ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 11

АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

11.3. Аналіз рівня прибутковості діяльності підприємства


Показники прибутковості (рентабельності) забезпечують вивчення ефективності діяльності підприємства за співвідношенням ефекту (прибутку) і вартості витрачених ресурсів, а також доходів, отриманих у результаті їх використання. Аналіз рентабельності здійснюють за системою показників, які характеризують окремі сторони господарської діяльності (табл. 11.3.1).

Охарактеризуємо зміст кожного показника рентабельності.

Для оцінки ефективності формування поточних витрат підприємства доцільно використовувати показники валової, операційної, звичайної і загальногосподарської рентабельності.

Валова рентабельність характеризує ефективність роботи структурних підрозділів підприємства за центрами витрат і центрами відповідальності, де відбувається формування змінних витрат, безпосередньо пов’язаних з виготовленням продукції та загальновиробничим управлінням, а також визначення виробничої собівартості. Показник дає змогу визначити скільки копійок валового прибутку, який створюється в процесі реалізації продукції, формує 1 грн. витрат виробничої собівартості.

Рентабельність операційної діяльності — свідчить про ефективність операційних витрат, пов’язаних з формуванням виробничої собівартості, загальногосподарським управлінням і збутовою діяльністю та іншими операційними витратами. Ці витрати безпосередньо беруть участь у виготовленні та реалізації продукції і створюють прибуток від операційної діяльності, а показник рентабельності показує суму прибутку, одержану в розрахунку на 1 грн. цих витрат.


Таблиця 11.2.8

РОЗРАХУНОК ДОХОДУ АКЦІОНЕРА ПІДПРИЄМСТВА


Назва показника

Од. виміру

Величина

показника

1

2

3

1. Статутний капітал

грн.

230 444

2. Кількість акцій

шт.

921 776

3. Номінальна вартість 1 акції (п. 1 : п. 2)

грн.

0,25

4. Чистий прибуток

грн.

366 500

5. Прибуток, використаний в процесі господарської діяльності у звітному періоді та визначений для майбутніх поточних потреб

грн.

265 000

6. Визначений фонд дивідендів (П. 4 - П. 5)

грн.

1 015 000

7. Фонд дивідендів до виплати на:

а) на 1 акцію (П. 6 : П. 2)

б) на 1 грн. номінальної вартості акцій (П. 6 : П. 1)

коп.

11,011

коп.

44,045

8. Кількість акцій в акціонера

шт.

50 180

9. Номінальна вартість акцій акціонера (П. 8 ∙ П. 3)

грн.

12 545

10. Дивіденд акціонера (П. 7 ∙ П. 8)

грн.

5525,32

11. Власний капітал на:

а) початок року

б) кінець року

в) приріст

грн.

546 870

грн.

753 066

грн.

206 196

12. Балансова вартість 1 акції на:

а) початок року (П. 11а : П. 2)

б) кінець року (П. 116 : П. 2)

в) приріст (П. 126 - П. 12а)

коп.

59,328

коп.

81,697

коп.

22,369

13. Балансова вартість акцій акціонера

а) початок року (П. 12а ∙ П. 8)

б) кінець року (П. 126 ∙ П. 8)

в) приріст (П. 136 - П. 13а)

грн.

29770,79

грн.

40995,55

грн.

11224,76

14. Курсова вартість 1 акції

а) початок року

б) кінець року

в) приріст (П. 146 - П. 14а)

коп.

86

коп.

98

коп.

12

15. Курсова вартість акцій акціонера

а) початок року (П. 14а ∙ П. 8)

б) кінець року (П. 146 П. 8)

в) приріст (П. 156 - П. 15а)

грн.

43154,80

грн.

49176,40

грн.

6021,60

16. Різниця між курсовою і балансовою вартістю 1 акції

а) на початок року (П. 14а - П. 12а)

б) на кінець року (П. 146 - П. 126)

в) приріст

коп.

26,672

коп.

16,303

коп.

-10,369

17. Різниця між курсовою і балансовою вартістю акцій акціонера

а) на початок року (П. 16а ∙ П. 8)

б) на кінець року (П. 166 ∙ П. 8)

в) приріст (П. 176 - П. 17а)

грн.

13384,01

грн.

8180,85

грн.

-5203,16

18. Доход акціонера

а) дивіденд (П. 10)

б) приріст балансової вартості (П. 1Зв)

в) приріст різниці між курсовою і балансовою вартістю (П. 17в) д) всього (П. 18а + П. 186 + П. 18в)

грн.

5525,32

Таблиця 11.3.1

ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИКА ЇХ РОЗРАХУНКУ ДЛЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ


*Примітка. скорочення п.р. — початок року, к.р. — кінець року.

Рентабельність звичайної діяльності дозволяє вивчити привабливість підприємства за визначеними умовами господарювання відповідно до діючих положень внутрішніх і зовнішніх нормативних документів та з урахуванням всіх видів витрат, які виникають на підприємстві, і які можливо передбачити. В даному випадку показник рентабельності узагальнює і дає якісну оцінку рівня формування прибутку від усіх витрат, які можливо передбачити на підприємстві з розрахунку створеного фінансового результату на 1 грн. звичайних витрат, за участю яких безпосередню здійснюється господарська діяльність.

Рентабельність господарської діяльності узагальнює рівень ефективності всіх поточних витрат, які можливо передбачити (звичайних), а також випадкових (надзвичайних), що виникають у процесі господарювання. Сума цих витрат безпосередньо впливає на загальний фінансовий результат і рівень ефективності господарської діяльності.

Водночас у створеному фінансовому результаті фокусуються інтереси власника і держави, які зацікавлені в тому, щоб прибуток був значним і постійно зростав, але сперечаються за співвідношення у його розподілі. При цьому прибуток, що залишається після сплати податків, надходить у повне, нічим не регламентоване для підприємства користування. Виходячи з цього, доцільно розраховувати два показники рентабельності господарської діяльності: для оцінки загальної ефективності підприємства та його ефективності для власників.

За допомогою першого показника держава буде оцінювати можливість здійснення підприємництва за відповідним видом економічної діяльності, а за другим показником власники будуть визначати доцільність господарювання та його інвестування. Показники рентабельності господарської діяльності від усіх поточних витрат пропонується визначати за відношенням створеного і чистого прибутку до витрат, які характеризують усі використані ресурси підприємства. За показником рентабельності створеного прибутку можливо характеризувати доцільність господарювання на території України, а за чистим прибутком — привабливість підприємництва для власників. При цьому методологічно правильним було б визначення створеного прибутку з усіма видами податкових платежів, а чистого прибутку — за їх вирахуванням.

Оцінку ефективності інвестування коштів у господарську діяльність підприємств пропонується здійснювати за допомогою показників рентабельності активів, власного капіталу (чистих активів) і статутного капіталу. Водночас, показники рентабельності досліджуються за розрахунком прибутку, створеного в процесі господарської діяльності і прибутку, що залишається власникам (чистого прибутку).

Показник рентабельності активів використовується якщо досліджується ефективність постійних довгострокових вкладень усіх інвесторів для забезпечення господарської діяльності підприємства. Він характеризує загальну ефективність підприємництва відносно активів, відображених у балансі.

Рентабельність активів дозволяє провести порівняння прибутковості різних підприємств. Назва цього показника говорить сама за себе: він вимірює, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства, незалежно від того чи є вони власністю цього підприємства, чи одержані в борг. Такий підхід дозволяє порівнювати прибутковість підприємств з різною структурою активів і визначити, хто ж, врешті-решт, має найкращу рентабельність.

Показники рентабельності власного капіталу (чистих активів) і статутного капіталу показують загальну ефективність підприємницької діяльності відносно власних вкладень засновників підприємства при його створенні та реінвестуванні прибутку. Вони є універсальною характеристикою привабливості і вигідності інвестування для фактичних та потенційних власників, а також оцінкою вміння господарюючих суб’єктів користуватися ринком фінансових ресурсів.

Ефект від залучення в господарську діяльність власного капіталу виникає тоді, коли його рентабельність більша ніж відсоток від вкладання коштів у комерційні банки.

Для управління ефективністю надходження грошових потоків підприємства від підприємницької діяльності необхідно використовувати показники рентабельності чистого доходу.

Ці показники дозволяють оцінити рівень прибутковості виручки, що надходить на підприємство від реалізації об’єктів підприємницької діяльності та здійснення фінансових, інвестиційних і надзвичайних операцій. Запропоновані показники рентабельності показують, скільки з 1 грн. чистого доходу на підприємство надходить відповідно валового, операційного, звичайного, загального та чистого прибутку. Зростання цих показників може бути наслідком двох факторів. По-перше, це свідчить про зменшення витрат на одиницю доходу або цін придбаних ресурсів. По-друге, це може бути результатом зростання цін на продані товари, продукцію, роботи, послуги та види діяльності. Показники рентабельності чистого доходу характеризують рівень ефективності господарювання відповідно за показниками: валового прибутку— результати роботи структурних підрозділів, які формують виробничі витрати; операційного прибутку — використання ресурсів у процесі виробництва, управління і збуту об’єктів операційної діяльності; прибутку від звичайної діяльності— формування звичайних (передбачуваних доходів); створеного (загального) прибутку — всіх господарських операцій, які передбачаються в процесі діяльності; чистого прибутку — з урахуванням податкової системи і податкової політики держави щодо розподілу фінансового результату.

Всю сукупність показників рентабельності витрат і доходів можна розглядати як складову системи показників управління підприємством.

Якщо підприємство прагне підвищити рівень прибутковості, йому, звісно, слід або скоротити витрати, або збільшити чистий дохід. Рівень рентабельності підвищується завдяки:

✵ продажу продукції за вищими цінами;

✵ продажу більших обсягів прибуткової продукції;

✵ зменшення собівартості реалізованої продукції, а також рівня адміністративних витрат і витрат на збут;

✵ оптимізації асортименту реалізованої продукції щодо збільшення питомої ваги більш прибуткових її видів.

З огляду на це, основна мета аналізу показників рентабельності — це оцінка, моделювання і прогнозування оптимального співвідношення між споживчою вартістю (чистим доходом), одержаною від об’єкта витрат, і витратами на її формування.

Щоб визначитися, наскільки ефективна господарська діяльність за показником рівня рентабельності, необхідно знати:

✵ яке значення мав цей показник у попередні періоди;

✵ який рівень рентабельності свідчить про відсутність ризику;

✵ яка рентабельність на підприємствах цього ж або інших секторів економіки і регіонів;

✵ які фактори вплинули на зміну рентабельності в часі, її рівень в просторі за регіонами та в порівнянні з іншими класифікаційними ознаками підприємств.

Виявлення і кількісна оцінка впливу окремих факторів на зміну показника рентабельності — одне з важливих завдань аналізу. Фактори — це процеси і явища, які як рушійні сили впливають на зміну рентабельності.

Показники рентабельності характеризуються функціональними взаємозв’язками щодо впливу на них факторів і показують, скільки одиниць прибутку припадає на одиницю явищ і процесів, які брали участь у його створенні. За функціональною залежністю певному значенню фактора відповідає чітко визначене значення результативного показника.

Насамперед, проведемо аналіз впливу на зміну рентабельності двох факторів — прибутку (якісний фактор) і окремих показників (ресурсів) за видами рентабельності, які брали участь у його створенні (кількісні фактори) (табл. 11.3.2).

У табл. 11.3.2 наведено результати дослідження зміни рентабельності за рахунок зміни прибутку: пряма залежність — зміна прибутку (збільшення, зменшення) аналогічно впливає на зміну розміру рентабельності; зміни показників, які брали участь у створенні прибутку — обернена залежність, збільшення їх зменшує рентабельність і навпаки зменшення — збільшує рентабельність.

У поточному періоді, порівняно з минулим відбулося зменшення рівня всіх видів рентабельності підприємства, особливо під впливом зменшення прибутку і значного зростання показників обсягів господарської діяльності (чистого доходу, витрат, активів). Спад рентабельності зумовлюється і приростом власного капіталу, який не забезпечив одержання відповідного ефекту від господарської діяльності.

Очікувана ефективність від збільшення величини факторів щодо зростання суми прибутку підприємства в процесі господарювання не була досягнута.

Доцільність проведення такого заходу могла б бути досягнута лише за умови, якби додаткові величини факторів створювали значно вищий рівень прибутковості від уже досягнутого на підприємстві. Фактично вплив приросту факторів на господарську діяльність був негативним.


Таблиця 11.3.2

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (коп.)


Показники

Види рентабельності за чистим прибутком

чистого

доходу

операційних витрат

активів

власного

капіталу

1

2

3

4

5

Рентабельність (прибутковість) за періодами:

✵ минулий

6,16

6,83

16,37

20,49

✵ поточний

5,16

5,67

12,66

16,72

Загальна величина відхилення рентабельності

✵в тому числі за рахунок зміни:

-1,00

—1,16

-3,71

-3,77

✵ чистого прибутку (якісний фактор)

-0,11

-0,12

-0,29

-0,36

✵ показників (ресурсів) за видами рентабельності (кількісний фактор)

-0,89

-1,04

-3,42

-3,41


За формулою рентабельності, її рівень безпосередньо залежить від розміру прибутку і ресурсів, які брали участь у його створенні. Проте, це не означає, що аналіз рентабельності може бути обмежений лише цими факторами. Важливо визначити, відібрати та дослідити також ті фактори, які впливають на складові основних показників, що використовуються для розрахунку рентабельності.

При цьому, виходять із того, що дослідження більшого комплексу факторів забезпечує точніші результати аналізу. Проте необхідно брати до уваги те, що розгляд певного комплексу факторів, як механічної суми, без урахування їхнього взаємозв’язку, без виділення головних, визначальних факторів може призвести тільки до помилкових висновків. У фінансовому аналізі взаємопов’язане дослідження впливу факторів на величину результативного показника досягається за допомогою їх систематизації, що є одним із головних методологічних питань аналізу.

Показник рентабельності має самостійне економічне значення, відображаючи якісну сторону господарювання — ефективність діяльності. Тому й аналіз цього показника повинен бути побудований так, щоб він давав можливість розкрити роль основних факторів покращення господарювання. Якщо перетворити формулу рентабельності активів не змінюючи її величини шляхом підставлення в чисельник і знаменник показника «чистий дохід» (ЧД), то одержане нове співвідношення може бути розкладено на два коефіцієнти, які відображають економічні фактори зміни рівня рентабельності:

Відношення ЧД : СА характеризує суму виручки, яку одержує підприємство з 1 грн. середньорічної вартості активів, які брали участь у його створенні, а ЧП : ЧД — суму чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу. Розрахувавши ці відношення для двох періодів часу або двох складових простору, можна встановити, в якій мірі зміни рівня рентабельності пов’язані зі зміною розрахованих співвідношень. Враховуючи, що добуток цих співвідношень дає рівень рентабельності активів відповідного періоду, визначимо допоміжний (умовний) показник рентабельності (Ру), як добуток рівня чистого доходу на 1 грн. активів поточного періоду (який зіставляють) на величину чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу минулого періоду (з яким зіставляють). За базу порівняння можна брати попередній період, діяльність підприємств іншої класифікаційної ознаки та показники плану. За таких умов відхилення рентабельності може бути визначено за допомогою наступного розрахунку:

де Р1 і Р0 — рентабельність, відповідно, яку зіставляють (поточна) і з якою зіставляють (базисна); Ру – Р0 — відхилення рентабельності за рахунок зміни розмірів чистого доходу на 1 грн. активів; Р1 — Ру — відхилення рентабельності за рахунок зміни величини прибутку на 1 грн. чистого доходу.

Пояснимо схему розрахунків на прикладі показників роботи підприємства (табл. 11.3.3).

Як видно з табл. 11.3.3, рівень рентабельності (прибутковості) активів підприємства у поточному періоді порівняно з минулим періодом знизився на 3,71 коп. і становив 12,66 коп. чистого прибутку на 1 грн. активів, що використовувалися в господарській діяльності.

Зниження рівня рентабельності в поточному періоді на 3,71 коп. виникло з наступних причин: зменшення рентабельності на 1,26 коп. відбулося за рахунок зменшення чистого доходу на 1 грн. активів (15,11- - 16,37) і зменшення на 2,45 коп. — в результаті зменшення чистого прибутку на 1 грн. чистого доходу (12,66 - 15,11). Загальний результат: -3,71 = -1,26 + (-2,45).

Здійснена оцінка факторів, які вплинули на рівень рентабельності, показала, що на підприємстві існує тенденція до зменшення кількісної віддачі активів за показником обсягів господарювання. Водночас, значно погіршився якісний рівень ефективності господарювання.

Якщо підприємство бажає, щоб той самий обсяг активів забезпечив йому більший чистий дохід, або, щоб такий же чистий дохід забезпечувався меншим обсягом активів, то необхідно з’ясувати, з яких елементів складаються активи. Останнє визначається як співвідношення необоротних і оборотних активів та їх складових. Покращити рівень показника обороту активів можна поєднуючи два фактори: більш ефективно почати використовувати необоротні активи та зменшити потребу в залишках оборотних активів. Загалом, слід постійно здійснювати діагностику, скільки чистого доходу генерує кожна гривня інвестована в активи.

Таблиця 11.3.3

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА ЗМІНУ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ (коп.)


Показники

Періоди

Відхилення

минулий

поточний

Чистий дохід на 1 грн. активів

265,95

245,37

-20,58

Чистий прибуток на 1 грн. чистого доходу

6,16

5,16

-1,00

Рівень рентабельності активів*

16,37

12,66

-3,71

*Примітка. Умовний рівень рентабельності за показниками кількісної віддачі активів у поточному періоді (245,37) і якісної у минулому періоді (6,16) становить 15,11 коп.


За показником рентабельності активів на її рівень впливають зміни в розмірі окремих об’єктів чистого прибутку і середньорічної вартості активів, які брали участь у його створенні.

У свою чергу кожен з цих факторів залежить від ряду інших. Так, на загальну суму прибутку впливають фінансові результати від окремих видів діяльності, а середньорічна вартість активів складається з окремих їх елементів. При цьому прибуток вважається результативною ознакою, а активи — факторною.

Розрахунок впливу окремих елементів активів на показник рентабельності наведемо в табл. 11.3.4.

Для проведення розрахунків в табл. 11.3.4, насамперед визначимо, яка була б рентабельність за умови зміни результативної ознаки— чистого прибутку і незмінності факторної— активів:

16,08 коп. = 8581,5 : 53355,4 ∙ 100. Порівняння цієї величини з рентабельністю у минулому періоді і дасть нам різницю, зумовлену впливом на рентабельність чистого прибутку (16,08 - 16,37) = -0,29. Збільшення активів на 14418,2 тис. грн. зменшило рентабельність на 3,42 коп. (12,66 - 16,08).

Отже, підприємство зменшило у поточному періоді рентабельність на 3,71 коп., оскільки чистий прибуток зменшився на 153,4 тис. грн. (-0,29 коп.) і став 8581,5 тис. грн., а середньорічна вартість активів збільшилась на 14418,2 тис. грн. (-3,42 коп.).

Зміна чистого прибутку на 1 тис. грн. змінює (зменшує) рентабельність на 0,00189 коп. (-0,29 : 153,4) і, відповідно, активів на 0,00024 коп. (-3,42 : 14418,2).

Отже, якщо підприємство збільшило необоротні активи на 10131,8 тис. грн., то це зменшило рентабельність на 2,42 коп. (10131,8х х0,00024), відповідно збільшення основних засобів зменшило рентабельність на 2,47 коп., оборотних активів — 1,00 коп., запасів на— 0,01 коп., дебіторської заборгованості на — 0,98 коп.


Таблиця 11.3.4

ВПЛИВ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ АКТИВІВ НА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)


Показники

Періоди

Відхилення


величини

показників

рівня рентабельності за рахунок зміни показників, коп.


минулий

поточний


1

2

3

4

5


Чистий прибуток

8734,9

8581,5

-153,4

-0,29


Середньорічна вартість активів у т.ч.

53355,4

67773,6

14418,2

-3,42


✵ необоротні

33284,1

43415,9

10131,8

-2,42


із них:

✵основні засоби

29327,8

39626,1

10298,3

-2,47


✵ оборотні

20071,3

24357,7

4286,4

-1,00


із них:

- запаси

8996,7

9088,0

91,3

-0,01


- дебіторська заборгованість

10798,1

14876,6

4078,5

-0,98


Рентабельність активів, коп.

16,37

12,66

-3,71

-3,71Аналіз показав, що підприємство, збільшивши інвестування фінансових ресурсів в активи, не тільки не збільшило прибуток, а навпаки, збільшена сума активів створила додаткові витрати, які не були відшкодовані відповідними доходами, що призвело до збитків і зменшення величини чистого прибутку від господарської діяльності в поточному періоді.

При цьому необхідно розглянути можливість оптимізації активів, часткового їх вивільнення, створення належних умов для поліпшення рівня використання. Крім цього, це спричинить скорочення експлуатаційних витрат і відповідно збільшення прибутку.

Комплексний підхід при мобілізації резервів збільшення рентабельності повинен передбачати дослідження всіх складових показників, які мають вплив на її рівень. Такі складові можна розглянути за структурою формування активів (табл. 11.3.4), прибутку, чистого доходу, витрат, власного капіталу тощо.

Наприклад, за даними таблиці 11.2.6 можна встановити як змінилась валова рентабельність чистого доходу за рахунок факторів, що впливали на зміну валового прибутку і чистого доходу (табл. 11.3.5).

Загальна валова рентабельність чистого доходу за даними таблиці 11.3.5 у минулому періоді становила 39,89 %, а в поточному — 39,38 % і в порівнянні зменшилась на 0,51 пункти.

Розрахунок впливу факторів на зміну валової рентабельності чистого доходу (табл. 11.3.5) за методикою аналізу, яка наведена в табл. 11.3.4 показав, що зниження рівня рентабельності відбулося за рахунок зменшення валового прибутку при реалізації столів, збільшення виробничої собівартості, реалізації менш прибуткової продукції за асортиментом.

Модель аналізу рентабельності активів з урахуванням особливостей формування показників фінансової звітності підприємств України можна також представити наступним чином:

де ЧП — чистий прибуток; СА — середньорічна вартість активів; ЧД — чистий дохід від господарської діяльності; В — витрати підприємства від усіх видів діяльності, які брали участь у створенні чистого доходу (В = =ОП + МВ + АМ + ПП); ОП — витрати на оплату праці та соціальні заходи; МВ — матеріальні та прирівняні до них витрати (роботи, послуги тощо); АМ — амортизаційні відрахування; ПП — податкові платежі, крім ПДВ, акцизів та інших платежів з доходу.


Таблиця 11.3.5

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ВАЛОВОЇ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ЧИСТОГО ДОХОДУ ПІДПРИЄМСТВА


Показники

Відхилення показника у поточному періоді порівняно з минулим періодом, грн.

Зміна рентабельності за рахунок відхилення показника, (процентних пунктів)

1

2

3

Зміна чистого доходу, всього,

в т.ч. від реалізації:

41 439

(276 147 — 234 708)

-6,95

✵ столів

-24 888

(131 352 - 156 240)

4,17

✵ стільців

66 327

(144 795 -78 468)

-11,12

Зміна валового прибутку, всього в т. ч. від реалізації:

15 130

(108 744-93 614)

6,44

✵ столів

-16 046

(49 944 - 65 990)

-6,83

✵ стільців

31 176

(58 800-27 624)

13,27

та/або від зміни:✵ цін

13 836

5,89

✵ виробничої собівартості

-6226

-2,65

✵ обсягів реалізації

11 009

4,69

✵ структурних зрушень в асортименті

-3489

-1,49

Валова рентабельність чистого доходу

X

-0,51

(-6,95 + 6,44)


За цією моделлю можна здійснити дослідження впливу на показник рентабельності активів не тільки витрат за елементами, але і за видами діяльності.

Взаємозв’язок між показниками для розрахунку рентабельності активів буде мати вигляд:

де ВС — витрати, які формують виробничу собівартість; АВ — адміністративні витрати; ВЗ — витрати на збут; ІО — інші операційні витрати; ВІ — витрати інвестиційної діяльності; ВФ — витрати фінансової діяльності; НВ — витрати, пов’язані з надзвичайними подіями; ПП — податок на прибуток.

Методику аналізу показника рентабельності активів щодо впливу на нього витрат за окремими елементами розглянемо в табл. 11.3.6.


Таблиця 11.3.6

ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НА ЗМІНУ ВЕЛИЧИНИ ПОКАЗНИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА (коп.)


Показники (фактори)

Періоди

Відхилення рентабельності за рахунок впливу факторів, коп.

минулий

(0)

поточний

(1)

Трудомісткість, (Т)

0,05202

0,04678

0,513

Матеріаломісткість, (М)

0,87892

0,89984

-2,050

Капіталомісткість, (К)

0,02666

0,02196

0,461

Податкове навантаження, (П)

0,02720

0,02745

-0,025

Витратомісткість активів, (3)

1,02044

0,82719

0,091

Рентабельність активів, (Ра)

1,490

0,480

-1,010


Числову оцінку впливу окремих факторів на рівень рентабельності визначимо за методом підставлення. Для цього проведемо наступні додаткові розрахунки:

Зміна показника кожного фактора на 1 грн. вплинула на рентабельність активів наступним чином:

→ трудомісткість (зменшення витрат на оплату праці і соціальні заходи) збільшила рентабельність на 0,513 коп. (2,003 - 1,490);

→ матеріаломісткість (збільшення матеріальних витрат) зменшила рентабельність на 2,050 коп. [-0,047 - (-2,003)];

→ капіталомісткість (зменшення амортизаційних відрахувань) збільшила рентабельність на 0,461 коп. [0,414 - (-0,047)];

→ податкове навантаження (збільшення податкових платежів) зменшило рентабельність на 0,025 коп. (0,389-0,414);

→ витратомісткість господарської діяльності за розміщеними фінансовими ресурсами в активах (зниження вартості активів на створення 1 грн. чистого доходу) збільшила рентабельність на 0,091 коп. (0,480-0,389).

Загальна зміна рентабельності активів становить:

Розрахункові показники свідчать, що підприємству для поліпшення рівня рентабельності необхідно значно зменшувати матеріало- і капіталомісткість господарської діяльності та збільшувати завантаженість активів.

За допомогою аналізу можна досліджувати рентабельність і за іншими моделями розрахунку. Наприклад:

де П — прибуток; ОВ — операційні витрати; ЧД — чистий дохід; СА — середньорічна вартість активів; СОЗ — середньорічна вартість основних засобів; СП — середньооблікова чисельність працівників; П/ЧД - рентабельність чистого доходу; П/ОВ — рентабельність операційних витрат; ОВ/ЧД — окупність операційних витрат; П/СА — рентабельність активів; ЧД /СОЗ — фондовіддача; СОЗ/СА — питома вага основних засобів в активах; ЧД/СП — продуктивність праці; СОЗ/СП —капіталоозброєність працівників.

Аналіз рентабельності дозволяє здійснювати оцінку рівня ефективності господарювання в динаміці, просторі за окремими регіонами, кількісними і якісними характеристиками показників. Розрахунки можна виконати як на рівні окремих підприємств, так і за їх сукупністю. В останньому випадку дається характеристика рівня господарювання окремих підприємств у складі їх сукупності (горизонтальний розріз) і ролі окремих підприємств щодо кількісної характеристики рентабельності як у цілому, та і за рахунок окремих факторів (вертикальний розріз). Показник рентабельності може також бути використаний для моделювання необхідного рівня ефективності з метою формування відповідних показників-факторів. Умовою одержання додаткового ефекту є перевищення темпів зміни інтенсивних факторів порівняно з екстенсивними.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити