Економічний словник довідник - 2020


Община

Община — різні форми соціальної спільності (сільські общини, релігійні і т. ін.), початкова форма соціальної організації суспільства, притаманна певною мірою всім докапіталістичним формаціям. За первісного ладу її виявом є виробничі та сімейні колективи. О. є також умовою життя окремого індивіда, першою продуктивною силою суспільства. В ній здійснювалось колективне привласнення засобів життя. З розвитком продуктивних сил, поділу праці всередині О. почав зароджуватись інститут управління, персоніфікатором якого були общинні та рядові старійшини, вожді Розрізняють ранньородову О. мисливців, збирачів плодів тощо та пізньородові О. скотарів і землеробів. Основними етапами розвитку О. були азіатська, антична і германська. В кожній з них мало місце органічне поєднання колективного й індивідуального привласнення, відповідних форм землеволодіння. Але якщо в азіатській О. переважало колективне привласнення, то в германській — приватне. В Російській . імперії у XVII—XVIII ст. О. стає основною формою землекористування, а після реформи 1861 р. — нижчою ланкою адміністративного управління на селі. Після революції 1917 р., в період наступної колективізації сільського господарства О. поступово ліквідовувалась.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити