Економічний словник довідник - 2020


Метод економічної теорії

Метод економічної теорії (від гр. methodas — шлях до чогось, шлях пізнання)— засіб пізнання, певна сукупність, система прийомів і операцій з метою мисленого відтворення предмета, що вивчається. Головні елементи М. е. т. 1) філософські та загальнонаукові принципи (розвитку, суперечності, детермінізму, взаємодії, об'єктивності, аналізу і синтезу, системності тощо); 2) закони діалектики (єдності і боротьби протилежностей, кількісно-якісних змін і закон заперечення); 3) категорії діалектики (кількість і якість, сутність і явище, зміст і форма та ін.); 4) закони і категорії економічної теорії (закони вартості, грошового обігу тощо; категорії вартість, гроші, прибуток та ін.). Три перших структурних елементи діалектичного методу дослідження не механічно накладаються на економічні явища і процеси, які вивчаються, а відображаються через предмет і метод економічної теорії як науки. При цьому вони набувають специфічних форм застосування. Так, принцип суперечності виступає у формі боротьби між речовим змістом суспільного способу виробництва або продуктивними силами та його суспільною формою (відносинами власності). Найпростішим елементом діалектичного методу пізнання економічних явищ і процесів є метод абстракції'. Він означає відмову від поверхових, несуттєвих сторін явища з метою розкриття його внутрішніх, суттєвих, сталих і загальних зв'язків, дійсної тенденції руху. Другою важливою стороною методу абстракції є необхідність розгляду тих чи інших економічних явищ і процесів під певним кутом зору. Метод абстракції тісно пов'язаний з поняттям конкретного. Конкретним є цілісний об'єкт в єдності його різноманітних сторін, властивостей, рис. Кожна із цих сторін за допомогою методу аналізу (тобто розчленування цілого на окремі складові частини, елементи), з'ясування її суті через принцип суперечності може бути розкрита у певному окремому визначенні. Тому важливим елементом діалектичного методу пізнання економічних явищ і процесів є метод сходження від абстрактного (простого) до конкретного (складного, цілого). Конкретне може бути розкрите у багатьох визначеннях, у синтезі (узагальненні) отриманих за допомогою методу абстракції окремих визначень. Ядром, найважливішим елементом діалектичного методу дослідження економічних явищ і процесів є принцип суперечності. Так, товар є єдністю двох протилежних сторін — суспільної вартості і вартості; суспільний спосіб виробництва — єдністю продуктивних сил і відносин власності, або виробничих відносин. У процесі взаємодії таких суперечностей (взаємовпливу, взаємозв'язку, взаємної боротьби тощо) відбувається розвиток економічних явищ і процесів, а єдність і боротьба таких суперечливих сторін є джерелом їх еволюції. Щоб дослідити те чи інше економічне явище або всю економічну систему на різних етапах еволюції, необхідно застосувати принцип історизму та інші елементи діалектики. Західні економісти при з'ясуванні сутності різноманітних економічних явищ і процесів також використовують метод абстракції, аналізу і синтезу, індукції та дедукції тощо. Разом з тим вони більшою мірою вдаються до створення моделей майбутніх вчинків людей, до діаграм, графіків, математичних формул, використовують принципи граничності (використання граничних величин) і теорію оптимуму.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити