ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

6.8. Аналіз виробничого і фінансового левериджу

 

Термін «леверидж» Leverage») в перекладі з англійської в буквальному розумінні означає дію невеликої сили (важеля).

В економіці леверидж означає важіль впливу певних показників на зміну результативних показників.

Як економічна категорія леверидж виступає в трьох видах: виробничий, фінансовий і виробничо-фінансовий.

Виробничий леверидж характеризується можливістю впливати на формування прибутку від реалізації продукції шляхом зміни обсягу реалізованої продукції та співвідношення змінних і постійних витрат. Останнє означає, що в результаті зростання обсягу виробництва (реалізації) продукції скорочується рівень постійних витрат, а отже, збільшується прибуток на одиницю продукції. Це позначиться відповідним чином на структурі та обсязі основних і оборотних засобів та ефективності їх використання.

Рівень виробничого левериджу визначається за формулою:

(6.27)

де ЛВ — виробничий леверидж;

П — темп приросту прибутку від реалізації продукції, %;

Р — темп приросту обсягу реалізації продукції, %.

Виробничий леверидж по суті є коефіцієнтом еластичності; тобто показує, на скільки процентів зміниться прибуток за зміни обсягу реалізації на один процент. Таким чином визначається рівень чутливості прибутку до зміни обсягу виробництва (реалізації). Чим більше величина виробничого левериджу, тим більший виробничий ризик.

Однак на зміну прибутку впливають не тільки виробничі чинники, але і результати фінансової діяльності, зокрема зміна обсягу та структури пасивів за рахунок залучених коштів (довгострокових кредитів в банку, облігаційних позик тощо). Все це пов’язано зі сплатою відсотків, тобто певними витратами.

Вплив на зміну прибутку результатів фінансової діяльності характеризує фінансовий леверидж.

Фінансовий леверидж дозволяє оптимізувати співвідношення між власними і залученими ресурсами і оцінити їх вплив на прибуток.

При зростанні частки довгострокових позик відповідно зростають і суми відсотків, які належить сплатити. Це призводить до збільшення рівня фінансового ризику із-за можливої нестачі коштів для сплати.

Фінансовий леверидж розраховується як відношення зміни чистого прибутку до загального прибутку до оподаткування:

(6.28)

де ЛФ — фінансовий леверидж ;

ПЧ — темп приросту чистого прибутку ;

ПЗ — темп приросту загального прибутку до оподаткування.

Дані, які необхідні для розрахунків показників левериджу, наведені в табл. 6.10.

За даними табл. 6.10 виробничий леверидж становить:

Це означає, що за досліджуваний період на кожен процент зростання обсягу реалізації прибуток від реалізації зростав на 3,4%.

Фінансовий леверидж складає:

Рівень фінансового левериджу показує, що із зростанням загального прибутку до оподаткування на 1 % чистий прибуток збільшився на 0,66%.

 

Таблиця 6.10

Вихідні дані для розрахунку показників левериджу, тис. грн.

 

Показник

Код рядка форма №2

Попе-

редній

період

Звітний

період

Відхилення (+, -)

(гр.З-гр.2)

(гр.4:гр.2)

100%

А

1

2

3

4

5

1. Виручка від реалізації

035

6621,3

8976,3

+2355,0

35,6

2. Повна собівартість реалізованої продукції

040+070+

+080

6283,2

8229,6

+1946,4

31,0

3. Прибуток від реалізації продукції

(р.1-р.2)

 

338,1

746,7

+408,6

120,9

4. Загальний прибуток до оподаткування

170+200

114,4

339,6

+225,2

196,9

5. Чистий прибуток

220

80,1

184,2

+104,1

130,0

Узагальнюючим показником левериджу є виробничо-фінансовий леверидж, який визначається як добуток виробничого і фінансового левериджу:

ЛВФ=ЛВЛФ, (6.29)

де ЛВФ — виробничо-фінансовий леверидж.

На основі вищенаведених розрахунків:

ЛВФ = 3,40 0,66 = 2,24.

Показники левериджу дозволяють планувати оптимальний обсяг виробництва, розрахувати ефективність залучення коштів, прогнозувати виробничі і фінансові ризики.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити