Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Фінансовий ринок

ВСТУП

  Змістовний модуль 1

  ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

  ТЕМА 1

  ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

1.1. Сутність фінансового ринку та його структура

1.2. Класифікація фінансових ринків

1.3. Функції фінансового ринку

1.4. Суб'єкти фінансового ринку

1.5. Характеристика об'єктів фінансового ринку

  ТЕМА 2

  РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

2.1. Необхідність державного регулювання фінансового ринку

2.2. Регулювання кредитного ринку

2.3. Державне регулювання фондового ринку України

2.4. Державна політика на валютному ринку

  ТЕМА 3

  ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

3.1. Загальне поняття фінансового посередництва

3.2. Банківська система ринку фінансових послуг в Україні

3.3. Небанківські фінансові інститути

  ТЕМА 4

  ОЦІНКА РИЗИКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

4.1. Поняття і класифікація фінансових ризиків

4.2. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку

4.3. Методи управління фінансовими ризиками

4.4. Майбутня і поточна вартість фінансових інструментів

  ТЕМА 5

  ГРОШОВИЙ РИНОК ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

5.1. Структура ринку і його значення в фінансовій системі

5.2. Характеристика облікового ринку та його особливості

5.3. Міжбанківський ринок як складова грошового ринку

  ТЕМА 6

  ВАЛЮТНИМ РИНОК

6.1. Поняття і структура валютного ринку

6.2. Учасники валютного ринку

6.3. Валютні операції

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1 ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1

  Змістовний модуль 2

  РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК)

  ТЕМА 7

  СТАНОВЛЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

7.1. Передумови виникнення фондового ринку

7.2. Учасники фондового ринку, їх цілі й особливості діяльності

7.3. Сутність та класифікація ринку цінних паперів

  ТЕМА 8

  ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

8.1. Цінні папери, їхні види і характеристика

8.2. Характеристика основних фінансових інструментів

8.3. Характеристика похідних фінансових інструментів

  ТЕМА 9

  МЕТОДИ ОЦІНКИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ. ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

9.1. Оцінка цінних паперів і їх інвестиційних якостей

9.2. Формування портфеля цінних паперів

  ТЕМА 10

  СУЧАСНА ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

10.1. Місце фондової біржі та торгово-інформаційних систем (TIC) на ринку цінних паперів

10.2. Операції з цінними паперами в Національній депозитарній системі

10.3. Поняття біржових індексів і методи їх визначення

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИЙ РИНОК)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2

ЛІТЕРАТУРА

  СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Аваль

Агент

Агентська угода

Акредитив

Акредитив безвідзивний

Акредитив відзивний

Акредитив грошовий

Акредитив документальний

Акредитив покритий

Акредитив поновлюваний

Акредитив револьверний

Акредитив торговий

Актив

Акцепт

Акцепт вексельний

Акція

Акції засновницькі

Акції золоті

Акції іменні

Акції конвертовані

Акції кумулятивні

Акції на пред'явника

Акції привілейовані

Акції прості

Акції трудового колективу

Акції, допущені до обігу на біржі

Акції, що котируються

Акціонер

Акціонерне товариство

Андеррайтер

Андеррайтер

Арбітраж

Аудитор

Аукціон

Аутсайдер

Банк

Банк депозитний

Банк інвестиційний

Банк інноваційний

Банк іпотечний

Банк кліринговий

Банк комерційний

Банк консорціумний

Банк спеціалізований

Банк універсальний

Банк Центральний

Банківський кредит

Банківський прибуток

Банківські операції

Банківські ресурси

Банк — кореспондент

Бенефіціар

«Бик»

Біржа валютна

Біржа фондова

Біржове котирування

Біржовий індекс

Бонди

Бони

Бони казначейські

Брокер

Бюджетний дефіцит

Валюта

Валютна система

Валютний кошик

Валютний курс

Валютний паритет

Валютний ризик

Валютний ринок

Валютні резерви

Варант

Варант передплатний

Варіаційна маржа

«Ведмідь»

Векселедавець

Векселетримач

Вексель

Вексель авальований

Вексель авізований

Вексель акцептований

Вексель банківський

Вексель бланковий, або бланко-вексель

Вексель бронзовий

Вексель валютний

Вексель гарантійний

Вексель дисконтний

Вексель доміцильований

Вексель казначейський

Вексель комерційний

Вексель переказний

Вексель простий

Вексель товарний

Вексель фінансовий

Вексельний кредит

Виплата дивідендів

Вкладник

Вторинний ринок

Гарант

Глобальний сертифікат

Гра на біржі

Грошова маса

Грошовий капітал

Грошовий мультиплікатор

Грошовий ринок

Грошово-кредитна політика

Девальвація

Девіз

Делістинг

Деномінація

Депозит

Депозитарій

Депозитарний договір

Депозитарна розписка (свідоцтво)

Депозитний мультиплікатор

Депонування

Дериват

Деривативи

Дефляція

Дефолт

Джобер

Диверсифікація

Дивіденди

Дилер

Дилерство

Дилер інвестиційний

Дисконт

Дисконтний кредит

Дисконтування

Діяльність депозитарна

Діяльність інформаційна

Діяльність інфраструктурна

Діяльність клірингово-розрахункова

Діяльність комерційна щодо цінних паперів купівля

Діяльність комісійна щодо цінних паперів купівля

Діяльність консультаційна

Діяльність щодо ведення реєстру

Діяльність щодо випуску й обігу цінних паперів

Діяльність щодо випуску цінних паперів

Діяльність щодо регулювання фінансового ринку

Діяльність щодо управління цінними паперами

Діяльність професійна на фондовому ринку

Діяльність саморегульованих організацій

Документальність

Доручення (наказ) брокеру

Дроблення акцій

Другий ринок

Електронні цінні папери (бездокументарна форма випуску цінних паперів)

Емісія

Емісія векселя

Емісія казначейська

Емітент

Ефективний портфель

Ефективний фінансовий ринок

Єврооблігації

Європейська валютна одиниця (євро)

Житловий чек

Забезпечення

Заощадження

Застава

Заставні

Зберіганні цінних паперів

Земельна бона

Інвестиції

Інвестиції контролюючі

Інвестиції портфельні

Інвестиції фінансові

Інвестори

Інвестор індивідуальний

Інвестор інституційний

Індикатори

Індосамент

Індосант

Індосат

Інкасо

Інсайдер

Інструменти фондового ринку

Інфляція

Іпотека

Учасники інфраструктури

Казначейство

Казначейські зобов'язання

Капітал

Капіталізація

Капіталовіддача

Капіталомісткість

Кліринг

Книжка чекова

Комерційний кредит

Комісії з цінних паперів

Компанія інвестиційна

Компанія інвестиційна відкритого типу

Компанія інвестиційна закритого типу

Компанія інформаційна

Компанія консалтингова

Компанія страхова

Компанія холдингова, або холдинг — компанія

Конверсія

Коносамент

Консалтинг

Консолідація

Котирування

Котирування акцій

Котирування біржове

Котирування курсів

Кредит

Кредит звальний

Кредит акцептний

Кредит брокерський

Кредит заставний

Кредит іпотечний

Кредит консорціумний

Кредит контокорентний

Кредит короткостроковий

Кредит податковий

Кредит рамбурсний

Кредит роловерний

Кредитна лінія

Кредитна система

Кредитний відсоток

Кредитні гроші

Кредитор

Крос — курс

Купон

Купонна ставка

Ліквідація

Ліквідність

Ліквідність банку

Лістинг

Ліцензія

Ломбардна ставка

Ломбардний кредит

Лот

Маклер

Маклер біржовий

Міжбанківська відсоткова ставка

Міжбанківський ринок

Міжнародні розрахунки

Монетарна політика

Неринкові державні цінні папери

Номінальна ставка відсоткова

Номінальний утримувач цінних паперів

Норма обов'язкових резервів банків

Нота казначейська

Нотифікація

Нуліфікація

Обіговість

Облігація

Облігації безпроцентні

Облігації боргові

Облігації відзивні

Облігації відсоткові

Облігації внутрішні

Облігації державні

Облігації дисконтні

Облігації довгострокові

Облігації дохідні

Облігації з участю в прибутках

Облігації заставні

Облігації зі змінним курсом (відсотком)

Облігації іменні

Облігації іпотечні

Облігації конвертовані

Облігації муніципальні

Облігації на пред'явника

Облігації середньострокові

Облігації цільові

Облік векселів

Облікова ставка

Обліковий ринок

Обмінний курс (ОК)

Обов'язкові банківські резерви

Одиниця угоди

Онкольний кредит

Операції довірчі

Операції емісійні

Операції на відкритому ринку

Операції облікові

Операції фондові

Опціон

Опціон американський

Опціон європейський

Опціон звичайний

Опціон на купівлю (опціон колл)

Опціон на продаж (опціон пут)

Опціон покупця

Опціон продавця

Органи державно-правового регулювання

Палата клірингова

Пасиви

Первинний ринок

Перший ринок

Плаваюча відсоткова ставка

Платоспроможність

Погашення

Погашення позик

Подвійний аукціон

Позика

Позика під цінні папери

Позичальник

Попит

Посередник

Пред'явник векселя

Премія

Приватизаційні цінні папери

Пропозиція

Проспект емісії

Процентна ставка

Райти

Реальна ставка відсотка

Ревальвація

Регулювання фінансового ринку державне

Реєстр цінних паперів

Реєстратор

Резервна валюта

Реінвестиції

Реінвестування дивідендів

Ремітент

РЕПО

Ризик відсотковий

Ризик галузевий

Ризик законодавчих змін

Ризик інфляційний

Ризик кредитний, або діловий

Ризик ліквідності

Ризик несистематичний

Ризик операційний

Ризик підприємства

Ризик портфельний

Ризик постачання

Ризик селективний

Ризик систематичний

Ризик структурний

Ринкові державні цінні папери

Ринковість

Ринок акцій

Ринок біржовий

Ринок іпотечний

Ринок капіталів

Ринок короткострокового капіталу

Ринок обліковий (або дисконтний)

Ринок позабіржовий

Ринок позикових капіталів

Розміщення цінних паперів

Розміщення цінних паперів повторне

Розміщення цінних паперів пряме

Розміщення цінних паперів часткове

Розподіл прибутку

Розпродаж акцій

Саморегульовані організації, або СРО

Світові фінансові центри

Своп

Своп-облігації

Сезонний кредит

Сек'юритизація

Сеньйораж

Серійність

Сертифікат акцій

Сертифікат акціонерний

Сертифікат інвестиційний

Сертифікат компенсаційний

Сертифікат облігаційний

Сертифікат ощадний

Сертифікат пайової участі

Сертифікат приватизаційний майновий

Сертифікат тимчасовий

Скріпи

Соло-вексель

Спекулянт

Спліт (дроблення акцій)

Споживчий кредит

Спот

Спред

Ставка «прайм-райт»

Стандартність

Стопінг

Сумарний кредит

Теорія «портфеля»

Теорія Доу

Технологічна Інфраструктура фінансовою ринку

Торгівля цінними паперами

Торговці цінними паперами

Трансферт

Трасант

Трасат

Траст

Тратта

Третій ринок

Уцінка цінного папера

Учасники індивідуальні

Учасники інституційні

Учасники фінансового ринку

Факторинг

Фіксинг

Фіксована ставка відсотка

Фінансовий ринок

Фінансові інструменти

Фінансові посередники

Фінансово-кредитні установи

Фонд грошового ринку

Фонд інвестиційний

Фонд пенсійний

Форфейтинг

Форфетування

Фундаментальні властивості цінних паперів

Ф'ючерс

Ф'ючерсний контракт на фондовий індекс контракт на купівлю

Хедж

Хеджер

Хеджування

Цедент

Цінні папери

Цінні папери агресивні

Цінні папери безготівкові

Цінні папери відсоткові

Цінні папери державні

Цінні папери допоміжні

Цінні папери іменні

Цінні папери комерційні

Цінні папери конвертовані

Цінні папери корпоративні

Цінні папери молодші

Цінні папери на пред'явника

Цінні папери неринкові

Цінні папери ордерні

Цінні папери похідні

Цінні папери ринкові

Цінні папери старші

Чек

Чек акцептований

Чек анульований

Чек банківський

Чек дорожній

Чек іменний

Чек лімітований

Чек ордерний

Чек пред'явницький

Чек розрахунковий

Чекодавець

Чекотримач

Четвертий ринок

Член біржі


загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.