ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

Розділ 2. Фінансова система України

 

1. Фінанси підприємств, установ, організацій та фінанси населення поєднані таким поняттям:

а) централізовані фінанси;

б) децентралізовані фінанси;

в) фінансова інфраструктура;

г) усі відповіді правильні.

 

2. До складу державних фінансів не входять:

а) державний бюджет;

б) державний кредит;

в) позабюджетні спеціальні фонди;

г) фінанси підприємств колективної форми власності.

 

3. Базовою ланкою фінансової системи країни є фінанси підприємств, тому що:

а) для них характерна висока регламентація державних фінансових відносин;

б) у них є власні доходи;

в) саме тут утворюється переважна частина фінансових ресурсів держави;

г) усі відповіді правильні.

 

4. Державні фінанси — це:

а) система економічних відносин, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів, з метою виконання завдань і функцій держави;

б) сукупність усієї грошової маси в країні;

в) обсяг грошової маси, що використовується для обслуговування товарного обігу.

г) усі відповіді правильні.

 

5. До складу фінансової інфраструктури відносять:

а) систему органів управління фінансами і нормативно-законодавчу базу;

б) підготовку фахівців;

в) спеціалізоване виробництво;

г) усі відповіді правильні.

 

6. Державний кредит — це:

а) особлива форма грошових відносин, коли держава виступає боржником;

б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

в) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов’язані з мобілізацією коштів і їх використанням на фінансування державних потреб;

г) усі відповіді правильні.

 

7. Позабюджетні цільові фонди — це:

а) специфічна форма перерозподілу та використання фінансових ресурсів країни для фінансування конкретних соціальних та економічних потреб загальнодержавного або регіонального значення;

б) форма забезпечення додатковими ресурсами пріоритетних сфер економіки та розширення соціальної допомоги населенню;

в) фінанси підприємницьких структур;

г) усі відповіді правильні.

 

8. Державний бюджет — це:

а) система економічних відносин, що складаються в суспільстві у процесі формування, розподілу та використання централізованого фонду грошових коштів держави;

б) грошові відносини, що виникають між державою та юридичними особами у зв’язку зі створенням централізованих фондів;

в) система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;

г) правильної відповіді немає.

 

9. До складу децентралізованих фінансів не входять:

а) фінанси підприємницьких структур;

б) фінанси населення;

в) місцеві бюджети;

г) усі відповіді правильні.

 

10. Провідною ланкою загальнодержавних фінансів є:

а) державний бюджет;

б) державний кредит;

в) позабюджетні фонди;

г) місцеві бюджети.

 

11. Місцеві фінанси — це:

а) система економічних відносин, за допомогою яких формуються регіональні спеціальні фонди;

б) система економічних відносин, за допомогою яких формуються, розподіляються та перерозподіляються фонди грошових коштів, що використовуються на економічний та соціальний розвиток територій;

в) сукупність органів управління фінансами на рівні регіонів.

г) правильної відповіді немає.

 

12. У складі фінансової системи виділяють такі підсистеми:

а) фінанси населення;

б) державний бюджет;

в) централізовані фінанси, децентралізовані фінанси, фінансову інфраструктуру;

г) усі відповіді правильні.

 

13. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:

а) Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України;

б) Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація України;

в) Міністерство фінансів України, управління, (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій.

г) усі відповіді правильні.

 

14. Оперативне управління фінансами здійснюють:

а) Верховна Рада України, Президент України та його апарат, Кабінет Міністрів України;

б) Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація України;

в) Міністерство фінансів України, управління (відділи) міністерств, відомств, фінансові служби підприємств та організацій;

г) усі відповіді правильні.

 

15. Фінансове законодавство в Україні приймає:

а) Державне казначейство України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Верховна Рада України;

г) Рахункова палата.

 

16. Проект Державного бюджету України розробляє:

а) Рахункова палата;

б) Президент України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Верховна Рада України.

 

17. Виконанням Державного бюджету України спеціально займається:

а) Державна податкова адміністрація України;

б) Державне казначейство України;

в) Рахункова палата.

г) усі відповіді правильні.

 

18. Залежно від суб’єктів фінансовий контроль поділяють на:

а) державний, внутрішньогосподарський, аудиторський, громадський;

б) попередній, поточний, наступний;

в) обов’язковий, ініціативний.

г) усі відповіді правильні.

 

19. До органів виконавчої влади в Україні відносять:

а) Кабінет Міністрів України;

б) галузеві міністерства, управління та відомства;

в) обласні державні адміністрації;

г) усі відповіді правильні.

 

20. Вищим органом державного фінансово-економічного контролю в Україні є:

а) Державна податкова адміністрація України;

б) Національний банк України;

в) Рахункова палата;

г) правильної відповіді немає.

 

21. Фінансовий контроль — це:

а) система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту;

б) специфічний вид діяльності, який здійснюється всіма ланками влади, а також недержавними структурами щодо забезпечення на базі законності відповідного рівня фінансової дисципліни, ефективного руху централізованих і децентралізованих фондів, а також пошуку шляхів удосконалення процесів розподілу та перерозподілу грошових коштів у країні;

в) процес дослідження фінансового стану підприємства;

г) правильної відповіді немає.

 

22. Залежно від обсягу даних, що перевіряються, розрізняють ревізії:

а) суцільні;

б) вибіркові;

в) комбіновані;

г) усі відповіді правильні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити