Економічний словник довідник - 2020


Вартість

Вартість — втілена й уречевлена в товарі суспільна праця; економічна категорія, яка виражає відносини між суб'єктами господарської діяльності, що пов'язані суспільним поділом праці і обміном товарами та послугами. Сучасна економічна наука характеризується відсутністю єдиних методологічних підходів у трактуванні категорії В. Найбільш відомими теоріями В., які залишили помітний для науки слід, є: теорія попиту і пропозиції; теорія корисності; теорія витрат виробництва; теорія трьох факторів виробництва; теорія трудової вартості: теорія конституйованої вартості; теорія граничної корисності. Крім того, є чимало концепцій В., в яких втілені спроби синтезувати окремі положення вищеназваних теорій. У вітчизняній економічній науці протягом тривалого часу монопольне становище займала теорія трудової вартості, відповідно до якої вартість товарів визначається затратами суспільно необхідної праці. В останні роки теорія трудової вартості піддається критиці у вітчизняній літературі. Головні аргументи зводяться до того, що дана теорія В. недооцінює роль суб'єктивних факторів, які знаходяться на стороні попиту, в процесі визначення величини вартості і формування її кінцевої форми прояву — ціни, а отже, сприяє утворенню перекосів у структурі народного господарства і стимулює затратність економіки. В зарубіжній економічній літературі поширеним є трактування вартості з позицій теорії трьох факторів виробництва, згідно з якою у створенні вартості беруть участь праця, капітал і земля. Кожний з них створює у процесі виробництва відповідну частину вартості, що виявляється у формі заробітної плати, прибутку і ренти. Однією з провідних в західній економічній літературі є концепція, що синтезує основні положення теорії трудової вартості і теорії граничної корисності. Методологічний підхід до такого синтезу був обґрунтований англійським економістом А. Маршалом і видатним українським економістом М. І. Туган-Барановським. Американський економіст П. Самуельсон виходить, зокрема, з того, що ринкова ціна формується під впливом попиту і пропозиції. Величина ж попиту визначається граничною корисністю речей, а величина пропозиції — витратами виробництва


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити