Економічний словник довідник - 2020


Світове господарство

Світове господарство — сукупність національних господарств та їх взаємних економічних зв'язків. С. г. — матеріальна основа світового співтовариства — в сучасних умовах формується як системне утворення В ньому поєднуються в єдине ціле торгово-економічні риси та науково-технічні зв'язки. Основні риси та тенденції розвитку С. г. зумовлюються об'єктивними закономірностями розвитку суспільного виробництва та його основної форми — поділу праці, що на інтернаціональному рівні переростає у міжнародний поділ праці. Він органічно пов'язаний із світовим ринком товарів, капіталу, робочої сили, формуванням світових транспортного, фінансового, інформаційного забезпечення господарських процесів. З виникненням С. г. галузі національної економіки поступово охоплюються міжнародним поділом праці, включаються в систему світового ринку. Інтенсивність цього процесу залежить від конкретних умов господарського розвитку кожної країни. Головні серед них — наявність природних ресурсів, рівень виробничого, науково-технічного, трудового потенціалу, географічне положення, історичні тенденції, політична стабільність. Суттєвою рисою С. г. є розвиток інтеграційних процесів між країнами світового співтовариства. Зараз в межах С. г. існує біля двох десятків економічних угруповань, які мають на меті розвиток інтеграційних зв'язків. Найбільшого розвитку інтеграція набула серед економічно розвинутих країн. Це знаходить свій вияв у дії Європейського співтовариства (ЄС), Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), в угоді (лютий 1991 р.) про намір створення Північноамериканського ринку тощо. Певні кроки на шляху до інтеграції роблять й інші країни. Прикладом цього є Латиноамериканська економічна система (ЛАЕС), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Карибська співдружність (КАРИКОМ), утворення спільного ринку країн Південного конусу (МЕРКОСУЛ). Формуванню цілісності С. г. сприяє розвиток інфраструктури міжнародних економічних відносин. Йдеться про розширення світових транспортних зв'язків, зокрема зростання потужностей морського транспорту, будівництво портів, каналів, прокладання трансконтинентальних залізниць, збільшення ролі авіаційного та автомобільного транспорту. Значне місце тут посідають світові системи зв'язку, сучасні інформаційні системи. Серед головних форм функціонування С. г. велика кількість міжнародних економічних організацій загального, галузевого, регіонального профілів. Найбільш впливові серед них — Генеральна угода по тарифах і торгівлі (ГАТТ), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) тощо. В процесі розвитку С. г. між його структурними ланками виникають суперечності, які розв'язуються економічними та політичними методами. Розвиток С. г., опираючись на поглиблення міжнародного поділу праці, має позитивне значення для прогресу людства. С. г. веде до зростання продуктивних сил, сприяє широкому використанню досягнень сукупного науково-технічного потенціалу країн світового співтовариства, створює передумови для забезпечення стабільної реалізації принципів мирного співіснування у міждержавних відносинах.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити