ФІНАНСИ

Модуль 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 7

ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

Ключові терміни:

Ø  бюджетна класифікація,

Ø  доходи державного бюджету,

Ø  податкові надходження,

Ø  неподаткові надходження,

Ø  доходи від операцій з капіталом,

Ø  бюджетні трансферти,

Ø  видатки бюджету,

Ø  поточні витрати,

Ø  капітальні витрати,

Ø  державні субсидії,

Ø  державні інвестиції,

Ø  кошторисне фінансування.

 

7.1. Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету

 

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливих економічних форм — доходів і видатків, розглянемо економічну сутність цих категорій і форми їхнього прояву. Але насамперед слід з’ясувати відмінності в поняттях «державні доходи» і «доходи державного бюджету», а також «державні видатки» і «видатки державного бюджету».

Державні доходи охоплюють ту частину фінансових відносин, яка пов’язана з формуванням фінансових ресурсів у розпорядженні держави і державних підприємств. При цьому акумульовані державою фінансові ресурси належать до централізованих (концентруються в бюджеті держави і фондах цільового призначення), а ті, що залишаються в розпорядженні державних підприємств, є децентралізованими. Доходи державного бюджету займають головне місце в складі централізованих державних доходів, але це поняття вужче, ніж доходи держави.

Державні видатки — це частина фінансових відносин, зумовлена використанням централізованих і децентралізованих доходів держави. Складаються державні видатки з прямих витрат держави, які здійснюються через систему бюджетних і позабюджетних фондів, і витрат державних підприємств, організацій, установ. Отже, видатки державного бюджету — це лише частина державних видатків.

Доходи і видатки бюджету — це об’єктивні категорії, кожна з яких має специфічне суспільне призначення: доходи є фінансовою базою діяльності держави, видатки задовольняють загальнодержавні потреби. Для забезпечення прозорості в організації залучення коштів та їх розподілі доходи і видатки Державного бюджету України (аналогічно і місцевих бюджетів) включають загальний і спеціальний фонди.

Доходи загального фонду державного бюджету призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не спрямовуються на конкретну мету.

Спеціальний фонд має формуватися з конкретно визначених джерел надходжень і використовуватися на фінансування конкретно визначених цілей.

Як економічна категорія доходи бюджету виражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичними і фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду країни.

Формою прояву категорії доходи бюджету є різні види платежів підприємств, організацій і населення в бюджет, а їхнім матеріальним — втіленням грошові кошти, які мобілізуються в бюджет. Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості валового внутрішнього продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з другого — об’єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.

Головне матеріальне джерело доходів бюджету — валовий внутрішній продукт. Якщо для покриття фінансових потреб його недостатньо, держава залучає національне багатство (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, яким розпоряджається суспільство на визначений момент часу), а саме, доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватися також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей. Кошти, що залучаються державою на відплатній основі, — тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження населення, іноземний капітал (шляхом продажу на фінансовому ринку державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій великих підприємств; отримання державних позик від окремих держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ) відображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів, що передбачає поворотність запозичень і платність за їх використання. Виходячи з цього, кошти, мобілізовані на основі державних позик, необхідно розглядати не як джерело формування доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати і емісію паперових грошей, до якої держава вдається за надзвичайних обставин, коли отримання доходів і позик утруднене, а фінансування бюджетних витрат— невідкладне. Це найбільш непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси і має негативні соціально-економічні наслідки. Водночас за своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи — це сума фактичної незбалансованості доходів та видатків бюджету. Таким чином, доходами бюджету є ті грошові кошти, що надходять у розпорядження держави на безвідплатній і безповоротній основі згідно з діючим бюджетним і податковим законодавством. Співвідношення способів формування бюджетного фонду — на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії — різниться по країнах і в часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

Склад бюджетних доходів, їхня структура органічно пов’язані з обсягами вартості валового внутрішнього продукту і визначаються фінансовою політикою держави.

Доходи бюджету класифікують за різними ознаками. Залежно від методів мобілізації доходи бюджету поділяють на податкові та неподаткові (табл. 7.1).

 

Таблиця 7.1

СКЛАД ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

І. Податкові надходження

1. Платежі за використання природних ресурсів

2. Внутрішні податки на товари та послуги

3. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

4. Податки на доходи, прибуток, збільшення ринкової вартості

5. Інші податкові надходження

II. Неподаткові надходження

1. Доходи від власності й підприємницької діяльності:

1.1. Надходження позабюджетних коштів бюджетних установ.

1.2. Надходження від грошово-речових лотерей.

1.3. Надходження до бюджету відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами.

1.4. Надходження дивідендів від суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств.

1.5. Рентна плата.

1.6. Надходження від приватизації

2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу.

2.1. Збори, що справляються державною автоінспекцією.

2.2. Плата за пробірування та клеймування виробів і сплавів з дорогоцінних металів.

2.3. Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ.

2.4. Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств.

2.5. Державне мито

3. Надходження від штрафів і фінансових санкцій:

3.1. Суми стягнені з осіб, що заподіяли шкоду підприємству

3.2. Адміністративні штрафи.

3.3. Штрафи за порушення правил пожежної безпеки.

3.4. Збори, що стягуються Комітетом з нагляду за охороною праці

4. Інші неподаткові надходження:

4.1. Надходження сум простроченої кредиторської і депонентської заборгованості.

4.2. Доходи від продажу надлишкових озброєнь.

4.3. Плата за транзит нафти, газу, аміаку через територію України.

4.4. Надходження від перевищення розрахункового фонду оплати праці над фактичним.

4.5. Додаткові збори на оплату праці.

4.6. Інші джерела

III. Доходи від операцій з капіталом

1. Доходи від продажу основного капіталу

2. Надходження від продажу державних запасів товарів

3. Надходження від продажу нематеріальних активів і землі

IV. Бюджетні трансферти

1. Зовнішні трансферти

2. Офіційні внутрішні трансферти (вилучення коштів)

V. Цільові державні фонди

1. Фонд України соціального захисту інвалідів

2. Фонд охорони навколишнього середовища

 

Країни з ринковою економікою доходи своїх бюджетів формують в основному за рахунок податків. У доходах центральних бюджетів розвинутих країн вони досягають 80—90 %, а в США — понад 95 %.

Неподаткові доходи бюджету:

доходи від використання майна, що перебуває в державній власності (<орендна плата від здачі в оренду державного майна; відсотки за залишками бюджетних коштів на рахунках у кредитних організаціях; дивіденди за акціями, власником яких є держава; повернення державних та бюджетних кредитів та ін.);

доходи від продажу майна, що перебуває в державній власності;

відсотки і дивіденди, нараховані на частку майна, що належить державі в майні господарських товариств;

доходи від платних послуг, що надаються органами державної влади, а також бюджетними установами;

кошти, отримані в результаті застосування заходів громадянсько-правової, адміністративної і кримінальної відповідальності (штрафи, конфіскації, компенсації та інші суми примусового вилучення);

інші неподаткові доходи.

Доходи від операцій з капіталом — доходи бюджету у вигляді надходжень від продажу основного капіталу, державних запасів товарів, землі та нематеріальних активів.

У доходи бюджету можуть зараховуватись трансферти — перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій і урядів іноземних держав, інших органів державної влади на безоплатній та безповоротній основі.

В Україні до офіційних трансфертів, які надходять із-за кордону, належать поточні надходження від секретаріату ООН за український контингент. До інших трансфертів належать специфічні гранти цільового призначення, а також генеральні гранти, що не обумовлені конкретними цілями їхнього витрачення.

Доходи бюджету класифікують і за іншими ознаками, наприклад:

залежно від державного устрою держави розрізняють:

а) в унітарній державі — доходи центрального (державного) бюджету і доходи місцевих бюджетів;

б) у федеративній державі — доходи федерального бюджету, доходи бюджетів членів федерації і доходи місцевих бюджетів:

залежно від рівня бюджетної системи, за яким закріплюються доходи, вони поділяються на закріплені та регулювальні;

залежно від джерел надходження виділяють доходи, що надходять від юридичних осіб і від населення;

залежно від конкретних видів прямих і непрямих податків (податок на прибуток підприємств, податок на доходи громадян, податок на додану вартість, акцизний збір та ін.);

залежно від громадянства суб’єктів оподаткування — сплачувані резидентами або нерезидентами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити