Економічний словник довідник - 2020


Фактори виробництва

Фактори виробництва — будь-які елементи процесу виробництва, які впливають на нього, визначають його результати та ефективність; у вузькому розумінні Ф. в. — це продуктивні сили суспільства. У першому випадку до Ф. в. відносять технічний прогрес, розвиток науки, освіти і кваліфікації працівників, соціальний, етичний, гуманітарний, екологічний, духовний фактори та ін. У другому — засоби і предмети праці, робоча сила, наука, форми і методи організації виробництва, використовувані людьми сили природи та інформація. Західна економічна наука спочатку виділяла основні Ф. в.: капітал, землю, працю, які згідно з поглядами Ж. Сея створюють його власнику особливий вид доходу. Згідно з теорією „ продуктивності капіталу» кожен з факторів має фізичну продуктивність праці, створює свою частку доходу. Відомий англійський економіст А.Маршалл поряд з цими факторами виділив ще й діяльність в організації виробництва, яка приносить платню керуючому ним. Тепер окремими Ф. в. вважають ще ризик, час та інформацію. Австрійський економіст К. Менгер найважливішим фактором економічного розвитку назвав прогрес знання про найбільш ефективне використання Ф. в. та ресурсів. Американський вчений Й. Шумпетер головним джерелом прибутку вважає здійснення підприємцем „ нових комбінацій» щодо техніки і технології, створення нових товарів, освоєння нових джерел сировини. Марксистська політична економія розмежовує фактори виробництва та джерела вартості, єдиним джерелом якої є праця. Засоби виробництва, у тому числі земля, виступають речовими, тобто природними, об'єктивними Ф. в., а робоча сила — суб'єктивним. Засоби виробництва — як речовий Ф. в., беруть участь у створенні споживчої вартості, але вартості, в т.ч. додаткової, не створюють. їхня вартість лише переноситься на новостворений продую- конкретною працею найманого працівника, фізичною продуктивністю, тобто здатністю самим створювати частину доходу, засоби виробництва не володіють. Так, земля є безкоштовний дар природи, а відповідний Ф. в. є лише праця людей, спрямована на поліпшення її якості. інші елементи продуктивних сил також виступають Ф. в. і забезпечують перетворення речовини природи відповідно до потреб людей, сприяють зростанню продуктивності праці. Але не вони самі по собі є джерелом національного доходу або додаткової вартості, а праця людей у сфері науки, інформаційного забезпечення, у вдосконаленні форм і методів організації праці, використання нових сил природи (наприклад, ядерної, термоядерної). У процесі раціональної взаємодії всіх елементів системи продуктивних сил виникає нова продуктивна сила, яка породжує синергічний ефект. Вона розглядається багатьма вченими як фізична продуктивність засобів виробництва, або як плата за ризик.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити