ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ І МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

Розділ 13. Фінансовий ринок

 

1. Фінансовий ринок — це:

а) специфічна сфера грошових відносин, яка функціонує за умов наявності в економіці реальних власників;

б) ринок, який складається із ринку цінних паперів та ринку позичкових капіталів;

в) сукупність економічних відносин у сфері трансформації тимчасово вільних коштів у позичковий капітал через фінансово- кредитні інститути та ринок цінних паперів на основі попиту та пропозиції;

г) усі відповіді правильні.

 

2. Фінансовий ринок — це механізм:

а) утворення капіталу;

б) використання капіталу;

в) перерозподілу капіталу;

г) акумуляції капіталу.

 

3. Фінансовий ринок за інституційною ознакою поділяють на:

а) ринок грошей та ринок капіталів;

б) фінансово-кредитні інститути та ринок цінних паперів;

в) обліковий та міжбанківський ринок;

г) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок.

 

4. Фінансовий ринок за часовою ознакою поділяють на:

а) ринок грошей та ринок капіталів;

б) обліковий та міжбанківський ринок;

в) кредитний ринок та фондовий ринок;

г) ринок позичкових зобов’язань та валютний ринок.

 

5. Ринок капіталів включає:

а) фондовий та валютний ринок;

б) ринок грошей та довгострокових банківських кредитів і депозитів;

в) обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

г) ринок цінних паперів, середньо- та довгострокових банківських кредитів.

 

6. Грошовий ринок включає:

а) фондовий та валютний ринок;

б) ринок капіталів, довгострокових банківських кредитів та депозитів;

в) обліковий, міжбанківський, валютний ринок;

г) ринок грошових сурогатів та середньострокових фінансових інструментів.

 

7. Ринок цінних паперів включає:

а) ринок грошей та ринок капіталів;

б) первинний та вторинний ринки цінних паперів;

в) біржовий та «вуличний» ринки;

г) обліковий, міжбанківський та валютний ринки;

 

8. Суб’єкти фінансового ринку, що вкладають свої грошові кошти в цінні папери виключно в цілях отримання доходу — це:

а) фінансові посередники;

б) емітенти;

в) індивідуальні інвестори;

г) портфельні інвестори.

 

9. Кредитори та позичальники — це суб’єкти:

а) страхового ринку;

б) ринку позичкових капіталів;

в) ринку цінних паперів;

г) ринку нерухомості.

 

10. Об’єктами фінансового ринку є:

а) фінансово-кредитні інститути;

б) інститути інфраструктури фінансового ринку;

в) держава, суб’єкти господарювання та домашні господарства;

г) інструменти фінансового ринку.

 

11. Емітенти — це суб’єкти:

а) що залучають фінансові ресурси;

б) що вкладають грошові кошти у фінансові інструменти;

в) що перерозподіляють фінансові ресурси;

г) що реалізують різні види страхових послуг.

 

12. Суб’єкти фінансового ринку, що купують контрольний пакет акцій для здійснення управління підприємством, — це:

а) фінансові посередники;

б) емітенти;

в) індивідуальні інвестори;

г) стратегічні інвестори.

 

13. До боргових фінансових інструментів належать:

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

в) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки;

г) первинні фінансові інструменти та деривативи.

 

14. За характером фінансових зобов’язань фінансові інструменти поділяють на такі види:

а) інструменти грошового ринку, інструменти валютного ринку, інструменти страхового ринку, інструменти ринку цінних паперів, інструменти ринку золота та нерухомості;

б) короткострокові та довгострокові фінансові інструменти;

в) боргові та пайові;

г) первинні та вторинні.

 

15. Деривативи в основному використовують:

а) для отримання дивідендів;

б) для отримання процентів;

в) для засвідчення права власності на депозит у банку;

г) для хеджування цінового ризику.

 

16. Фінансові інститути на фінансовому ринку — це:

а) емітенти;

б) інвестори;

в) посередники;

г) споживачі.

 

17. Обліковий та міжбанківський ринок — це частини:

а) ринку грошей;

б) ринку капіталів;

в) валютного ринку;

г) фондового ринку.

 

18. До пайових фінансових інструментів належать:

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

в) акції, паї, інвестиційні сертифікати;

г) первинні фінансові інструменти та деривативи.

 

19. Ринок цінних паперів — це частина:

а) ринку грошей;

б) ринку капіталів;

в) валютного ринку;

г) ринку банківських кредитів.

 

20. Валютний ринок — це частина:

а) ринку грошей;

б) ринку капіталів;

в) ринку банківських кредитів;

г) фондового ринку.

 

21. До вторинних фінансових інструментів належать:

а) акції, облігації, чеки, векселі, депозитні сертифікати;

б) акції, інвестиційні сертифікати, опціони, свопи, облігації;

в) державні та корпоративні облігації, казначейські та комерційні векселі, чеки, деривативи;

г) ф’ючерсні та форвардні угоди, опціони, свопи, варіанти.

 

22. Яка з організаційних структур є ключовою на фінансовому ринку:

а) лізингові компанії;

б) пенсійні фонди;

в) страхові компанії;

г) фондові біржі?

 

23. Вторинний ринок цінних паперів включає:

а) продаж і купівлю цінних паперів, які щойно випущені;

б) купівлю і продаж раніше випущених цінних паперів;

в) мобілізацію цінних паперів;

г) немає правильної відповіді.

 

24. Емітентом називається юридична особа, яка:

а) купує цінні папери;

б) випускає цінні папери;

в) продає цінні папери;

г) немає правильної відповіді.

 

25. Який із зазначених цінних паперів не є борговим зобов’язанням:

а) облігація;

б) казначейське зобов’язання держави;

в) акція;

г) вексель?

 

26. Які акції гарантують виплату дивідендів у заздалегідь зазначеному розмірі, незалежно від суми отриманого прибутку:

а) іменні;

б) прості;

в) привілейовані;

г) на пред’явника?

 

27. Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів, є:

а) Міністерство фінансів України;

б) Національний банк України;

в) Фонд державного майна;

г) Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити