Економічний аналіз

ДОДАТКИ

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за звітний період

Форма № 2


І. Фінансові результати


Найменування показника

Код рядка

За

звітний

період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

9015,4

6657,0

Податок на додану вартість

015

(39,1)

(35,7)

Акцизний збір

020

(-)

(-)


025

(-)

(-)

Інші вирахування з доходу

030

(-)

(-)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

8976,3

6621,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(6806,5)

(5165,8)

Валовий:
прибуток

050

2169,8

1455,5

збиток

055

(-)

(-)

Інші операційні доходи

060

8687,0

6335,4

Адміністративні витрати

070

(943,4)

(737,8)

Витрати на збут

080

(479,7)

(379,6)

Інші операційні витрати

090

(9085,0)

(6570,3)

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100

348,7

103,2

збиток

105

(-)

(-)

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

2,3

1,0

Інші доходи

130

40,9

32,2

Фінансові витрати

140

(-)

(-)

Втрати від участі в капіталі

150

(-)

(-)

Інші витрати

160

(52,3)

(22,0)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток

170

339,6

114,4

збиток

175

(-)

(-)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

155,4

34,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190

184,2

80,1

збиток

195

(-)

(-)

Надзвичайні:
доходи

200

витрати

205

(-)

(-)

податки з надзвичайного прибутку

210

частки меншості

215чистий:
прибуток

220

184,2

80,1

збиток

225

(-)

(-)


II. Елементи операційних витрат


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

954,0

743,7

Витрати на оплату праці

240

4500,9

3492,1

Відрахування на соціальні заходи

250

1699,8

1248,1

Амортизація

260

456,0

413,1

Інші операційні витрати

270

931,5

701,3

Разом

280

8542,2

6598,3


III. Розрахунок показників


Найменування показника

Код

рядка

За

звітний

період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію (грн.)

340


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити