ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 11. Державний кредит і державний борг

 

1. Дефіцит державного бюджету утворюється, коли:

а) витрати держави зменшуються;

б) сума податкових надходжень скорочується;

в) сума витрат держави перевищує суму податкових надходжень;

г) немає правильної відповіді.

 

2. Випуск облігацій внутрішньої державної позики здійснює:

а) Міністерство фінансів України;

б) Національний банк України;

в) Державне казначейство України.

г) усі відповіді правильні.

 

3. До державних боргових зобов’язань належить:

а) облігація, казначейський вексель;

б) приватизаційне боргове зобов’язання і житловий чек;

в) усі відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

 

4. Джерелом покриття державного боргу є:

а) видатки бюджету, державні позики;

б) доходи бюджету, державні кредити;

в) усі відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

 

5. Управління державним внутрішнім боргом України здійснює:

а) Міністерство фінансів України;

б) Національний банк України;

в) Кабінет Міністрів України;

г) Президент України.

 

6. Державний борг є:

а) внутрішній;

б) зовнішній та внутрішній;

в) інвестиційний;

г) комерційний.

 

7. У державному кредиті:

а) держава — позичальник, а юридичні та фізичні особи — кредитори;

б) держава — кредитор, а юридичні та фізичні особи — позичальники;

в) держава, юридичні та фізичні особи можуть бути як кредиторами, так і позичальниками;

г) немає правильної відповіді.

 

8. Які основні причини існування державного кредиту:

а) потреба держави у нарощуванні прибутків;

б) виплата додаткових пенсій;

в) бюджетний дефіцит;

г) бюджетний дефіцит, постійно зростаючі потреби держави, потреби у виконанні державою своїх функцій?

 

9. Зовнішній державний кредит — це кредит, наданий:

а) підприємством підприємству;

б) банком банку;

в) урядом однієї держави урядові іншої держави;

г) усі відповіді правильні.

 

10. У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту:

а) при виплаті пенсій населенню;

б) при реалізації лотерей;

в) у випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до бюджету і на придбання державних цінних паперів;

г) при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком.

 

11. Згідно з правовим оформленням, державні позики поділяють на:

а) готівкові і безготівкові;

б) товарні і грошові;

в) позики на підставі угод і цінні папери;

г) фонди і резерви.

 

12. Які є способи коригування позикової політики:

а) мінімізація вартості позики, стабілізація державних цінних паперів;

б) управління зовнішнім і внутрішнім боргом;

в) рефінансування, конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення позики, реструктуризація, анулювання;

г) усі відповіді правильні.

 

13. Державний кредит — це:

а) особлива форма грошових відносин, коли держава є кредитором, позичальником або гарантом;

б) складова загальнодержавних фінансів, яка дає змогу утворити централізовані фінансові ресурси для потреб держави;

в) грошові відносини, які виникають між державою, юридичними і фізичними особами та пов’язані з мобілізацією коштів та їхнім використанням на фінансування державних потреб;

г) немає правильної відповіді.

 

14. Конверсія державного боргу — це:

а) зміна дохідності позики;

б) збільшення строків дії випущеної позики;

в) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики.

г) усі відповіді правильні.

 

15. Консолідація — це:

а) зміна дохідності позики;

б) зміна строків дії випущеної позики;

в) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики;

г) немає правильної відповіді.

 

16. Уніфікація позики — це:

а) зміна дохідності позики;

б) збільшення строків дії випущеної позики;

в) об’єднання кількох позик в одну, коли облігації раніше випущених кількох позик обмінюються на облігації нової позики;

г) усі відповіді правильні.

 

17. Джерелом покриття держаного боргу є:

а) прибутки підприємств від використання наданих кредитів;

б) трансфертні платежі;

в) доходи бюджету;

г) немає правильної відповіді.

 

18. За характером виплати доходу державні позики поділяють на:

а) виплати за кредитами урядам іншими країн, міжнародним організаціям та фінансовим інститутам;

б) коротко-, середньо- та довгострокові;

в) фіксовані та плаваючі;

г) дисконтні, виграшні та процентні.

 

19. Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється:

а) регулювання грошового обігу;

б) формування централізованих грошових фондів держави;

в) фінансування витрат держави;

г) підтримка малого бізнесу.

 

20. Якщо центральний банк продає велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, то він має на меті:

а) зробити кредит більш доступним;

б) ускладнити придбання населенням державних цінних паперів;

в) збільшити обсяг інвестицій;

г) зменшити загальну масу грошей в обігу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити