Економічний словник довідник - 2020


Оборотні засоби

Оборотні засоби — сукупність оборотних фондів та фондів обігу, які використовуються для фінансування поточної господарської діяльності і виражені у грошовій формі. До О. з. відносяться виробничі запаси сировини, матеріалів, палива, інструментів, виробничого і побутового інвентаря, незавершене будівництво, запаси готової продукції, готівкові грошові запаси та засоби у розрахунках. У процесі відтворення О. з. належать сфері безпосереднього виробництва й обігу. За джерелами фінансування О. з. діляться на власні і позичені. Власні О. з. необхідні для задоволення потреб підприємства у виробничих запасах, напівфабрикатах власного використання, в залишках готової продукції, незавершеному будівництві, а також у засобах для витрат майбутніх періодів. Позичені О. з. — це кредити банку для задоволення тимчасових потреб, а також засоби, що тимчасово знаходяться в обороті підприємств до завершення розрахунків з державним бюджетом, постачальниками сировини, комплектуючих виробів та іншими кредиторами. Власні О. з. поповнюються здебільшого за рахунок прибутку. О. з. діляться на нормовані та ненормовані. Нормовані О. з. складаються із запасів товарно-матеріальних цінностей, в т. ч. незавершеного будівництва, готової продукції тощо. Ненормовані О. з. складаються з відвантаженої продукції, засобів у розрахунках і грошових коштів. Обертання О. з. є важливим показником їх ефективності і вимірюється числом обертань за певний проміжок часу, тривалістю одного циклу кількістю виробленої продукції на одиницю О. з. Для України середини 90-х pp. XX ст. ефективність використання О. з. залежить насамперед від скорочення обсягів незавершеного будівництва, ліквідації неплатежів та ін.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити