Економічний словник довідник - 2020


Власність

Власність - багатопланова соціологічна категорія, яка виражає сукупність суспільних відносин /економічних, соціальних, правових, психологічних, національних та інших/, що мають пряме й опосередковане відношення до привласнення предметів природи у процесі праці та привласнення матеріальних і духовних благ через соціально-економічну форму суспільного способу виробництва. Найважливішими підсистемами В, є економічна та юридична власність. Економічна В. має кількісну і якісну сторони. Перша означає певну сукупність матеріальних благ, різноманітних об'єктів власності /засобів, предметів праці, робочої сили, предметів споживання, цінних паперів, грошей тощо/, в т.ч. об'єктів інтелектуальної власності /патентів, ліцензій і ін. Друга виражає систему виробничих відносин між людьми щодо привласнення об'єктів власності у всіх сферах суспільного відтворення /безпосередньому виробництві, обміні, розподілі та споживанні. У діалектичній єдності цих двох сторін В., тобто економічна власність означає привласнення індивідом, колективом, державою та іншими суб'єктами засобів виробництва, предметів споживання, послуг та інших об'єктів власності у всіх сферах суспільного відтворення. Вона належить до базисних відносин і не залежить від волі та свідомості людей /Див. Власність/. Юридична В. є формою вияву реальних економічних відносин власності, належить до надбудовних відносин, залежить від волі і свідомості людей. Юридична В є загальною умовою виробництва, виявом волі певного класу і правовим оформленням цієї волі в юридичних актах і нормах, у праві власності. Право власності та його модифікація опосередковано впливають на процеси привласнення / Див. Власність/. Соціальний аспект В. розкриває процес утворення і розвитку класів, соціальних груп і взаємодію між ними залежно від ставлення до засобів виробництва, способів отримання певної частки суспільного багатства. Політичний аспект В. характеризує наявність впливу на політику держави залежно від привласнення засобів виробництва, інших об'єктів В, Психологічний аспект В. відображає наявність або відсутність почуття господаря у працівників. Національний аспект В. характеризує наявність або відсутність різноманітних об'єктів власності у руках тієї чи іншої нації, народу. Докорінна зміна В, в Україні вимагає трансформації кожної з названих підсистем. З часу проголошення державної незалежності в Україні відбулась зміна національної підсистеми В., оскільки 95% власності, яка знаходилась у руках загальносоюзних міністерств і відомств колишнього СРСР, перейшла в руки української держави.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити