Фінансовий ринок

ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

 

4 ТЕМА

ОЦІНКА РИЗИКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

 

4.1. Поняття і класифікація фінансових ризиків

 

У цілому ризик у ділових операціях (комерційний ризик) — це економічна категорія, що відображає ступінь успіху (невдачі) підприємства в досягненні своїх цілей з урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих факторів.

Поняття ризику характеризує невизначеність настання певних подій у майбутньому, а ступінь відображає міру цієї невизначеності. Комерційний ризик включає в себе ризики, пов'язані з майновим становищем підприємства, його виробничою та фінансовою діяльністю. Основну частину комерційних ризиків складають фінансові ризики, які пов'язані з невизначеністю майбутніх фінансових результатів діяльності підприємства.

Оскільки основним фінансовим результатом діяльності будь-якого підприємства є прибуток, то фінансовий ризик можна визначити як ризик неотримання запланованого прибутку.

Операції з фінансовими інструментами завжди пов'язані з ризиком.

Фінансові ризики — це спекулятивні ризики. Інвестор, вкладаючи капітал, заздалегідь знає, що може і не отримати прибуток. Більш того особливістю фінансового ризику є імовірність понести збиток у результаті проведення будь-яких операцій у фінансово-кредитній сфері або з фондовими цінними паперами, така ймовірність виходить із природи цих операцій. А сутність ризику полягає в імовірності настання або не настання події з можливими негативними наслідками через обмеженість матеріальних і нематеріальних ресурсів або з інших причин.

Фінансові ризики, насамперед, пов'язані зі змінами на фінансовому ринку та в економіці в цілому, а саме, зміни процентних ставок, валютних курсів, зміни в галузях господарювання.

У цілому фінансовий ризик як міру економічної й соціальної невизначеності можна класифікувати:

1)          за величиною — високий, середній і низький.

2)           за ступенем допустимості:

припустимий ризик — якщо губиться частина доходу;

критичний (локальний) ризик — при який цілком губляться доходи і виникає необхідність відшкодовувати втрати;

катастрофічний ризик — повна втрата майна.

3)            за об'єктами — ризик підприємця, підприємства, банку, страхової компанії, тобто окремих юридичних і фізичних осіб.

4)            за видами діяльності — ризик виробничої, посередницької, торгової, транспортної, консалтингової, страхової й іншої діяльності.

5)          за економічним змістом:

чистий ризик — об'єктивна можливість понести збиток (нульовий результат);

спекулятивний ризик — суб'єктивна можливість одержання позитивного або негативного результату визначеної діяльності.

6)           за характером:

інфляційний ризик — визначається ступенем точності прогнозування інфляції і її впливів на результат фінансово господарської діяльності;

кредитний ризик розглядається як ризик непогашення кредиту і несплати відсотків по ньому. Цей ризик можна визначити як невпевненість кредитора в тому, що боржник виконає свої зобов'язання щодо умов та термінів кредитної угоди. В цілому цей ризик залежить від параметрів позики та позичальника;

процентний ризик — виникає у випадку зміни у майбутньому процентних ставок за кредитними ресурсами, що надаються; невизначеність, пов'язана з напрямом і швидкістю руху процентних ставок, їх мінливістю;

валютні ризики — пов'язані випадком зміни курсів валют, або з такою політичною ситуацією, коли курси валют незмінні, а можливості вільного обміну валют обмежені. Ці ризики також можуть бути обумовлені перерахунком статей балансу закордонних філій підприємств у національну валюту і при зворотних операціях. Валютні ризики притаманні товарообмінним, бартерним операціям. До основних типів валютних ризиків належать економічний, бухгалтерський та операційний ризики. Економічний ризик відображає вплив економічних умов іншої країни на вартість активів, виражених у валюті цієї країни. На величину економічного ризику впливають зміни в економічній, політичній ситуації

в країні, валютна політика, що проводиться урядом, рівень інфляції тощо.

операційний ризик — це ризик несприятливих змін валютного курсу що можуть відбуватися за період до початку проведення запланованої валютної операції. Цей тип валютного ризику вважається досить легким і ефективно управляється за допомогою строкових інструментів: ф'ючерсів, форвардів, опціонів, свопів.

бухгалтерський ризик — це ризик зміни облікової вартості активів чи пасивів при зміні валютних курсів (у той час, як в іноземній валюті їх вартість залишається незмінною).

7)             за галузевими — загальноекономічний, галузевий. До таких ризиків відносять ризик ліквідності — це ризик того, що не зможуть бути вчасно задоволені потреби власника активу, тобто інвестора, в готівкових коштах. Цей ризик має дві складові, оскільки пов'язаний як з характеристиками самого активу, так і з можливостями суб'єктів, що діють на фінансовому ринку. Перша складова ризику ліквідності активу — це ризик того, що визначений актив не зможе бути швидко проданий за його ринкову або близьку до неї ціну. Друга складова пов'язана з можливостями суб'єктів фінансового ринку — це ризик неможливості вчасного отримання готівкових коштів для розрахунків за зобов'язаннями.

8)            за територіальними ознаками країни, регіональний та ін. Ці ризики пов'язані з існуючими та очікуваними політичними умовами в країні або в регіоні та впливом цих умов на здатність суб'єктів фінансового ринку виконувати свої зобов'язання.

Окрім фінансового ризику, на фінансовому ринку присутні такі види ризику:

систематичний ризик — ризик кризи фінансового ринку, пов'язаний з економічною і політичною ситуацією в країні і світі, ростом цін на ресурси, падінням цін на фінансові активи. До категорії систематичних ризиків відносять: ризик зміни процентної ставки, ризик падіння ринкових цін і ризик інфляції;

несистематичний ризик — ризик одночасної реалізації всіх видів ризику, пов'язаних з фінансовим станом конкретного емітента цінних паперів. До категорії несистематичних відносять ризик ліквідності, галузевий ризик;

селективний ризик — ризик невдалого вибору цінних паперів для інвестування при формуванні портфеля;

часовий ризик — ризик емісії, покупки або продажі цінних паперів у невідповідний час, що спричиняє втрати;

ризик законодавчих змін — можуть змінитися нормативні акти або умови емісії, вона навіть може бути визнана недійсною, тощо.

Таким чином, фінансовий ризик в економічній діяльності — це об'єктивний фактор, обумовлений дією стохастичних причин і факторів, зокрема конфліктністю ситуації прийняття рішень, недостатньою невизначеністю цілей, відсутністю повної й об'єктивної інформації щодо процесів, що відбуваються чи будуть відбуватися в майбутньому.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити