Економічний словник довідник - 2020


Робоча сила

Робоча сила — здатність людини до праці, сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються у процесі виробництва матеріальних благ та надання послуг, Р. с. реально існує в особі людини — працівника. Саме людина та її здатність до праці разом з природними факторами, засобами праці є основним елементом виробництва. У ринковій економіці Р. с. стає товаром, тобто предметом купівлі — продажу. Історичними передумовами появи товарної форми Р. с. є особиста свобода людини, її незалежність, можливість самостійно розпоряджатися собою, своїм часом, тобто бути юридично вільною особою. Разом з тим вона має бути позбавлена засобів виробництва і засобів до існування. Лише за цих умов робітник змушений погодитися на продаж своєї здатності до праці власнику засобів виробництва за відповідний грошовий еквівалент, який він використає для придбання необхідних для життя матеріальних благ, Р. с., як і будь-який інший товар, має споживчу вартість і вартість. Споживча вартість Р. с. полягає у її здатності створювати необхідні для суспільства матеріальні блага і послуги, а з точки зору вартісних відносин — нову вартість, яка була б більшою від вартості робочої сили. В марксистській літературі різницю між новоствореною вартістю і вартістю Р. с. називають додатковою вартістю. Саме вона є метою діяльності капіталіста. Вартість Р. с. визначається вартістю необхідних для її відтворення життєвих засобів. На відміну від інших товарів, величина вартості Р. с. значною мірою залежить від соціально-економічних умов її формування. До них належать розвиток матеріальних і духовних потреб працівників, прогрес продуктивних сил, еволюція виробничих відносин, боротьба трудящих за поліпшення умов життя. В умовах НТП до Р. с. ставляться підвищені вимоги щодо м'якості: рівня освіти, володіння технікою, обізнаності з новими технологіями. Поліпшення якості Р. с. стимулюється підвищенням її оплати. В останні роки відбуваються значні зміни у соціальній структурі суспільства: збільшилась частка осіб, зайнятих розумовою працею (на початку 90-х років у СІІІА вона становила близько 60% сукупної робочої сили), зменшилась кількість промислових робітників, зросла чисельність працівників у галузях нематеріального виробництва (торгівля, комунальне господарство, сфера обслуговування). Тепер в цій сфері працює 75% найманої робочої сили.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити