ФІНАНСИ

ПЕРЕДМОВА

 

Фінанси відіграють надзвичайно важливу роль у суспільстві. Вони формують його життєздатність і потенціал, забезпечуючи при цьому реалізацію поставлених кожною людиною, кожним підприємством та державою в цілому завдань і цілей. Щодня ми вступаємо в безліч різноманітних відносин, важливе місце серед яких належить фінансам. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна діяльність, бухгалтерський облік тощо) тісно пов’язані з фінансами.

Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові засади господарювання ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їхні особливості у сфері державних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання, розробляти і вирішувати актуальні питання розбудови фінансової системи і забезпечення фінансової стабілізації в державі.

Фінанси являють собою досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Звідси походить формування блоку фінансових дисциплін, який можна поділити на три рівні:

Ø  загальна теорія фінансів;

Ø  характеристика окремих сфер і ланок фінансових відносин (фінанси підприємств, державні фінанси, зокрема бюджетна та податкова системи, страхова справа, фінансовий ринок, міжнародні фінанси);

Ø  характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності (фінансовий менеджмент, страховий менеджмент, бюджетний менеджмент, міжнародні кредитно-розрахункові операції, банківські операції, ринок фінансових послуг тощо).

Основою вивчення фінансової науки є засвоєння її фундаментальних засад. Саме це визначає місце навчальної дисципліни «Фінанси» у системі економічної освіти. Завдання дисципліни є формування цілісної системи знань про сутність і форми прояву фінансів, оптимізацію фінансових відносин у суспільстві, механізм функціонування і впливу фінансів, склад і структуру фінансової системи, сукупність фінансових органів та інституцій, засади формування і функціонування окремих сфер і ланок фінансової системи.

Фінансова теорія являє собою узагальнення сутнісних ознак фінансових відносин. Фінанси можуть розглядатись як у відносно спрощеній, так і досить глобалізованій і водночас глибинній формах. Спрощене, побутове сприйняття фінансів пов’язане з грошовими відносинами та фінансовою діяльністю, що відображається в доходах і витратах окремих суб’єктів фінансових відносин. Глобалізація дає змогу створити цілісне уявлення про фінанси і фінансову систему як єдине ціле. Глибинне вивчення фінансів характеризує сутність відносин, що складаються в суспільстві в процесі руху вартості створеного ВВП. Цей рух відображається у грошових потоках, що циркулюють між окремими суб’єктами фінансових відносин і пов’язані з формуванням їхніх доходів та здійсненням видатків.

Теоретичний матеріал у посібнику подано за чотирма змістовими модулями, які збалансовано за змістом та обсягом.

Перший модуль — «Теоретичні основи функціонування і розвитку фінансів» — включає базові теми, які формують систему знань щодо об’єктивних передумов виникнення, суті, функцій та характерних ознак фінансів; структури фінансової системи і принципів її побудови; поняття фінансового механізму, його складових елементів та організаційної структури управління фінансами.

Другий — «Характеристика окремих сфер і ланок фінансових відносин» — присвячено формуванню та розвитку фінансів підприємств, напрямів формування та використання фінансових ресурсів підприємств різних форм власності та господарювання; місцю і ролі бюджету держави в системі державних фінансів; основним джерелам формування бюджетного фонду і напрями їх використання; структурі бюджетної системи і принципам організації бюджетного устрою; перспективним напрямам реалізації бюджетної політики України тощо.

Третій — «Характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової діяльності» — спрямовано на опанування студентами елементів, принципів, організації і функціонування податкової системи; напрямів формування ефективного адміністрування податків в Україні; основ організації регіональних фінансів; причин виникнення та форм державного кредиту, видів державного боргу і способів коригування державної позикової політики.

Четвертий модуль — «Організаційні засади страхування та складові фінансового ринку і міжнародних фінансів» — присвячено суті, формам, видам страхування та визначенню проблем функціонування страхового ринку в Україні; об’єктивним засадам, структурі та інструментам фінансового ринку; теоретико-практичним основам використання фінансів у сфері зовнішньоекономічних відносин.

Навчальний посібник включає такі структурні частини: передмова; теоретична частина (чотирнадцять розділів); тестові завдання; словник економічних термінів; література та відповіді на тестові завдання.

Навчальний посібник написано відповідно до програми курсу і охоплює всі теми, передбачені галузевим стандартом вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра» за напрямами «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент».

Автор намагався зробити навчальний посібник корисним і доступним, лаконічним і проблемним. Проте глибина знань майбутніх фахівців залежить насамперед від систематичності опрацювання даного матеріалу і зацікавленості у поглибленні своїх знань, усвідомлення перспектив сучасної чи майбутньої роботи.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити