Економіка підприємства

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Абчук В. Путь к успеху, или курс бизнеса. — СПб: Мир и семья, 1998.

2. Аистова М. Д. Реструктуризация предприятия. — М., 2002.

3. Амоша А. Н. Экономическая эффективность улучшения условий труда. — Донецк: НЭП НАН Украины, 1998. — 378 с.

4. Афонин И. В. Управление развитие предприятия: Учеб. пособие. — М., 2002.

5. БланкИ. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. — К.: Ника-центр, Эльга, 2002. — 528 с.

6. Бойчик I. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2004. — 480 с.

7. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 524 с.

8. Волков О. И., Скляренко В. К. Экономика предприятия: Курс лекций. — М., 2003.

9. Воронцовский А. В. Управление рисками: Учеб. пособие. — Спб., 2004.

10. Горфинкелъ В. Я. Экономика предприятия: Учебник. — 3-є изд. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 742 с.

11. Горфинкелъ В.Я. Экономика фирмы: Учебник. — М.: ЮНИТИ, 2003. — 543 с.

12. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV // zаkоn1.rada.gov.ua

13. Грей К. Управление проектами: Практ. руководство. — М., 2003.

14. Гринъова В. М. Державне регулювання економіки. — Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2004. — 756 с.

15. Гриньов А. В. Організація та управління на підприємстві.— Харків: Вид. дім «ІНЖЕК», 2004. — 329 с.

16. Грузинов В. 77. Экономика предприятия (предпринимательская): Учебник. — М., 2002.

17. Грэхем X Т. Управление человеческими ресурсами: Учеб. пособие.— М., 2003.

18. Дейли Дж. Эффективное ценообразование — основа конкурентного преимущества. — М., 2004.

19. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник / За ред. И. М. Петровича. — 2-ге вид., пер. та доп. — К, 2002.

20. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С. Ф. Покропивного. — К., 2000.

21. Економіка підприємства. Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. — 2- ге вид., пер. та доп. — К., 2002.

22. Економіка підприємства: Навч. посібник / За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання, 2005. — 431 с.

23. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. 3. Бурчевський, М. І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. Чумаченка М. Г.— К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.

24. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник.— К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.

25. Зайчев Н. Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник. — 4- е изд., пер. и доп. — М., 2002.

26. Иванилов А. С. Экономика и организация производства: Учеб. пособие. — Харьков: Вища шк., 2001. — 332 с.

27. Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия. — X., 2004.

28. Іванілов О. С. Економіка будівництва: Навч. посібник. — Харків: Вища шк., 2000. — 584 с.

29. Коупленд Т. Стоимость компании: Оценка и управление: Пер. с англ. — 2-е изд. — М., 2002.

30. Крылов А. А. Управление персоналом предприятия: Учеб. пособие — М., 2002.

31. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия. — Сум- ми, 2004.

32. Лепа Н. Н. Методы и модели стратегического управления предприятия // НАН Украины. Ин-т экономики. — К., 2002.

33. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібник.— К.: ЦУЛ, 2003. — 376 с.

34. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. — К.: УВПК Ексоб, 2001. — 560 с.

35. Організація виробництва: Навч. посібник / Онищенко В. О. — К.: Ліб- ро, 2003. — 336 с.

36. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. — К.: Скарби, 2002. — 336 с.

37. Осовська Г. В. Організаційні структури управління підприємствами // Вісник Житомирський державний технологічний університет. — Житомир: ЖДТУ. 2002. — № 20. — С. 330—343.

38. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємства: Моногр. — К., 2003.

39. Планування діяльності підприємства: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. / Белов М. А., Євдокимова Н. М., Москалюк В. Є. та ін.; за заг. ред. Москалика В. Є. — К.: КНЕУ, 2002. — 252 с.

40. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. — К.: Компас, 2001. — 168 с.

41. Радомский С. И. и др. Организация и оплата труда на предприятиях в условиях перехода к рыночной экономики. — Луганск, 2004.

42. Савицъка Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник — K., 2004.

43. Стаут С. Управленческий тренинг. — Спб., 2002.

44. Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия. — 2-изд. — Спб., 2003.

45. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. — Житомир: ЖДТУ, 2003. — 580 с.

46. Тарасюк Т. М. Планування комерційної діяльності. — K., 2005.

47. Тимонин A. M. Маркетинговая стратегия промышленных альянсов. — Харьков: Вид. Дім «ІНЖЕК», 2004. — 291 с.

48. Управление персоналом организации: Практикум / Под ред. А. Я. Кибанова. — М., 2003.

49. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. Поддєрьогін А. М. Вид. 2-е, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.

50. Формування собівартості продукції: Метод, посібник — Д., 2003.

51. Хейнеман Н. Ф. Риск, неопределенность и прибыль. — М., 2003.

52. Цал-Цалко Ю. С. Витрати підприємства: Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 647 с.

53. Цал-Цалко Ю. С., Холод Б. І. економіка підприємства: Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 388 с.

54. Шаталова Н. И. Трудовой потенциал работника: Учеб. пособие. — М., 2003.

55. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. — 2-е вид. — К.: Каравела, 2005. — 568 с.

56. Шершнъова 3. Є. Антикризове управління підприємства. — K., 2004.

57. Экономика предприятия: Задачи. Ситуации. Решение: Учеб. пособие / Под ред. С. Ф. Покропивного. — К.: Знання, 2001.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити