Економічний аналіз

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Контрольні запитання


1. Назвіть основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

2. За допомогою яких показників оцінюються фінансові результати діяльності підприємства?

3. Назвіть напрямки діяльності, які забезпечують одержання загального прибутку підприємства.

4. Поясніть, як формується прибуток підприємства.

5. Яким чином на підставі звіту (додаток В) обчислюється прибуток від реалізації продукції?

6. Які фактори визначають величину прибутку від реалізації продукції?

7. За якими формулами розраховуються рентабельність продукції і рентабельність витрат та яким чином проводиться їх аналіз?

8. Яким чином зв’язані між собою рентабельність продукції, рентабельність витрат і витрати на одну гривню продукції?

9. Як оцінити частку впливу рентабельності окремих видів продукції на загальну (середню) рентабельність всієї продукції?

10. Поясність, у чому полягає сутність системи «директ-костинг»? Який основний показник використовується у зазначеній системі?

11. Назвіть основні аналітичні можливості системи «директ-костинг».

12. В яких напрямках може використовуватись система «директ- костинг»?

13. Поясніть, що означає точка беззбитковості? Яким чином можна формалізувати рівень (точку) беззбитковості?

14. Розкрийте сутність і призначення виробничого і фінансового левериджу.


Тести для самоконтролю знань


1. Прибуток від реалізації продукції за даними звіту (додаток В) розраховується як:

а) виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції;

б) виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції і адміністративних витрат;

в) виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції, адміністративних витрат і витрат на збут;

г) виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.


2. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування формується за рахунок:

а) основної діяльності;

б) основної і фінансової діяльності;

в) основної, фінансової та інвестиційної діяльності.


3. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку від звичайної діяльності на величину:

а) податку на прибуток;

б) процентів на довгострокові кредити;

в) алгебраїчної суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку на надзвичайний прибуток;

г) фінансових витрат.


4. Рентабельність реалізованої продукції розраховується як відношення:

а) чистого прибутку до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

в) прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).


5. Частка впливу рентабельності кожного виду продукції на загальну (середню) рентабельність всієї продукції визначається як добуток:

а) рентабельність певного виду продукції на обсяг цієї ж продукції;

б) рентабельність певного виду продукції на собівартість цієї ж продукції;

в) рентабельність певного виду продукції на питому вагу цієї ж продукції у загальному обсязі продукції;

г) рентабельність певного виду продукції на питому вагу витрат цієї ж продукції у загальних витратах.


6. Система «директ-костинг» дозволяє визначити:

а) дохід (виручку) від реалізації продукції;

б) валовий прибуток;

в) ціни на нову продукцію;

г) точку беззбитковості;

д) оптимальні варіанти асортименту продукції та прибутку;

е) рівень використання трудових і матеріальних ресурсів.


7. Які з наведених варіантів розрахунків відображають методику обчислення маржинального доходу:

а) виручка від реалізації продукції за вирахуванням собівартості продукції;

б) виручка від реалізації продукції за вирахуванням постійних витрат;

в) виручка від реалізації продукції за вирахуванням змінних витрат;

г) прибуток від реалізації продукції плюс постійні витрати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити