ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 5

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

5.2. Аналіз структури і динаміки джерел капіталу підприємства


Поряд з дослідженням структури і динаміки майна при оцінці фінансового стану підприємства необхідно здійснювати аналіз фінансових ресурсів, тобто капіталу, вкладеного в активи.

Використовуючи дані балансу підприємства, можна дати характеристику:

- величини і динаміки капіталу, який розміщений в активах;

- структури капіталу за окремими елементами;

- складу і величини структурних змін власного капіталу і зобов’язань;

- резервів поліпшення динаміки і структури джерел формування капіталу.

Активи (А), зобов’язання (3), власний капітал (ВК) підприємства завжди є складовими системи управління за рівняннями:

ВК = А - 3, показує ту частину активів, яка визначає залишковий інтерес до підприємства і вільна від зобов’язань, а її величина залежить від вартості майна і зобов’язань;

А = 3 + ВК, свідчить, що активи формуються у певному співвідношенні тільки за рахунок власного капіталу і зобов’язань;

А - 3 = ВВ + ПП + ЧП = ВК визначає, що поточний чистий прибуток (ЧП), при врахуванні можливих змін внесків власників (ВВ) підприємства і створеного чистого прибутку у попередні періоди діяльності (ПП), завжди формує приріст активів або зменшення зобов’язань.

У складі капіталу підприємства виділяють власний (постійний) капітал (І розділ пасиву балансу), довгострокові (сталі) зобов’язання (II і III розділи пасиву балансу) і поточні (мобільні) зобов’язання (IV і V розділи пасиву балансу).

Капітал може бути сформований за рахунок власних і залучених джерел.

Аналіз свідчить, що власний капітал виступає джерелом покриття необоротних активів і тієї мінімальної частини поточних активів, які необхідні для здійснення технологічного процесу з виробництва об’єктів діяльності підприємства.

При оцінці капіталу підприємства можна зробити наступні висновки:

1. Про зміну величини і структури власного капіталу. Збільшення капіталу за рахунок власних джерел фінансування свідчить про реінвестування прибутку в господарську діяльність та / або додаткове внесення активів власниками.

Приріст величини і питомої ваги власного капіталу за рахунок реінвестованого прибутку є ознакою покращення діяльності підприємства, добрих перспектив економічного зростання та інвестиційної привабливості об’єктів підприємництва.

2. Про співвідношення власного і залученого капіталу. Якщо частка власного капіталу більша, ніж залученого, то ризик кредиторів менший. Водночас, залучений капітал створює умови і вимагає від власників підприємства відповідальності у відносинах з позичальниками та більш ефективного використання активів. Це забезпечується:

- обґрунтуванням доцільності залучення капіталу і побудови механізму формування коштів для погашення зобов’язань;

- платою за фінансові ресурси, залучені під зобов’язання;

- системою контролю за погашенням боргу з боку кредиторів;

- використанням до підприємства інструментів гарантій щодо повернення зобов’язань;

- можливістю поліпшити фінансові результати господарювання, що зміцнює рівень самостійності підприємства.

3. Про рівень зовнішнього довгострокового залучення капіталу. Наявність капіталу з довгострокових джерел свідчить про нарощування виробничого потенціалу підприємства, розвиток діяльності за прибутковим сценарієм, довіру з боку кредиторів.

4. Про величину і структуру короткострокового залучення капіталу.

Оптимальний варіант залучення поточних зобов’язань — це їх розміщення в оборотних активах, крім нормативної величини виробничих запасів.

Оцінка співвідношення між окремими елементами фінансових ресурсів і формування їх в динаміці здійснюється шляхом вертикального і горизонтального аналізу статей балансу підприємства (табл. 5.2.1).

Горизонтальний аналіз дозволяє переглянути капітал за горизонтальною динамікою, оцінити тенденції змін окремих елементів джерел фінансових ресурсів, визначити, як вони змінюються в абсолютному і відносному значеннях. Вертикальний аналіз забезпечує перегляд капіталу за структурою окремих розділів і статей пасиву балансу. За допомогою цього методу досліджуються зміни в якості капіталу щодо співвідношення його елементів.

Дані табл. 5.2.1 свідчать, що збільшення фінансових ресурсів підприємства відбулося за рахунок приросту власного капіталу на 8631,7 тис. грн., або 18,4 %. Проте, слід зазначити, що частка позикових джерел у формуванні капіталу підприємства - теж збільшилась з 18,8 % до 28,3 %. Найбільшу частку у формуванні фінансових ресурсів підприємства серед власних джерел займає інший додатковий капітал (29,8 %) та нерозподілений прибуток (61,8 %). Інші види капіталу в аналітичному розрізі становлять незначну частку. За фактом наявності значної суми нерозподіленого прибутку (34377,1 тис. грн.) потребує досить серйозного вивчення доцільність та правильність формування і ефективність використання статутного і резервного капіталу для створення стійких умов розвитку підприємницької діяльності.

Особливу увагу приділяють дослідженню кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість — це залучення активів у господарську діяльність підприємства за рахунок тимчасово безоплатного одержання майна інших суб’єктів господарювання. Відносини з кредиторами можуть передбачити штрафні санкції за несвоєчасну оплату зобов’язань. В процесі аналізу визначається частка окремих статей, які характеризують заборгованість у загальній сумі, а також відхилення значень цих статей на кінець звітного періоду відносно його початку.

Кредиторська заборгованість виникає при розрахунках підприємства з постачальниками і підрядниками, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці, одержання авансів від покупців. Значні розміри кредиторської заборгованості призводять до самовільного перерозподілу оборотних активів між підприємствами, державою і фізичними особами.

Дуже важливо звернути увагу на наявність простроченої заборгованості перед бюджетом, позабюджетними фондами, зі страхування, з оплати праці та перед іншими кредиторами.

Залучені джерела фінансових ресурсів підприємства (табл. 5.2.1) за рахунок кредиторської заборгованості збільшились в 1,6 раза, а в структурі пасиву балансу— на 13,6 пункти. Проаналізуємо, за рахунок чого це відбулося. Підприємство збільшило заборгованість за всіма видами поточних зобов’язань. Особливо відмічається збільшення зобов’язань підприємства по заборгованості перед бюджетом (197,0 тис. грн., або на 78,5 %), з оплати праці (122,5 тис. грн., або на 31,4 %) та з одержаних авансів (94,7 тис. грн., або в 1,3 раза). Ріст цієї заборгованості не завжди э виправданий і може бути результатом порушення фінансової дисципліни.

У процесі аналізу кредиторської заборгованості доцільно скласти розрахунковий баланс, тобто порівняти кредиторів (джерела активів) з дебіторами (розміщення активів), передбачаючи при цьому, що дебіторська заборгованість має бути перекрита кредиторською (табл. 5.2.2).

За даними табл. 5.2.2 у звітному році поточні зобов’язання підприємства збільшились на 11134,6 тис. грн., а дебіторська заборгованість — на 4135,5 тис. грн.

Незважаючи на загальне збільшення як дебіторської, так і кредиторської заборгованості, активне сальдо заборгованості за звітний період стало пасивним. Це свідчить про те, що підприємство значною мірою використовує кошти кредиторів.


Таблиця 5.2.1

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД


Види джерел фінансових ресурсів для формування майна

Сума,

тис. грн.

Структура фінансових ресурсів відносно підсумку, %

Відхилення

балансу в цілому

окремих розділів балансу

+, -

тис. грн.

%

пунктів у структурі відносно

на

початок

періоду

на

кінець

періоду

на

початок

періоду

на

кінець

періоду

на

початок

періоду

на

кінець

періоду

балансу в цілому

окремих

розділів

балансу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

І. Власний капіталСтатутний капітал

1393,2

1393,2

2,4

1,8

3,0

2,5

0,0

0,0

-0,6

-0,5

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

16554,9

16554,9

28,6

21,3

35,2

29,8

0,0

0,0

-7,3

-5,4

Резервний капітал

2395,6

3305,5

4,1

4,3

5,1

5,9

+909,9

38,0

0,2

0,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26655,3

34377,1

46,0

44,3

56,7

61,8

+7721,8

29,0

-1,7

5,1

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Усього за розділом І

46999,0

55630,7

81,1

71,7

100,0

100,0

+8631,7

18,4

-9,4

0,0

II. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу

35,7

27,8

0,1

0,0

100,0

100,0

-7,9

-22,1

-0,1

0,0

Інші забезпечення

Цільове фінансування

Усього за розділом II

35,7

27,8

0,1

0,0

100,0

100,0

-7,9

-22,1

-0,1

0,0

III. Довгострокові зобов’язанняДовгострокові кредити банків

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Відстрочені податкові зобов’язання

Інші довгострокові зобов’язання

Усього за розділом III

IV. Поточні зобов’язанняКороткострокові кредити банків

3969,9

4786,7

6,9

6,2

36,6

21,8

+816,8

20,6

-0,7

-14,8

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

Векселі видані

-

507,3

0,0

0,7

0,0

2,3

+507,3

-

0,7

2,3

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

5340,8

13817,4

9,2

17,8

49,2

62,8

+8476,6

1,6 р.

8,6

13,6

Поточні зобов ’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

✵ з бюджетом

✵ з позабюджетних платежів

✵ зі страхування

✵ з оплати праці

✵ з учасниками

✵ із внутрішніх розрахунків

721,9

1664,6

1,2

2,1

6,6

7,6

+942,7

1,3 р.

0,9

1,0

250,8

447,8

0,4

0,6

2,3

2,0

+ 197,0

78,5

0,2

-0,3

15,9

17,3

0,1

0,0

0,1

0,1

+ 1,4

8,8

-0,1

0,0

130,8

176,2

0,2

0,2

1,2

0,8

+45,4

34,7

0,0

-0,4

389,6

512,1

0,7

0,7

3,6

2,3

+ 122,5

31,4

0,0

-1,3

0,1

0,0

0,0

-0,1

-100,0

0,0

0,0

Інші поточні зобов’язання

40,0

65,0

0,1

0,0

0,4

0,3

+25,0

62,5

-0,1

-0,1

Усього за розділом IV

10859,8

21994,4

18,8

28,3

100,0

100,0

+ 11134,6

102,5

9,5

0,0

V. Доходи майбутніх періодів

Баланс

57894,5

77652,9

100,0

100,0

X

X

+19758,4

34,1

0,0

X

Таблиця 5.2.2

ПОРІВНЯЛЬНИЙ БАЛАНС КРЕДИТОРСЬКОЇ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ А ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД, (тис. грн.)


Показники

На початок періоду

На

кінець

періоду

Відхилення

+, -

%

Дебіторська заборгованість

12339,7

16475,2

+4135,5

33,5

Поточні зобов’язання

10859,8

21994,4

+11134,6

1,03 р.

Активне сальдо

1479,9

-1479,9

X

Пасивне сальдо

5519,2

5519,2

X

Баланс

12339,7

21994,4

9654,7

78,2


З одного боку, прагнення до збільшення залучених джерел капіталу в господарський оборот економічно виправдане. Проте цей процес відбувається за наявності несплаченої в строк заборгованості постачальникам та одержаних авансів з наслідками, які з цього випливають, податкової заборгованості та збільшення заборгованості з оплати праці. І це при тому, що на розрахунковому рахунку підприємства є вільні грошові кошти та значна кількість готової продукції і товарів на складі, підготовлені до продажу, які можуть забезпечити ці платежі.

Кредиторська заборгованість часто є результатом напруженого фінансового становища підприємства, а через брак необхідних коштів затримується виконання платежів різним суб’єктам господарювання і фізичним особам.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити