Фінансовий ринок

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2

 

1.      Торгівля цінними паперами — це:

a)                 діяльність по визначенню взаємних зобов'язань щодо угод з цінними паперами і розрахунків по них;

b)                здійснення цивільно-правових угод з цінними паперами, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення або комісії за рахунок своїх клієнтів або від свого імені і за свій рахунок з метою перепродажу третім особам;

c)                діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів та/або обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування угод з цінними паперами;

б) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

2.       Емітенти це:

a)                державні органи й органи самоврядування, тобто недержавні (фондова біржа, різноманітні професійні організації), які виконують задачу правового регулювання порядку на ринку;

b)                будь-які юридичні і фізичні особи, що вкладають свої кошти в операції з цінними паперами щоб розмістити свої тимчасово вільні фінансові ресурси;

c)                 юридичні і фізичні особи, які надають послуги або консультації по управлінню цінними паперами інших осіб і активам інвестиційних фондів;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

3.           Основні функцій фондового ринку полягають:

a)            у перевірці правильності ведення бухгалтерського обліку і реального фінансового стану емітента

b)            у централізації тимчасово вільних коштів і заощаджень для фінансування економіки;

c)            у здійсненні переливу капіталу з метою його концентрації в технічно або економічно прогресивних галузях і найбільш перспективних регіонах;

d) у забезпеченні стабільності банківського і грошового ринку.

е) в інформації про стан економічної кон'юнктури, виходячи зі стану ринку цінних паперів;

f) усі відповіді правильні;

g) правильної відповіді немає.

 

4.             Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

a)            дилерську діяльність;

b)            брокерську діяльність;

c)            андеррайтинг;

d) діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

5.           Інформація про випуск акцій підлягає:

a)            реєстрації в Міністерстві фінансів;

b)            реєстрації в Комісії з цінних паперів;

c)            розсиланню всім акціонерам;

d)            публікації в пресі;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

6.           За якими акціями сплачуються дивіденди:

a)            за акціями, що належать акціонерам;

b)            за акціями, що знаходяться на балансі акціонерного товариства;

c)            за акціями, що належать акціонерам; знаходяться на балансі товариства і випускатимуться в обіг найближчим часом;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

7. Акції, які передаються іншій особі шляхом здійснення на них передатного напису (індосаменту), це акції:

a)            на пред'явника;

b)            емісійні;

c)            іменні;

d)            ордерні;

е) неемісійні;

f) усі відповіді правильні;

g) правильної відповіді немає.

 

8. Критеріями віднесення фінансового інструмента до групи похідних є:

a)            залежність його ціни безпосередньо або опосередковано від ціни або характеристики базового активу;

b)            свідчення майнового права у формі титулу власності або майнового права, як відносин позики власника документа до особи, що його випустила;

c)            свідчення про інвестування коштів;

d) стандартизація умов виконання зобов'язань по фінансових інструментах;

е) наявність сукупності документів, що мають один базовий актив, однаковий термін обігу і термін виконання зобов'язань;

f) відповідність обсягу і якості базового активу встановленим стандартам;

g) усі відповіді правильні;

h) правильної відповіді немає.

 

9. Стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладання угоди або на час такого придбання за рішенням сторін контракту називається:

a)            варант;

b)            опціон;

c)            ф'ючерс;

d) форвард;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

10.           Розподіл емітентів або їхніх цінних паперів по позиціях у залежності від їх інвестиційної привабливості або ступеня ризику називається:

a)            листингом;

b)            рейтингом;

c)            котируванням;

d)            андсрайтінгом;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

11.           Облігації, які за бажанням власника можуть обмінюватися на інші цінні папери, що випускаються цим емітентом, відомі як:

a)            облігації з правом дострокового погашення;

b)            конвертовані облігації;

c)            компенсовані облігації;

d)            варанти;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

12.          Документований еквівалент цінного папера іноземного емітента для обігу на міжнародних фондових ринках це:

a)            акція;

b)            облігація зовнішнього займу;

c)            депозитарна розписка;

d) казначейське зобов'язання республіки;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

13.          Для більш точного визначення балансової вартості акцій із суми активів варто виключити:

a)            безнадійну дебіторську заборгованість;

b)            неліквідні запаси і фінансові вкладення;

c)            нематеріальні активи;

d)            усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

14.          Особлива форма доходу по боргових цінних паперах, що полягає в тім, що емітент розміщає свої цінні папери за ціною нижче номіналу, а погашає їх по номінальній вартості, це:

a)            відсоток;

b)            дисконт;

c)            ануїтет;

d) дивіденд;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

15. Які основні теорії оцінки цінних паперів?

a)            фундаментальна;

b)            «випадкових блукань»;

c)            дзеркального відображення;

d)            варіаційного підходу;

е) моделювання;

f) технічного аналізу;

g) усі відповіді правильні;

h) правильної відповіді немає.

 

16. Який портфель орієнтований на збільшення капіталу переважно за рахунок підвищення курсу цінних паперів?

a ) конвертований портфель;

b ) портфель грошового ринку;

c ) портфель доходу;

d) портфель росту;

е) портфель облігацій;

f) усі відповіді правильні;

g) правильної відповіді немає.

 

17. До офіційного котирування на фондовій біржі допускаються такі цінні папери:

a)            акції відкритих акціонерних товариств, що пропонуються для обігу після їх емісії;

b)            облігації внутрішніх і зовнішніх позик, казначейські зобов'язання України й облігації місцевих позик;

c)            облігації підприємств усіх форм власності;

d) ощадні та депозитні сертифікати на пред'явника;

е) похідні цінні папери, види та особливості біржової торгівлі якими визначаються правилами фондової біржі;

f) цінні папери іноземних емітентів, за умови їх реєстрації ДКЦПФР;

g) векселі юридичних осіб;

h) усі відповіді правильні;

і) правильної відповіді немає.

 

18.            Процедура внесення акцій компанії в котирувальний список фондової біржі називається:

a)            котировкою;

b)            лістингом;

c)            реєстрацією;

d)            конверсією;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

19.            Функція фондової біржі, що полягає в оцінці вартості та привабливості цінних паперів, називається:

a)            посередницькою;

b)            індикативною;

c)            регулятивною;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

20.           Механізм визначення та фіксації ціни цінного паперу в процесі біржових торгів впродовж кожного дня роботи біржі — це:

a)            лістинг;

b)            котирування;

c)            інвестування;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

21.           Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли кількість її членів не перебільшує:

a)            5;

b)             10;

c)            25;

d)            50;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

22.           До документів, на підставі яких у системі реєстру оформляється перехід права власності на іменні цінні папери за результатами цивільно-правових угод, відноситься:

a)            передаточне розпорядження;

b)            сертифікат іменних цінних паперів зареєстрованої особи;

c)            податкова декларація;

d) оригінал або копія цивільно-правової угоди, що підтверджує перехід права власності на цінні папери;

е) анкета нового власника;

f) усі відповіді правильні;

g) правильної відповіді немає.

 

23. Технічний рахунок — це рахунок, що:

a)            ведеться хоронителем для власника цінних паперів;

b)            ведеться депозитарієм для хоронителя;

c)            відкриває депозитарій своєму клієнту, для якого він здійснює кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

24. Технічний субрахунок обліку зобов'язань щодо угод з цінними паперами ведеться:

a)            розрахунковим банком;

b)            депозитарієм;

c)            хоронителем;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

25. Цінні папери, випущені в документальній формі, можуть бути переведені в бездокументальну форму і зберігатися на електронних носіях унаслідок:

a)            дематеріалізації цінних паперів;

b)            знерухомлення цінних паперів.

c)            усі відповіді правильні;

d) правильної відповіді немає.

 

26. Знерухомлені іменні цінні папери в системі реєстру враховуються:

a)            на особовому рахунку їхнього власника;

b)            на емісійному рахунку емітента;

c)            на особовому рахунку емітента;

d) на особовому рахунку номінального власника депозитарної установи, у якого вони знерухомлені;

е) усі відповіді правильні;

f) правильної відповіді немає.

 

27.           Функція фондових індексів, що проявляється в їх використанні як базового активу під час укладання ф'ючерсних контрактів та купівлі опціонів, називається:

a)            діагностичною;

b)            індикативною;

c)            спекулятивною;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

28.           Розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента — це:

a)            дилерська діяльність;

b)            брокерська діяльність;

c)            андеррайтинг;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

29.            Без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися такі операції:

a)            дарування та спадкування цінних паперів;

b)            операції, пов'язані з виконанням рішення суду;

c)            розміщення емітентом власних цінних паперів;

d) викуп емітентом власних цінних паперів;

е) придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію;

f) усі відповіді правильні;

g) правильної відповіді немає.

 

30.           Емітенти, які здійснили відкрите (публічне) розміщення цінних паперів, зобов'язані своєчасно та в повному обсязі розкривати інформацію про:

a)             фінансово-господарський стан і результати діяльності емітента у строки,встановлені законодавством;

b)            будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни ціни на його цінні папери;

c)            власників великих пакетів (10 відсотків і більше) акцій;

d) допущення цінних паперів до біржових торгів на одній з українських фондових бірж;

е) проведення реєстрації випуску цінних паперів;

f ) усі відповіді правильні;

g ) правильної відповіді немає.

 

31. Інформація про облік іменних цінних паперів розкривається учасниками депозитарної системи України:

a)            на письмовий запит власника інформації або з його письмового дозволу;

b)            за рішенням державної комісії;

c)            за рішенням суду;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

32. Будь-яка не оприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів:

a)            вільна інформація;

b)            інсайдерська інформація;

c)            секретна інформація;

d)           усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.

 

33.           Індекс Доу-Джонса являє собою:

a)            середньоарифметичної ринкової вартості акцій базових компаній;

b)            відношення сумарної поточної капіталізації акцій базових компаній до первісної їхньої капіталізації;

c)            криву, що відбиває динаміку зміни попиту та пропозиції на конкретний цінний папір;

d)            усі відповіді правильні;

e)            правильної відповіді немає.

 

34.           Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано на основі узагальнення даних українського фондового ринку, не:

a)            L-індекс;

b)            ПФТС-індекс;

c)            KAC-20(S);

d)            pro V-50;

e)            DSIA;

f) усі відповіді правильні;

g) правильної відповіді немає.

 

35. Скільки емітентів включені в базу розрахунку промислового індексу Доу-Джонса:

a)            12;

b)           30;

c)            50;

d) усі відповіді правильні;

е) правильної відповіді немає.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.