ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

ВІД АВТОРА


Ринкова трансформація економіки України вимагає докорінної перебудови системи оцінки діяльності підприємства, що зокрема, передбачає використання глибоких аналітичних досліджень в результаті яких визначаються сценарії заходів для розв’язання фінансових проблем й одержання бажаного розвитку господарських процесів. Щоб керувати складним процесом ефективного використання ресурсів, необхідно мати, насамперед, добре структуровану, своєчасну, достовірну і всебічну інформацію як активний інструмент обґрунтування моделей розвитку господарюючих систем.

Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки зумовила розподіл аналітичних досліджень на фінансові і управлінські. Такий поділ прикладної частини економічних досліджень є доцільним, а дискусійним може залишатися лише склад фінансового і управлінського аналізу.

Відтак метою пропонованого підручника є формування теоретичних знань та практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу.

Підручник складається із 13 тем, які повністю відповідають вимогам нормативної програми курсу і забезпечують виконання галузевого стандарту вищої освіти щодо освітньо-професійної програми підготовки фахівців з галузі знань «Економіка та підприємництво».

Водночас, висвітлюючи зміст окремих питань фінансового аналізу автор враховує особливості сучасного стану розвитку підприємств України та подає власне тлумачення багатьох мікроекономічних явищ, категорій і показників.

Розгляд питань фінансового аналізу в підручнику розпочинається з обґрунтування його функціональної ролі, предмета, об’єктів, користувачів, організації і методичного забезпечення, а також концептуальної схеми процесу пізнання фінансового стану підприємства яка відтворює механізм аналітичного дослідження.

У темі 2 з’ясовується інформаційне забезпечення фінансового аналізу за системою показників фінансового плану, рахунків бухгалтерського обліку, фінансової, статистичної і податкової звітності. У трьох наступних темах розкриваються питання формування джерел фінансових ресурсів підприємства та їх розміщення в активах. Особливу увагу приділено моделям поведінки в процесі господарської діяльності основних засобів, оборотних активів і джерел капіталу. Оскільки діяльність господарюючої системи — це єдність формування і використання коштів за грошовими потоками, то у темі 6 обґрунтована модель руху грошових коштів на підприємстві і методика оцінки її ефективності.

У темах 7, 8 і 9 розглядаються важливі інструменти оцінки фінансового стану підприємства — ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість і кредитоспроможність.

Відтак у наступній темі подано матеріал щодо оцінки стану і розвитку ділової активності підприємства яка дозволяє забезпечити економічне зростання і фінансову стійкість господарської діяльності. Тема 11 присвячена аналізу прибутковості і рентабельності підприємства та їх впливу на досягнення стійкого фінансового стану. У темі 12 особливу увагу приділено вивченню розвитку інвестиційної діяльності, її ефективності і ролі у вирішенні перспективних проблем.

Завершує підручник тема щодо комплексного оцінювання фінансового стану підприємства і побудови рейтингових систем.

Особливість підручника полягає в тому, що всі теми висвітлені відповідно до діючих в Україні нормативних положень планування, бухгалтерського обліку, аудиту, фінансової, статистичної і податкової звітності.

Підручник підготовлено на основі концептуальних засад фінансового аналізу викладених в публікаціях викладачів наукових шкіл Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного торговельно-економічного університету та Львівської державної фінансової академії.

Водночас, підручник є продовженням розробок автора, що були опубліковані в навчальному посібнику «Фінансова звітність підприємства та її аналіз» і монографії «Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація».

Наведені у підручнику цифрові дані є умовними і не можуть бути використані як довідковий матеріал.

У підручнику не знайшли відображення завдання для проведення практичних занять. Підготовлені автором матеріали для аудиторної і самостійної аналітичної роботи викладачами та студентами, система комплексних контрольних завдань і фахових тестів будуть видані в окремому навчальному посібнику.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити