Економічний словник довідник - 2020


Трудомісткість продукції

Трудомісткість продукції — показник, який характеризує витрати робочого часу на виробництво будь-якої споживчої вартості або на виконання конкретної технологічної операції. Т.п. — зворотний показник продуктивності праці. Він визначає ефективність використання головної продуктивної сили суспільства — трудових ресурсів. На рівень Т.п. впливає ряд факторів: технічний розвиток виробництва (фондоозброєність й енергоозброєність праці, якість предметів праці, технологія виробництва), кваліфікація робітників, організація й умови праці, складність виготовленої продукції. Т. п. у вузькому значенні — це середні витрати робочого часу на одиницю або на повний обсяг виробленої продукції, індивідуальна трудомісткість, тобто витрати праці окремого робітника на одиницю конкретної продукції і групова трудомісткість — цехова, заводська, галузева, В широкому аспекті під Т. п. розуміють повні або народногосподарські сукупні витрати живої та уречевленої праці. Такий показник використовується для встановлення рівня витрат робочого часу в усіх ланках виробництва на виготовлення будь-якого продукту. Він містить витрати робочого часу усього виробничого персоналу, безпосередньо зайнятого виготовленням продукції, і витрати праці, втіленої у сировині, паливі, обладнанні та інших витрачених засобах виробництва. За допомогою показника повної трудомісткості отримують чітку кількісну характеристику усуспільнених витрат на виробництво матеріальних благ або надання конкретних послуг. Середньогалузева повна трудомісткість — це норматив суспільно необхідних витрат праці, тобто важливий кількісний і якісний показник соціальних умов виробництва конкретних матеріальних благ або послуг.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити