ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Розділ 12. Страхування і страховий ринок

 

1. Страховий агент — це:

а) фізична або юридична особа, яка самостійно здійснює страхові операції;

б) штатний працівник страхової компанії;

в) фізична особа, яка за дорученням страховика укладає договір страховика;

г) юридична особа, яка від свого імені та за дорученням страховика виконує частину його страхової діяльності.

 

2. Страховий тариф — це:

а) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за весь період страхування;

б) ставка страхового відшкодування;

в) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування;

г) немає правильної відповіді.

 

3. Страховий інтерес — це:

а) усвідомлена потреба у страховому захисті майна, доходів, життя громадян;

б) міра економічної зацікавленості участі страховика і страхувальника у страхових відносинах;

в) вартість застрахованого майна і можливість отримання відшкодування внаслідок настання страхового випадку;

г) страхова сума в яку оцінюється можливий збиток страховика при виплаті страхового відшкодування страхувальникам.

 

4. Обов’язками страхувальника є:

а) вчасно вносити страхові платежі та повідомляти страховика про настання страхового випадку;

б) тримати в таємниці договірні умови страхування зі страховиком;

в) вимагати від страховиків відшкодувати збитки в разі відмови у виплаті страхових сум;

г) правильні відповіді а і б.

 

5. Які причини виникнення та існування страхування:

а) захист майнових інтересів суб’єктів виробничих відносин і людського суспільства від несприятливих подій (ризиків);

б) створення сезонних запасів у харчовій промисловості;

в) збільшення обсягів виробництва;

г) здійснення запобіжних заходів, спрямованих на зменшення страхового ризику?

 

6. При страхуванні домашнього майна громадян страховими подіями є:

а) нещасні випадки, стихійні лиха;

б) зміни кон’юнктури ринку;

в) вибух парових котлів;

г) усі відповіді правильні.

 

7. По закінченні договору змішаного страхування життя страхувальник одержує:

а) страхове відшкодування;

б) викупну суму;

в) страхову суму;

г) компенсацію витрат громадян, пов’язаних із підтримкою здоров’я.

 

8. Які страхові резерви формуються страховими товариствами в Україні:

а) резерв збитків;

б) резерв коливань збитковості;

в) технічні резерви;

г) немає правильної відповіді.

 

9. Розрахунковий нормативний запас платоспроможності страховика визначається на основі:

а) розміру статутного фонду;

б) кількості страхових договорів (полісів);

в) страхових премій, сплачених перестраховикам;

г) надходжень страхових премій та страхових виплат.

 

10. Які функції виконує страхування:

а) формування і використання фінансових ресурсів;

б) відтворювальну і стимулюючу;

в) ризикову, превентивну, ощадну і контрольну;

г) фіскальну і економічну?

 

11. Що розуміють під страховим ринком:

а) інструмент перерозподілу грошових коштів між суб’єктами господарювання;

б) сферу обігу цінних паперів;

в) особливу сферу грошових економічних відносин, де об’єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар — страхова послуга;

г) механізм забезпечення попиту і пропозиції на фінансові ресурси?

 

12. Що з наведеного нижче розкриває суть ризикової функції страхування:

а) створення системи страхових резервів;

б) передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено договором страхування або чинним законодавством;

в) зменшення наслідків страхових подій;

г) перерозподіл коштів між страхувальниками?

 

13. Страхування будується на таких принципах:

а) страховий інтерес, суброгація, франшиза, сумлінність сторін;

б) часткове покриття збитку;

в) непропорційна відповідальність;

г) обов’язковість настання страхової події.

 

14. Головними суб’єктами страхового ринку є:

а) страховики, страхувальники, страхові посередники;

б) промислові і торгові підприємства;

в) банки і кредитні спілки;

г) державний бюджет і позабюджетні фонди.

 

15. Страховими посередниками можуть бути:

а) фондові біржі;

б) банки і інші фінансово-кредитні установи;

в) інвестиційні фонди і компанії;

г) страхові агенти і страхові брокери.

 

16. За територіальною ознакою страховий ринок поділяють на:

а) страхування, співстрахування, перестрахування;

б) майнове страхування, особисте страхування, страхування відповідальності;

в) національний, регіональний, міжнародний;

г) усі відповіді правильні.

 

17. Страховий поліс — це:

а) договір страхування майна;

б) документ, що регламентує взаємовідносини у страхуванні життя;

в) документ, що визначає розмір збитків страхувальника;

г) документ, який видається страховиком страхувальнику і засвідчує факт укладання договору страхування.

 

18. Правила страхування — це:

а) перелік претензій страхувальника до страховика;

б) документ, який визначає умови проведення кожного виду страхування;

в) договір страхування;

г) аварійний сертифікат.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити