ФІНАНСИ

Література

Законодавчі акти

 

1. Конституція України. - К.: Преса України, 1997.

2. Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України 22.03.2001 р.

3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24.

4. Закон України "Про страхування" від 7.03.1996 №85/96 – ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. - № 18.

5. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №38.

6. Закон України "Про Рахункову палату Верховної Ради України" від 11.07.1996р. №315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 43.

7. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 05.02.1998р. № 83/98-ВР//Відомості Верховної Ради України. - 1998. - 29.

8. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 13.

9. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993.

- № 23.

10. Закон України "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" від 21.12.2001 р. № 2157 - III // Офіційний вісник України. - 2001.-№4.

11. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2001 р. № 2063 - III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 51-52.

12. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 37.

13. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000р. № 1533 - III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 22.

14. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999р. № 1105 - XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 46-47.

15. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272 - III // Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.

16. Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001р. № 2240 - III // Урядовий кур'єр від 28.02.2001р. - № 38.

17. Закон України "Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" від 10.02.2000р. № 1453 - III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 13.

18. Указ Президента України "Про Державне Казначейство України" // Діло. - 1995 р. - № 43.

19. Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 3.07.1998 р. № 727/98 // Урядовий кур'єр. - 1998. -№128.

20. Указ Президента України "Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи" від 27.08.2000 р. № 1031/2000.

21. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду від 6.05.2001 р. № 435 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 20.

22. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки" від 2.02.2001р. № 98 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 6. Підручники і навчальні посібники Монографічна література

23. Алексеенко М. М. Взгляд на развитие учения о налоге у экономистов А. Смита, Ж.- Б. Сея, Рикардо, Сисмонди и Дж. Ст. Милля. - Харьков. - 1870.

24. Алексеенко М. М. Общая теория переложения налогов. - Харьков. - п. 25. - 1870.

25. Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорізька Січ як український феномен. - К.: Заповіт, 1995.

26. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы. Пер. с англ.: Уч. Пособие. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2000.

27. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2002.

28. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС, 2000.

29. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, 2002.

30. Спіфанов А. О., Сало І. В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України: Навч. посібник. - К.: Наукова думка, 1997.

31. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: "А.С.К.", 2000.

32. Кейнс Дж. Мейнард. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. - М.: Прогресс. - 1978.

33. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник. - К.: знання, 1999.

34. Кулишер И. М. Очерки финансовой науки. Выпуск 1-й. - Петроград: Наука и школа. - 1919.

35. Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період. - НАН України, Інститут економічного прогнозування. - К.: 2000.

36. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. - К.: ФЕНИКС, 1997.

37. Озеров И. X. Основы финансовой науки. - Рига. - 1923.

38. Опарін В. М. Фінанси: Навч. посібник. - К.: КНЕУ. - 2001.

39. Пигу А. экономическая теория благосостояния. Т. 1: Пер. с англ. - М.: Прогресс. - 1985.

40. Пушкарёва В. М. История финансовой мысли и политика налогов: учеб. Пособие. - М.: ИНФРА-М. - 1996.

41. Рикардо Д. Начала политической экономики и налогового обложения: пер. с англ. - Сочинения. Т. 1. - М.: Госполитиздат. - 1955.

42. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Пер. с англ. - М.: Соцыэкгиз. - 1962.

43. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. А. Держава, податки, бізнес. - К.: Либідь, 1992.

44. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. - К.: Либідь, 1992.

45. Твердохлебов В. Теории переложения налогов: Историко- литературный очерк. - СПб. - 1914.

46. Тургеньев Н. Опыт теории налогов. - 1818.

47. Федосов В.М. Налоги в экономике современного капитализма (на примере ФРГ). - К.: Вища школа. - 1977.

48. Федосов В., Опарін В., Льовочкін С. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями. - К. - 2002.

49. Федосов В.М., Опарін В.М., П'ятаченко Г.О. та ін. Податкова система України. Підручник / За ред. Федосова В. М. - К.: Либідь, - 1994.

50. Финансы. Учебник. Под ред. Л. А. Дробозиной. - М.: ЮНИТИ "Финансы", - 1999.

51.Финансы. Учебник. Под ред. М. В. Романовского, О.В.Врублевской, Б.М. Сабанти. - М.Перспектива, Юрайт. - 2001.

52. Фінанси: вишкіл студії: Навч. посібник / За ред. Юрія С.І. -Тернопіль: - "Карт-бланш". - 2002.

53. Шарль Бланкарт. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки. За науковою редакцією В.М. Федосова. - К.: Либідь, 2000.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити