ФІНАНСИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 

1. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. ред. В. Д. Базилевича. К.: Атіка, 2002. — 368 с.

2. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. По кропи- вного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2000. — 528 с.

3. Леоненко 77. М., Юхименко 77.1., Ільєнко А .А. та ін. Теорія фінансів: Навч. посібник / За заг. ред. О. Д. Василика. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 480 с.

4. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник— 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2005. — 240 с.

5. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.

6. Стеців Л. 77., Копилюк О. 7. Фінанси: Навч. посібник — К.: Знання, 2007. — 235 с.

7. Фінанси: Навч. посібник / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін.; За ред. В. І. Оспіщева. — К.: Знання, 2006. — 415 с.

8. Фінанси: Навч. посібник / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. — К.: Знання, 2006. — 247 с.

9. Демиденко Л. М., Субботович Ю. Л. Податкова система. Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 184 с.

 

Додаткова література

 

1. Андрущенко В. Л. Фінансова думка Заходу у XX столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). — Львів: Каменяр, 2000.

2. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах. М. — 1993.

3. Банківська енциклопедія / За ред. д. е. н., проф. А. М. Мороза. К.: Ельтон, 1993. — 330 с.

4. Балабанов И. Т. Валютные операции. — М.: Финансы и статистика. — 1992.

5. Белых Л. 77. Основы финансового рынка: Учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ. — 1999.

6. Бескид Й. М. Державний бюджет України. Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 1996. — 107 с.

7. Білик М. Д., Бабяк Н. Д., Семенюк О. Б. Фінанси підприємств. Завдання для практичних занять з методичними вказівками: Навч. по- сіб. — К.: Центр «Методика-інформ», 2003.

8. Большаков С .В. Основы управления финансами: Учеб. пособие. — М.: ИД «ФБК-Пресс», 2000.

9. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. — М.: Олимп-бизнес. — 1997.

10. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ред. О. В. Турчинова і Ц. Г. Огня. K.: Парламентське вид-во, 2002. — 320 с.

11. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посіб.— K.: Вища пік., 1987. — 383 с.

12. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — K.: НІОС, 2000. — 416 с.

13. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. — К: ЩОС, 2002. — 608 с.

14. Вахненко Т. 77. Зовнішні боргові зобов’язання у системі світових фінансово-економічних відносин. — K.: Фенікс, 2006. — 536 с.

15. Государственные финансы: Учеб. пособие для студентов экономических вузов и факультетов / В. М. Федосов, JI. Д. Буряк, Д. Д. Бу- танов и др. — К.: Лыбидь, 1991. — 276 с.

16. Горбач Л. М., Каун О. Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. K.: Кондор. — 2006.

17. Дьяченко В. 77 История финансов СССР. — М.: Наука, 1978. — 493 с.

18. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: Монографія / О. М. Алимов, А. І. Даниленко, В. М. Трегобчук та ін. — K.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. — 540 с.

19. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова 7.7. Бюджет і фінансова політика України. — K.: Наук, думка, 1997. — 302 с.

20. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 2-ге вид., випр. та доп. — Л: Центр Європи, 1997. — 576 с.

21. Замовець В.В., Зубик С.П. Фінансове посередництво: Навч. посібник — K.: КНЕУ, 2004. — 288 с.

22. Інструкція Головної державної податкової інспекції України «Про порядок обчислення і сплати акцизного збору» від 22.06.1993 р. № 24 // Галицькі контракти. — 1993. — № 45.

23. Калина А. Л., Корнеев В. Л., Кощеев А. Л. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: МАУП, 1999.

24. Кириленко О. 77. Місцеві бюджета України (історія, теорія, практика). — K.: НІОС, 2000. — 384 с.

25. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. — K.: Основа, 2007. — 192 с.

26. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посібник— K.: Т-во «Знання»; КОО, 1999. — 487 с.

27. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. — K.: НДФІ, 1997. — 191 с.

28. Кучерявенко 77. 77. Основы налогового права. — Харьков: Константа, 1996. — 320 с.

29. Легінькова 77. І., Прощарук С. Г. Ринок фінансових послуг. Навч.-метод. комплекс дисципліни для студентів спеціальності 8.050103 — «Міжнародна економіка». — K.: УАЗТ. — 2007.

30. Луніна І. О. Державні фінанси України в перехідний період / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К.: 2000.

31. Медведчук С. В. Фінансово-господарські відносини держава — підприємництво (етапи становлення і перспективи розвитку). — Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. — 372 с.

32. Мельник В. М. оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу. — К.: «Комп’ютерпрес». — 2006. — 277 с.

33. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч.-метод, посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001.

34. Налоги и налогообложение: Учеб. пособ. / И. Г. Русанова, В. А. Кашин, А. В. Толкушкин и др. — М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998. — 495 с.

35. Общая теория финансов: Учебник / Л. А. Дробозина, Ю. Н. Константинова, Л. П. Окунева и др.; Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995. — 256 с.

36. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави. — К.: НІОС, 1998. — 198 с.

37. Перов А. В., Толкушкин А. В. Налоги и налогообложение: Учеб. пособ. — М.: Юротт, 2002. — 555 с.

38. Петровсъка I. О., Клиновий Д. В. Фінанси (з елементами статистики фінансів): Навч. посібник — К.: ЦУЛ, 2002. — 300 с.

39. Податкова система України: Підручник / В. М. Федосов,

B. М. Опарін, Р. О. П’ятаченко та ін. — К.: Либідь, 1994. — 464 с.

40. Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 352 с.

41. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава — податки — бізнес (із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки). — К.: Либідь, 1992. — 328 с.

42. Ткачук М. И. Государственный бюджет: Учеб. пособие.Минск: Вышэйшая пік., 1995. — 240 с.

43. Фінанси: Вишкіл студії: Навч. посібник / За ред. д. е. н., проф.

C. І. Юрія. — Тернопіль: Картбланш, 2002. — 357 с.

44. Фінанси: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — 2-ге вид., перероб. і доп. / О. Р. Романенко, С. Я. Огородник, М. С. Зязюн. — К.: КНЕУ, 2003. — 387 с.

45. Фінанси підприємств: Навч. посібник: Курс лекцій / За ред. Г. Г. Кірейцева. — К.: ЦУЛ, 2002. — 268 с.

46. Иванов В. Л. Финансовый рынок: Конспект лекций. — К.: МА- УП, 1999.

47. Фінансово-правовий словник / Укл. В. В. Безугла, О. Д. Васи- лик, Л. К. Воронова та ін. — К.: Київ, ун-т, 1993. — 136 с.

48. Родионова В. М., Вавилов Ю. Я., Гончаренко Л. И. и др. Под ред. В. М. Родионовой. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 400 с.

49. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебн. для вузов / Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова и др.; Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы; ЮНИТИ, 1997. — 479 с.

50. Финансы предприятий: Учеб. пособие / Е. И. Бородина, Ю. С. Роликова, Н. В. Колчина, 3. М. Смирнова; Под ред. Е. И. Бородиной. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1995. — 208 с.

51. Финансы: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Б. М. Сабанти. — М.: Перспектива; Юрайт, 2000. — 520 с.

52. Финансово-кредитный словарь / Гл. редактор В. Ф. Гарбузов. — М.: Финансы и статистика, 1984. — Т. 1 — 511 с.

53. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2005. — 296 с.

54. Ходаківська В. П., Беляев В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ. — 2002.

55. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посібник — К.: Знання. — Прес. — 2002.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити