Економічний аналіз

ДОДАТКИ

БАЛАНС

За звітний період

Форма № 1

АКТИВ

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

0,3

0,3

первісна вартість

011

0,5

0,5

накопичена амортизація

012

(0,2)

(0,2)

Незавершене будівництво

020

237,5

237,5

Основні засоби:
залишкова вартість

030

4596,0

4906,9

первісна вартість

031

8336,5

9087,4

знос

032

(3740,5)

(4180,5)

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

0,1

0,1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

407,9

407,9

Інші необоротні активи

070


Гудвіл при консолідації

075


Усього за розділом І

080

5241,8

5552,7

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

121,3

82,8

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110незавершене виробництво

120

0,5

0,7

готова продукція

130

235,6

288,4

товари

140

5,6

10,3

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

522,3

713,4

первісна вартість

161

522,3

713,4

резерв сумнівних боргів

162

(-)

()

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

35,6

262,7

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна заборгованість

210

25,5

40,2

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

86,8

63,4

в іноземній валюті

240

42,5

55,7

Інші оборотні активи

250

9,7

31,4

Усього за розділом II

260

1085,4

1549,0

III. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

6327,2

7101,7

ПАСИВ
І. Власний капітал
Статутний капітал

300

23,4

23,4

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

2735,2

2735,2

Резервний капітал

340

5,8

5,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2838,2

3022,4

Неоплачений капітал

360

(-)

(-)

Вилучений капітал

370

(-)

(-)

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом І

380

5602,6

5786,8

II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

0,8


415


416

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

0,8

III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470


Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510


Векселі видані

520


Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

107,7

371,8

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

135,4

250,2

з бюджетом

550

62,6

87,9

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

103,2

143,8

з оплати праці

580

253,9

362,6

з учасниками

590

8,3

8,2

із внутрішніх розрахунків

600


Інші поточні зобов’язання

610

53,5

89,6

Усього за розділом IV

620

724,6

1314,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

6327,2

7101,7


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити