ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

2.5. Інформаційні ресурси фінансової звітності


Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є забезпечення інформаційних потреб щодо:

✵ обґрунтування рішень з придбання, продажу та володіння майном підприємства;

✵ прийняття участі у інвестуванні підприємства;

✵ оцінки якості управління;

✵ оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов’язання;

✵ визначення ризику забезпеченості зобов’язань підприємства;

✵ розрахунку суми дивідендів та їх розподілу;

✵ регулювання діяльності підприємства.

Інформація фінансової звітності подається у обов’язкових формах, «Баланс» (ф. № 1), «Звіт про фінансові результати» (ф. № 2), «Звіт про рух грошових коштів» (ф. № 3), «Звіт про власний капітал» (ф. № 4), «Примітки до річної фінансової звітності» (ф. № 5), «Додаток до річної фінансової звітності «Фінансова звітність за сегментами» (ф. № 6).

Для суб’єктів малого підприємництва встановлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі «Балансу» (ф. № 1м) і «Звіту про фінансові результати» (ф. № 2м).

Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Показники балансу є моментними і характеризують підприємство за підсумковою оцінкою на початок року, останній день місяця, кварталу, звітного року. Інформація, подана в балансі, дуже важлива для того, щоб прийняти правильні та ефективні управлінські або інвестиційні рішення.

Показники, відображені в балансі підприємства, характеризуються наступним змістом (табл. 2.5.1).

Для порівняння фінансового стану підприємств, які складають звичайний баланс і баланс за фінансовим звітом суб’єкта малого підприємництва, необхідно здійснювати трансформацію даних (табл. 2.5.2).


Таблиця 2.5.1

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА


Показники та коди рядків

Зміст інформації та джерела її формування за рахунками бухгалтерського обліку

1

2

Актив

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи (010,011,012)

Первісна і залишкова вартість та накопичена амортизація (12,13)

Незавершене будівництво (020)

Об’єкти незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва (15)

Основні засоби (030, 031,032)

Власні та отримані на умовах фінансового лізингу об’єкти, які віднесені до складу основних, а також інші необоротні матеріальні активи за первісною (переоціненою) і залишковою вартістю та сумою зносу (10, 11, 13)

Довгострокові біологічні активи (035, 036, 037)

Справедлива (залишкова) вартість та накопичена амортизація (16)

Довгострокові фінансові інвестиції (040, 045)

Інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент з виділенням фінансових інвестицій, які обліковуються методом участі в капіталі (14)

Довгострокова дебіторська заборгованість (050)

Заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу (18)

Відстрочені податкові активи (060)

Сума податку на прибуток, що підлягає включенню на покриття в наступних періодах в наслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою величиною прибутку (17)

Інші необоротні активи (070)

Активи, використання яких, як очікується, неможливе протягом дванадцяти місяців (18)

II. Оборотні активи

Виробничі запаси (100)

Вартість запасів для обробки, переробки, використання у виробництві і поточних господарських потреб, реалізації, а також малоцінні і швидкозношувальні предмети, призначені для споживання в ході нормального операційного циклу (20, 22)

Поточні біологічні активи (110)

Поточні біологічні активи тваринництва (тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані із основного стада для реалізації, та молодняк тварин), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою або первісною вартістю (21)

Незавершене виробництво (120)

Незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва (23, 25)

Готова продукція (130)

Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам (26, 27)

Товари (140)

Товари, які придбані підприємством для наступного продажу без суми торгових націнок (28)

Векселі одержані (150)

Заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями (34)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (160, 161, 162)

Заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги за первісною і чистою реалізаційною вартістю та резервом сумнівних боргів (36, 38)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом (170)

Заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата підприємства за податками, зборами та іншими платежами до бюджету (64)

за виданими авансами (180)

Аванси, надані іншим підприємствам у рахунок наступних платежів (37)

з нарахованих доходів (190)

Нараховані дивіденди, проценти, роялті тощо, що підлягають надходженню на підприємство (37)

із внутрішніх розрахунків (200)

Заборгованість пов’язаних сторін та із внутрішньовідомчих розрахунків (68)

Інша поточна дебіторська заборгованість (210)

Заборгованість підзвітних осіб, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків та страхуванням (37, 65)

Поточні фінансові інвестиції (220)

Інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) (35)

Грошові кошти та їх еквіваленти (230, 240)

Кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів у національній та іноземній валютах (ЗО, 31, 33, 35)

Інші оборотні активи (250)

Податковий кредит, на який підприємство не одержало право зменшити податкове зобов’язання (64)

III. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів (270)

Витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів (39)

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал (300)

Вартість активів зафіксована в установчих документах, що є внеском власників (учасників) (40)

Пайовий капітал (310)

Пайові внески членів спілок та інших підприємств (41)

Додатковий вкладений капітал (320)

Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал (42)

Інший додатковий капітал (330)

Дооцінка необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу (42)

Резервний капітал (340)

Резерви, створені на підприємстві за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства (43)

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (350)

Сума нерозподіленого прибутку або сума непокритого збитку (44)

Неоплачений капітал (360)

Заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу (46)

Вилучений капітал (370)

Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників (45)

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу (400)

Забезпечення виплат відпусток та додаткових пенсій (47)

Інші забезпечення (410)

Забезпечення гарантійних зобов’язань на проведення ремонтів (47)

Цільове фінансування (420)

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел (48)

III. Довгострокові зобов ’язання

Довгострокові кредити банків (440)

Заборгованість підприємства банкам за отриманими від них позиками, які не є поточними зобов’язаннями (50)

Інші довгострокові фінансові зобов’язання (450)

Довгострокова заборгованість підприємства щодо зобов’язань із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки (50, 51, 52)

Відстрочені податкові зобов’язання (460)

Податок на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою величиною прибутку (54)

Інші довгострокові зобов’язання (470)

Довгострокові зобов’язання з оренди, відстрочених обов’язкових платежів та фінансової допомоги (53, 55)

IV. Поточні зобов ’язання

Короткострокові кредити банків (500)

Поточні зобов’язання підприємства перед банками за отримані від них позики (60)

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (510)

Зобов’язання, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу (61)

Векселі видані(520)

Заборгованість, на яку підприємство видало векселі для забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів (62)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (530)

Заборгованість постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (63)

Поточні зобов ’язання за розрахунками

з одержаних авансів (540)

Аванси, одержані від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг) (68)

з бюджетом (550)

Заборгованість за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства (64)

з позабюджетних платежів (560)

Заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством (64)

зі страхування (570)

Заборгованість за відрахуваннями, на соціальні виплати (65)

з оплати праці (580)

Заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату (66)

з учасниками (590)

Заборгованість перед учасниками (засновниками), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу (67)

із внутрішніх розрахунків (600)

Заборгованість пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків (68)

td>

Інші поточні зобов’язання (610)

Зобов’язання за нарахованими відсотками та операціями некомерційного характеру (68, 37)

V Доходи майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів (630)

Доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів (69)


Таблиця 2.5.2

АЛГОРИТМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДАНИХ БАЛАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ


Актив

Пасив

коди рядків балансів за формами

№ 1м

№ 1

№ 1м

№ 1

020

020

300

300

030


031


032

010, 030,


011,031,


012,032

320

310, 320,330

340

340

350

350

035,036,037

35,036,037

360

360, 370

040

040, 045

430

400,410,415,416,

420

070

050, 060, 070

100

100, 110, 120

480

440, 450,


460, 470

130

130, 140

500

500

160 161, 162

150, 160,


161, 162

510

510

170

170

530

520, 530

210

180, 190,


200,210

550

550

570

570

220

220

580

580

230

230

610

540, 560,


590, 600,


610

240

240

250

250

270

270

630

630


Наступною формою фінансової звітності, що характеризує доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства є звіт про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати дає можливість у процесі фінансового аналізу оцінити результати минулої діяльності підприємства, його прибутковість, здатність ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику досягнення очікуваних результатів діяльності.

Зміст інформації про доходи, витрати і фінансові результати за показниками звіту про фінансові результати наведено в табл. 2.5.3.

В третьому розділі звіту про фінансові результати «Розрахунок показників прибутковості акцій» акціонерні товариства подають інформацію щодо середньорічної кількості простих акцій та величини чистого прибутку (збитку) і дивідендів на одну акцію.

Для порівняння фінансових результатів діяльності підприємств, які складають звичайний звіт про фінансові результати і звіт про фінансові результати за фінансовим звітом суб’єкта малого підприємництва, необхідно трансформувати дані звітів (табл. 2.5.4).

Для фінансового аналізу створення і перетворення грошових коштів за видами діяльності підприємства використовують інформаційні ресурси звіту про рух грошових коштів, який показує звідки приходять і куди ідуть гроші та як впливають різні операції на грошові потоки.

Метою звіту є подання інформації про суму чистого надходження або чистого видатку грошової маси підприємства за рік в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Зміст інформації за звітом про рух грошових коштів підприємства наведено в табл. 2.5.5.

Інформаційні ресурси про частину активів підприємства, що залишаються, після вирахування всіх його зобов’язань формуються у «Звіті про власний капітал». Його складають щоб показати розмір власного капіталу на початок і кінець календарного року і причини, через які він збільшується або зменшується за окремими елементами і в цілому.

Зміст інформації за звітом про власний капітал підприємства щодо причин збільшення (+) і зменшення (-) його розміру наведено в табл. 2.5.6.

Розкриття інформації у примітках до річної фінансової звітності здійснюється за показниками, визначеними в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку згідно ф. 5 «Примітки до річної фінансової звітності». Інформаційні ресурси за показниками ф. 5 «Примітки до річної фінансової звітності» формуються в 13 розділах, а також окремо відображається середньооблікова чисельність працівників підприємства за рік. Зокрема, за окремими розділами приміток формується наступна інформація:


Таблиця 2.5.3

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Показники та коди рядків

Зміст інформації та джерела її формування за рахунками бухгалтерського обліку

1

2

І. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010)

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг (70)

Податок на додану вартість (015)

Податок на додану вартість, який надходить на підприємство з доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (70)

Акцизний збір (020)

Акцизний збір, який врахований у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (70)

Інші вирахування з доходу (030)

Знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків (70)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (035)

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням непрямих податків

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (040)

Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та собівартість реалізованих товарів (90)

Валовий прибуток (збиток) (050, 055)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи (060)

Дохід від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) (71)

Адміністративні витрати (070)

Загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства (92)

Витрати на збут (080)

Витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів) та витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам (93)

Інші операційні витрати (090)

Собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення наступних операційних витрат (94)

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток, збиток) (100,105)

Валовий прибуток (збиток) та інший операційний дохід за вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат

Дохід від участі в капіталі (110)

Дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі (72)

Інші фінансові доходи (120)

Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (73)

Інші доходи (130)

Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, неопераційних курсових різниць (74)

Фінансові витрати (140)

Витрати на проценти та інші витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу (95)

Втрати від участі в капіталі (150)

Збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких проводиться методом участі в капіталі (96)

Інші витрати (160)

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць, втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів (97)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток, збиток) (170, 175)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків) за вирахуванням фінансових та інших витрат (збитків)

Податок на прибуток від звичайної діяльності (180)

Податок на прибуток від звичайної діяльності (98)

Фінансовий результат від звичайної діяльності (190)

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за вирахуванням податку на прибуток

Надзвичайні доходи (200)

Відшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій) (75)

Надзвичайні витрати (205)

Втрати від стихійного лиха (повені, землетрусу, граду) та техногенних катастроф і аварій (99, 75)

Податки з надзвичайного прибутку (210)

Податки, що підлягають сплаті з прибутку від надзвичайних подій (98)

Чистий прибуток (збиток) (220, 225)

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності та надзвичайний прибуток за вирахуванням податків з надзвичайного прибутку

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати (230)

Вартість витрачених у виробництві за вирахуванням внутрішнього обороту: сировини й основних матеріалів; покупних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів (80)

Витрати на оплату праці (240)

Заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу (81)

Відрахування на соціальні заходи (250)

Відрахування на пенсійне страхування, соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, страхування на випадок безробіття (82)

Амортизація (260)

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів (83)

Інші операційні витрати (270)

Вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, витрати на відрядження, послуги зв’язку (84)

Таблиця 2.5.4

АЛГОРИТМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДАНИХ ЗВІТІВ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


Коди рядків звітів за формами

№ 2м

№2

1

2

010

010

020

015,020, 025,030

030

035

040

060

050

110, 120, 130

060

200

070

035,060, 110, 120,130

080

090

230

100

240

110

250

120

260

130

270

131

140

150

140, 150, 160

160

205

170

180,210

180

040, 070, 080, 090, 140, 150, 160, 205

190

220, 225


Таблиця 2.5.5

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЗА ЗВІТОМ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА


Показники та коди рядків

Зміст інформації

1

2

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (010)

Прибуток (надходження) або збиток (видаток) від звичайної діяльності до оподаткування

Амортизація необоротних активів (020)

Амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів

Збільшення (зменшення) забезпечень (030)

Збільшення (надходження) зменшення (видаток) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю

Збиток (прибуток)

✵ нереалізованих курсових різниць (040)

Збитки (видаток), прибутки (надходження) від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов’язаних з операційною діяльністю

✵ не операційної діяльності (050)

Збиток (видаток), прибуток (надходження) від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності

Витрати на сплату відсотків (060)

Витрати на сплату відсотків за користування кредитами і позиками

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах (070)

Грошові надходження за вирахуванням грошових видатків (рядки 010 — 060)

Зменшення (збільшення)

✵ оборотних активів (080)

Зменшення (надходження), збільшення (видаток) оборотних активів (крім грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій тощо)

✵ витрат майбутніх періодів (090)

Зменшення (надходження), збільшення (видаток) у складі витрат майбутніх періодів

✵ поточних зобов’язань (100)

Збільшення (надходження), зменшення (видаток) поточних зобов’язань (крім короткострокових кредитів банків, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями, поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками, сум зобов’язань за відсотками тощо)

✵ доходів майбутніх періодів (110)

Збільшення (надходження), зменшення (видаток) у складі доходів майбутніх періодів

Грошові кошти від операційної діяльності (120)

Грошові надходження за вирахуванням грошових видатків (рядки 070 - 110)

Сплачені

✵ відсотки (130)

Грошові кошти, використані на сплату відсотків за користування кредитами і позиками

✵ податки на прибуток (140)

Використані грошові кошти для сплати податку на прибуток

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (150)

Грошові кошти від операційної діяльності (рядок 120) з урахуванням сплачених відсотків і податку на прибуток

Рух коштів від надзвичайних подій (160)

Надходження або видаток коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності

Чистий рух коштів від операційної діяльності (170)

Результат руху коштів від операційної діяльності (рядок 150) з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

II. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація

✵ фінансових інвестицій (180)

Грошові надходження від продажу акцій, боргових зобов’язань, а також часток у капіталі інших підприємств

✵ необоротних активів (190)

Грошові кошти від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

✵ майнових комплексів (200)

Грошові кошти від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць

Отримані

✵ відсотки (210)

Грошові кошти у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та надані позики

✵ дивіденди (220)

Грошові надходження у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або часток у капіталі інших підприємств

Інші надходження (230)

Грошові кошти від повернення авансів, позик, наданих іншим сторонам, ф’ючерсних та форвардних контрактів, опціонів тощо

Придбання фінансових інвестицій (240)

Виплати грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов’язань, а також часток участі у спільних підприємствах

Придбання

✵ необоротних активів (250)

Виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів

✵ майнових комплексів (260)

Грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці

Інші платежі (270)

Аванси і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам, виплати грошових коштів за ф’ючерсними та форвардними контрактами, опціонами тощо

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (280)

Грошові надходження за вирахуванням видатків від інвестиційної діяльності (рядки 180-270)

Рух коштів від надзвичайних подій (290)

Надходження або видаток коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (300)

Результат руху коштів від інвестиційної діяльності (рядок 280) з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

III. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу (310)

Грошові кошти від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу

Отримані позики (320)

Надходження, грошових коштів у результаті утворення боргових зобов’язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов’язань)

Інші надходження (330)

Надходження, пов’язані з фінансовою діяльністю, крім подій за рядками 310, 320

Погашення позик (340)

Виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

Сплачені дивіденди (350)

Дивіденди, сплачені підприємством

Інші платежі (360)

Використання грошових коштів для викупу раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою тощо

Чистий рух коштів до надзвичайних подій (370)

Грошові надходження за вирахуванням видатків від фінансової діяльності (рядки 310 — 360)

Рух коштів від надзвичайних подій (380)

Надходження або видаток коштів, пов’язаних з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (390)

Результат руху коштів від фінансової діяльності (рядок 370) з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

IV. Зміна величини грошових коштів за звітний період

Чистий рух коштів за звітний період (400)

Грошові надходження за вирахуванням видатків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності (сума рядків 170, 300, 390)

Залишок коштів на початок року (410)

Грошові кошти на початок року за балансом підприємства

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (420)

Збільшення (надходження) або зменшення (видаток) залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду

Залишок коштів на кінець року (430)

Грошові кошти на кінець року за балансом підприємства
Таблиця 2.5.6

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЗА ЗВІТОМ ПРО РУХ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА


Показники та коди рядків

Зміст інформації

1

2

Залишок на початок року (010)

Власний капітал за його видами (статутний, пайовий, додатковий, інший додатковий, резервний, нерозподілений прибуток)

Коригування

Зміна облікової політики (020)

Суми коригувань, обумовлені зміною облікової політики

Виправлення помилок (030)

Суми коригування, обумовлені виправленням помилок

Інші зміни (040)

Суми коригувань, обумовлені подіями, що відбулися після звітної дати

Скоригований залишок (050)

Власний капітал на початок звітного року після внесення відповідних коригувань (рядки 010-040)

Переоцінка активів

Дооцінка

✵ основних засобів(060)

Дооцінка до справедливої вартості

✵ незавершеного виробництва (080)

✵ нематеріальних активів (100)

Уцінка

✵ основних засобів (070)

Уцінка до справедливої вартості

✵ незавершеного виробництва (090)

✵ нематеріальних активів (110)

Чистий прибуток (збиток) за звітний період (130)

Чистий прибуток (збиток) за звітом про фінансові результати

Розподіл прибутку

Виплати власникам (дивіденди) (140)

Нараховані дивіденди та інший розподіл прибутку між власниками

Спрямування прибутку до статутного капіталу (150)

Поповнення статутного капіталу

Відрахування до резервного капіталу (160)

Поповнення резервного капіталу

Внески учасників

Внески до капіталу (180)

Збільшення власного капіталу за рахунок внесків

Погашення заборгованості з капіталу (190)

Збільшення власного капіталу за рахунок зменшення неоплаченого капіталу

Вилучення капіталу

Викуп акцій (часток) (210)

Вартість викуплених акцій (часток) внаслідок виходу учасника

Перепродаж викуплених акцій (часток) (220)

Кошти від перепродажу викуплених акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток) (230)

Вартість анульованих акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі (240)

Вартість частки

Зменшення номінальної вартості акцій (250)

Сума зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Списання невідшкодованих збитків (260)

Сума списаних збитків

Безкоштовно отримані активи (270)

Сума одержаних активів

Разом змін в капіталі (290)

Підсумок змін у складі власного капіталу (рядки 060 - 280)

Залишок на кінець року (330)

Власний капітал за його видами


Розділ І. «Нематеріальні активи» за групами:

1. Первісна (переоцінена) вартість щодо:

✵ об’єктів на початок року;

✵ отриманих об’єктів за рік;

✵ суми дооцінки або уцінки;

✵ вартості об’єктів, що вибули за рік;

✵ втрати вартості від зменшення корисності;

✵ витрат, пов’язаних із вдосконаленням об’єктів та інших змін;

✵ об’єктів на кінець року.

2. Накопичена амортизація щодо:

✵ залишку об’єктів на початок року;

✵ переоцінки об’єктів (дооцінка, уцінка);

✵ об’єктів, що вибули;

✵ нарахованої амортизації за об’єктами при їх використанні;

✵ зменшення (збільшення) зносу при інших змінах;

✵ залишку об’єктів на кінець року.

3. Первісна вартість об’єктів на кінець року:

✵ щодо яких існує обмеження права власності;

✵ оформлених в заставу;

✵ створених підприємством.

4. Первісна вартість об’єктів, отриманих протягом року за рахунок цільових асигнувань.

5. Накопичена амортизація за об’єктами, щодо яких існує обмеження права власності.

Розділ II. «Основні засоби» за групами необоротних матеріальних активів:

1. Первісна (переоцінена) вартість щодо:

✵ об’єктів на початок року;

✵ отриманих об’єктів за рік;

✵ суми дооцінки або уцінки;

✵ вартості об’єктів, що вибули за рік;

✵ втрати вартості від зменшення корисності;

✵ витрат, пов’язаних із вдосконаленням об’єктів та інших змін;

✵ об’єктів на кінець року, у тому числі:

— одержаних за фінансовою орендою;

— переданих в оперативну оренду.

2. Знос необоротних матеріальних активів щодо:

✵ об’єктів на початок року;

✵ переоцінки (дооцінки, уцінки об’єктів);

✵ об’єктів, що вибули;

✵ нарахованої амортизації за об’єктами при їх використанні;

✵ суми зменшення (збільшення) зносу при інших змінах за рік;

✵ об’єктів на кінець року у тому числі:

— одержаних за фінансовою орендою;

— переданих в оперативну оренду.

3. Вартість об’єктів необоротних матеріальних активів на кінець року:

✵ первісна:

— щодо яких існують обмежені права власності;

— оформлених в заставу;

— повністю амортизованих.

✵ залишкова:

— що тимчасово не використовуються;

— вилучених з експлуатації для продажу.

4. Вартість об’єктів, придбаних у звітному році за рахунок цільового фінансування.

5. Вартість об’єктів, взятих в операційну оренду.

Розділ III. «Капітальні інвестиції»:

1. Витрати на будівництво.

2. Витрати на придбання (виготовлення) об’єктів основних засобів.

3. Витрати на придбання (виготовлення) об’єктів інших необоротних матеріальних активів.

4. Витрати на придбання (створення) об’єктів нематеріальних активів.

5. Витрати на формування основного стада.

6. Інші капітальні інвестиції на придбання (виготовлення) об’єктів необоротних активів.

Розділ IV. «Фінансові інвестиції».

1. Фінансові інвестиції за методом обліку участі у капіталі в асоційовані підприємства, дочірні підприємства та спільну діяльність.

2. Інші фінансові інвестиції в частки і паї у статутному капіталі інших підприємств, акції, облігації, інші вкладення.

3. Інші довгострокові та поточні фінансові інвестиції на кінець року за собівартістю, справедливою вартістю, амортизованою собівартістю.

Розділ V. «Доходи і витрати».

А. Доходи:

1. Інші операційні доходи від:

✵ операційної оренди активів;

✵ операційної курсової різниці;

✵ реалізації інших оборотних активів;

✵ штрафів, пені, неустойки з відшкодування порушень господарських договорів;

✵ утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення;

✵ інших операційних доходів.

2. Доходи від участі в капіталі за інвестиціями в асоційовані і дочірні підприємства та спільну діяльність.

3. Інші фінансові доходи: дивіденди; фінансова оренда активів; інші фінансові доходи, отримані від фінансових інвестицій.

4. Інші доходи: реалізація фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, курсова різниця; безоплатно одержані активи; інші доходи.

5. Дохід (виручка) за товарообмінними (бартерними) операціями з продукцією (товарами, роботами, послугами).

6. Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами.

Б. Витрати:

1. Інші операційні витрати:

✵ операційна оренда активів (орендна плата, знос переданих в оренду активів);

✵ операційна курсова різниця (втрати від зміни курсу гривні);

✵ реалізація інших оборотних активів (собівартість реалізованих виробничих запасів);

✵ штрафи, пені, неустойки (економічні санкції за невиконання умов договорів);

✵ утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення (витрати на утримання об’єктів соціальної сфери);

✵ інші операційні витрати: резерв сумнівних боргів; непродуктивні витрати і втрати.

2. Втрати від участі в капіталі за інвестиціями в асоційовані підприємства, дочірні підприємства, спільну діяльність.

3. Інші фінансові витрати: проценти, фінансова оренда активів, інші фінансові витрати (витрати, пов’язані з обігом цінних паперів тощо).

4. Інші витрати: реалізація фінансових інвестицій, реалізація необоротних активів, реалізація майнових комплексів, неопераційна курсова різниця, списання необоротних активів, інші витрати (уцінка необоротних активів тощо).

Розділ VI. «Грошові кошти».

1. Грошові кошти: в касі; рахунках в банку; в акредитивах та чекових книжках; в дорозі.

2. Еквіваленти грошових коштів: короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

3. Грошові кошти, використання яких обмежено.

Розділ VII. «Забезпечення і резерви» (за видами).

1. Залишок забезпечень на початок року.

2. Збільшення забезпечень протягом звітного періоду внаслідок створення і додаткових відрахувань.

3. Сума забезпечень, що використана протягом року.

4. Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді.

5. Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення.

6. Залишок забезпечень на кінець року.

Розділ VIII. «Запаси» (за видами).

1. Балансова вартість на кінець року.

2. Переоцінка за рік: збільшення чистої вартості реалізації; уцінка.

3. Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації; переданих у переробку; оформлених в заставу; переданих на комісію.

4. Активи на відповідальному зберіганні.

Розділ IX. «Дебіторська заборгованість» (за строками погашення: до З місяців, від 3 до 6 місяців, від 6 до 12 місяців):

1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

2. Інша поточна дебіторська заборгованість.

3. Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості.

4. Дебіторська заборгованість з пов’язаними сторонами.

Розділ X. «Нестачі і втрати від псування цінностей»:

1. Виявлено (списано) за рік нестач і втрат.

2. Визнано заборгованість винних осіб у звітному році.

3. Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято.

Розділ XI. «Будівельні контракти»:

1. Дохід за будівельними контрактами за звітний рік.

2. Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників і замовникам; з авансів отриманих.

3. Сума затриманих коштів на кінець року.

4. Вартість виконаних субпідрядникам робіт за незавершеними будівельними контрактами.

Розділ XII. «Податок на прибуток»:

1. Поточний податок на прибуток.

2. Відстрочені податкові активи: на початок і кінець звітного року.

3. Відстрочені податкові зобов’язання: на початок і кінець звітного року.

4. Податок на прибуток за звітом про фінансові результати: усього, у тому числі: поточний; зменшення, збільшення відстрочених податкових активів і зобов’язань.

5. Податок на прибуток, відображений у складі власного капіталу: усього, у тому числі: поточний; зменшення, збільшення відстрочених податкових активів і зобов’язань.

Розділі XIII. «Використання амортизаційних відрахувань»:

1. Нараховано за звітний рік.

2. Використано за рік: усього, в тому числі на будівництво об’єктів; придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів (з них машини та обладнання); придбання (створення) нематеріальних активів; погашення отриманих на капітальні інвестиції позик.

Деталізація даних діяльності підприємства за окремими напрямами і територіальним розміщенням виробництва і збуту продукції (товарів, робіт, послуг) може здійснюватися за інформаційними ресурсами «Додатку до річної фінансової звітності «Фінансова звітність за сегментами»».

Звітними сегментами є господарські або географічні сегменти, які визначаються підприємством за встановленими критеріями.

Інформацією про господарський або географічний сегмент вважаються відомості, які розкривають (характеризують, висвітлюють) відокремлювану частину діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) готової продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших частин діяльності підприємства. Господарський сегмент характеризується:

а) видом продукції (товарів, робіт, послуг);

б) способом розповсюдження (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг);

в) характером виробництва;

г) категорією покупців;

д) ризиками.

Географічний сегмент визначається:

✵ економіко-політичними умовами географічного регіону, в яких здійснюється діяльність підприємства;

✵ територіальним розташуванням виробництва продукції, робіт, послуг (виробнича ознака) або покупців продукції, товарів, робіт, послуг (збутова ознака);

✵ взаємозв’язком між діяльністю в різних географічних регіонах;

✵ валютними правилами і ризиками в регіоні. Географічні сегменти можуть бути визначені підприємством за виробничою та збутовою ознаками.

Географічний виробничий сегмент виділяється за принципом місця розташування виробництва продукції (робіт, послуг) підприємства, тобто за географічними регіонами, за місцями здійснення діяльності, в яких розміщено виробництво продукції (робіт, послуг), продаж товарів.

Географічний збутовий сегмент обирається за ознакою місця розташування основних ринків збуту та покупців продукції (товарів, робіт, послуг), тобто за географічними регіонами, в які реалізується (в яких купують) продукція (товари, роботи, послуги) підприємства.

Перелік географічних регіонів, щодо яких розкривається сегментна інформація, визначається підприємством на основі адміністративно-територіального поділу України, зарубіжних країн (груп країн) із забезпеченням надання користувачам звітності суттєвої інформації.

На основі організаційно-управлінської структури підприємства, внутрішньої підзвітності, врахування характеру ризиків і

впливу на фінансовий результат виділяють пріоритетні і допоміжні сегменти.

За пріоритетним сегментом розкривається інформація про виручку від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні й фінансові доходи, собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні, збутові, інші операційні та фінансові витрати, фінансовий результат діяльності за рік, вартість оборотних (сировина, товари, незавершене виробництво, готова продукція тощо) і необоротних (основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво) активів та зобов’язання на кінець року, обсяг капітальних інвестицій і нарахованої амортизації за рік.

Щодо допоміжного звітного сегмента наводяться дані про виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і обсяг капітальних інвестицій за рік, а також про вартість активів (на кінець року одним сукупним показником). Цей мінімально обов’язковий перелік показників діяльності допоміжних звітних сегментів підприємство може доповнювати (розширювати).

Пріоритетним звітним сегментом може бути визначений один з таких: господарський, географічний виробничий, географічний збутовий.

Якщо ризики і фінансові результати залежать головним чином від відмінностей вироблюваної та реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг), якщо організаційно-управлінська структура підприємства побудована за виробництвом видів продукції і видами діяльності — функціональні засади (оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги з технічного обслуговування і ремонту виготовленої продукції тощо), то пріоритетним звітним має бути визнано господарський сегмент, а допоміжними звітними — географічний виробничий і географічний збутовий.

Якщо ризики і фінансові результати залежать від відмінностей у географічних регіонах діяльності, якщо організаційно-управлінська структура підприємства заснована на територіальних засадах функціонування підприємства, то для цілей складання фінансової звітності пріоритетним звітним має визнаватися географічний сегмент, а допоміжним звітним — господарський.

Крім показників, які визначаються обов’язковими форматами фінансової звітності, всі підприємства, за винятком суб’єктів малого підприємництва, зобов’язані формувати у самостійно обраному вигляді додаткову звітність.

За цією звітністю формуються наступні інформаційні ресурси:

✵ види і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямами;

✵ облікова політика підприємства та її зміни;

✵ зміст та сума помилок;

✵ показники фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації;

✵ факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення;

✵ зміст і сума змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди;

✵ зміст події, що відбулася після дати балансу, та оцінка її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку

✵ оцінка вартості (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи і основні засоби відображені в балансі;

✵ перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості.

✵ склад і сума доходів та втрат за кожною надзвичайною подією.

✵ суми встановлених інвентаризацією нестач; лишків; втрат від псування цінностей і відповідно зарахованих за пересортицею, списаних в межах норм природного убутку, віднесених на винних осіб, списаних на результати фінансово-господарської діяльності.

Підприємства, для яких встановлено обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності та консолідованої звітності, додатково за примітками наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Керівництво підприємства в складі фінансової звітності може на власний розсуд подавати й іншу інформацію, яка вважається суттєвою та дає більш повну характеристику про фінансове становище і результати діяльності підприємства.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити