Економічний аналіз

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

7.3. Аналіз платоспроможності і ліквідності


Платоспроможність — означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для своєчасного погашення своїх боргових зобов’язань. Таким чином, основними ознаками платоспроможності є:

— наявність у достатньому обсязі коштів на розрахунковому рахунку;

— відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Аналіз платоспроможності здійснюється шляхом зіставлення наявності і надходження коштів з платежами першої необхідності (податки, розрахунки з органами соціального страхування, пенсійного фонду та інші нарахування, погашення позик, оплата комунальних послуг і послуг сторонніх організацій, оплата праці).

Платоспроможність вимірюється коефіцієнтом платоспроможності, який розраховується як відношення грошових коштів та їх еквівалентів до суми термінових платежів на певну дату або на наступний період.

Якщо коефіцієнт платоспроможності не менше одиниці, то це свідчить про платоспроможність підприємства.

Аналізуючи стан платоспроможності підприємства, необхідно розглянути причини фінансових труднощів, частоту їх створення і тривалість прострочених боргів. Причинами незадовільної платоспроможності можуть бути невиконання плану виробництва і реалізації продукції, підвищення її собівартості, невиконання плану прибутку, в результаті чого має місце нестача власних джерел самофінансування підприємства, високий процент оподаткування. Однією з причин погіршення платоспроможності може також бути неправильне використання оборотних коштів, відтягання їх в дебіторську заборгованість, вклад у надпланові запаси та інші цілі, які тимчасово не мають джерел фінансування.

Водночас відсутність грошових коштів на розрахунковому рахунку для погашення термінових зобов’язань не завжди є підставою вважати підприємство неплатоспроможним.

Як було зазначено раніше, успішно функціонуюче підприємство використовує вільні грошові кошти на придбання ліцензій, патентів, надання позики, купівлю цінних паперів тощо.

За нагальної необхідності погасити термінові платежі підприємство може перетворити активи (ліквідні активи) в готівку.

Звідси з поняттям «платоспроможність» тісно зв’язано поняття «ліквідність», проте, друге більш ємне.

Ліквідність — це здатність оборотних засобів перетворюватися у грошові кошти, які необхідні для нормального функціонування підприємства, тобто можливість реалізувати наявні засоби (активи) для сплати у відповідні терміни своїх першочергових зобов’язань (пасивів), а також непередбачуваних боргів.

Ознакою ліквідності є перевищення оборотних активів (р.260, ф.1) над короткостроковими зобов’язаннями (р.620, ф.1), тобто наявність чистого робочого капіталу (власного оборотного капіталу).

Водночас слід утримуватися від «замороження» на тривалий період високоліквідних активів від участі у виробничому процесі, оскільки це врешті-решт призведе до зниження показників, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства, зокрема, рентабельність виробництва.

Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. В той же час ліквідність, характеризує не тільки поточний стан розрахунків, але і перспективу.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів з активу, які згруповані за ступенем убуваючої ліквідності, з короткостроковими зобов’язаннями з пасиву, які групуються за ступенем терміновості їх погашення (табл. 7.5).

Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі співвідношення:

Фактичне співвідношення у звітному періоді за даними балансу (див. додаток)становило:

Таким чином, і на початок, і на кінець звітного періоду перша умова не виконується, тобто нагальні борги підприємство не може своєчасно погасити. Отже баланс підприємства не є абсолютно ліквідним. Однак решта співвідношень свідчить про наявність власних оборотних активів, які дозволяють підприємству підтримувати певну стійкість.


Таблиця 7.5

Координати показників, які застосовуються для

оцінки ліквідності балансу


Активи

Пасиви

Назва

Код рядка

Назва

Код рядка

Найліквідніші активи (А1)

220÷240

Негайні пасиви (ПІ)

540÷610

Активи, що швидко реалізуються (А2)

150÷210

Короткострокові пасиви (П2)

500÷530

Активи, що повільно реалізуються (АЗ)

100÷140; 250

Довгострокові пасиви (ПЗ)

480

Активи, що важко реалізуються (А4)

080

Постійні пасиви (П4)

380

430

630


Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому на підставі даних, наведених вище, можна розрахувати загальний коефіцієнт ліквідності за формулою:

  (7.2)

де Кз — загальний коефіцієнт ліквідності;

di — питома вага відповідних груп активів і пасивів в їх загальному підсумку.

Загальний коефіцієнт ліквідності становить:

— на початок звітного періоду

- на кінець звітного періоду

Загальний коефіцієнт ліквідності показує відношення суми всіх платіжних засобів до суми всіх платіжних зобов’язань з урахуванням ліквідності балансу. Цей показник дозволяє порівняти баланси підприємств за різні періоди і оцінити найбільш ліквідні баланси.

Крім абсолютних показників ліквідність балансу оцінюється і за допомогою відносних показників:

— коефіцієнт абсолютної ліквідності

Ка = А1:[П1+П2] = [р.р.220 ÷ 240]:[р.620].

Цей показник показує, яку частину поточних зобов’язань можна погасити негайно за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів або іншими словами, скільки останніх припадає на 1 грн. короткострокових позикових зобов’язань;

— коефіцієнт швидкої ліквідностіspan>

Кш = [А1+А2]:[П1+П2] = [р.р.150 ÷ 240]:[р.620].

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яку частину поточних зобов’язань можна погасити за рахунок оборотних активів за вирахуванням «запасів»;

— коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)

Кп =[ А1+А2+АЗ]:[П1+П2] = [р.260]:[р.620].

Він показує, скільки гривень оборотних активів припадає на 1 грн. поточних зобов’язань.

Розрахунки коефіцієнтів ліквідності наведені в табл. 7.6.


Таблиця 7.6

Аналіз ліквідності балансу


Показники ліквідності

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Оптимальний рівень

А

1

2

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності [р.220÷р.240]:[р.620]

0,18

0,09

0,2-0,3

Коефіцієнт швидкої ліквідності [(р.150÷р.240)]:[р.620]

0,98

0,86

0,7-0,8

Коефіцієнт поточної ліквідності [р.260]:[р.620]

1,50

1,18

Понад 2,0-2,5


Порівняння розрахованих коефіцієнтів ліквідності з оптимальним рівнем свідчить, що баланс ліквідний лише за коефіцієнтом швидкої ліквідності. Для абсолютної і поточної ліквідності розраховані значення коефіцієнтів відстають від оптимальних, особливо це характерно для останнього.

Крім наведених вище коефіцієнтів ліквідність балансу характеризують також коефіцієнт оборотності запасів, дебіторська і кредиторська заборгованість, які розглядатимуться далі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити