Фінансовий ринок

Змістовний модуль 2

 

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК)

 

8 ТЕМА

 

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

8.1. Цінні папери, їхні види і характеристика

 

Цінні папери (ЦП) — документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам [6].

В Україні в обороті можуть бути такі групи цінних паперів:

            пайові цінні папери — цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента. До пайових цінних паперів відносяться:

            акції;

            інвестиційні сертифікати;

            боргові цінні папери — цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів відносяться:

            облігації підприємств;

           державні облігації України;

            облігації місцевих позик;

            казначейські зобов'язання України;

            ощадні (депозитні) сертифікати;

            векселі;

            іпотечні цінні папери — цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:

            іпотечні облігації;

            іпотечні сертифікати;

            заставні;

            сертифікати ФОН;

            приватизаційні цінні папери цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки манна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

            похідні цінні папери цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

            товаророзпорядчі цінні папери цінні папери, які надають їхньому власнику право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах [6].

За основними характеристиками цінні папери можна класифікувати в спосіб.

Незважаючи на розмаїтість цінних паперів і чисельність їх типів і видів, будь-який цінний папір характеризується трьома універсальними ознаками:

по-перше, цінний папір є безвідкличним свідченням емітенту, що він узяв на себе визначені зобов'язання перед інвестором;

по-друге, інвестор не повинний підтверджувати якими-небудь іншими документами своїх прав, що випливають із самого факту володіння цінним папером;

по-третє, для передачі прав власності на цінний папір досить внести ім'я нового власника до реєстру акціонерів або в реєстратора депозитарію.

Ознаки, без яких документ не може претендувати на статус цінного папера:

            цінні папери є грошовими документами, що засвідчують майнове право у формі титулу власності або майнового права, як відносини позики власника документа до особи, що його випустило;

            цінні папери є документами, що свідчать про інвестування коштів;

            цінні папери це документи, у яких відбиваються вимоги до реальних активів;

            цінні папери приносять дохід і це робить їх капіталом для власника. Однак такий капітал істотно відрізняється від реального капіталу, він не функціонує в процесі виробництва.

 

Таблиця

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПО ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Критерій класифікації

Характеристика

1

2

За терміном існування

термінові, що мають установлений термін існування: безстрокові, що існують вічно

За формою існування

паперові (документарні) — сертифікати цінних паперів, містять реквізити відповідного виду ЦП певної емісії, дані про кількість ЦГ1 та засвідчують сукупність прав, наданих цими ЦП; безпаперові (бездокументарні) — існують у вигляді записів на рахунках

За національною

приналежністю

вітчизняні — ЦП з правами та обов'язками в Україні; іноземні вкладення або зобов'язання в іноземному активах

За типом використання

    інвестиційні, що є об'єктом вкладення капіталу;

    не інвестиційні, що обслуговують грошові розрахунки на товарних та інших ринках

За формою вкладення

на пред'явника — не фіксують імені їхнього власника; іменні — містять ім'я їхнього власника і, крім цього, реєструються в спеціальному реєстрі; ордерні — передаються іншій особі шляхом здійснення на них передатного напису (індосаменту)

За формою випуску

емісійні — випускаються великими серіями, у великій кількості, і в границях кожної серії всі цінні папери є абсолютно ідентичними;

неемісійні — випускають поштучно або невеликими серіями

За характером обертання

ринкові, які вільно обертаються на ринку ЦП; неринкові — обіг яких обмежено

За рівнем ризику

безризиковані — не приносять збитків; ризиковані, які можуть принести збитки

За наявністю доходу

дохідні, які надають прибуток; недоходні — не приносять прибутку

За формою вкладення

боргові — за якими є грошові зобов'язання; пайові, які надають право власності на відповідні активи

За ознакою володіння

іменні цінні папери, які містять ім'я (назву) їхнього власника і передаються іншим особам шляхом повного індосаменту (передатного запису); на пред'явника, які переходять до інших осіб шляхом простої передачі. При передачі ЦП після їхнього випуску (вторинне обертання), до нового власника, як правило, переходять і всі права, пов'язані з ЦП

Функції цінних паперів:

1)           Регулятивна забезпечує приплив та відтік коштів у різні галузі економіки, вирівнює обіг грошової маси.

2)           мобілізаційна об'єднує вільні капітали для інвестування.

3)           Інформаційна біржові курси, рейтинги та ін., це барометр змін в економіці;

4)            контролююча передбачає контроль за дотриманням законодавства.

5)           Єднальна відбиває, процеси в суспільстві, економіці, політиці та переносить їх вплив на фондовий ринок.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити