Економічний аналіз

ЛІТЕРАТУРА


Використана література


1. Андреева Г. І. Економічний аналіз: Навч.-метод, посіб. — К: Знання, 2008. - 263 с.

2. Гудзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Кондор, 2004. - 180 с.

3. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ПП Рута, 2003. — 680 с.

4. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченко. — 2-е вид., доп. і перер. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.

5. Івахненко В. М., Еорбатюк М. І. Курс економічного аналізу: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — Вид. 3-тє, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. - 302 с.

6. Кндрацъка Е. І., Білик М. С., Загородній А. Е. Економічний аналіз: Теорія і практика: Підручник / За ред. проф. А. Г. Загороднього. — Вид. 2-е, перероб. і доп. — Львів: «Магнолія 2006», 2007. — 440 с.

7. Костенко Т. Д. та ін. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібник. — К: Центр навчальної літератури, 2005. — 400 с.

8. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. — К: Вища школа, 2003. — 278 с.

9. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. — 2-е вид., перер. і доп. — К: Центр навчальної літератури, 2005. — 472 с.

10. Еіестеренко Ж. К., Череп А. В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. — К: Центр навчальної літератури, 2005. — 122 с.

11. Еіавленко А. Ф., Чумаченко М. Е. Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства»: Наукова доповідь. — К: КНЕУ, 2001. — 88 с.

12. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник. — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 454 с.

13. Савицька Е. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. — 2-е вид., випр. і доп. — К: Знання, 2005. — 662 с.

14. Серединсъка В. М., Загородна О. М., Федорович Р. В. Теорія економічного аналізу: Підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 123 с.

15. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз: Навч. посібник. — 3-є вид., випр. і доп. — Львів: Магнолія плюс, 2005. — 344 с.

16. Еарасенко Е[. В. Економічний аналіз: Практикум. Навчальний посібник. — Львів: «Новий Світ — 2000», 2006. — 280 с.

17. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П. Ю., Римар М. В., Бець М. Т. та ін. Під заг. ред. П. Ю.Буряка, М. В. Римара. — К: ВД «Професіонал», 2004. — 528 с.

18. Шило В. П. та ін. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посібник. — К: Кондор, 2005. — 240 с.


Рекомендована література


1. Баканов М. П., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. — 4-е изд. доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 416 с.

2. Вашків П. Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч. посібник. — К.: Слобожанщина, 1999. — 600 с.

3. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — 4-е вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2004. — 190 с.

4. Каше А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2008. - 288 с.

5. Климова Н. В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры): Учеб. пособие. — М.: Вузовский учебник, 2008. — 278 с.

6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие / Под ред. д.э.н., проф. М. А. Бахрушиной. — М.: Вузовский учебник, 2008. — 463 с.

7. Любушин Л. П. Экномический анализ: Учеб. пособие. — 2-е изд., перер. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 433 с.

8. Прокопенко I. Ф., Ганін В. Москаленко В. В. Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія і практика): Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 340 с.

9. Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі: Підручник. — К: Пектораль, 2003. — 312 с.

10. Чернышева Ю. Г., Кочергин А. Л. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 443 с.

11. Экономический анализ в системе управления производством/ В. И. Самборский, Б. Е. Грабовецкий, В. В. Дмитраш, Е. И. Яремчук. — М.: Финансы, 1978. — 200 с.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити