Міжнародна економіка

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ

Absolute advantage — абсолютна перевага

У зв'язку з міжнародним поділом праці поняття означає здатність країни виробляти певний товар з нижчими порівняно з іншими країнами затратами.

Accelerated tariff elimination — прискорене скасування митних тарифів

Відбувається за домовленостями між зацікавленими державами відповідно.

Acid rain — кислотний дощ

Кислотним може бути не лише дощ, а й сніг й туман. Кислотність зумовлюється тим, що під час спалювання вугілля в атмосферу викидаються окиси сірки та азоту. Вони вступають у реакцію з атмосферною вологою. Хмари часто переносяться на великі відстані, а опади з них завдають значної шкоди, зокрема сільському господарстві інших країн.

Active trade balance — активний торговельний баланс

Позитивна різниця між надходженнями від експорту і платежами за імпорт.

Act of God — Божа дія

Дія непереборної сили, форс-мажорні обставини.

Ad valorem tariff — вартісний тариф

Розмір тарифу на імпортований товар, який встановлюється як відсоток від декларованої вартості відповідного товару.

Advanced economy — розвинена економіка

Економіка країни, обсяг валового національного продукту якої у розрахунку на душу населення перевищує щорічно 10 тис. дол. і в сільському господарстві задіяне менше 6 % працездатного населення.

Aggregate demand — сукупний попит

Загальний обсяг наявного на ринку товару, який можуть придбати споживачі за існуючого рівня цін.

Aggregate supply — сукупна пропозиція

Загальний обсяг товару на ринку, який можуть забезпечити постачальники за існуючого рівня цін.

Підприємницька діяльність у сільському господарстві, охоплює виробництво продовольчої сировини комерційно орієнтованими сільськогосподарськими фермами, її переробку, маркетинг. До цього виду бізнесу зараховують також галузі промисловості, що забезпечують сільське господарство машинами, матеріалами, устаткуванням тощо. У вітчизняній науці та практиці використовують поняття "агропромисловий комплекс".

Alternative energy sources — альтернативні джерела енергії

Поняття поширюється на сонячну енергію, гідро-електроенергію, енергію вітру, хвиль, припливів, геотермальну, енергію з біомаси та теплову енергію океанів. Сюди не належать ядерна енергія та органічне паливо.

Antidumping duty — антидемпінгове мито

Мито, яке теоретично має дорівнювати різниці між цінами продажу товару на його внутрішньому і зовнішньому ринках.

Appropriate technology — придатна технологія

Придатна для країн, що розвиваються, оскільки використовує прості технологічні засоби та велику масу робочої сили. Ця технологія зменшує безробіття, тому її ще називають "проміжною".

Aquaculture — аквакультура

Промислове розведення і вирощування господарсько-важливих водних організмів у контрольованих умовах.

Arable land — оброблювана земля

Частина земної суші, яка придатна для орання і яку можна використовувати для вирощування сільськогосподарських культур.

Arbitration clause — арбітражне застереження

Застереження, яке фіксується у зовнішньоторговельній угоді між експортером та імпортером і передбачає механізм вирішення суперечок, що можуть виникнути під час виконання контракту.

Arms-length transactions — угоди незалежних сторін

Торговельні угоди, в яких беруть участь фінансово незалежні одна від одної сторони, протилежне поняттю Transactions between related parties.

Asiatic mode of production — азійський спосіб виробництва

Спосіб виробництва, якому, на думку К. Маркса та інших вчених (зокрема, Хіндеса та Хірста), бракує трьох елементів — приватної власності, урбанізації та буржуазії. Нині цю концепцію критикують через її недостатню інформаційну основу.

Asylum migration — міграція у пошуках притулку

Міжнародний рух біженців, які не повністю відповідають критеріям визнання осіб біженцями, встановленим протоколом ООН у 1976 р. Невелика частка таких осіб справді є біженцями, які шукають політичного притулку, більшість — економічні мігранти, що шукають кращого життя.

Autarky — автаркія

Економічна політика, спрямована на створення замкнутої самодостатньої економіки, обмеження імпорту.

Automatic import license — автоматична імпортна ліцензія

Передбачена у рамках ГАТТ і може застосовуватися для регулювання кількісних обмежень на імпортовані товари, моніторингу їх цін, статистичного обліку тощо. Має видаватися компетентними властями країни — імпортера впродовж 10 днів після одержання відповідного клопотання.

Baby boom — немовлячий бум

Стрімке підвищення темпів народжуваності.

Back transactions — зворотні операції

Купівля і продаж Європейською системою центральних банків активів на умовах зворотної купівлі і здійснення кредитних операцій під встановлені види застав.

Backward integration — зворотна інтеграція

Ситуація, за якої компанія перебирає на себе виконання тих функцій, які до цього виконувались її постачальниками.

Balance of payments — платіжний баланс

Підсумкова різниця між валютними надходженнями і платежами певної країни за рік.

Balance of trade — торговельний баланс

Різниця між вартостями експорту та імпорту певної країни за рік.

Barter — бартер

Прямий безгрошовий обмін товарами або послугами, викликаний товарно-грошовим дефіцитом усередині країни та валютним дефіцитом у міжнародних угодах.

Barter terms of trade — бартерні умови торгівлі

Співвідношення експортних та імпортних цін певних товарів.

Base currency — базова валюта

Валюта, стосовно якої у певній країні встановлюються обмінні курси. Такою валютою може бути, наприклад, долар США, євро.

Bazaar economy — базарна економіка

Трудомісткі сфери діяльності населення міст "третього світу",орієнтовані на місцеві базари.

Bilateral payments agreement — двостороння платіжна угода

Угода, укладена між урядами двох країн або їхніми центральними банками про здійснення всіх чи окремих розрахунків між ними за допомогою спеціальних рахунків. Такі угоди, як правило, передбачають відмову від використання конвертованих валют і золота як засобу платежу у розрахунках між цими країнами.

Bilateral trade agreement — двостороння торговельна угода

Укладається між двома країнами і, як правило, передбачає встановлення пільгового режиму у торговельних відносинах обох країн.

Birth control — контроль народжуваності

Політика, спрямована на зменшення розмірів сім'ї, включає використання контрацептивів, стерилізацію, аборти і здійснюється у багатьох країнах "третього світу". Багато релігійних груп не схвалюють цієї політики.

Birth rate — коефіцієнт народжуваності

Кількість народжених живих немовлят у розрахунку на 1000 чол. населення певної країни.

Blocked currency — замкнута валюта

Валюта певної країни, обмін якої на іноземну валюту заборонений у законодавчому порядку.

Brain drain — вимивання мізків

Це поняття більш відоме як "відплив інтелекту", означає переселення обдарованих людей (як правило, молодого віку) з відсталих країн до економічно розвинених у пошуках кращого життя.

Bretton Woods system — Бреттон-Вудська система

Форма організації грошових відносин, розрахунків, згідно з якою роль світових грошей, поряд із золотом, виконує долар США. Встановлена Бреттон-Вудською конференцією в 1944 р.

Bulk items — насипні товари

Товари, які продаються і поставляються в не упакованому вигляді, наприклад, зерно, руда.

Capital — капітал

Фактор виробництва, що охоплює машини, устаткування, приміщення і використовується робочою силою для виготовлення товарів із сировини.

Capital goods — капіталомісткі товари

Товари обробної промисловості, які можуть використовуватися для створення багатства або виробництва інших товарів.

Capital flight — відплив капіталу

Інвестування капіталу за кордон з метою його збереження від внутрішніх негараздів.

Capital-intensive industry — капіталонасичена промисловість

Галузь промисловості, в якій у розрахунку на одного працівника припадає значний обсяг капіталовкладень.

Cartel — картель

Об'єднання незалежних компаній (серед них і міждержавних), переважно офіційно не оформлене, для усунення конкуренції та одержання монопольного прибутку. Картелем глобального масштабу є, наприклад, Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК).

Central rate — центральний валютний курс

Офіційно фінансоване співвідношення між валютами, навколо якого в узгоджених діапазонах можуть коливатися ринкові валютні курси.

Certificate of positive assurance of conformity — сертифікат позитивного засвідчення відповідності

Передбачений у межах Світової організації торгівлі документ, який засвідчує відповідність товарів встановленим технічним правилам.

Certificate of origin — сертифікат походження

Документ, що засвідчує країну, в якій відповідний товар реально виготовлений.

Circulating (floating) capital — циркулюючий (плаваючий) капітал

Сировина, пальне, компоненти, робоча сила, які втілюються в товарах, що реалізуються і забезпечують прибутки.

Clearing accounts — клірингові розрахунки

Міжнародні безготівкові розрахунки на основі взаєморозрахунку рівних за обсягом платежів.

Clearing union — кліринговий союз

Об'єднання центральних банків країн — учасниць клірингового союзу, система безготівкових розрахунків якого ґрунтується на зарахуванні позитивних і негативних сальдо зовнішньоторговельних операцій.

Closed economy — закрита економіка

Економіка країни, яка не бере участі у міжнародній торгівлі і переміщеннях капіталу.

Colonial division of labour — колоніальний поділ праці

Вид міжнародного поділу праці, нав'язаний метрополіями своїм колоніям під час колоніального періоду.

Command economy — командна економіка

Економіка, за якої центральні власті країни встановлюють примусові правила економічної поведінки суб'єктів господарювання та прийняття рішень. Як правило, такі держави володіють і засобами виробництва.

Commercial agriculture — комерційне сільське господарство

Господарство, якому притаманне виробництво сільськогосподарської продукції для її продажу на внутрішньодержавному і міжнародному ринках.

Commodity agreement — товарна угода

Угода країн — виробників щодо механізму регулювання цін та обсягів виробництва певного виду сировини, наприклад, цукру, кави тощо.

Common market — спільний ринок

Форма регіональної економічної інтеграції, за якої для держав-членів усуваються внутрішні торговельні перешкоди і дозволяється вільний рух факторів виробництва (капіталу та робочої сили), а також встановлюються спільні торговельні бар'єри для відносин з державами, що не є членами об'єднання.

Comparative advantage — відносна перевага

Доцільність експорту певною країною тих товарів, які вона виготовляє з відносно нижчими затратами.

Computed value — розрахована вартість

Розрахована вартість імпортованих товарів визначається доданням до вартості товарів прибутків і загальних (накладних) витрат в обсягах, які звичайно спостерігаються у країні експорту при експортних продажах товарів того самого класу або виду до країн імпорту.

Conglomerate — конгломерат

Розгалужена (диверсифікована) корпорація, яка контролює виробництво і маркетинг різноманітних продуктів.

Constructed value — конструйована вартість

Антидемпінгова політика Світової організації торгівлі передбачає, що за невеликого обсягу продажів якогось товару на внутрішньому ринку його ціна може не бути вдалою основою для порівняння його внутрішніх і зарубіжних цін. З метою порівняння дозволяється використовувати штучно сконструйовану ціну з урахуванням витрат, що сформувалися у відповідній експортній галузі промисловості.

Correspondent account — кореспондентський рахунок

Банківський рахунок, що відображає здійснення розрахунків однією кредитною установою за дорученням і за рахунок іншої установи на основі кредитної угоди.

Counter trade — зустрічна торгівля

Прямий обмін товарів та(або) послуг на інші товари та(або) послуги.

Currency area — валютна зона

Зона, до якої належать країни, валюти яких "прив'язані" до валюти певної економічно розвиненої країни.

Custom tariff — митний тариф

Перелік видів мита, встановлених урядом для імпортованих та експортованих товарів.

Custom union — митний союз

Форма регіональної економічної інтеграції, за якої усуваються внутрішні торговельні бар'єри та встановлюється єдиний митний тариф на торгівлю з державами, що не належать до об'єднання.

Custom valuation — митна оцінка

Оцінка митними властями вартості імпортованих товарів з метою стягнення ввізного мита.

Customs contracts — митні контракти

Один з двох видів контрактів про довідвантажувальну інспекцію (другий — контракти про іноземну валюту), спрямований на те, щоб запобігти втраті митних платежів через заниження вартості імпортованих товарів, декларованої митним органам.

Deminimis rule — правило негайної відмови

У зв'язку з демпінгом правило у рамках ГАТТ означає, що коли демпінгова ціна невисока, а обсяг певного імпорту невеликий, то скарзі на демпінг необхідно негайно відмовляти.

Deindustrialization — деіндустріалізація

Економічна трансформація у суспільстві, яка полягає у зниженні ролі обробної промисловості та збільшенні значення сфери послуг.

Demand and supply — попит і пропозиція

Попит — це кількість товарів, яку споживачі хотіли б придбати впродовж певного часу за певною ціною в умовах конкурентної ринкової економіки. Пропозиція — кількість товарів, яку постачальники хотіли б реалізувати за зазначених обставин.

Dematerialization — дематеріалізація

Відносне зменшення частки сировини у готовій продукції.

Demonetization — демотеризація

Позбавлення монет сили законного платіжного засобу, здійснене законодавчим шляхом або адміністративним розпорядженням.

Deregulation — дерегуляція

Зниження урядового контролю над економічною діяльністю у межах певної країни.

Desertification — запустелювання

Процес розширення площі земель, зайнятих пустелями та регіонами, в яких сільськогосподарські угіддя не обробляються.

Devaluation — девальвація

Зниження курсу національної чи міжнародної (регіональної) валютно-грошової одиниці щодо валют інших країн, міжнародних валютно-грошових одиниць.

Developing countries — країни, що розвиваються

Група країн, що стали на шлях економічного розвитку, але все ще відстають від промислово розвинених країн світу.

Direct investment — пряме інвестування

Придбання частки активів певної компанії з метою одержання права на участь в управлінні нею.

Disguised unemployment — приховане безробіття

Ситуація, за якої у певній країні або секторі її економіки задіяно більше працівників, ніж потребує економічна доцільність. Досить поширене явище у соціалістичних і слабо розвинених країнах.

Diversification — диверсифікація

Розширення сфер діяльності фірми на ринках нових товарів, не пов'язаних з її основним виробництвом. Така продукція вплітається у мереживо вертикальної та(або) горизонтальної інтеграції цієї компанії з іншими суб'єктами господарювання.

Double cropping — подвійний урожай

Явище, коли впродовж року з однієї і тієї самої ділянки збирають більше ніж один врожай.

Double taxation — подвійне оподаткування

Ситуація, за якої транснаціональна компанія сплачує податки двічі: у країні, де вони були одержані, і в країні, де розміщується штаб-квартира компанії.

Dual economy — роздвоєна економіка

Поняття стосується різних економічних систем, які одночасно існують в одній і тій самій країні. Наприклад, у багатьох країнах, що розвиваються, окремі регіони мають відносно розвинену ринкову економіку, тоді як іншим притаманне архаїчне докапіталістичне господарство.

Economic determinism — економічний детермінізм

Концепція, згідно з якою економічна основа суспільства має вирішальний вплив на всі його інститути.

Economic imperialism — економічний імперіалізм

Влада однієї держави над іншою, що спирається на свою економічну силу.

Economic integration — економічна інтеграція

Усунення всіх бар'єрів усередині угруповання, що перешкоджають вільному руху товарів і факторів виробництва. Вважається найвищою формою регіональної інтеграції, охоплює також уніфікацію соціально-економічної політики країн — членів. Має наднаціональні органи виконавчої, судової і законодавчої гілок влади.

Economic union — економічний союз

Форма регіональної економічної інтеграції. Має всі ознаки, притаманні спільному ринку, а також центральний банк, уніфіковані валютну і податкову системи. Союз дотримується спільної зовнішньої економічної політики.

Economies in transition — перехідні економіки

Народні господарства колишніх соціалістичних країн, які здійснюють перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки.

Elasticity of substitution — еластичність заміщення

Коефіцієнт, яким вимірюється складність заміщення одного фактора виробництва іншим при виробництві певного товару.

Emigration — еміграція

Виїзд громадян зі своєї країни до іншої на постійне або тривале проживання.

Engineering — інжиніринг

Надання інженерно-консультаційних послуг на контрактній основі. Традиційно поділяється на механічний (створення і використання техніки) і цивільний (проектування і створення великих споруд, мостів і доріг). Упродовж XX століття поняття збагатилося змістом і охоплює нині також електричний, гірничий, хімічний, аерокосмічний, генетичний і системний інжиніринг. Відіграє помітну роль у зовнішньоекономічних зв'язках.

Entrepot trade — транзитна торгівля

Реекспорт імпортованих товарів зі складу.

Eurocurrency — євровалюти

Сукупна назва стійких валют, що нагромадились у банках європейських країн і використовувались для розрахунків за межами країн — емітентів цих валют.

Eurodollar deposits — євродоларові депозити

Банківські депозити, деноміновані в американських доларах, що були розміщені організаціями або приватними особами за межами США (здебільшого у банках західноєвропейських держав).

European Monetary System (EMS) — Європейська валютна система

Форма організації валютних відносин і валютного обміну країн ЄЕС, що була спрямована на створення зони стабільних валютних курсів.

Exchange controls — контроль за обміном валюти

Різні види державного контролю за вільним обміном валюти. Державними обмеженнями можуть, наприклад, встановлюватися багатопозиційні валютні курси та квоти на обмін.

Exchange rate — обмінний валютний курс

Вартість певної валюти стосовно іншої.

Export concentration — експортна концентрація

Поняття означає, що вартісну структуру експорту визначає один або кілька товарів.

Export credit — експортний кредит

Фінансування вітчизняних постачальників з метою стимулювання виробництва ними експортних товарів. Поняття поширюється також на фінансові пільги, які надаються зарубіжним покупцям відповідних вітчизняних товарів.

Export diversification — експортна диверсифікація

Розширення номенклатури експортних товарів і послуг.

Export elasticity — еластичність експорту

Зміна пропозиції товарів, призначених на експорт, зумовлена зміною умов торгівлі.

Export-led industrialization — індустріалізація експортного спрямування.

Стратегічна лінія розвитку економіки окремих країн, яка полягає у пріоритетному розвитку тих галузей обробної промисловості, що орієнтуються на експорт.

Export quota — експортна квота

Кількісні або вартісні обсяги експорту, встановлені добровільно урядом країни експорту на ввезення відповідної продукції до певної країни.

Export restraints — експортні обмеження

Обмеження, що запроваджуються країною — експортером на вивезення товару до певної країни, переважно на прохання останньої.

Export restraint agreement — угода про обмеження експорту

Угода між урядами країн про встановлення не тарифних бар'єрів у сфері міжнародної торгівлі.

Export subsidies — експортні субсидії

Різноманітні форми державних виплат і пільг, що надаються експортерам з метою зміцнення їх конкурентних позицій на зарубіжних ринках.

Export tariff — експортний тариф

Податок або мито на товари, які експортуються з певної країни.

Export taxes — експортні податки

Запроваджуються у міжнародній торгівлі досить нечасто. Деякі країни, що розвиваються, використовують ці податки для збільшення надходжень до бюджету.

Extensive agriculture — екстенсивне сільське господарство

Характеризується незначним використанням передусім робочої сили на одиницю площі. Невисока частка факторів виробництва зумовлює і незначну віддачу.

Factor-intensity reversal — реверс факторів виробництва

Явище, коли певний товар вважається капіталонасиченим у капіталонасиченій країні.

Factor of production — фактор виробництва

Західна економічна наука до факторів виробництва зараховує землю, капітал, робочу силу, підприємницьку майстерність, технологію.

Factoring — факторинг

Придбання банком права вимоги щодо виплати за фінансовими зобов'язаннями, скупленими у різних осіб. Здебільшого банк купує дебіторські рахунки на поставлені товари або надані послуги.

Fair — ярмарок

Періодичні заходи з метою продажу товарів, їх демонстрації тощо. Часто ярмарки спеціалізуються на якомусь товарі.

Favourable trade balance — позитивний торговельний баланс

Ситуація, коли вартість експорту певної країни перевищує вартість її імпорту.

Financial capital — фінансовий капітал

Кошти, необхідні для забезпечення виробничого процесу.

Financial markets — фінансові ринки

Ринки валют і капіталів; на перших відбувається купівля — продаж короткотермінових кредитних інструментів, на других — торгівля довготерміновими кредитами та акціями.

First world— "перший світ"

Умовна назва економічно розвинених країн Заходу.

Fiscal policy — фіскальна політика

Політика держави у сфері оподаткування, державних витрат, держбюджету, спрямована на забезпечення зайнятості населення і стримування інфляційних процесів.

Fish farming — вирощування риби на фермі

Процес вирощування риби у спеціально збудованих резервуарах або ставках.

Fixed capital — фіксований капітал

Капітал, що забезпечує прибуток без свого подальшого обігу, наприклад, заводи, машини, споруди.

Flag of convenience — зручний прапор

Прапор реєстрації судна у країні, яка характеризується вигідним для судновласників податковим і трудовим законодавством. Відомий ще як "дешевий прапор". Загальновідомі приклади — Панама та Ліберія.

Flexible exchange rates — гнучкі валютні курси

Відомі ще як плаваючі. Ситуація, коли валютні курси різних світових валют вільно коливаються залежно від пропозиції та попиту на ці валюти.

Floating exchange rate — плаваючий обмінний курс

Вартість певної валюти, що визначається її пропозицією та попитом на неї на світовому валютному ринку.

Foreign currency — іноземна валюта

Валюта будь-якої іноземної держави, яка є в ній законним платіжним засобом.

Foreign currency account — рахунок в іноземній валюті

Рахунок в іноземному банку у валюті тієї країни, на території якої розташований банк.

Foreign direct investment — пряме іноземне інвестування

Інвестування в компанії зарубіжних країн з метою одержання в них управлінського контролю.

Foreign exchange — іноземна валюта

Інструмент міжнародних розрахунків (валюта, чеки, тратти, векселі).

Foreign-exchange contracts (Forex) — контракти про іноземну валюту (Форекс)

Один з двох видів контрактів про довідвантажувальну інспекцію у рамках ГАТТ (другий — митні контракти), спрямований на те, щоб запобігти завищенню товарних цін, декларованих митним органам. Завищення цін може приховувати втечу капіталу.

Foreign exchange resources — зовнішньо-валютні запаси

Золото, спеціальні права запозичення, долари США та інші конвертовані валюти, що зберігаються у казначействі певної країни.

Forestry — лісове господарства

Галузь господарства, що займається вивченням, обліком і відтворенням лісів, охороною їх від пожеж, хвороб і шкідників, лісопоновленням і лісорозведенням, регулюванням лісокористування, підвищенням продуктивності лісів.

Forward integration — форвардна інтеграція

Одна з форм інтеграції, коли компанія бере під свій контроль джерела реалізації своїх продуктів.

Forward market — форвардний ринок.

Сукупність операцій купівлі — продажу іноземної валюти, цінних паперів за узгодженою ціною на певну дату в майбутньому.

Free port — вільний порт

Порт, у якому на імпортовані та експортовані товари не накладається мито.

Free trade — вільна торгівля

Політика державного невтручання у сферу міжнародної торгівлі (фритредерство). Вважається, що міжнародна торгівля має формуватися на основі вільної гри стихійних сил попиту і пропозицій на міжнародному ринку.

Free-trade area — регіон вільної торгівлі

Форма регіональної економічної інтеграції, коли країни — члени усувають взаємні торговельні бар'єри, водночас зберігаючи за собою право дотримуватися незалежної торговельної політики стосовно держав, які не належать до одного угруповання.

Free-trade zone — зона вільної торгівлі

Обмежена територія, на якій імпортовані товари можуть без сплати мита оброблятися з метою реекспорту.

Freight rates — фрахтові ставки

Плата перевізнику за навантажування, транспортування і розвантажування товарів.

Futures transactions — ф'ючерсні операції

Строкові біржові угоди щодо купівлі — продажу валюти, золота, сировинних товарів за фіксованою на момент укладення угоди ціною, але з виконанням операції через певний час (до двох — трьох років).

General tariff — загальний тариф

Тарифна шкала, для якої характерна єдина ставка мита для конкретного товару незалежно від країни його походження.

Geothermal energy — геотермальна енергія

Енергія, що одержується з пароводяних джерел, нагрітих у надрах планети.

Gold bullion standard — золото-зливковий стандарт

Валютний режим, який передбачає такі умови: золото зберігається державою у золотих зливках, а не у вигляді монет; золото в країні не перебуває в обігу; національна грошова одиниця відображується у певній кількості золота; золото може використовуватися з промисловою метою та у міжнародних розрахунках.

Gold exchange standard — золото-девізний стандарт

Валютний режим, коли гроші окремих країн конвертуються в золото в інших країнах за фіксованою ціною.

Gold standard — золотий стандарт

Валютний режим, коли національна валюта повністю забезпечена золотом, а останнє використовується у міжнародних розрахунках.

Government procurement — державні замовлення

Поняття у контексті ГАТТ означає, що товари, виготовлені вітчизняною промисловістю або імпортовані до країни, закуповуються урядовим органом для власного споживання або використання чи для виробництва товарів або послуг на продаж.

Greenhouse effect — парниковий ефект

Підвищення температури атмосфери, викликане збільшенням концентрації в ній двоокису вуглецю, окислів азоту, метану та інших забруднювачів.

Green revolution — зелена революція

Збільшення врожаїв у результаті використання нових сортів сільськогосподарських культур, досягнень агротехніки та здійснення інших заходів.

Gross domestic product (GDP) — валовий внутрішній продукт

Річна вартість кінцевого продукту, створеного у певній країні.

Gross national product (GNP) — валовий національний продукт

Ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених (наданих) у певній країні впродовж року.

Hard currency — тверда валюта

Будь-який міжнародно-визнаний засіб обігу. Використання такої валюти не підпадає під державний контроль, її курс штучно не підтримується.

Hedging — хеджування

Продаж валюти, товару через укладення строкової та ф'ючерсної угоди протилежного змісту.

Host nation — держава, що приймає

Країна, до якої спрямовуються прямі зарубіжні інвестиції.

Hot money — гарячі гроші

Рух капіталів короткотермінового характеру, спричинений спекулятивними намірами їхніх власників (які враховують, наприклад, різницю у відсоткових ставках у різних країнах).

Immigration — імміграція

В'їзд іноземців у країну перебування на тривале або постійне проживання.

Imperialism — імперіалізм

Агресивна державна політика, що спирається на військову силу; має на меті загарбницьке розширення території держави або поширення її впливів на інші держави без урахування їх суверенної волі.

Import concentration — концентрація імпорту

Явище, за якого переважна частина імпорту певної країни припадає на один або кілька товарів.

Import cover — імпортне покриття

Період часу, впродовж якого вартість імпорту забезпечується наявними валютними резервами певної країни.

Import duty — імпортне мито

Своєрідний податок, що запроваджується урядами на товари, які ввозяться до відповідних країн.

Import elasticity — еластичність імпорту

Зміна попиту на імпортовані товари, зумовлена зміною умов

Import license — імпортна ліцензія

Дозвіл, який надається на певний термін відповідними державними установами на право здійснення певних імпортних операцій у банківській, торговельній та інших сферах.

Import licensing procedures — процедури ліцензування імпорту

ГАТТ передбачає, що формальності і документація у зв'язку з імпортом та експортом мають бути мінімальними. Правила ГАТТ вимагають, щоб ліцензійні процедури були:

- тягарем не більшим, ніж це абсолютно необхідно для управління ліцензійною системою з урахуванням мети, для якої вони були встановлені;

- прозорими і передбачуваними;

- такими, що охороняють інтереси імпортерів та іноземних постачальників від зайвих затримок і свавільних дій.

Import substitution industrialization — індустріалізація на заміщення імпорту

Стратегія, яку використовували багато країн, що розвиваються. Полягає у стимулюванні розвитку галузей промисловості, що виробляють ту продукцію, яка до того імпортувалася. Стимулювання місцевого виробника відбувається за допомогою надання йому субсидій, позик, запровадження протекціоністських бар'єрів тощо.

Income terms of trade — дохідні умови торгівлі

Індекс, що свідчить про на здатність країни імпортувати товари за рахунок виручки від експорту товарів.

Indirect exporting — непрямий експорт

Ситуація, за якої вітчизняна фірма продає товар закордонному споживачеві, використовуючи для цього вітчизняного посередника.

Indirect taxes — непрямі податки

Правила ГАТТ визначають податки на продаж, акциз, торговельний оборот, додану вартість, франчизу, гербовий збір, трансфер, складування, обладнання.

Individual goods — товари особистого споживання

Товари, які призначені для особистого використання і купуються безпосередньо споживачами.

Industrial design — промисловий зразок

Угода про пов'язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) під промисловим зразком розуміє орнаментальні ознаки продуктів, що охоплюють форми, лінії, мотиви та кольори.

Industrialization — індустріалізація

Процес створення великого машинного виробництва в усіх галузях народного господарства країни і особливо в промисловості.

Industry protection policy — політика захисту промисловості

Заходи, що запроваджуються урядами країн з метою захисту вітчизняної промисловості від іноземної конкуренції (тарифи, квоти, субсидії новим галузям промисловості тощо).

Infant industry — молода галузь промисловості

Новостворена галузь промисловості, яка з огляду на відсутність досвіду та інші чинники не в змозі успішно конкурувати з іноземними товарами.

Information technology — інформаційна технологія

Мікроелектронні технології (зокрема, мікропроцесори, комп'ютери, роботи, супутники, оптоволоконні кабелі тощо).

Infrastructure — інфраструктура

Сукупність галузей економіки і соціального життя, які мають підпорядкований і допоміжний характер і обслуговують виробництво (виробнича інфраструктура) або забезпечують умови життєдіяльності (соціальна інфраструктура).

Intellectual property rights — права інтелектуальної власності

Угода про пов'язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), що була укладена у рамках Уругвайського раунду переговорів ГАТТ, наводить такий перелік об'єктів права інтелектуальної власності:

- патенти;

- копірайт і суміжні права;

- товарні знаки;

- промислові зразки;

- компоновки інтегральних мікросхем;

- нерозкрита інформація, включаючи секрети виробництва;

- географічні зазначення, включаючи назви місць походження.

Intermodal — змішаний

Перевезення вантажів різними видами транспорту.

International business — міжнародний бізнес

Організована законна підприємницька діяльність з метою одержання прибутку, яка виходить за межі державних кордонів.

Internationalization of currency — інтернаціоналізація валюти

Використання національної валюти нерезидентами цієї країни для обслуговування їхніх міжнародних торговельних і кредитних операцій.

Intervention currency — інтервенційна валюта

Іноземна валюта, яка використовується компетентними властями певної країни, щоб за допомогою офіційного обмінного механізму забезпечити коливання валютного курсу в допустимих межах.

Invisible items of trade — невидимі статті торгівлі

До них, зокрема, належать вантажні і пасажирські перевезення, страхові, банківські та консалтингові послуги, продаж прав на об'єкти інтелектуальної власності тощо.

Joint venture — спільне підприємство

Підприємство, учасниками якого можуть бути дві або більше сторони з різних країн і яке може мати форму дочірнього підприємства, консорціуму або синдикату.

Jurisdictional clause — юрисдикційна стаття

Стаття зовнішньоекономічного контракту, в якій фіксується домовленість експортера та імпортера про вибір ними країни, законодавство якої поширюється на цей контракт.

Key currencies — ключові валюти

Валюти, що широко використовуються як резервні, зокрема під час обмінних операцій.

Labour force migration — міграція робочої сили

У міжнародній економіці — переміщення робочої сили з однієї країни до іншої, зумовлене переважно чинниками економічного характеру.

Laissez-faire economics — саморегульована економіка

Наукова концепція, прихильники якої вважають, що ринкова економіка найефективніше функціонує тоді, коли відсутнє державне втручання і економіку регулюють ринкові сили. Противники концепції зазначають, що вона не враховує реалій нинішнього світу (деградації довкілля, спотворення монополіями конкуренції тощо).

Latifundia — латифундія

Назва великих земельних володінь, маєтків у деяких країнах передусім Латинської Америки, що були утворені на землях, подарованих монархами знатним поселенцям у Новому Світі. На латифундіях працюють наймані заробітчани. Інколи землевласник надає їм в оренду невеликі ділянки.

Lebensraum — життєвий простір

Концепція, що була особливо поширена у Німеччині. Поняття з'явилося після створення О. Бісмарком Німецької імперії. Прихильником концепції був А. Гітлер. Основний зміст — німецькій нації для її розвитку потрібен вільний життєвий простір.

Liner shipping — лінійні перевезення

Морські та океанські перевезення вантажів і пасажирів між портами різних країн згідно з встановленими рейсами.

Liquidity — ліквідні кошти

Готівкові кошти, а також цінності, які можуть бути реалізовані швидко і без втрат.

Mark of origin — марка походження

Знак, яким позначається виріб або його упаковка і який вказує країну, де відповідний товар було виготовлено.

Market economy — ринкова економіка

Економіка, за якої ціни на товари та послуги визначаються відповідно до попиту та пропозиції.

Mercantilism — меркантилізм

Економічне вчення й економічна політика в період становлення капіталізму (XVII-XVIII ст.). Меркантилісти вважали, що джерело багатства — сфера обігу, а не сфера виробництва; багатство ототожнювали з грошовим капіталом.

Milpa farming — дрібно-польове сільське господарство

Тимчасове використання невеликих площ вологих тропічних лісів, позбавлених рослинного покриву вирубуванням і випалюванням.

Mixing rates — змішані курси

У валютній сфері — використання різних валютних курсів для окремих категорій товарів з інших країн.

Moonsoon agriculture — мусонне сільське господарство

Тип сільського господарства, для якого характерне залучення великої кількості робочої сили. Зрошене землеробство (вирощування рису) триває упродовж жаркого вологого періоду. Врожай збирається під час сухого сезону.

Moratorium — мораторій

Відстрочка виконання певних зобов'язань (зокрема, виплата боргів), встановлена спеціальними актами державної влади на певний період або до закінчення будь-яких надзвичайних подій.

Most-favored nation — нація найбільшого сприяння

Торговельний режим, який означає, що країни, яким надано такий режим, мають однакові права.

Multinational corporation — транснаціональна корпорація

Корпорація, яка має дочірні підприємства у кількох країнах світу, а штаб-квартира, як правило, розміщується у країні материнської компанії.

Multinational enterprises — багато-заводські підприємства

Компанії, які мають заводи та служби, розташовані у різних місцях, зокрема і в зарубіжних країнах.

Multiple exchange rate — множинний валютний курс

Використання певною країною кількох валютних курсів для різних операцій.

National income — національний дохід

Вартість товарів і послуг, які одержала держава упродовж певного періоду, як правило — одного року. Вимірюється трьома способами:

витратним (затрати на товари споживання та інвестиційні товари);

дохідним (зарплата, рента, відсотки, прибутки);

продуктовим (додана вартість на всі товари та послуги).

National treatment — національний режим

Режим, коли іноземним юридичним і фізичним особам, а також особам без громадянства у певній країні надаються такі самі права і обов'язки, як і власним юридичним та фізичним особам.

Nationalization — націоналізація

Перехід з приватної власності в державну землі, підприємств, банків, нерухомості тощо.

Neighbouring rights — суміжні права

Ці права є суміжними стосовно авторських і охоплюють:

- права виконавців;

- виробників фонограм;

- організацій телерадіомовлення.

Охорона суміжних прав передбачена угодою ТРІПС.

Neocolonialism — неоколоніалізм

Політика нав'язування нерівноправних економічних і політичних відносин та опосередкованого контролю над суверенними країнами, що розвиваються.

Neoplantation — неоплантація

Високомеханізована плантація.

Net foreign investment — чисті зарубіжні інвестиції

Інвестиції, що відображають зміни в іноземних активах і пасивах країни. При цьому враховуються золоті резерви казначейства, пов'язані з поточною торгівлею, доходи від закордонних інвестицій, валютні подарунки та інші надходження.

New international division of labour — новий міжнародний поділ праці

Планетарний поділ праці, зумовлений розвитком транснаціональних корпорацій та деіндустріалізацією економічно розвинених країн.

New World — Новий Світ

Поняття застосовується до Західної півкулі, відкритої X. Колумбом у 1492 р.

Nomadic capital — кочовий капітал

Капітал, що схильний до перенесення виробництва з одного місця на інше.

Nomadism — кочівництво

Спосіб життя скотарів. Зародилося наприкінці II — на початку І ст. до н. е. у середовищі гірсько-степових племен Євразії у зв'язку з переходом від осілого і напівосілого пастушачого до рухомого скотарства. Зберігається у ряді країн Центральної і Західної Азії, Північної Америки.

Nominal rate of exchange — номінальний валютний курс

Поточний валютний курс, що не враховує інфляції.

Non-automatic import license — неавтоматична імпортна ліцензія

Ліцензія, що передбачена у рамках ГАТТ і використовується для регулювання кількісних обмежень щодо імпортованих товарів. Повинна видаватися не пізніше, ніж через 30 днів з моменту одержання клопотання про це. Ліцензії видаються тому, хто звернувся першим. Якщо ліцензії видаються одночасно, то період для розгляду відповідних клопотань становить 60 днів.

Non-tariff barriers — нетарифні бар'єри

Усі інші, крім тарифних, бар'єри у міжнародній торгівлі. Наприклад, квоти, санітарні та фітосанітарні стандарти тощо.

Nontradeable goods — товари, непридатні для торгівлі

Товари, які вважаються нездатними брати участь у торгівлі, у тому числі міжнародній. Використовується також поняття про придатність товарів для експорту та імпорту (exportable, importable goods).

Off-shore assembly — офшорна збірка

Схема підприємницької діяльності, за якої компанія з економічно розвиненої країни передає технічну документацію на виготовлення певного товару виробнику з економічно відсталої країни, потім купує у нього готовий товар і продає його у себе на батьківщині.

Off-shore banking — офшорна банківська діяльність

Банківські операції, що здійснюються на територіях з ліберальним законодавством у сфері залучення коштів, наприклад, у євровалюті.

Oligopoly — олігополія

Панування невеликої кількості компаній, фірм у виробництві й на ринку.

Open charter — відкритий чартер

Морський договір між власником судна, літака і наймачем на оренду всього судна, літака або їх частини на певний рейс або термін, у якому відсутні вказівки про порт призначення та вантажі, що перевозитимуться.

Orderly marketing arrangements — заходи організованого маркетингу

Заходи, що вживаються країнами, експорти яких розширюються, на прохання країн — імпортерів відповідних товарів про добровільне обмеження експорту.

Overdraft — овердрафт

Особлива форма надання короткострокового кредиту клієнту банку у разі коли розмір платежу перевищує залишок коштів на банківському рахунку клієнта.

Over-invoicing — завищення цін

Штучне завищення цін на імпортовані товари, які декларуються митним органам. Спостерігається переважно у групі країн, що розвиваються.

Overpopulation — перенаселення

Кількість населення, завелика для проживання на певній території. Проявом є значна частка безробітних, низькі доходи, недоїдання тощо.

Package tourism — пакетний туризм

Туризм, що передбачає надання комплексу послуг (транспорт, проживання, харчування, дозвілля, екскурсії тощо).

Pandemic — пандемія

Загальне масове поширення інфекційної хвороби, яка охоплює цілі країни і материки.

Pastoral nomadism — відгінне тваринництво

Економічно відсталий спосіб тваринництва, який полягає у циклічному переміщенні стада худоби з одного місця на інше впродовж року.

Peasant agriculture — селянське сільське господарство

Примітивне сільське господарство країн, що розвиваються, в якому використовується мало техніки і вирощуються трудомісткі культури переважно для сімейного споживання їх виробників.

Permissible subsidies — дозволені субсидії

Субсидії, які за правилами ГАТТ можуть надавати уряди і які не є забороненими. Всі незаборонені субсидії є дозволеними. Дозволені субсидії можна оспорити, якщо вони надаються:

- підприємству або групі підприємств;

- сектору індустрії або групі галузей промисловості;

- певному географічному району.

Оспорюванні субсидії вважаються субсидіями жовтого світла світлофора (amber light).

До неоспорюваних субсидій (субсидії зеленого світла світлофора — green light) належать "об'єктивні субсидії", які є економічними за природою і горизонтальними за застосуванням і не надають переваги певним підприємствам.

Petrol dollars — нафто-долари

Не використані країнами — членами ОПЕК кошти, вкладені в основні європейські банки.

Plantation — плантація

Велике сільськогосподарське підприємство, що спеціалізується на вирощуванні певних продовольчих або технічних культур, як правило, субтропічних і тропічних, наприклад, кофе, чаю, цукрової тростини, сизалю. Плантації здебільшого розміщуються у країнах, що розвиваються.

Pollution — забруднення

Внесення у довкілля безпосередньо або опосередковано речовин, що забруднюють навколишнє середовище. Це загрожує здоров'ю людей, живим організмам і екосистемам.

Post-industrial society — постіндустріальне суспільство

Суспільство, якому притаманні такі ознаки:

- промисловість загалом і обробна її галузь зокрема поступаються чільним місцем сфері послуг;

- провідними у суспільстві стають професійні та технічні професії;

- теоретичні знання мають вирішальне значення для процесу інновації;

- технологія має вирішальний вплив на суспільство;

- рівень урбанізації найвищий у світі.

Preshipment inspection — довідвантажувальна інспекція

У міжнародній торгівлі у рамках ГАТТ виконується незалежними компаніями, які сертифікують кількість, якість і ціну експортованих з певної країни товарів, що, як правило, прямують до країн, що розвиваються. В окремих країнах довідвантажувальна інспекція передбачена в законодавчому порядку.

Predatory dumping — грабіжницький демпінг

Продаж товарів на іноземних ринках за цінами нижчими, ніж на ринку країни — експортера, з метою витіснення з іноземного ринку національних та іноземних конкурентів.

Preferential trade — преференційна торгівля

Торгівля, що здійснюється на пільгових засадах, наприклад, до певної країни або групи країн можуть застосовуватися нижчі ставки мита.

Primary economic activity — первинна економічна діяльність

Діяльність, що включає заняття рослинництвом, тваринництвом, лісовим господарством, рибальством і видобуванням корисних копалин.

Producer commodity cartel — картель виробників товару

Об'єднання незалежних компаній (серед них і міжнародних) для усунення конкуренції та одержання монопольного прибутку.

Producer goods — засоби виробництва

Товари (наприклад машини та обладнання), необхідні для виробництва споживчих товарів.

Production factors — фактори виробництва

Праця, капітал, технологія, підприємницька майстерність, земля.

Prohibited subsidies (red light subsidies) — заборонені субсидії (субсидії червоного світла світлофора)

У рамках ГАТТ забороняються субсидії:

- експортні;

- які надаються тим, хто віддає перевагу вітчизняним продуктам перед імпортними.

Prohibitive tariff — заборонний тариф

Високий податок на імпортовані у країну товари, який застосовується тоді, коли обсяг відповідних товарів перевищує встановлену межу.

Propulsive industry — пропульсивна промисловість

Високотехнологічна галузь промисловості, яка не лише сама швидко розвивається, а й сприяє розвитку інших галузей промисловості, наприклад, виробництво напівпровідників.

Protectionism — протекціонізм

Економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції завдяки запровадженню великих розмірів мита на певні товари, які ввозяться до країни, а також деяких інших заходів.

Protoindustrialization — протоіндустріалізація

Перехідна фаза від селянського суспільства до промислового капіталізму.

Portfolio investment — портфельне інвестування

Інвестування капіталу в активи компанії, яке не передбачає набуття права на управління нею.


Post-industrial economy — постіндустріальна економіка

Економіка країни, в якій велику роль відіграє сфера послуг та інформаційний бізнес.

Public sector — державний сектор

Частина національної економіки, що перебуває у власності держави і на яку поширюється прямий урядовий контроль.

Public utilities — комунальне господарство

Сфери, які надають суспільству життєво важливі послуги (наприклад, електро-, газо-, водопостачання). Належать до природних монополій. Конкуренція в них небажана з огляду на технічні чинники або інтереси суспільної безпеки.

Quality of life — якість життя

Вимірюється показниками стану здоров'я, навколишнього середовища, освіти, соціального правопорядку, відпочинку тощо.

Quantitative restrictions — кількісні обмеження

Встановлення обсягів імпортованих (експортованих) товарів та(або) їх цін.

Quaternary sector of the economy — четвертинний сектор економіки

Сектор, що охоплює обробку інформації, фінансову та страхову діяльність, операції з нерухомістю, освіту, комп'ютерну і телекомунікаційну сферу.

Quota — квота

Обсяг дозволеного експорту або імпорту певних товарів.

Rain forest — дощовий ліс

Вологі ліси зустрічаються у місцях, де щорічна кількість опадів перевищує 1000 мм. Переважно такі ліси концентруються у тропіках, їх називають "легенями" планети.

Reclamation — рекламація

Створення корисних з економічного погляду земель, використовуючи для цього раніше непридатні території.

Recreation — рекреація

Відпочинок, відновлення сили людини, витраченої під час праці.

Refinancing — рефінансування

Повернення використаних на конкретний момент коштів у вигляді фінансових ресурсів іншого виду для подовження кредиту в умовах, коли всі кошти розподілені, або з метою погашення попередньої заборгованості.

Renewable energy sources — відновлювані джерела енергії

Такі, що, ймовірно, існуватимуть так довго, доки в них буде потреба.

Repatriation — репатріація

В інвестиційній діяльності означає ліквідацію інвестицій в зарубіжних країнах, де вони були вкладені, та переведення їх на батьківщину інвестора.

Rescheduling — реешелонування

Реструктуризація зовнішньої заборгованості, тобто зміна умов погашення боргу.

Revaluation — ревальвація

Збільшення золотого вмісту або підвищення курсу національної або міжнародної регіональної валютно-грошової одиниці щодо валют інших країн, міжнародно-грошових одиниць.

Reverse imports — зворотний імпорт

Експорт зарубіжними філіями транснаціональної компанії товарів до країни перебування головного підприємства цієї компанії.

Riviera — Рів'єра

Смуга узбережжя Середземного моря від м. Канни у Франції до м. Спеція в Італії. Нині так називають будь-яке інше чудове узбережжя, де можна гарно відпочити.

Robber-economy — грабіжницька економіка

Економіка, яка нещадно експлуатує природні ресурси, не турбуючись про майбутнє.

Safe haven currency — валюта безпечної гавані

Валюти політично й економічно стабільних країн світу.

Sanitary and phitosanitary regulations — санітарні та фітосанітарні

Державні стандарти та інші нормативні критерії, які встановлюють для захисту життя і здоров'я людей, збереження флори та фауни.

Savanna — савана

Тропічна степова рівнина з групами дерев (акацій, баобабів, евкаліптів),а також чагарниками.

Secondary economic activity — вторинна економічна діяльність

Поняття означає обробну промисловість і збагачення сировинних матеріалів.

Secondary industry — вторинна промисловість

Промисловість обробна або така, що виробляє готові продукти із сировини.

Segregation — сегрегація

Поділ великих груп населення на підгрупи та їх компактне або відносно компактне розселення. Чинниками сегрегації можуть бути рівень заможності, раса, релігія, мова.

Надання послуг для задоволення побутових потреб населення, а також спеціальна служба, що надає такі послуги. Секретаріат Світової організації торгівлі поділяє послуги на 12 груп: бізнесові; комунікаційні; будівельні та інжинірингові; дистриб'юторські; освітні; екологічні; фінансові; медичні; туристичні; рекреаційні, культурні та спортивні; транспортні; інші (вирізняють 155 підгруп).

Shifting cultivation — змінне землеробство

Землеробство, що ведеться, наприклад, в африканських вологих лісах таким способом: у лісі вирубується і спалюється рослинність на певній ділянці, два — чотири роки на ній вирощують врожай. Потім цій ділянці дають "відпочити" впродовж 8-19 років, використовуючи інші аналогічні площі.

Social capital — соціальний капітал

Капітал, зосереджений у соціальній сфері, що належить суспільству загалом, а не окремим особам.

Social dumping — соціальний демпінг

Переведення робочих місць з економічно розвинених країн до відсталих у зв'язку з прагненням роботодавців заощадити на заробітній платі.

Soft currency — м'яка валюта

Валюта, яка через встановлений за нею контроль має обмежені можливості для конвертації в інші валюти.

Sovereign debt — суверенний борг

Таку назву має урядовий борг.

Special Drawing Rights — спеціальні права запозичення

Міжнародна розрахункова одиниця, створена з метою уникнути залежності грошової маси на міжнародному ринку від дефіциту платіжного балансу США та видобутку золота у світі. Вперше запроваджені Міжнародним валютним фондом після конференції в Ріо-де-Жанейро 1967 р. Відомі як "паперове золото".

Spot market — ринок спот

Ринок, на якому товари реалізуються за готівку і негайно постачаються.

Stagflation — стагфляція

Стан економіки окремо взятої країни або групи країн, що характеризується застоєм і розвитком інфляційних процесів; одночасний вияв стагнації та глибокої інфляції.

Staple — основний товар

Принципово важливий товар народного господарства певної країни, наприклад для Гани — це какао, а для Куби — цукор.

Standards — стандарти

У контексті діяльності Світової організації торгівлі — це стандарти, дотримання яких добровільне. Ці стандарти, а також Технічні правила стосуються характеристик товару; технологічних і виробничих процесів, що впливають на характеристики продуктів; термінології і символів; упакування і позначення продукту ярликами. Стандарти продукту — це його характеристики (якість, дизайн, функціонування). Технологічні і виробничі стандарти застосовуються на стадії виготовлення, тобто до постачання товару на ринок.

State capitalism — державний капіталізм

Економічна система, за якої уряд володіє значним сектором національної економіки і управляє ним, конкуруючи з приватним капіталістичним сектором.

State socialism — державний соціалізм

Економічна система, де у власності держави перебувають практично всі сектори народного господарства. Уряд планує економіку та управляє нею, роль прибутку і конкуренції зведено до мінімуму.

State trading — державна торгівля

Торгівля як підприємницька діяльність, що здійснюється державними підприємствами на внутрішньому і зовнішньому ринках. ГАТТ вимагає, щоб підприємства здійснювали закупівлі та продажі виключно на комерційних засадах і забезпечували можливість підприємствам з інших країн конкурувати за участь у таких торговельних операціях.

Straight transactions — прямі операції

Купівля і продаж Європейською системою центральних банків обумовлених активів безпосередньо на ринку.

Structural unemployment — структурне безробіття

Безробіття, спричинене змінами в структурі промисловості і технології виробництва. Ці зміни призводять до необхідності освоювати нові професії, а працівники, що ними не володіють, втрачають робочі місця і потребують перекваліфікації.

Subsidence agriculture — споживацьке сільське господарство

Господарство економічно відсталих країн, орієнтоване на задоволення переважно потреб селян — виробників у продуктах споживання. Певна частина продукції може брати участь у бартерному обміні. Поняття відоме ще й як subsistence farming (споживацьке фермерство).

Subsidy — субсидія

Вид допомоги (переважно в грошовій формі), що надається національним товаровиробникам. Опосередковано це викликає дискримінацію імпортерів, яким субсидії не надаються.

Sustainable development — зважений розвиток

Розвиток економіки, за якого враховуються не лише потреби сьогодення, а й добробут прийдешніх поколінь.

Tariff wall — тарифна стіна

Податковий бар'єр, що створюється і використовується урядом, який здійснює протекціоністську торговельну політику.

Tax treaty — угода про оподаткування

Угода, що укладається між двома державами і передбачає їх співробітництво у податковій сфері.

Technical barriers — технічні бар'єри

Різноманітні санітарні, фітосанітарні, адміністративні, інженерні та інші норми (стандарти, правила тощо), що заважають безперешкодному руху товарів через державні (митні) кордони. Бар'єри можуть бути егоїстично протекціоністськими, а також обґрунтованими турботою про життя і здоров'я людей, тварин, збереження чистоти довкілля тощо.

Technical regulations — технічні правила

Стандарти, яких потрібно обов'язково дотримуватися у рамках ГАТТ. Мають відповідати принципам "країни найбільшого сприяння" і "національного режиму", не створювати непотрібних перешкод для торгівлі, бути науково обґрунтованими.

Terms of trade — умови торгівлі

Співвідношення між цінами експортованих та імпортованих певною країною товарів.

Tertiary economic activity — третинна економічна діяльність

Передусім — роздрібна та оптова торгівля, технічне обслуговування,освіта, медицина, рекреація.

Tourism — туризм

Мандрівка у вільний час, один з видів активного відпочинку.

Trad — торгівля

Галузь народного господарства, що реалізує товари через купівлю-продаж. Існує з огляду на наявність відносних переваг для виробництва товарів і відносин обміну, зумовлених способом виробництва.

Tradeable goods — придатні для торгівлі товари

Товари, які вважаються здатними брати участь у торгівлі, у тому числі міжнародній. Відмінність товарів придатних і непридатних для торгівлі умовна.

Trade coverage ratio — індекс покриття торгівлі

Вартісна частка експорту та(або) імпорту, на яку поширюються нетарифні обмеження.

Trade liberalization — торговельна лібералізація

Часткове зниження або цілковите скасування тарифів і позатарифних обмежень у сфері міжнародної торгівлі.

Trademark — товарний знак

Згідно з Угодою про пов'язані з торгівлею аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) товарним знаком є позначення або комбінація позначень, здатних відрізняти товари чи послуги певного підприємства від аналогічних товарів і послуг інших підприємств. Позначення можуть бути назвами, літерами, числами, фігурними елементами, комбінацією кольорів.

Trade preferences — торговельні преференції

Особливі пільги, що надаються однією державою іншій або одним суб'єктом господарювання іншому у торгівлі, наприклад, зниження митних тарифів.


Trade-related investment measures — інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею

Заходи, що включають фіскальне стимулювання, надання земельних ділянок тощо на пільгових умовах. Можуть негативно впливати на міжнародну торгівлю.

Trade turnover — торговельний оборот

Вартісна сума експорту й імпорту.

Transactions between related parties — угоди між спорідненими сторонами

Угоди у рамках транснаціональних корпорацій між материнськими і дочірніми фірмами з використанням трансферного ціноутворення, яке не завжди відображує справжню ринкову ціну імпортованих та експортованих товарів.

Transfer of capital — переведення (трансфер) капіталу

Переведення компанією засобів виробництва з однієї країни в іншу (до офшорних територій).

Transfer of profits — переведення прибутків

Переказ транснаціональною корпорацією прибутків, що підлягають оподаткуванню, до країн з нижчими податками з метою мінімізації витрат і максимізації прибутків. Transfer pricing — трансферне ціноутворення.

Transfer pricing — трансферне ціноутворення

Поняття вживається для позначення операцій, що здійснюються всередині однієї і тієї самої компанії (передусім транснаціональної). Використовується для того, щоб підкреслити відмінність цих цін від звичайних ринкових.

Transmaterialization — трансматеріалізація

Зниження потреби у традиційних матеріалах та підвищення значення штучних матеріалів з наперед визначеними властивостями для виробництва сучасної продукції.

Truck farming — вантажівкове сільське господарство

Галузь сільського господарства економічно розвинених країн — ринкове садівництво, що охоплює вирощування фруктів, овочів, винограду та їх постачання на ринок вантажними автомобілями.

Under-invoicing — заниження цін

Штучне заниження цін на імпортовані товари, декларовані мит ним органам. Спостерігається переважно у групі країн, що розвиваються. Наслідком заниження е зменшення митних надходжень.

Unfair trade practices — нечесна торговельна практика

Поняття поширюється на надмірне субсидування експорту, підробку товарів, несанкціоноване використання чужих товарних знаків тощо.

Unified exchange rate — уніфікований валютний курс

Спостерігається тоді, коли певна країна відмовляється від кількох валютних курсів і запроваджує єдиний обмінний курс щодо всіх операцій.

Urbanization — урбанізація

Процес зосередження населення, економічного та культурного життя в містах.

Venture capital — венчурний капітал

Фінансовий капітал, що спрямовується в нові галузі промисловості або у сфери діяльності, яким притаманна висока ризикованість.

Visible items of trade — видимі статті торгівлі

Торгівля матеріальними товарами.

Voluntary export quota — добровільна експортна квота

Кількісні обмеження експорту відповідного товару, що встановлюються країною добровільно.

Voluntary export restraint — добровільне обмеження експорту

Обмеження, до яких добровільно вдаються експортери з метою запобігання запровадженню країнами — імпортерами примусових заходів з обмеження відповідного імпорту.

World price — світова ціна

Ціна, за якою певний товар реалізується у міжнародній торгівлі.

Xenophobia — ксенофобія

Вороже, не толерантне ставлення до всього чужого, іноземного.

Zero haven — нульова гавань

Країна, у якій повністю або практично повністю відсутнє оподаткування доходів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити