Економічний словник-довідник

Господарський /комерційний/ розрахунок - метод господарювання підприємств, об'єднань тощо, який застосовують у процесі продуктивного використання засобів виробництва і робочої сили, привласнення й використання одержаного доходу. Г. р. передбачає співвідношення витрат і результатів, досягнення такого співвідношення між ними, коли за рахунок отриманих результатів здійснюється розширене відтворення засобів виробництва, робочої сили, виконуються прийняті перед іншими підприємствами і державою договірні зобов'язання. Повніше сутність Г. р. розкривається в його основних принципах. Це, по-перше, самоокупність, або заміщення витрат за рахунок власних доходів від реалізації товарів і послуг. По-друге, рентабельність або доходність всіх ланок підприємства /цехів, бригад тощо/, тобто перевищення доходів над їх витратами. По-третє, матеріальна зацікавленість трудових колективів і окремих працівників у результатах діяльності, насамперед отриманні доходу. По-четверте, матеріальна відповідальність колективу за незадовільну роботу, невиконання договірних зобов'язань тощо. Найважливішим принципом Г. р. є самофінансування. Воно означає здійснення підприємством розширеного відтворення за рахунок чистого прибутку, без бюджетних асигнувань. Джерелами самофінансування є також амортизаційні відрахування, банківські кредити. Госпрозрахункові відносини повинні поширюватись на взаємовідносини між підприємствами і вищестоящими органами /міністерствами, державою в цілому/. Вони здійснюються через державні замовлення, контракти, ставки банківського проценту. Це означає, що при існуючих в Україні адміністративних методах управління економікою вищестоящі органи повинні нести матеріальну відповідальність перед колективами підприємств за виконання договірних зобов'язань, за непродумані рішення тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити