Економічний словник довідник - 2020


Рентабельність

Рентабельність (від нім. Rentabei — дохідність, прибутковість)— показник ефективності виробництва на підприємстві, в об'єднаннях та інших ланках народного господарства. Визначається шляхом співставлення прибутку із затратами та ресурсами на виробництво продукції, надання послуг, В залежності від цього розрізняють два показники Р, Один із них визначається як відношення прибутку (П) до собівартості (сб) в процентах. Виражена в такий спосіб Р. показує ефективність поточних виробничих затрат. Із наведеної формули видно, що показник Р. залежить від величини прибутку і собівартості. Чим більший прибуток і менші затрати, тим вища буде P., і навпаки. В умовах стабільного розвитку економіки та незмінних цін підприємства домагаються підвищення Р. за рахунок зниження собівартості і шляхом вдосконалення технології виробництва, підвищення продуктивності праці та інших факторів, що впливають на ефективність виробництва. У кризовій ситуації багато підприємств завдяки виробничій монополії підвищують свій прибуток, а отже, і норму Р. за рахунок безконтрольного підвищення цін на свою продукцію. В такий спосіб їм вдається забезпечити Р. навіть при збільшенні затрат виробництва. Наведений вище показник Р. характеризує ступінь окупності поточних затрат, але він не відображає ефективності використання виробничих фондів підприємства А це особливо важливо у зв'язку з НТП, зростаючою насиченістю підприємств технікою, фондоозброєністю праці. Це завдання виконує показник P., розрахований як відношення прибутку до вартості основних виробничих фондів (Оф) і оборотних засобів (Оз), вираженого в процентах. Цей показник характеризує ефективність використання виробничих фондів, їх окупність. В економічній літературі визначений в такий спосіб показник Р. трактується окремими авторами як норма прибутку. Але зміст самого показника від цього не змінюється. За своєю величиною ці два показники Р. не однакові. Чисельник у них один і той самий прибуток, а знаменники різні. Середньорічна вартість основних фондів і оборотних засобів набагато перевищує собівартість. Тому рівень P.. визначений щодо вартості фондів, буде нижчим від рентабельності щодо собівартості.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити