ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ДОДАТКИ

БАЛАНС

За попередній період

Форма № 1

Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

залишкова вартість

010

0,3

0,3

первісна вартість

011

0,5

0,5

накопичена амортизація

012

0,2

0,2

Незавершене будівництво

020

261,1

237,5

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

4876,0

4596,0

первісна вартість

031

8209,6

8336,5

знос

032

3333,6

3740,5

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

 

 

інші фінансові інвестиції

045

0,1

0,1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

271,5

407,9

Інші необоротні активи

070

 

 

Усього за розділом І

080

5409,0

5241,8

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

109,4

121,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

0,3

0,5

готова продукція

130

273,2

235,6

товари

140

7,8

5,6

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

409,2

522,3

первісна вартість

161

409,2

522,3

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

71,6

35,6

за виданими авансами

180

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

46,1

25,5

Поточні фінансові інвестиції

220

109,7

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

31,4

86,8

в іноземній валюті

240

70,0

42,5

Інші оборотні активи

250

848,1

9,7

Усього за розділом II

260

1976,8

1085,4

III. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

Баланс

280

7385,8

6327,2

 

 

 

 

ПАСИВ

 

 

 

І. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

23,4

23,4

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

2735,2

2735,2

Резервний капітал

340

5,8

5,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2856,3

2838,2

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом І

380

5620,7

5602,6

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

 

 

 

Забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Інші забезпечення

410

 

 

Страхові резерви

415

 

 

Частка перестраховиків у страхових резервах

416

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом II

430

 

 

III. Довгострокові зобов’язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

 

 

Усього за розділом III

480

 

 

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

846,6

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

340,4

107,7

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

148,0

135,4

з бюджетом

550

33,3

62,6

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

95,4

103,2

з оплати праці

580

247,4

253,9

з учасниками

590

9,0

8,3

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов’язання

610

45,0

53,5

Усього за розділом IV

620

1765,1

724,6

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

7385,8

6327,2

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити