Фінансовий ринок

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1

 

          Сферою економічних відносин, де об'єктом операцій виступає наданий на певних умовах у борг капітал, є:

a)            кредитний ринок;

b)            валютний ринок;

c)            ринок цінних паперів;

d)            усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

2.           Ринком, де гроші надаються в борг на визначений час, є:

a)            ринком власності;

b)            ринком боргових зобов'язань;

c)            первинним ринком;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

3.           Фізичні або юридичні особи, які залучають кошти інших суб'єктів для розвитку своєї діяльності, називаються:

a)            посередниками;

b)            інвесторами;

c)            позичальниками;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

4.            Позика, номінальний розмір якої більше ніж фактична величина, що передається позичальнику в момент надання займу, називається:

a)            проста;

b)            дисконтна;

c)            позика з фінансовими виплатами;

d)          купонна облігація.

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

5.           Функціями кредитного ринку є:

a)            трансформація коштів у залучений капітал;

b)            об'єднання малих грошових збережень і створення великих грошових фондів;

c)            регулювання валютних курсів;

d)            страхування ризиків;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

6.           Суб'єктами валютного ринку можуть бути:

a)            комерційні банки;

b)            небанківські фінансові установи;

c)            підприємства;

d)            фізичні особи;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

7.           За терміном надання грошей фінансовий ринок поділяється на:

a)            організований та розподільчий;

b)            первинний та вторинний;

c)            ринок грошей та ринок капіталу;

g) ринок боргових зобов'язань та ринок власності;

h) усі відповіді правильні;

d) правильної відповіді немає.

 

8.           Товаром фінансового ринку є:

a)            гроші;

b)            нерухомість;

c)            цінні папери;

d) всі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

9.          Доходність — це властивість цінних паперів:

a)            принести власникам грошові збитки;

b)            швидко перетворюватися у гроші;

c)            виступати як засіб зберігання та накопичення багатства;

d) можливість цінних паперів купуватися та продаватися на ринку;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

10.           Ринок, де продається і купується право на отримання доходу від вкладених коштів, — це:

a)            ринок боргових зобов'язань;

b)            ринок власності;

c)            первинний ринок;

d)            вторинний ринок;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

11.           Органом державного регулювання ринку банківських послуг є:

a)            Національний Банк України;

b)            Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

c)            спеціально уповноважений орган виконавчої влади;

d)            усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

12.           Основною установою, що регулює функціонування ринку цінних паперів є:

a)            Міністерство фінансів України;

b)            Національний Банк України;

c)            Фонд державного майна;

d) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

13.           Чи може рішення уповноваженого органу, стосовно залучення штрафних санкцій, бути оскаржено в суді?

a)            так;

b)            ні;

c)            усі відповіді правильні;

d) правильної відповіді немає.

 

14.           Термін повноважень тимчасової адміністрації не може перевищувати:

a)            одного року із дня її призначення;

b)            півроку із дня її призначення;

c)            часу, необхідного для вирішення поставлених завдань;

d)            усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

15.           Банки, що функціонують у вузькому секторі ринку, називаються:

a)            універсальні;

b)            новостворені;

c)            аутсайдери;

d) спеціалізовані;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

16.           Банки, що займаються довгостроковим кредитуванням житлового будівництва під заклад земельних ділянок, називаються:

a)            універсальними;

b)            інвестиційними;

c)            взаємоощадними;

d)            іпотечними;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

17.                Установи мають право створювати банківські об'єднання таких типів:

a)            банківська корпорація;

b)            банківська холдингова група;

c)            фінансова холдингова група;

d)            всі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

18.          Головна функція фінансових посередників — це:

a)            залучення коштів інших суб'єктів для розвитку своєї діяльності;

b)            вкладання коштів у об'єкти інвестування;

c)            допомога в передачі коштів від потенційних інвесторів до потенційних залучальників і навпаки;

d) всі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

19.          Ризик, коли втрачається частина доходу, називається:

a)            допустимим;

b)            критичним;

c)            катастрофічним;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

20.            Ризик, пов'язаний із помилкою або неправильною організацією, неправильним вибором методу проведення тієї чи іншої фінансової операції, — це:

a)            операційний ризик;

b)            інфляційний ризик;

c)            кредитний ризик;

d)           процентний ризик;

e)            валютний ризик;

f) усі відповіді правильні;

g) правильної відповіді немає.

 

21.           Ризик неправильного вибору цінних паперів для інвестування при формуванні портфеля — це:

a)            систематичний ризик;

b)            селективний ризик;

c)            часовий ризик;

d) ризик ліквідності;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

22.             Процес розподілу інвестованих коштів між різними об'єктами вкладення, які безпосередньо не пов'язані між собою, є способом:

a)            диверсифікації;

b)            придбання додаткової інформації;

c)           лімітування;

d)           страхування;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

23.            Метод приведення майбутньої вартості коштів до їх вартості в поточному періоді називається:

a)            нарощування;

b)            дисконтування;

c)            вартість певної суми грошей;

d)           усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

24.           Грошові кошти, передані в банк їх власником для зберігання на певних умовах, — це:

a)            депозит;

b)            сертифікат;

с) вексель;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

25.          До припливу грошової готівки слід віднести:

a)            виграти на виплати;

b)            прийняття готівки;

c)           депозити готівкою;

d)           інвестування;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

26.          До відпливу грошової готівки слід віднести:

a)            витрати на виплати;

b)           прийняття готівки;

c)           депозити готівкою;

d)           інвестування;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

27.          Депонування золота в банк підтверджуються:

a)            ощадним сертифікатом;

b)           золотим сертифікатом;

c)           депозитним сертифікатом;

d)           усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

28.          Платіжне доручення господарчого суб'єкта про перерахування визначеної суми зі свого рахунку на рахунок іншого господарчого суб'єкта — це:

a)            платіжна вимога;

b)           платіжне доручення;

c)            чек;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

28. Банки виконують з векселями наступні операції:

a)            інкасування;

b)           доміціляція;

c)            акцепт;

d) форфетування;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

29.            Міжнародний ринок поточних конверсійних операцій називається:

a)            спот-ринком;

b)            валютним ринком;

c)            форвард — ринком;

d) усі відповіді правильні;

с) правильної відповіді немає.

 

30.            Ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни або міжнародним платіжним засобом це:

a)            спот — курс;

b)            валютний курс;

c)            спред;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

31.            При прямому котируванні іноземної валюти курс продажу відносно курсу купівлі буде:

a)            меншим;

b)            більшим;

c)            рівним;

d) протилежним;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

32.           Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати:

a)            комерційні банки;

b)            валютна біржа;

c)            промислові підприємства;

d)            Центральний банк країни;

e)            Кабінет Міністрів країни;

f)             усі відповіді правильні;

g)          правильної відповіді немає.

 

33.           Валютний курс це:

a)            ціна, яка сплачується у власній валюті за одиницю іноземної валюти;

b)            курсове співвідношення під час перерахунку цін та грошових сум із однієї країни в іншу;

c)            курс, при якому попит і пропозиція валюти збігаються;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

34. Підвищення відсоткових ставок у країні приводить до:

a)            інфляції;

b)           залучення іноземного капіталу та подорожчання національної валюти;

c)            відтоку вітчизняного та іноземного капіталу і знецінення національної грошової одиниці;

d) зростання експорту;

е) зростання імпорту;

f) усі відповіді правильні;

g) правильної відповіді немає.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити