ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 4. Фінанси підприємницьких структур

 

1. Які з перелічених відносин не входять до складу фінансів підприємств:

а) між підприємством і його робітниками;

б) між підприємством та державою;

в) між робітниками підприємства та торговельними організаціями;

г) між підприємствами?

 

2. Яку основну ставку оподаткування прибутку підприємств встановлено в Україні (%):

а) 25;

б) 45;

в) 30;

г) 15?

 

3. Фінанси підприємства — це:

а) кошти, які зберігаються в касі бухгалтерії підприємства;

б) кошти, що є на рахунку підприємства в банку;

в) економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом і використанням доходів та грошових фондів суб’єктів господарювання у процесі відтворення;

г) усі відповіді правильні.

 

4. За яким критерієм поділяють капітал на основний і оборотний:

а) за величиною вартості його структурних елементів;

б) за формою участі у процесі виробництва та особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;

в) за сферою функціонування;

г) усі відповіді правильні?

 

5. Як підприємства відшкодовують вартість, що втрачають засоби праці внаслідок зношування:

а) відрахуванням відповідної суми з отриманого доходу;

б) через амортизацію шляхом створення амортизаційного фонду;

в) відрахуванням відповідної суми з отриманого прибутку;

г) правильної відповіді немає?

 

6. У чому виявляються відмінності обороту основних виробничих та оборотних виробничих фондів:

а) основні виробничі фонди обертаються за один виробничий цикл, а оборотні — за декілька;

б) пасивна частина основних виробничих фондів обертається за декілька виробничих циклів, а їхня активна частина та оборотні фонди — за один цикл?

в) основні виробничі фонди обертаються за декілька виробничих циклів, а оборотні — за один;

г) правильної відповіді немає?

 

7. Як називають витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в грошовій формі:

а) ціна виробництва;

б) вартість виробництва;

в) виробнича собівартість;

г) усі відповіді правильні?

 

8. Суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств та організацій втрачають юридичну та господарську самостійність:

а) асоціації;

б) концерну;

в) консорціуму;

г) правильної відповіді немає?

 

9. Який напрям підприємницької діяльності підприємства найбільш важливий:

а) фінансовий;

б) виробничий;

в) комерційний;

г) важливі всі напрями?

 

10. Які ознаки характеризують одноособове господарство:

а) обмежена відповідальність;

б) одержання додаткового доходу від спеціалізації;

в) повна самостійність;

г) усі відповіді правильні?

 

11. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю відповідають за борг товариства:

а) у межах належних їм внесків;

б) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;

в) несуть солідарну відповідальність усім майном;

г) правильної відповіді немає.

 

12. Валовий прибуток від реалізації продукції — це:

а) виручка від реалізації без ПДВ;

б) грошове вираження вартості реалізованого товару без ПДВ, акцизів, знижок;

в) різниця між чистим доходом від реалізації і собівартістю реалізованої продукції;

г) усі відповіді правильні.

 

13. Рентабельність — це:

а) частина прибутку, що залишається після відшкодування усіх витрат;

б) абсолютний показник ефективності роботи підприємства;

в) відносний показник ефективності роботи підприємства;

г) правильної відповіді немає.

 

14. Власні фінансові ресурси підприємства — це:

а) статутний фонд;

б) прибуток;

в) резервний фонд;

г) усі відповіді правильні.

 

15. Фінансові ресурси підприємства утворюються за рахунок:

а) тільки власних коштів;

б) тільки позичкових коштів;

в) власних і позичкових коштів;

г) правильної відповіді немає.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити