Інноваційний менеджмент

Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства

3.3. Розроблення інноваційної стратегії


Стратегічне управління інноваціями є складовою інноваційного менеджменту. Воно вирішує широкий спектр питань планування та реалізації інноваційних проектів і програм, які розраховані на якісні зміни в діяльності організації на ринку, виробництві або соціальній сфері підприємства (організації).

Стратегія — це сукупність усіх дій управлінського характеру, спрямованих на зміцнення позицій організації (підприємства, корпорації) і задоволення споживачів, які сприяють досягненню місії та цілей організації. Стратегія — це комплексний план, що орієнтує організацію не на сьогодення, а на перспективу. Метою стратегії є забезпечення не стільки поточного успіху, скільки прискореного постійного розвитку організації в умовах конкуренції, лідерства на ринку.

Розробляючи інноваційні стратегії, необхідно врахувати такі їх особливості:

1) Стратегії підприємств перебувають під впливом змін у навколишньому середовищі. Вони можуть самі формувати ці зміни своїм активним впливом або відгукнутися у формі реакції (стратегії пристосовування). Зміни навколишнього середовища можуть бути такими, що вже наступили, або ще тільки очікуються.

2) Стратегії дають можливість встановити, яким чином можна ввести в дію наявний потенціал з урахуванням існуючих і очікуваних у майбутньому сильних та слабких сторін з тим, щоб виконати наміри підприємства.

3) Стратегії підприємства дають лише загальний напрям, за яким розвивається підприємство. Тому вони мають доповнюватися заходами тактичного порядку.

4) Мета стратегій підприємства — формування стійкого потенціалу успіху з урахуванням його переваг перед конкурентами.

Зазначені особливості відображаються в технології їхнього розроблення та оцінювання. У загальному вигляді порядок розроблення інноваційної політики підприємства, тобто її технологію можна подати таким чином:

Стратегічний діагноз

Стратегічний аналіз

Формування стратегії

Оцінка програм

Реалізація стратегії

Стратегічний контроль


Й. Шумпетер взагалі менеджмент визначав таким чином: “Звичайний план є надійним, бо базується на речах добре відомих з досвіду, новий же має виходити з передбачень, які існують тільки в уяві: Це зовсім різні речі: йти за новим планом - значить будувати дорогу, керуватися звичайним - йти існуючою дорогою”2.

Стратегічне планування фірми має дати відповідь на такі основні запитання: “Чим ми займаємося сьогодні і що ми хочемо робити в майбутньому?”, та “Що треба робити, для того щоб наша фірма стала такою, якою ми її хочемо бачити в майбутньому?”. Даючи відповідь на ці питання, керівники-менеджери аналізують дані та факти за попередній період, вивчають сучасний стан і виробляють план дій на майбутнє.

Невизначеність зовнішніх факторів зумовлює адаптивний характер стратегічного планування. Це означає, що план не може бути складений раз і назавжди, а повинен бути гнучким і мати непередбачувані можливості й засоби реагування на зміну обставин чи на виявлені прорахунки в цьому плані.

Таким чином, стратегічний план - це передбачувана здатність фірми до змін своєї організації та реакції на випадки зовнішніх змін.

Стратегічний план узгоджений з так званими елементами стратегічного вибору. Всього таких елементів п’ять: генеральна ціль фірми, основні цілі, стратегії, завдання та програми.

Генеральна ціль, чи місія, фірми є першим кроком стратегічного планування технологічних змін. Нею може бути, наприклад, обрання певної ніші на ринку. Прикладом генеральних цілей є конкретні потреби суспільства, які має намір задовольнити фірма. Місію фірми дуже важливо обговорювати колективно і за можливістю використовувати імітаційне моделювання поведінки фірми.

Основні цілі конкретизують генеральну ціль з точки зору економічних показників діяльності підприємства. Ними можуть бути характеристики очікуваного прибутку на капітал, розмір дивідендів, параметри валових доходів фірми та мінімально допустимого рівня отримуваного доходу.

Основні цілі визначають зміст стратегії фірми. Стратегія фірми складається з 3-х стадій. На першій стадії фірма намагається досягти своїх цілей за допомогою традиційної продукції. Друга стадія пов’язана з намаганням розширити ринок збуту своєї продукції за рахунок іноземних ринків чи модернізованих змінних якостей інших товарів. Третя стадія - це впровадження нових продуктів у виробництво та створення нових ринків попиту на неї. Виділення цих трьох стадій не означає, що вони будуть використовуватись послідовно. Найчастіше використовується паралельна реалізація цих стадій у часі.

Стратегія визначають завдання щодо її здійснення. Кожне завдання складається з економічних показників підприємств, яких треба досягти для реалізації стратегії.

Програми є засобом реалізації різних стратегій. Вони складаються з сукупності окремих проектів та робіт, які зорієнтовані на виконання однієї.2 Шумпетер И. Теория экономического развития. М.- 1982.- с. 180


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити