна використати модифіковану формулу визначення прибутку, якщо відомі кількість проданої продукції (q) і ставка маржинального доходу (МДс) в ціні за одиницю продукції:

  П = q ∙ МДс — ПВ,   (6.6)

де МДс = Ц - ЗВ.

Звідси:

 П = q ∙ (Ц — ЗВ) — ПВ,  (6.7)

де Ц — ціна за одиницю продукції.

Формула (6.7) дозволяє провести факторний аналіз зміни прибутку під впливом змін окремих факторів, зокрема, кількості виготовленої продукції; цін на одиницю продукції; змінних і постійних витрат.

За допомогою методу ланцюгових підстановок оцінимо вплив зазначених вище факторів на зміну прибутку від реалізації продукції. Аналогічну методику можна використати для аналізу виготовленої продукції.

Розглянемо приклад факторного аналізу для продукції А. Проміжні розрахунки наведені в табл. 6.6


Таблиця 6.6

Аналіз маржинального доходу та його складових


Показник

За планом

Фактично

Відхилення (+, -)

(гр.2-гр.1)

А

1

2

3

1. Обсяг реалізації продукції, од.

570,00

485,00

-85,00

2. Ціна реалізації, тис. грн.

0,50

0,52

+0,02

3. Собівартість виробу, тис. грн.

0,40

0,45

+0,05

в тому числі:

3.1. питомі змінні витрати, тис. грн.

0,28

0,31

+0,03

4. Сума постійних витрат, тис. грн.

68,40

67,90

-0,50

5. Прибуток, тис. грн.

57,00

33,95

-23,05


За методом ланцюгових підстановок:

= 570 ∙ (0,50-0,28)-68,4 = 57,00 тис. грн.,

= 485 ∙ (0,50-0,28)-68,4 = 38,30 тис. грн.,

= 485 ∙ (0,52-0,28)-68,4 = 48,00 тис. грн.,

= 485 ∙ (0,52-0,31)-68,4 = 33,45 тис. грн.,

= 485 ∙ (0,52-0,31)-67,9 = 33,95 тис. грн.

Загальна зміна прибутку у порівняні з планом:

= 33,95-57,00 = -23,05 тис. грн.,

в тому числі під впливом змін:

— обсягу реалізації

= 38,30-57,00 =-18,70 тис. грн.;

— ціни на продукцію

= 48,00-38,З0 = +9,70 тис. грн.;

— змінних витрат

= 33,45-48,00 =-14,55 тис. грн.;

— постійних витрат

= 33,95-33,45 =+0,50 тис. грн.

Балансова перевірка:

=

= -18,70 + 9,70-14,55 + 0,50 = -23,05 тис. грн.

Якщо потрібно проводити аналіз прибутку багатономенклатурного виробництва, то крім зазначених факторів, що впливають на зміну прибутку, слід врахувати вплив структури реалізованої продукції.

Після певних перетворень факторна система набуває такого вигляду:

 (6.8)

де di — питома вага кожного виду продукції у загальній сумі виручки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити