Економічний аналіз

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

7. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

ВПРАВИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Тести для самоконтролю знань


1. В активі балансу відображається:

а) виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

б) заборгованість підприємства перед іншими фізичними та юридичними особами;

в) склад працівників підприємства;

г) склад і структура майна підприємства;

д) склад і структура джерел формування майна підприємства.


2. В пасиві балансу відображається:

а) заборгованість інших фізичних і юридичних осіб перед підприємством;

б) вартість залучених основних фондів;

в) склад і структура джерел формування майна підприємства;

г) склад і структура майна підприємства.


3. Ліквідність балансу характеризує:

а) наявність кредиторської заборгованості;

б) здатність підприємства погашати довгострокові кредити;

в) спроможність підприємства забезпечувати фінансову незалежність;

г) швидкість перетворення активів у готівку.


4. Назвіть швидко ліквідні активи:

а) грошові кошти та їх еквіваленти;

б) короткострокові фінансові вкладення;

в) виробничі запаси;

г) основні засоби.


5. Розмістіть послідовно активи у порядку зростання ступеня їх ліквідності:

а) виробничі запаси;

б) грошові кошти та їх еквіваленти;

в) дебіторська заборгованість;

г) короткострокові фінансові вкладення;

д) основні засоби.


6. До показників фінансової стійкості відносять:

а) коефіцієнт поточної ліквідності;

б) коефіцієнт оборотності активів;

в) коефіцієнт автономії;

г) коефіцієнт прибутковості активів.


7. Відношення позикового капіталу до власного — це:

а) коефіцієнт маневреності власного капіталу;

б) коефіцієнт автономії;

в) коефіцієнт фінансової стійкості.


8. При обчисленні рентабельності капіталу або його складових у чисельнику використовується:

а) валовий прибуток;

б) прибуток від реалізації продукції;

в) фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування;

г) чистий прибуток;

д) загальний прибуток (фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування та надзвичайний прибуток).


9. До показників ділової активності відносять:

а) наявність власних оборотних коштів;

б) дебіторська заборгованість;

в) коефіцієнт оборотності активів;

г) коефіцієнт автономії.


10. Фінансовий стан підприємства вважають сталим за умови:

а) перевищення частки основного капіталу у загальній вартості майна;

б) перевищення частки оборотного капіталу у загальній вартості майна;

в) оптимальне співвідношення основного і оборотного капіталу.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити