Економічний аналіз

ДОДАТКИ

БАЛАНС

За попередній період

Форма № 1

Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

0,3

0,3

первісна вартість

011

0,5

0,5

накопичена амортизація

012

0,2

0,2

Незавершене будівництво

020

261,1

237,5

Основні засоби:
залишкова вартість

030

4876,0

4596,0

первісна вартість

031

8209,6

8336,5

знос

032

3333,6

3740,5

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045

0,1

0,1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050Відстрочені податкові активи

060

271,5

407,9

Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

5409,0

5241,8

II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси

100

109,4

121,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110незавершене виробництво

120

0,3

0,5

готова продукція

130

273,2

235,6

товари

140

7,8

5,6

Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

409,2

522,3

первісна вартість

161

409,2

522,3

резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

71,6

35,6

за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

46,1

25,5

Поточні фінансові інвестиції

220

109,7


Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

31,4

86,8

в іноземній валюті

240

70,0

42,5

Інші оборотні активи

250

848,1

9,7

Усього за розділом II

260

1976,8

1085,4

III. Витрати майбутніх періодів

270Баланс

280

7385,8

6327,2

ПАСИВ
І. Власний капітал
Статутний капітал

300

23,4

23,4

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330

2735,2

2735,2

Резервний капітал

340

5,8

5,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2856,3

2838,2

Неоплачений капітал

360Вилучений капітал

370Усього за розділом І

380

5620,7

5602,6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Страхові резерви

415Частка перестраховиків у страхових резервах

416Цільове фінансування

420Усього за розділом II

430III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450Відстрочені податкові зобов’язання

460Інші довгострокові зобов’язання

470Усього за розділом III

480IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520

846,6


Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

340,4

107,7

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

148,0

135,4

з бюджетом

550

33,3

62,6

з позабюджетних платежів

560зі страхування

570

95,4

103,2

з оплати праці

580

247,4

253,9

з учасниками

590

9,0

8,3

із внутрішніх розрахунків

600Інші поточні зобов’язання

610

45,0

53,5

Усього за розділом IV

620

1765,1

724,6

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

7385,8

6327,2


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити