Інноваційний менеджмент

Вступ


Україна здобула статус країни з ринковою економікою. Це означає, що економіка України повинна бути здатною динамічно розвиватися на основі її особистих внутрішніх ресурсів та активної взаємодії з навколишнім світом, застосовувати досягнення науки, посилювати господарські зв’язки на базі техногенної та екологічної безпеки.

Сучасна ринкова модель економіки базується на інноваційному типі розвитку, для якої характерно: інтелектуалізація виробничої діяльності, використання високих інформаційних технологій, екологічність, творчість кадрів, добробут населення.

Відомо, що в розвинених країнах на долю інноваційних продуктів та технологій припадає біля 70% загального приросту ВВП, в більшості країн СНД ця доля менше 20% від загального випуску при дуже обмеженій номенклатурі.

Доля інноваційної продукції в структурі промислового виробництва України менше 4% проти 30-35% в технологічно розвинених країнах. Загальна доля наукоємної продукції країн СНД на світовому ринку складає 0,3% (США - 39%) та продовжує зменшуватися.

Для реалізації інноваційного розвитку України необхідно вирішити проблеми та здолати перепони, що заважають досягненню високого рівня інноваційності, а саме:

✵ нерозвиненість інфраструктури та механізмів розповсюдження передових технологій, відстороненість від виробничого процесу результатів науково-технічної та інтелектуальної діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва;

✵ недостатня орієнтація наукових досліджень на потреби економіки та суспільства. Ідеї, технології, розробки українських вчених з ряду причин слабо використовуються підприємницьким середовищем та вітчизняною промисловістю;

✵ пріоритетне фінансування прикладних розробок, що не мають попиту на внутрішньому та зовнішньому ринку (лобіювання певними олігархічними кланами). Наявність розривів в інноваційному циклі при переході від фундаментальних досліджень через НДДКР до комерційних технологій;

✵ недосконалість правової, нормативної та податкової бази, інституцій інноваційного розвитку, інвестування та страхування, використання та захист прав інтелектуальної власності, економічних механізмів впровадження результатів інтелектуальної діяльності у виробництво;

✵ фактична відсутність приватного науково-технічного та венчурного секторів; інерційність у використанні існуючого науково- технічного потенціалу галузевих НДІ та підприємств;

✵ слабке використання механізмів впровадження та передачі технологій високої доданої вартості, форм та структур інноваційного розвитку, що підтвердили свою ефективність у розвинених країнах.

Як свідчить зарубіжний досвід, найбільш вдалою організаційно- управлінською формою по застосуванню інноваційних технологій є технопарки та технополіси.

Як правило, технопарки мають у своєму складі бізнес-інкубатор для підтримки підприємців - початківців з числа науковців, інженерів, викладачів і студентів, новаторів, винахідників. Розпоряджаючись землею, вони залучають на свою територію науково-дослідні підрозділи потужних, в тому числі і іноземних, корпорацій, які взаємодіють в науково-технологічному плані з адміністрацією технопарку та його засновниками - університетами та НДІ.

Технопарки формують середовище, сприятливе для прискореної комерціалізації наукових досліджень, перетворення їх в товари та послуги, котрі сприймає ринок. Більшість відомих технопарків починались з бізнес-інкубаторів, та поступово розвивались, при безпосередній участі місцевої та центральної влади, активній підтримці засновників, громадських організацій, фінансових та ділових структур.

Мета навчального посібника - дати знання з теорії становлення та розвитку інновацій, про сучасні світові тенденції застосування інноваційних процесів у системі господарювання, допомогти студентам- бакалаврам та магістрам оволодіти інструментарієм інноваційного менеджменту, основами управління інноваційною діяльністю і основними питаннями щодо фінансування, державного регулювання, стимулювання інноваційної діяльності, розглянути організаційні форми реалізації інновацій, психологічні основи реклами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити