Економічний словник довідник - 2020


Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства - комплекс проблем, які вийшли за межі окремих держав і зачіпають інтереси всього людства. Це — відвернення світової ядерної війни та забезпечення стабільності миру; необхідність подолання екологічної кризи та ефективної й комплексної охорони навколишнього середовища: продовольча, сировинна, енергетична криза; проблема розвитку самої людини, перспективи забезпечення її гідного майбутнього та ін. Основна причина загострення глобальних проблем - демографічний вибух, який супроводжується нерівномірністю зростання населення у слаборозвинутих країнах. Це зумовлює злидні, масовий голод /щорічно вмирає понад 40 млн. чол.; у 1991 р. із 5,6 млрд. жителів планети лише 500 млн. чол. жили добре, 900 млн. жили у злиднях, 1.7 млрд. не мали нормальної питної води/. Важливою причиною загострення глобальних проблем є непродумане ставлення людини до природи, що виявляється у винищенні лісів /за 1 хв. на планеті знищується 20 га. лісу/, природних річок, створенні штучних водойм, втраті величезних масивів землі /щорічно близько 7 млн. га. родючих земель/, непомірному використанні шкідливих хімічних добрив. Температура земної поверхні за останні 100 років підвищилася на 0,5°, вміст вуглекислого газу в повітрі щорічно зростає на 0,5%, концентрація шкідливих речовин у повітрі багатьох міст перевищує норму у 10 і більше разів. Близько 80 % всіх видів захворювань пов'язані із споживанням неякісної води. В результаті екологічної кризи Україна щорічно втрачає 15- 20 % ВНП, або 15 млрд. крб. /за цінами 1990 р./, втрати від аварії на Чорнобильській АЕС до 2000 р. становитимуть від 130 до 250 млрд. крб. /за цінами 1990 р./ без врахувань втрат, пов'язаних із захворюваннями людей. Сутність Г. п. л. визначається як комплекс зв'язків і відносин між державами та соціальними системами, суспільством і природою у загально-планетному масштабі, які торкаються життєвих інтересів народів усіх країн і можуть бути розв'язані шляхом їх взаємодії. Різні Г. п. л. тісно пов'язані між собою. Так. гонка озброєнь супроводжувалася колосальними витратами / на воєнні цілі - щорічно більше 1 трлн. дол. /, які могли б бути використані для розв'язання екологічної, продовольчої проблеми, подолання відсталості країн третього світу. Першочерговою проблемою людства є відвернення термоядерної війни. Для цього необхідні демілітаризація економіки, переведення значної частини військового виробництва на випуск мирної продукції. Всередині 70-х років почалась екологічна криза, яка засвідчила різке загострення суперечностей між людиною і природою. Найважливіші ознаки цієї кризи - глобальні зміни клімату та виникнення „ парникового ефекту». В результаті безпрецедентних масштабів впливу людини на навколишнє середовище відбувається знищення навколо планети озонного шару. Важливою ознакою екологічної кризи стала проблема виробничих відходів. З усієї маси корисних копалин, сировинних ресурсів які викачують з надр землі, нині використовується приблизно 1,5 %. Особливо шкідливими є радіоактивні відходи, які змінюють хімічний склад речовин у біосфері, нагромаджують у природі нові шкідливі джерела випромінювання, призводять до зростання онкологічних та генетичних захворювань. Велику тривогу викликає застосування пестицидів. В Україні майже 10% території перебуває у стані глибокої екологічної кризи, майже 70 % загальної земельної площі наближається до такого стану. Основними шляхами розв'язання екологічної, паливно-енергетичної та сировинної проблем є швидкий розвиток та використання різноманітних видів відновлювальної енергії /сонячна вітрова, океанічна, гідроенергія річок/; структурні зміни у використанні існуючих не відновлюваних видів енергії, а саме зростання частки вугілля в енергобалансі і зменшення газу та нафти, оскільки запасів останніх менше на планеті, а їх цінність для хімічної промисловості є дуже важливою. Необхідно інтенсивно створювати екологічно чисту вугільну енергетику. Всі країни повинні розробити конкретні заходи щодо дотримання екологічних стандартів, вивчити запаси своїх ресурсів з використанням найновіших досягнень НТР, Країни, що розвиваються, повинні інтенсивніше розвивати власне сировинне господарство, переробні галузі. У комплексі заходів важливу роль відводиться пошуку ефективних важелів управління процесом зростання народонаселення, формування екологічного світогляду тощо.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити