Економічний словник довідник - 2020


Капіталістичний спосіб виробництва

Капіталістичний спосіб виробництва — суспільний спосіб виробництва, в основі якого — система виробничих відносин між найманими працівниками і власниками засобів виробництва, предметів споживання та інших об'єктів привласнення. Такими об'єктами в сучасних умовах стають також наука (як специфічна продуктивна сила у формі патентів, ліцензій, „ ноу-хау» тощо), передові форми і методи організації виробництва, нові види використовуваних людьми сил природи (ядерна та термоядерна енергії), інформація та інші. Сучасною формою власності на засоби виробництва та інші об'єкти привласнення стали насамперед акції, облігації та інші цінні папери. К. с. в. сформувався у результаті розкладу феодального способу виробництва у процесі первісного нагромадження капіталу. При цьому засоби виробництва (в т.ч. земля) і життєві засоби зосереджувались у руках незначної кількості населення і служили знаряддям експлуатації переважної маси безпосередніх виробників, які змушені були продавати свою робочу силу. Основними рисами К. с. в. є: 1) монополізація незначною частиною суспільства переважної маси засобів виробництва і їх використання як знарядь експлуатації; 2) відсутність засобів виробництва і життєвих засобів у більшості трудящих, внаслідок чого вони змушені продавати свою робочу силу; 3) панування індивідуальної форми приватнокапіталістичної власності; 4) праця робітника під контролем капіталіста і його власність на виготовлений продукт, відчуженість найманих працівників від процесу управління виробництвом; 5) привласнення власниками засобів виробництва всього додаткового і частини необхідного продукту; 6) основною метою найманих працівників є підтримання життя, існування, а для класу капіталістів — збагачення; 7) товарне виробництво досягає найвищого розвитку; 8) вагомою рушійною силою даного способу виробництва є конкуренція. Ці риси класичного капіталізму в сучасних умовах зазнають якісних і навіть сутнісних модифікацій. По-перше, власниками засобів виробництва, життєвих засобів, інших об'єктів привласнення, в т.ч. інтелектуальної власності, шляхом придбання акцій частково стають наймані працівники. По-друге, на зміну індивідуальній формі власності приходять колективні (акціонерна, кооперативна, державна тощо), причому в останні два десятиріччя широкого розвитку набуває трудова колективна власність. Модифікація цих двох рис призводить до певної соціалізації власності при капіталізмі. По-третє, значною мірою втрачає силу така риса, як праця під контролем капіталіста (наприклад, при бригадній формі організації праці), його власність на виготовлений продукт, а також частково долається відчуженість працівників від процесу управління виробництвом. По-четверте, значною мірою послаблюється процес привласнення власниками засобів виробництва більшої частини створеного найманими працівниками продукту, зокрема всього додаткового продукту (залежно від розміру акцій, суми трудових заощаджень вони привласнюють певну частку прибутку), По-п'яте, модифікується основна мета даного способу виробництва на підприємствах, викуплених трудовими колективами, і в кооперативах (такою метою стає не максималізація прибутку, а максималізація чистого прибутку на одного зайнятого). По-шосте, відбувається значний підрив товарного виробництва, посилюється роль безпосередньо суспільної форми виробництва. По-сьоме, суттєво обмежується вільна конкуренція, вона стає значною мірою регульованою.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити